Holterkollveien 3

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker vedtok 30.08.21 i sak 51/21 å legge forslag til detaljregulering for Holterkollveien 3 ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 02.11.21.

Innhold

Om planen

Arkitektene Astrup og Hellern AS har på vegne av Holterkollveien 3 AS sendt inn forslag til detaljregulering av næringstomten Holterkollveien 3, gnr/bnr 14/5. Hensikten med planforslaget er å utvide eksisterende næringsbygg, samt å oppføre et nytt lager- logistikkbygg. Eksisterende grøntdrag gjennom næringsområdet fjernes fra planområdet og erstattes med grøntdrag langs sør- og østgrensene i planområdet.Utsnitt plankart

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker vedtok 30.08.21 i sak 51/21 å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 02.11.21. Papirversjon av dokumentene er tilgjengelige for gjennomsyn på Servicetorget, Frogn rådhus, men timeavtale for dette må avtales på telefon 64 90 60 00 av smittevernhensyn.

Plandokumenter

Planbeskrivelse.pdf
Planbestemmelser.pdf
Plankart.pdf
Illustrasjonsplan.pdf
Fotomontasjer.pdf
Perspektiver.pdf
Prinsippsnitt.pdf
Soldiagram.pdf
ROS-analyse.pdf
Støyrapport.pdf
Trafikkutredning.pdf
VAO-rapport.pdf
Vedlegg VAO-rapport.pdf
Vurdering av luftkvalitet.pdf
Vurdering av naturmangfold.pdf
Bekreftelse på gjennomført arkeologisk registrering.pdf
Merknader til planoppstart.pdf

For mer informasjon, sjekk høringssiden her.