Haveråsveien og Haverløkka

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-1, 12-3 og 12-8 ble det varslet oppstart av privat reguleringsforslag for Haveråsveien og Haverløkka.

Innhold

Om planen

På vegne av Haveråsen velforening skal Follo Prosjekt AS utarbeide et forslag til reguleringsplansendring for Haveråsveien og Haverløkka, gnr. 9 bnr. 1,3,8,24, m.fl.

Følgende endring foreslås:

  • Etter at gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2012 har Haveråsveien gjennomgått oppgradering. Gjeldende reguleringsplan endres for at plankartet skal følge faktisk bygget vei. Kommunen har i tillegg foretatt oppmåling av usikre eiendomsgrenser, og den nye reguleringsplanen er tilpasset de oppmålte eiendomsgrensene.
  • Den nye reguleringsplanen legger opp til bussholdeplasser på begge sider av Vestbyveien, med tilhørende plattform og gangfelt over vei. Det er også lagt inn areal for etablering av fortau eller annet gangareal langs Haveråsveien, fra Vestbyveien til Haverløkka, for å oppnå bedre trafikksikkerhet.
  • Det er lagt inn deling av tomter for de som ønsker dette. Minimum tomtestørrelse for nye tomter skal være 800 m². Det foreslås at tillatt maks % BYA økes fra 17 til 23 % i tråd med kommuneplanens bestemmelser for boligområder utenfor eksponert åsside.
  • Lekeplasser utvides slik at de tilsvarer 25 m² pr tomt.

 

Har du spørsmål eller innspill?

Om du har spørsmål til planarbeidet kan du kontakte Follo Prosjekt AS, Seiersten Sentrum 2, 1443 Drøbak  / e-post: firmapost@folloprosjekt.no

Frist for merknader/ uttalelser til varsel om oppstart gikk ut 4.juli 2017.

Dersom du har sendt inn merknad vil du ikke få eget svar på denne, men alle innspill vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges fram for politisk behandling. Du vil også få anledning til å uttale deg når planforslaget har vært behandlet i hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker. Da legges planen ut på høring, og alle har mulighet til å komme med høringsinnspill.

Oppstart av planarbeid er annonsert i Amta og berørte grunneiere er varslet i eget brev i tråd med plan-og bygningslovens §12-8. Grunneier har plikt til å varsle eventuelle leietakere.