Fv. 156 Gang- og sykkelvei Tusse-Dal og Glenne-Grøstad

Oppstart av offentlig reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs fv. 156, parsell Tusse-krysset - Dal skole og Glenne - kommunegrense (videre til Grøstad) ble varslet i Amta 6. januar 2020. Frist for å komme med innspill er satt til 18. februar 2020.

Innhold

Om planen

Formålet med planene er å etablere sammenhengende gang- og sykkelvei på østsiden av fylkesveien mellom Tusse-krysset og Grøstad bussholdeplass (i Nesodden kommune). Hensikten er å sikre en god og trygg fremkommelighet for myke trafikanter langs fylkesvei 156.

Innspill

Naboer og berørte parter varsles direkte.
Eventuelle innspill merkes GSV fv. 156 og sendes til Viken fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo eller e-post til sabrinab@viken.no innen 18. februar 2020.
Det vil ikke bli sendt ut svarbrev til innspillene, men innspillene vil bli behandlet og følge planen.

Informasjonsmøte om planarbeidet vil bli holdt tirsdag 4. februar 2020 klokken 18.30 på Dal skole, Nesoddveien 207, 1455 Nordre Frogn.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Sabrina Bayer på telefon 48 18 37 60 eller e-post sabrinab@viken.no.

Saksdokumenter

Planavgrensning Tusse-Dal skole med geometri.pdf
Planavgrensning Glenne-Grøstad med geometri.pdf