Fv. 156 Bråtan - Tusse

Frogn kommunestyre har i møte 09.05.2022 i sak 59/22 fattet vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for fv. 156 Bråtan – Tusse ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill var 15.09.2022.

Innhold

Om planen

I samarbeid med Frogn kommune la Viken fylkeskommune ut forslag til detaljreguleringsplan «Ny fv. 156 Bråtan-Tusse» til høring og offentlig ettersyn i perioden 4. juli til 15. september 2022. Plandokumentene finner du lenger ned på denne siden.

Hensikten med planforslaget, som i sin helhet ligger i Frogn kommune, er å etablere en ny veitrasé for fylkesvei 156 mellom Bråtan og Tusse som gir bedre trafikksikkerhet og en mer stabil og forutsigbar trafikkavvikling. Den nye veiforbindelsen vil øke framkommeligheten særlig vinterstid og dermed være et viktig bidrag til å forbedre beredskapssituasjonen i Nordre Frogn og Nesodden. Foreslått ny veitrasé går vest for eksisterende fylkesvei 156 fra kryss med E134 (tidligere rv. 23) på Bråtan og gjennom en ca. 1,4 km lang tunnel som kommer ut i dagen sør for Rørmyra ved Tusse. Det etableres rundkjøring for kobling til fv. 1398 (tidligere fv. 82). Videre føres ny fv. 156 i dagen vest for eksisterende vei forbi Øvre Dal og kobler seg på eksisterende fylkesvei i nytt T-kryss.

Det foreslås gang- og sykkelvei mellom ny rundkjøring på Rørmyra og eksisterende kryss på Tusse. Det foreslås også gang- og sykkelvei nord for Tusse. Gang- og sykkelveiene vil kobles til framtidig gang-/sykkelveinett. Det reguleres snuplass for buss ved Bergertoppen. Bussholdeplass ved Bergertoppen opprettholdes. Fra Bergertoppen vil det gå skolebusser og matebusser som i dag. I tillegg reguleres bussholdeplass og innfartsparkering ved Tusse.

Avlastet fv. 156 opprettholdes som atkomstvei fra nord fram til snuplass ved Berger. Eksisterende vei forutsettes fysisk stengt, men med mulighet for gjennomkjøring for nødetater, tømmertransport og ev. framtidig rute-/skolebuss. Eksisterende fv. 156 forutsettes nedklassifisert til kommunal vei mellom Tusse og Nessetveien. De som har atkomster knyttet til jord- og skogbruk fra dagens vei skal kunne opprettholde disse, også på den delen av veien som vil være stengt mellom Bråtan og Berger.

Planprogram for reguleringsplanarbeidet ble vedtatt 04.09.2017 og tiltaket er konsekvensutredningspliktig. Det ble utarbeidet konsekvensutredning som legges ut på høring sammen med reguleringsplanforslag. Planarbeidet ble startet opp av Statens vegvesen Region øst. Som følge av regionreformen overtok Viken fylkeskommune ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene fra 1. januar 2020 og dermed ansvaret for planforslaget.

Åpent informasjonsmøte

Frogn kommune og Viken fylkeskommune avholdt et åpent informasjonsmøte om detaljreguleringsplanen 31. august 2022 på Frogn rådhus.

Presentasjonene fra møtet finner du her:
Presentasjon infomøte.pdf
Presentasjon grunnerverv.pdf


Kommunestyret 2019-2023s vedtak 09.05.2022:

Kommunestyret slutter seg til Rådmannens vurderinger i saksfremlegget. Forslag til detaljregulering for fylkesvei 156 Bråtan - Tusse, med tilhørende beskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Før planen fremmes til 2. gangs behandling skal ny trasé for skiløype/turvei ved Rørmyra/Tusse sikres og tydeliggjøres gjennom eksplisitte bestemmelser og rekkefølgekrav om opparbeidelse. Traséen skal være basert på nødvendige utredninger som sikrer en gjennomførbar og funksjonell løsning i egnet terreng med en god sammenkobling med tilgrensende løype-/stinett, samt en tilfredsstillende løsning i anleggsfasen. Ansvar for gjennomføring ligger hos Viken fylkeskommune. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-11.

Saksutskrift Kommunestyret 09.05.2022.PDF

Plandokumentene

Planforslaget består av reguleringsplankart, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser. I tillegg følger oppdatert konsekvensutredning til reguleringsplan, risiko- og sårbarhetsanalyse, fagrapporter for støy, vann- og avløp, luftforurensning, klima, konstruksjoner, anleggsgjennomføring, geoteknisk rapport, geologisk rapport og kulturminnerapporter.

Planbeskrivelse.pdf
Reguleringsbestemmelser.pdf
Plankart del 1.pdf
Plankart del 2.pdf
Plankart del 3.pdf
Plankart del 4.pdf
Plankart del 5.pdf
ROS-analyse.pdf
Konsekvensutredning.pdf
Kulturminnerapport.pdf
Kulturminnerapport - supplerende borpunkter.pdf
Kulturminnerapport - tillegg massedeponi.pdf
Ingeniørgeologisk rapport for tunnel.pdf
Fagrapport anleggsgjennomføring.pdf
Fagrapport klimagass.pdf
Fagrapport elektro og SRO.pdf
Fagrapport luftforurensning.pdf
Fagrapport støy.pdf
Fagrapport tunnel.pdf
Fagrapport VA.pdf
Forprosjekt konstruksjoner.pdf
Høringsbrev 04.07.22.pdf
Ytre miljøplan.pdf
Tegningshefte Bråtan-Tusse.pdf
Premissnotat veg og tunnel.pdf

Tidligere saksgang

Planforslaget ble startet opp av Statens vegvesen Region øst. Som følge av regionsreformen som trådte i kraft 01.01.2020 overtok Viken fylkeskommune ansvaret for planarbeidet fra den dato.

Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune ga i sitt møte den 12.11.2018 tilslutning til at traséalternativ 7B skal legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan.

Planprogram for reguleringsplanarbeidet ble fastsatt 04.09.2017. Konsekvensutredning for fv. 156 Bråtan–Tusse ble utarbeidet i 2017/2018. Traséalternativene ble vurdert og rangert. Frogn kommune fastsatte i møte 22.10.2018 at traséalternativ 7B skal legges til grunn for detaljregulering og utbygging. Saksutskrift fra møtet kan lastes ned her.

Parallelt med planarbeidet pågår en bompengeutredning for finansiering av prosjektet.

Konsekvensutredningen og anbefalingsnotatet fra Statens vegvesen kan lastes ned her:

Konsekvensutredning fv. 156.pdf

Anbefalingsnotat fra SVV - KU og trasévalg.pdf

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varslet ved brev datert 09.01.2017 til berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser, samt annonsert i lokalavisen. Planforslaget er konsekvensutredningspliktig.
Utsendt varselbrev om planoppstart kan du se og laste ned her:

Varselbrev om oppstart av detaljregulering

Det ble avholdt et åpent møte om prosjektet og planleggingen på Dal skole 8.2.2017.
Presentasjonen fra Statens vegvesen kan du se og laste ned her:

Presentasjon

Etter høringsrunden har Statens vegvesen revidert forslag til planprogram, før det ble lagt frem til behandling i kommunen. Kommunestyret behandlet i møte den 4.9.2017 sak 106/17 om fastsetting av planprogrammet, og fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9, 3.ledd fastsetter Frogn kommunestyre planprogram for ny FV. 156 Bråtan – Tusse. Planprogrammet fastsettes som vist i justert planprogram fra Statens vegvesen, datert 4.5.2017, men med følgende endringer/tilføyelser:
- Dagløsningen tas ut av planprogrammet.»

Prosjektet er avhengig av bompengefinansiering for å kunne bli realisert. Kommunestyret ga i juni 2017 prinsipiell tilslutning til bompengeinnkreving. Endelig forslag til bompengeordning blir lagt frem når det foreligger en vedtatt reguleringsplan.

Saksutskrift angående bompengeordning

Revidert planprogram

Saksutskrift Viltnemndas arbeidsutvalg

Saksutskrift KS 04.09.17 - Fastsetting av planprogram

Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte om planarbeidet med fokus på konsekvensutredningen i Frogn rådhus 21.08.18. Statens vegvesens presentasjon kan du laste ned her:

Presentasjon om KU