Fv. 156 Bråtan - Tusse

Statens vegvesen har satt i gang arbeid med reguleringsplan for ny fylkesveg 156 fra Bråtan til Tusse. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i september 2017. Kommunestyret vedtok i møte 22.10.18 at trasé 7B i konsekvensutredningen legges til grunn for videre detaljregulering.

Innhold

Om planen

Akershus fylkeskommune v/ Statens vegvesen skal utarbeide detaljreguleringsplan for ny fv. 156 på strekningen Bråtan - Tusse, som er hovedatkomst til Nordre Frogn og Nesodden. Planområdet omfatter en strekning på ca. 3 km og ligger i Frogn kommune.

Tiltaket skal konsekvensutredes og det er derfor utarbeidet forslag til planprogram. Det er Frogn kommune som planmyndighet som fastsetter planprogrammet og vedtar reguleringsplanen.

Planavgrensning

Konsekvensutredning og videre prosess

 

Kommunestyret fastsatte i møte 22.10.18 at trasé 7B i konsekvensutredningen legges til grunn for videre detaljregulering. Saksutskrift fra møtet kan lastes ned her. Etter politisk behandling i Akershus fylkeskommune vil Statens vegvesen utarbeide forslag til reguleringsplan, som legges ut på høring og offentlig ettersyn før endelig vedtak i kommunen og fylkeskommunen. Parallelt med planarbeidet pågår en bompengeutredning for finansiering av prosjektet.

Konsekvensutredningen og anbefalingsnotatet fra Statens vegvesen kan lastes ned her:

Konsekvensutredning fv. 156.pdf

Anbefalingsnotat fra SVV - KU og trasévalg.pdf

Fagrapportene som hører til konsekvensutredningen kan lastes ned fra Statens vegvesen sine nettsider:
https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv156bratantusse/dokumenter

Tidligere saksgang

Statens vegvesen varslet oppstart av planarbeid 9.1.2017 og sendte planprogram på høring samtidig. Frist for innspill til planarbeid og til planprogram var 26.2.2017.
Utsendt varselbrev om planoppstart kan du se og laste ned her:

Varselbrev om oppstart av detaljregulering

Det ble avholdt et åpent møte om prosjektet og planleggingen på Dal skole 8.2.2017.
Presentasjonen fra Statens vegvesen kan du se og laste ned her:

Presentasjon

Etter høringsrunden har Statens vegvesen revidert forslag til planprogram, før det ble lagt frem til behandling i kommunen. Kommunestyret behandlet i møte den 4.9.2017 sak 106/17 om fastsetting av planprogrammet, og fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9, 3.ledd fastsetter Frogn kommunestyre planprogram for ny FV. 156 Bråtan – Tusse. Planprogrammet fastsettes som vist i justert planprogram fra Statens vegvesen, datert 4.5.2017, men med følgende endringer/tilføyelser:
- Dagløsningen tas ut av planprogrammet.»

Prosjektet er avhengig av bompengefinansiering for å kunne bli realisert. Kommunestyret ga i juni 2017 prinsipiell tilslutning til bompengeinnkreving. Endelig forslag til bompengeordning blir lagt frem når det foreligger en vedtatt reguleringsplan.

Saksutskrift angående bompengeordning

Revidert planprogram

Saksutskrift Viltnemndas arbeidsutvalg

Saksutskrift KS 04.09.17 - Fastsetting av planprogram

Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte om planarbeidet med fokus på konsekvensutredningen i Frogn rådhus 21.08.18. Statens vegvesens presentasjon kan du laste ned her:

Presentasjon om KU