Fossen Søndre

Oppstart av planarbeid ble varslet 13.03.2019. Planprogram for detaljreguleringsplan for Fossen Søndre ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2019.

Innhold

Om planen

Bulk Infrastructure AS ønsker å omregulere eksisterende reguleringsplan for Fossen Søndre til næringsformål. Innenfor planområdet planlegges det for lager‐ og logistikkbygg. I tillegg vil det være aktuelt vurdere å tilrettelegge for en gjenbruksstasjon. Atkomst til planområdet er tenkt via eksisterende atkomst fra fv. 156 (Nesoddveien). Planavgrensning omfatter også et mindre areal nord for fv. 156.

Eksisterende arealbruk består i all hovedsak av skog og næringsområde. Tilstøtende områder består i stor grad av landbruks‐ natur‐ og friluftsområder, med unntak av området mot nord, hvor det finnes en større båthavn med støttefunksjoner. Det er registrert flere kulturminner innenfor planområdet. Planområdet befinner seg i et kulturlandskap med nasjonal verdi og inneholder også naturverdier.


Figur 1: Planområdets overordnede beliggenhet

Gjeldende planer

Planområdet sør for fv. 156 (Nesoddveien) er i dagens situasjons regulert gjennom reguleringsplan «gnr. 41 bnr. 1, Fossen Søndre», hvor mesteparten er avsatt som industri/lager, men også noe som parkbelte, friområde og felles avkjørsel. En liten del nordøst i planområdet er regulert gjennom reguleringsplan «Bekkevold/Fløyspjeld» og avsatt som industri/lager og parkbelte. Ellers er den nordlige delen av planområdet, mellom fv. 156 (Nesoddveien) og fjorden, uregulert. I kommuneplanens arealdel er mesteparten av planområdet avsatt som næringsbebyggelse, men også noe som kombinert grønnstrukturformål, friområde, landbruks‐, natur‐ og friluftsområde (LNFR), og boligbebyggelse.


Figur 2: Planavgrensning

Forskrift om konsekvensutredninger

Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger og omfattes av forskriften. Planarbeidet faller inn under § 6 (planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding) da det omfattes av vedlegg 1, ledd nr. 24, som tar for seg næringsbygg med et bruksareal på mer enn 15 000 m2.

Det er utarbeidet planprogram, som redegjør nærmere for bakgrunn, eksisterende situasjon, rammer og premisser, alternativer, medvirkning, utredningsbehov, prosess og framdrift. Forslag til planprogram finner du nederst på siden, og det vises til dette dokumentet for detaljer vedrørende planarbeidet.

Politisk behandling av planprogram

Frogn kommunestyre behandlet i møte 02.09.2019 sak 18/01844– fastsetting av planprogram for Fossen Søndre.

Det ble fattet følgende vedtak:
«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9, 3. ledd fastsetter Frogn kommunestyre planprogram for Fossen Søndre, men med følgende endringer/tilføyelser:
- Området med fulldyrket jord på ca 35 dekar Nordvest i planområdet tas ut av planområdet.
Før planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn gjennomfører rådmannen juridisk og redaksjonell kvalitetssikring.»

Hvis du vil lese saksprotokoll fra møtet og se vedlegg som fulgte saken kan du gjøre det her.

Scroll deg ned til sak 18/01844 og trykk på "behandlinger" og "dokumenter" på høyre side.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Videre planprosess

Plankonsulent og forslagsstiller utarbeider nå et planforslag, som sendes til Frogn kommune for behandling. Frogn kommune tar så stilling til om planforslaget skal legges ut på høring og til offentlig ettersyn. Dersom planforslaget legges ut på høring og til offentlig ettersyn, gis berørte parter på nytt anledning til å uttale seg. Denne gangen til et konkret forslag til rammer og føringer for arealbruk for det aktuelle området. Etter offentlig ettersyn av planforslaget, blir planforslaget på nytt gjenstand for behandling hos Frogn kommune, hvor behandlingen til slutt ender opp med et vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller er Bulk Infrastructure AS v/Bulk Vinterbro II AS, og Multiconsult Norge AS er plankonsulent. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Multiconsult Norge AS v/Jørgen Langgård, på e‐post; jorgen.langgard@multiconsult.no eller telefon; 938 38 271.

Plandokumenter

Fastsatt planprogram.pdf