Ekornveien 1 og deler av Elleveien, Vardeveien og Ekornveien

Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for Ekornveien 1, gbnr 1/102, og deler av Elleveien, Vardeveien og Ekornveien. Frist for å komme med merknader er 26.11.2019.

Innhold

OM PLANEN

Formålet med reguleringsplan er å legge til rette for boligbygg og regulering av tilstøtende veier innenfor angitt planavgrensning. Planavgrensning tar høyde for et midlertidig anleggsbelte langs Elleveien, Vardeveien og Ekornveien om det skulle bli nødvendig ved utførelse. Når eventuelle forbedringer av veianlegg er avsluttet, skal det midlertidige anleggsbeltet tilbakeføres som uregulert areal.

Planområdet er på ca. 6300 m2 daa, og ligger sør for Drøbak sentrum. Området er i dag uregulert. Planlagt areal for boliger (gnr.1, bnr.102) er i tråd med kommuneplanens formål som er Boligbebyggelse. Planområdet er innenfor hensynssone H550_7 Eksponerte åssider Drøbak – bevaring av landskap.

Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning.

INNSPILL TIL PLANEN

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Kontaktperson: Steffen Emhjellen, Siv. Ark MNAL
Telefon: +47 92 458 447
E-post: post@drobakark.no

Eventuelle merknader / innspill til arbeidet som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Adresse: Drøbak Arkitektkontor AS, Holterveien 4D, 1448 Drøbak
eller
E-post: post@drobakark.no

Frist for å sende inn merknader er satt til 26.11.2019

DOKUMENTER

Planinitiativ.pdf
Oppstartsmøte referat.pdf