Dyrløkkebakken

Framleggelse av forslag til planprogram og varsel om planoppstart for detaljregulering av omsorgsboliger på Dyrløkkebakken ble varslet 24.05.2019. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2019.

Innhold

Om planen

Planområdet omfatter helt eller delvis de følgende eiendommene: 16/19, 16/21, 16/22, 16/34, 16/37, 16/55, 16/115, 16/116, 16/165, 16/166, 16/169, 16/170, 16/171, 16/220, 16/221, 66/80 og 88/1. Planens avgrensning er vist under og dekker et areal på ca. 26,3 daa.

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for inntil 90 omsorgsboliger tilpasset eldre ved Dyrløkkebakken i Frogn kommune. I prosjektet inngår også internveier og offentlig vei som kan ha virkninger på utformingen av planen. Planen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift og konsekvensutredning § 6b, vedlegg I punkt 25.

Politisk behandling av planprogram

Kommunestyret behandlet i møte 02.09.2019, sak 102/19 fastsetting av planprogram for Dyrløkkebakken.

Det ble fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 3.ledd, fastsetter Frogn kommunestyre planprogram for detaljregulering av Dyrløkkebakken. Planprogrammet fastsettes som vist i planprogrammet fra Rambøll datert 31.07.2019.
Området som skal reguleres har utfordrende sol- og skyggeforhold og betyr nedbygging av et viktig grøntdrag i området. I egnet sted i utredning i planprogrammet skal det derfor undersøkes om bebyggelse i området kan utformes på en måte som sikrer det grønne preget i området. F. eks gjennom bruk av grønne tak- og/eller fasadearealer

Hvis du vil lese saksprotokoll fra møtet og se vedlegg som fulgte saken kan du gjøre det her.

Scroll deg ned til sak 19/00807 og trykk på "behandlinger" og "dokumenter" på høyre side.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Framdrift

Frogn kommune utarbeider nå reguleringsplanforslag. Etter politisk behandling vil planforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn, og det vil da være mulig å komme med innspill.

Plandokumenter

Planprogram Dyrløkkebakken.pdf