Byutviklingsplanen - Områdeplan for Dyrløkke, Ullerud og Seiersten

Forslag til Områdereguleringsplan for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten har vært på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 15. juli 2021. Høringsfrist for merknader som gjelder temaet oppheving av gjeldende planer innenfor planområdet er 30. august 2021.

Innhold

Pågående arbeider

Forslag til områderegulering for Dyrløkke, Ullerud og Seiersten – Byutviklingsplanen har i sommer vært lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring til overordnede myndigheter. Kommunen har mottatt 62 høringsuttalelser.Av disse er 5 uttalelser fra beboervel, lag og foreninger, 52 uttalelser fra grunneiere, beboere og naboer, og 5 fra offentlige myndigheter, herunder en innsigelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til parkeringsbestemmelsene. Nå skal administrasjonen gå igjennom alle uttalelserog vurdere om planforslaget skal endres etter disse innspillene, før forslaget skal legges fram for ny politisk behandling.

Det har tidligere blitt vedtatt at når planen har blitt førstegangsbehandlet og avklart med overordnede myndigheter, så kan administrasjonen i kommunen ta imot forslag til detaljreguleringer innenfor planområdet. Det kan allikevel ikke påregnes at forslag til detaljregulering vil komme til førstegangsbehandling før områdereguleringen er vedtatt. Vi anbefaler at planinitiativ innenfor området utarbeides i tråd med forslaget som har vært på høring, og vi er altså klare for å ta imot disse.

Den videre framdriften for områdeplanen er slik at vi tar sikte på at den skal legges fram for politisk behandling i de første møtene etter nyttår i 2022, først i hovedutvalget for plan-, miljø- og byggesak og deretter i kommunestyret. Dersom vi ikke kan løse innsigelsen vil det kunne ta lenger tid før vi har en rettskraftig plan, men administrasjonen er foreløpig optimistiske til at vi skal få til dette slik at vi kan legge til rette for videre byutvikling på Dyrløkke, Ullerud og Seiersten.

Høringsinnspill:


Samledokument - offentlige myndigheter.pdf

Samledok_Foreninger, lag og beboervel.pdf

Samledok_Grunneiere, beboere og naboer - del 1.pdf

Samledok_Grunneiere, beboere og naboer - del 2.pdf

Samledok_Grunneiere, beboere og naboer - del 3.pdf

 

Høringsprosess

Områdeplanen for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten ble førstegangsbehandlet i Frogn kommunestyre 08.02.2021 og vedtatt sendt på høring. Frist for å komme med merknader til planen var 15. juli 2021.

Dokumenter som var på høring:

1 Planbeskrivelse.pdf
2 Planbestemmelse.pdf
3 Plankart.pdf
4 Temakart mobilitet grønnstruktur.pdf
5 Konsekvensutredning revidert 2020.PDF
6 Notat Holter.PDF
7 Notat Ullerudsletta, Lysheim og Dyrløkke.PDF
8 Notat BKB13.PDF
9 Notat Ullerud, Seiersten, Karlsrud.PDF
10 Notat nordre Seiersten og rådhustomta.PDF
11 Prospektskisse- Dyrløkkebakken 12.05.PDF
12 Saksframlegg 1. gangs behandling.pdf
13 Saksprotokoll 1. gangs behandling 080221.pdf

Som del av planarbeidet skal kommunen vurdere hvilke gjeldende planer innenfor planområdet som skal oppheves, enten helt eller delvis. Frist for å sende merknader til dette temaet er 30. august 2021. Oversikt over hvilke planer dette gjelder ser du på egen høringsside.

Vi legger opp til at områdeplanen kan legges frem for andregangsbehandling i kommunestyret til første møterunde i 2022. Det er viktig at prosessens tidshorisont er realistisk både for utbyggere og innbyggere, dette er en svært omfattende og kompleks plan, og administrasjonen trenger også tid til behandlingen. I tillegg legger vi på denne måten til rette for at eventuelle innsigelser som måtte komme kan løses før andregangsbehandling, og vi sikrer at vi har kapasitet til å kvalitetssikre planen grundig i forkant av politisk behandling.

Målet med planen

Byutviklingsplanen skal styrke Gamle Drøbak som det levende kommunesenteret i Frogn og Dyrløkke som kommunens andre handelssentrum. Mellom Gamle Drøbak og Dyrløkke skal vi utvikle en sammenhengende by med aktivt næringsliv og boligområder som er tilpasset menneskene som bor der.

Gjennom å få til en mer variert bruk på Seiersten, styrke næringsaktiviteten langs Ullerudsletta og omorganisere Dyrløkke, kommer områdene styrket ut hver for seg, i tillegg til at de samlet bidrar til å utvikle Drøbak. Ved å redusere opplevd avstand mellom Drøbak og Dyrløkke, få flere til å oppholde seg og utføre daglige gjøremål i nærområdet vil planområdet utvikles på en god måte, og også bidra til å styrke Drøbak som levende by.

Høyere utnyttelse av arealene på Dyrløkke, Ullerudsletta og Seiersten bidrar dessuten til å verne jomfruelige områder mot utbygging.

Planarbeidet er en viktig oppfølging av kommuneplanen som ble vedtatt juni 2013. Kommunens satsningsområder klima og energi, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, næringsutvikling og verdiskaping legger viktige premisser for utviklingen.


Kartet viser planforslaget som nå ligger på høring. 

Veiutredningen

1. april 2019 ble det vedtatt i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (HMPB) at Rådmannen skulle sette i gang arbeide med en veiutredning. Sweco var konsulent for utredningen. Under finner du utredningen og vedleggene.

Veiløsningene ble lagt fram for behandling i HMPB 9. mars 2020, der de folkevalgte ble bedt om å ta stilling til videre planarbeid. Det ble vedtatt at Rådmannen med utgangspunkt i prinsippene vist i geometriskissene ser på hvordan detaljprosjekteringen av veiløsningene kan deles opp trinnvis i rekkefølgekravene. Før planforslaget ble sendt til ny førstegangsbehandling, utførte Rådmannen nødvendige endringer slik at planforslaget, så langt det er mulig, er i tråd med foreslåtte veiløsninger i «Utredning av gateløsninger i områdeplanen for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke».

Utredning av gateløsninger i områdeplanen for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke, rapport fra Sweco
Vedlegg 1-Tegningshefte
Vedlegg 2 -Trafikkberegninger

Dialogmøte med næringsaktører

Den 6. juni 2019 hadde Rådmannen et dialogmøte med næringsaktører innenfor planområdet for å sikre gjennomføring av planen. Det ble dannet en interessentgruppe av næringsaktørene som vil samordne seg i forhold til kommende forhandlinger om utbyggingsavtale m.m. Kontaktperson for næringsaktørene er Mikal Rohde, e-post mikal.rohde@yahoo.com.
Det har blitt avholdt flere møter med gruppen og Frogn næringsråd etter dette..

Planprogram

Hva er et planprogram? Et planprogram kan forklares som en "oppskrift" på hvordan planarbeidet skal skje. Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, området planen skal gjelde for, og hvilke problemstillinger som er viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet. Planprogrammet skal også gjøre rede for den videre planprosessen, med frister, deltakere og opplegg for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt.

Planprogrammet for Byutviklingsplanen ble fastsatt av kommunestyret i møtet 03.11.2014.

Åpne fastsatt planprogram.

Saksutskrift - Fastsettelse planprogram.pdf
Oppsummering innspill varsel om oppstart og høring av planprogram.pdf
Innspillene i sin helhet varsel om oppstart og høring av planprogram.pdf

Til høringsfristen for varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogrammet kom det inn 29 innspill. Innspillene omhandler en rekke forskjellige temaer og kommer fra mange ulike aktører; regionale styresmakter, utbyggere, foreninger og privatpersoner. Hovedtyngden av innspillene tar for seg temaer som omhandler hele planområdet, videre er innspillene mer eller mindre jevnt fordelt over de forskjellige delområdene. Innspillene er oppsummert og vurdert i saksutskrift i forbindelse med fastsettelse av planprogram.

Notater, rapporter og bakgrunnsmateriale

Her finner du rapporter og utredninger som hører til saken

Utbygging av Osloveien 37 - Fagrapport naturmangfold - 2020.pdf

Med bakgrunn i dagens utbyggingsplaner for et område i Drøbak med gnr. 69, bnr. 10, 23, 214, 354, 374 og deler av 70, har Ecofact AS utført en kartlegging av naturmangfold i planområdet. Oppdragsgiver har vært OSL 37 AS. Arbeidet bygger på eksisterende data i tilgjengelige databaser og feltdata frembrakt under en befaring utført den 19. august 2020. Tidspunktet er godt egnet for kartlegging av karplanter, og det samlede datagrunnlaget vurderes som godt.

Kulturminnefaglig notat Nordre Holter gård - 2020.pdf

Notatet er utarbeidet av Arkitektskap as for Holter Nord AS. Hensikten med notatet er å belyse kulturminne- og kulturmiljøverdiene knyttet til gnr 16/bnr 2 Nordre Holter gård, med bakgrunn i planforslaget fra 2018 om å regulere eiendommen til landbruksformål (område LL) og gårdsbebyggelse med tilhørende anlegg til hensynssone bevaring i områdereguleringsplan for Dyrløkke, Ullerudsletta og Seiersten (H570-3 i planforslaget).

Delanalyse, felt BFS3 BFS4 - 2020.pdf

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med fornyet 1.gangs behandling av områdeplan Dyrløkke, Ullerud og Seiersten. Rapporten omhandler delfeltene BFS3 og BFS4, og formålet er å svare ut politikernes bestilling, som angitt i vedtak fra 1. gangs behandlingen (HMPB, 15.10.2018, behandling nr. 69/18). Rapporten belyser konsekvensen av å regulere de nevnte delfeltene til blokkbebyggelse (BBB) fremfor frittliggende småhusbebyggelse (BFS), som opprinnelig foreslått i områdeplanen ved 1.gangs behandling. Rapporten er utarbeidet ved enhet for samfunnsplanlegging i 2020.

Vurdering av alternative feltkategorier og rammer for byutvikling - 2019.pdf

IN'BY har i rapporten vurdert feltinndeling og utbyggingstetthet for flere felt på Karlsrud for bedre å fange opp kvaliteter og utbyggingspotensial som ligger i vurderingsområdet, foreslås det å innføre en ny arealkategori, BBF fortettingsområde, med egne planbestemmelser for dette området. Det foreslås utdyping av planbestemmelsene på detaljreguleringsnivå.

Naturverdier ved Ullerud i Drøbak - 2019.pdf

BioFokus har kartlagt naturverdier i et område ved Ullerud. Området er i stor grad utbygd med rekkehus/lavblokker, noen spredte forekomster av eneboliger og et lite ubebygd, stort sett skogdekt areal i sør.

Dyrløkkebakken reguleringsplan - Fagrapport bevaringsverdige trær - 2019.pdf

Rambøll bistår Frogn kommune med å utarbeide reguleringsplan for Dyrløkkebakken. I den forbindelse er det gjennomført flere fagspesifikke analyser og utredninger, herunder denne naturmangfoldvurderingen av bevaringsverdige trær. Rapporten inngår som kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av konsekvensutredning og øvrige plandokumenter.

Vurdering av naturverdier i eieklund ved Seiersten ungdomsskole - 2018.pdf

BioFokus har kartlagt en eikelund ved Seiersten ungdomsskole. Innenfor lokaliteten ble det registrert i overkant av 35 eiketrær, hvorav fem av dem er kvalifiserte som den utvalgte naturtypen «hule eiker». Eikelunden er kartlagt som én enhet med B-verdi (viktig) og anses som viktig for biologisk mangfold. Den har også en verdi for grøntstrukturen i området, som de siste 40 årene har gått drastisk ned. Det anbefales at flest mulig av eikene får stå, både forskriftseikene og de yngre trærne, for å fremme biologisk mangfold på lang sikt.

Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder.pdf

Frogn kommune har sammen med Ås og Ski kommuner fått midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et prosjekt om gjennomføring av fortetting og transformasjon i sentrumsnære, bebygde områder. Formålet med prosjektet er å utrede hvilken rolle kommunen bør ha i transformasjonsprosesser i slike områder, samt en vurdering av hvilke virkemidler kommunen bør bruke for å få gjennomført en transformasjonsprosess. Resultatene er fremlagt i rapporten «Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder» (vedlagt). Rådmannen valgte Ullerudsletta som caseområde for Frogn kommune. Rapporten konkluderer med at hovedutfordringene i planen er manglende gjennomføringsfokus og en usikker finansieringssituasjon på foreslåtte infrastrukturtiltak. Rådmannen er enig i dette og mener at fokus på gjennomføring og kostnadsberegninger bør være en sentral del av det videre planarbeidet og spesielt veiutredningen.

05_Naturmiljø.pdf - 2017

På oppdrag fra kommunen har Rambøll utredet naturmangfoldet i planområdet. Dette er lagt frem i rapporten «Naturmiljø» og inngår som kunnskapsgrunnlag for utarbeiding av konsekvensutredning for naturmiljø og øvrige plandokumenter.

06_Temanotat bærekraftig transport.pdf - 2017

Målsettingen for «Temanotat bærekraftig transport» er å sikre at det i planområdet blir lagt til rette for bærekraftig transport, med fokus på sykkel, gange samt kollektiv og utslippsfri transport. Viktige temaer som blir undersøkt i notatet er blant annet hva som er realistisk å oppnå i dag og fremover, og hvilke virkemidler som er tilgjengelige for kommunen. Rapporten er utarbeidet av Rambøll.

07_Kryssing av Osloveien - delutredning.pdf - 2017

Rambøll har på oppdrag fra kommunen utarbeidet rapporten «Kryssing av Osloveien» som utreder mulighetene for planfri kryssing over Osloveien i sonen mellom Gamle Oslovei x Rådhusveien og Ullerudveien/Belsjøveien. Bakgrunnen for rapporten er behovet for økning av sikkerheten for myke trafikanter, med spesielt fokus på skolebarn til Drøbak skole og Seiersten ungdomsskole.

08_Mulighetsstudie Bekkeåpning.pdf - 2017

Hovedmålet med utredningen «Mulighetsstudie Bekkeåpning» har vært å se på muligheten for å gjenåpne Raskebekken, med forslag til trasé, vannføringsberegninger, dimensjonering av bekken for ulike flomsituasjoner, og avsette tilstrekkelig areal for nytt bekkeleie langs Ullerud, Karlsrud og Holmåsen. Utredningen er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra kommunen.

ROS-analyse.pdf - 2017

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 9 (17 totalt, der noen av hendelsene er kommentert samlet), aktuelle hendelser og faremomenter som har betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av områdereguleringen. Det er fremmet forslag til avbøtende tiltak og foreslått nye planbestemmelser.

09_Rapport vann, avløp og overvann.pdf - 2017

Utredning av vann, avløp og overvann innen planområdet laget av Rambøll på oppdrag fra kommunen.

11_Dambruddsbølgeberegning, Ulleruddammen.pdf - 2017

Rapport utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunen for å beregne dambruddsbølgeberegninger og gi forslag til klassifisering for Ulleruddammen. Det er fire konsekvensklasseringer innenfor Damsikkerhetsforskriften, hvorav klasse 1 er den lavest rangerte konsekvensklassen. Ulleruddammen foreslås plassert i klasse 3. Rapporten danner kunnskapsgrunnlaget for faresonen flomfare H320 i planområdet.

Lokal registering av kulturminner Ullerud, Karlsrud og Dyrløkke - 2017.pdf

Akershus bygningsvernssenter har kartlagt eldre trehusbebyggelse på Karlsrud/Høyenhall og Ullerud.

Registreringsrapport automatisk fredete kulturminner.pdf - 2016

Registrering av automatisk fredete kulturminner utført av Akershus fylkeskommune. Det ble ikke funnet automatisk fredete eller nyere tids kulturminner.

Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplass - 2015.pdf

BioFokus har undersøkt biologisk mangfold i en eikelund beliggende ved Seiersten idrettsplass. To forskriftseiker (utvalgt naturtype hule eiker) er avgrenset og samlet vurdert som en viktig (B-verdi) naturtype. De biologiske verdiene i det resterende arealet vurderes som for små til å avgrense ytterligere naturtyper, men det er visse verdier knyttet til flere av eikene i lunden. Det anbefales å forsøke å ivareta de to forskriftseikene, samt flest mulig av eikene som står plassert mellom idrettsplassen og parkeringsplassen. Det er også ønskelig at eik brukes som allétrær ved nyplanting i nærområdet for å øke antallet rekruteringstrær.

 Gå til attraktiv skolevei - 2015

Statens Vegvesen har utarbeidet rapporten "Attraktiv skolevei". Med utgansspunkt i Drøbak  skole, og kommunesn registreringer av hvor barn går har de sett på muligheter for å gjøre skoleveien attraktiv: trygg, sosial og aktiv.

Åpne mulighetsstudien  - 2015

Eriksen og Skajaa har på oppdrag fra kommunen laget en mulighetsstudie for Seiersten/Ullerud/Karlsrud. I rapporten er det foreslått et overordnet plangrep for å knytte området bedre sammen med Drøbak Sentrum. Gode forbindelser på tvers, nya akser og ulike utbyggingsområder er sentrale grep. Klikk på knappen under for å åpne mulighetsstudien.

Gå til notat om arealbruk og utnyttelse

Planen skal åpne for fortetting innefor eksisterende byggeområder. I dette notatet finner du en gjennomgang av viktige hensyn, og nye muligheter for bebyggelse innenfor området.

Gå til notat om medvirkningsaktiviteter

Notatet under handler om medvirkningsaktiviteter. Kommunen er pålagt å sikre medvirkning i planprosessen, og særlig sørge for involvering av barn og unge.  Notatet beskriver status for medvirkningsaktiviteter per 09.01.2014. Etter at notatet ble lagt fram er det gjort aktiviteter som konkurranse for barn og unge og barnetråkk-registrering.

Innspill

Under ligger innspillene som har kommet inn etter høringsperioden for varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogrammet, og før fremleggelse til 1. gangs behandling av planforslaget. Alle innspillene er gjennomgått underveis i planprosessen.

Innspill byutviklingsplanen okt. 2014-nov. 2020 komprimert.pdf

Tidligere vedtak

Dokumentene som ble førstegangsbehandlet i kommunestyret 08.02.2021 finner du her. Scroll deg ned til sak 4/21 og klikk på "dokumenter" til høyre på siden.

Presentasjon av Byutviklingsplanen i forbindelse med 1. gangs behandling, samt lenke til opptak av informasjonsmøte:
Presentasjon Byutviklingsplanen.pptx
Opptak av informasjonsmøte 27.1.21

Dokumentene som ble sendt til førstegangsbehandling i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15. oktober 2018 finner du her. Scroll deg ned til sak 69/18 og klikk på "dokumenter" til høyre på siden.

I hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 01. april 2019 ble det vedtatt føringer for det videre planarbeidet, blant annet at Rådmannen skulle sette i gang med utredning av alternative veigrep på Ullerudsletta og legger til rette for at løsningene for fylkesveiene innenfor planen i tilstrekkelig grad er avklart med Statens Vegvesen og Ruter. Dokumentene som var oppe til behandling finner du her. Scroll deg ned til sak 14/19 og klikk på "dokumenter" til høyre på siden.

I hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 09. mars 2020 svarte Rådmannen ut de siste punktene i vedtaket fra okt. 2018 og la frem veiutredningen. HMPB vedtok føringer for det videre planarbeidet. Dokumentene som var oppe til behandling finner du her. Scroll deg ned til sak 20/20 og klikk på "dokumenter" til høyre på siden.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om planarbeidet kan du ta kontakt med enhet for samfunnsplanlegging, Frogn kommune, via postmottak@frogn.kommune.no.