Biologveien 2

Varsel om oppstart av detaljregulering for gnr. 86/bnr. 897, Biologveien 2. Frist for innspill er 27.08.2021.

Innhold

Om planen

Detaljreguleringsarbeidet varsles på vegne av Universitetet i Oslo (UiO) v/ Eiendomsavdelingen som forslagsstiller.

Kart over planområdet, med planavgrensning vist med stiplet linje

Økt studentmasse, økt flerbruk av stasjonen og flytting av salt- og ferskvannsfasiliteter fra Blindern til Drøbak har skapt behov for et nybygg med undervisningsrom og våtlaboratorier for forskning i tilknytning til Biologen. Fremtidig undervisnings- og forskningsvirksomhet ved Biologisk stasjon i Drøbak er avhengig av et nybygg, og detaljreguleringen skal legge til rette for oppføring av et slikt bygg innenfor Biologens eiendom. Planlagt reguleringsformål er Bebyggelse og anlegg med underformål offentlig tjenesteyting/undervisning i kombinasjon med Hensynssone H570 bevaring av kulturmiljø og H730 Hensynssone båndlegging etter lov om kulturminner.

Tiltaket er vurdert mot bestemmelsene i forskrift om konsekvensutredning. Tiltaket som skal reguleres er vurdert å ikke falle inn under kriteriene som krever konsekvensutredning.

Planområdet omfatter felt BOP4, som er avsatt til Offentlig eller privat tjenesteyting og Hensynssone H-570 i Områderegulering for Gamle Drøbak vedtatt 22.03.2021. I områdeplanen er hovedbygningen på Biologen avsatt til Hensynssone båndlegging etter lov om kulturminner H730. Områdeplanen åpner for et nybygg, forutsatt at det underordner seg eksisterende bygninger og spesielt hensyntar den fredete bygningen Biologen. Planområdet omfatter også deler av bestemmelsesområde #6A innenfor Biologens molo.

I Kommuneplanens arealdel 2013-2025 er planområdet angitt som sentrumsformål nåværende i kombinasjon med antikvarisk spesialområde.

Foreslått nybygg vil bli plassert i planområdets syd-østre hjørne. Endelig utforming og orientering av nybygg skal avklares i planprosessen.

Dersom du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Arkitektskap as, Torggata 33, 0183 Oslo eller på post@arkitektskap.no innen 27.08.2021.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Sivilarkitekt Tom Wassum, mob 992 28 750, epost: wassum@arkitektskap.no

Kontaktperson hos UiO er prosjektleder Svein Ellingson Venjum, mob 957 43 355, epost s.e.venjum@admin.uio.no 

Plandokumenter

01 Referat fra oppstartsmøte pdf signert komplett.pdf

02 Biologveien 2 Drøbak - Planinitiativ 080819.pdf

03 Biologen Drøbak planinitativ supplerende opplysninger 27.04.2021.pdf

04 Illustrasjoner av alternative plasseringer av nybygg Biologen.pdf