Åsveien 37

Oppstart av privat reguleringsforslag for Åsveien 37 ble varslet i 2016. Forslagsstiller utarbeider nå reguleringsplanforslag.

Innhold

Om planen

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for å erstatte eksisterende enebolig med leilighetsbygg med inntil 35 boenheter med tilhørende anlegg. Leilighetene vil få universell utforming. Deler av tilgrensende friområde og adkomst fra Fugleveien er del av reguleringsområdet. Adkomst vil være fra Fugleveien.

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-1 og 12-8 ble det varslet oppstart av privat reguleringsforslag for Åsveien 37. Frist for merknader/ uttalelser til varsel om oppstart var 11. desember 2016.

Dersom du har sendt inn merknad vil du ikke få eget svar på denne, men alle innspill vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges fram for politisk behandling. Du vil også få anledning til å uttale deg når planforslaget har vært behandlet i hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker.

Oppstart av planarbeid ble annonsert i Amta og berørte grunneiere ble varslet i eget brev i tråd med plan-og bygningslovens §12-8. Grunneier har plikt til å varsle eventuelle leietakere.

Politisk behandling av planinitiativ

Planinitiativet ble behandlet i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 6.juni 2016. Hvis du vil lese saksprotokoll fra møtet og se vedlegg som fulgte saken kan du gjøre det her. Scroll deg ned til sak 44/16 og trykk på "behandlinger" og "dokumenter" på høyre side.

Framdrift

I 2020 ble tomten solgt. Ny forslagsstiller utarbeider nå reguleringsplanforslag. Når det er klart, vil Rådmannen behandle planen. Etter politisk behandling vil planforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn, da vil det være mulig å komme med innspill.