Høilundlia (tidl. Bekkenstenveien 10)

Oppstart av privat reguleringsplanarbeid for Høilundlia ble varslet i juni 2018. Det utarbeides for tiden et planforslag.

Innhold

Om planen

Petter Bogen Arkitektkontor AS har på vegne av Verdi Eiendomsutvikling AS og hjemmelshaver, Tom Skaiaa, startet arbeidet med en detaljreguleringsplan for gnr 20 bnr 10, Høilundlia.
Planarbeidet går ut på å regulere for boligbebyggelse i form av rekkehus, lavblokk med leiligheter samt enebolig og eksisterende gårdstun, med tilhørende parkering og uteområder iht. krav i kommuneplanen. Det reguleres også for skiløypetrase langs Høilundveien. Adkomst vil være fra Høilundveien.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer til det igangsatte reguleringsarbeidet bes rettet til Steinar Kvistad, tlf: 97043775 eller til:
Petter Bogen Arkitektkontor AS/ Thor O. Thorbjørnsen
Pilestredet 29, 0166 Oslo
Tlf: 22114800

First for å sende inn eventuelle merknader var 15.august 2018.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 ble det varslet oppstart av privat reguleringsforslag for Bekkenstenveien 10, som senere har skiftet navn til Høilundlia.

Oppstart av planarbeid ble annonsert i kommunens infobilag og berørte grunneiere ble varslet i eget brev i tråd med plan- og bygningslovens §12-8. Grunneier har plikt til å varsle eventuelle leietakere.

Anmodning om planoppstart ble behandlet i hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker 29. januar 2018. Se saksdokumenter og behandling under sak 6/18 her.

Fremdrift

Etter at fristen for å komme med innspill går ut, vil forslagsstiller utarbeide et reguleringsplanforslag, der alle innkomne innspill vil vurderes og kommenteres til 1. gangs behandling. Det vil også bli anledning til å komme med innspill når planforslaget blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.