Planer pågående

Sogstikollen 48 og Sogstiveien 103
Oppstart av privat reguleringsarbeid for Sogstikollen 48 og Sogstiveien 103 ble varslet i Amta 18. mai 2020. Frist for å komme med innspill er satt til 10. juni 2020.

Les mer...
Fv. 156 Gang- og sykkelvei Tusse-Dal og Glenne-Grøstad
Oppstart av offentlig reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs fv. 156, parsell Tusse-krysset - Dal skole og Glenne - kommunegrense (videre til Grøstad) ble varslet i Amta 6. januar 2020. Frist for å komme med innspill er satt til 18. februar 2020.

Les mer...
Ekornveien 1 og deler av Elleveien, Vardeveien og Ekornveien
Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for Ekornveien 1, gbnr 1/102, og deler av Elleveien, Vardeveien og Ekornveien. Frist for å komme med merknader er 26.11.2019.

Les mer...
Nordre Elle/Drøbak Hageby
Varsel om oppstart av planarbeid for gnr./bnr. 1/2, 270, 387 og 85/2, 3, 4, 5, 6 – Drøbak Hageby og Nordre Elle. Frist for uttalelse er 11.10.2019.

Les mer...
Husvikholmen 8-10
Der er fremmet et privat planinitiativ for Husvikholmen 8-10 (Heitmann marin). Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (HMPB) anbefalte i vedtak fra 5.3.2018 oppstart av planarbeidet, på en rekke vilkår. Oppstart ble varslet i annonse 29.8.2018 og varslingsbrev 11.1.2019. Frist for innsending av innspill til planarbeidet er nå utløpt. Forslagsstiller vil oppsummere og vurdere innspillene og utarbeide plan i henhold til planutvalgets vedtak. Når komplett forslag til plan er utarbeidet vil rådmannen legge dette fram til behandling i HMPB med innstilling om høring og offentlig ettersyn.

Les mer...
Storgata 12-16 og 18
Det er fremmet et privat planinitiativ for Storgata 12-16 og 18 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte, og det varsles nå om oppstart. Frist for å komme med innspill er 17.08.2019.

Les mer...
Storgata 15
Det er fremmet et privat planinitiativ for Storgata 15 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte, men det er enda ikke varslet om oppstart av planarbeid.

Les mer...
Sorenskriver Ellefsensvei 1
Det er fremmet et privat planinitiativ for Sorenskriver Ellefsensvei 1 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte, men det er enda ikke varslet om oppstart av planarbeid.

Les mer...
Sogstikollen 9, 10 og del av Sogstikollen (privat vei)
Oppstart av privat reguleringsarbeid for Sogstikollen 9 og 10, samt del av privat vei Sogstikollen ble varslet i Amta 26. juni 2019. Frist for å komme med innspill er satt til 1. august 2019.

Les mer...
Dyrløkkebakken
Framleggelse av forslag til planprogram og varsel om planoppstart for detaljregulering av omsorgsboliger på Dyrløkkebakken ble varslet 24.05.2019. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2019.

Les mer...
Dypvannskai på Sjøtorget
Kommunestyret vedtok 09.12.2019 at planprogrammet for dypvannskai ved Sjøtorget ikke vedtas, og at Rådmannen stanser det videre arbeidet med dypvannskai.

Les mer...
Fossen Søndre
Oppstart av planarbeid ble varslet 13.03.2019. Planprogram for detaljreguleringsplan for Fossen Søndre ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2019.

Les mer...
NIVAs forskningsstasjon
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon. Frist for å komme med innspill er 14.04.2019.

Les mer...
Torggata 1
Det er fremmet et privat planinitiativ for Torggata 1 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte og det er varslet om oppstart av planarbeid.

Les mer...
Tranga 8
Det er fremmet et privat planinitiativ for Tranga 8 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte og det er varslet om oppstart av planarbeid.

Les mer...
Høilundlia (tidl. Bekkenstenveien 10)
Oppstart av privat reguleringsplanarbeid for Høilundlia ble varslet i juni 2018. Det utarbeides for tiden et planforslag.

Les mer...
Haveråsveien og Haverløkka
I medhold av plan- og bygningslovens §§12-1, 12-3 og 12-8 ble det varslet oppstart av privat reguleringsforslag for Haveråsveien og Haverløkka.

Les mer...
Fv. 156 Bråtan - Tusse
Statens vegvesen har satt i gang arbeid med reguleringsplan for ny fylkesveg 156 fra Bråtan til Tusse. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i september 2017. Kommunestyret vedtok i møte 22.10.18 at trasé 7B i konsekvensutredningen legges til grunn for videre detaljregulering.

Les mer...
Åsveien 37
Oppstart av privat reguleringsforslag for Åsveien 37 ble varslet i 2016. Forslagsstiller utarbeider nå reguleringsplanforslag.

Les mer...
Kulturminneplanen
Frogn kommune har varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap

Les mer...
Kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø
Om meldingen Frogn kommune jobber med kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø. Rådmannen ønsker innspill til arbeid med meldinga innen 6. mai. Som del av arbeidet med meldinga er det satt i gang et prosjekt for kartlegging og verdisettin...

Les mer...
Lågøya
Oppstart av reguleringsarbeid for Lågøya ble varslet i september 2015. Det er utarbeidet et planforslag som skal til 1. gangs behandling i juni 2020.

Les mer...
Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen
Arbeid med regulering av Kolstad, Klommestein skog og Odalen med tilhørende utbyggingsavtale pågår i tråd med vedtatt planprogram. Tre alternative traseer for Nordre tverrvei er utredet og hørt. Planutvalget har vedtatt at veien i sin helhet skal gå vest for Odalsbekken (alt C). Forslag til bebyggelsesstruktur er presentert for planutvalget. Forslagsstiller arbeider mot at et første planforslag skal foreligge i løpet av våren 2018. Forslag til plan vil legges fram for planutvalget før behandling før høring.

Les mer...
Områderegulering gamle Drøbak
Frogn kommunestyre har i møte 04.11.19 vedtatt å sende planforslag for Områderegulering for gamle Drøbak på høring og legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Vi vil gjerne ha dine innspill til planforslaget. Om du har innspill må dette sendes skriftlig til kommunen innen 03.februar 2020. Det vil bli arrangert høringskonferanse 15. januar 2020. Nærmere program og informasjon om høringskonferanse kommer.

Les mer...
Byutviklingsplanen - Områdeplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke
Frogn kommune arbeider med en områdeplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke. Planforslaget var oppe til førstegangsbehandling 15. oktober 2018. Det ble vedtatt at planen sendes tilbake til Rådmannen for ytterligere utredninger. Utredningene av de siste punktene i vedtaket fra oktober 2018 og bestillingen fra april 2019 av utredning av nye veiløsninger innenfor planområdet ble lagt fram i HMPB 9. mars i år. Rådmannens innstilling ble vedtatt. Fram til områdeplanen skal legges fram til førstegangsbehandling vil Rådmannen følge opp føringene i vedtaket.

Les mer...