Planer pågående

Linnskauveien 41
Oppstart av detaljreguleringsarbeid for Linnskauveien 41 varsles. Merknadsfrist settes til 28.01.2022.

Les mer...
Biologveien 2
Varsel om oppstart av detaljregulering for gnr. 86/bnr. 897, Biologveien 2. Frist for innspill er 27.08.2021.

Les mer...
Måna Øst - reguleringsendring
Oppstart av reguleringsendring for Måna Øst (Holtbråtveien 40/42) er varslet 23.3.21. Frist for å komme med innspill er satt til 21.april 2021.

Les mer...
Sogstikollen 20
Varsel om oppstart av detaljregulering for Sogstikollen 20. Frist for innspill er 18.12.2020.

Les mer...
Sogstiveien 103, 105 og Sogstikollen 48
Kile Stokholm arkitekter AS har på vegne av Tristein Eiendom AS varslet om igangsetting av arbeid med detaljregulering på eiendommene Sogstiveien 103, 105 og Sogstikollen 48 (gnr/ bnr. 71/210, 188, 189, 268).

Les mer...
Holterkollveien 3
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker vedtok 30.08.21 i sak 51/21 å legge forslag til detaljregulering for Holterkollveien 3 ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 02.11.21.

Les mer...
Fv. 156 Gang- og sykkelvei Tusse-Dal og Glenne-Grøstad
Oppstart av offentlig reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs fv. 156, parsell Tusse-krysset - Dal skole og Glenne - kommunegrense (videre til Grøstad) ble varslet i Amta 6. januar 2020. Frist for å komme med innspill er satt til 18. februar 2020.

Les mer...
Ekornveien 1 og deler av Elleveien, Vardeveien og Ekornveien
Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for Ekornveien 1, gbnr 1/102, og deler av Elleveien, Vardeveien og Ekornveien. Frist for å komme med merknader er 26.11.2019.

Les mer...
Nordre Elle/Drøbak Hageby
Varsel om oppstart av planarbeid for gnr./bnr. 1/2, 270, 387 og 85/2, 3, 4, 5, 6 – Drøbak Hageby og Nordre Elle. Frist for uttalelse er 11.10.2019.

Les mer...
Husvikholmen 8-10
Der er fremmet et privat planinitiativ for Husvikholmen 8-10 (Heitmann marin). Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (HMPB) anbefalte i vedtak fra 5.3.2018 oppstart av planarbeidet, på en rekke vilkår. Oppstart ble varslet i annonse 29.8.2018 og varslingsbrev 11.1.2019. Frist for innsending av innspill til planarbeidet er nå utløpt. Forslagsstiller vil oppsummere og vurdere innspillene og utarbeide plan i henhold til planutvalgets vedtak. Når komplett forslag til plan er utarbeidet vil rådmannen legge dette fram til behandling i HMPB med innstilling om høring og offentlig ettersyn.

Les mer...
Storgata 12-16 og 18
Det er fremmet et privat planinitiativ for Storgata 12-16 og 18 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Det har blitt varslet oppstart, fristen for innspill var 17.08.2019.

Les mer...
Storgata 15
Det er fremmet et privat planinitiativ for Storgata 15 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte, men det er enda ikke varslet om oppstart av planarbeid.

Les mer...
Sorenskriver Ellefsensvei 1
Det er fremmet et privat planinitiativ for Sorenskriver Ellefsensvei 1 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte, men det er enda ikke varslet om oppstart av planarbeid.

Les mer...
Sogstikollen 9, 10 og del av Sogstikollen (privat vei)
Oppstart av privat reguleringsarbeid for Sogstikollen 9 og 10, samt del av privat vei Sogstikollen ble varslet i Amta 26. juni 2019. Frist for å komme med innspill er satt til 1. august 2019. Sogstikollen 10 har trukket seg ut av planarbeidet.

Les mer...
Dyrløkkebakken
Framleggelse av forslag til planprogram og varsel om planoppstart for detaljregulering av omsorgsboliger på Dyrløkkebakken ble varslet 24.05.2019. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2019.

Les mer...
Fossen Søndre
Oppstart av planarbeid ble varslet 13.03.2019. Planprogram for detaljreguleringsplan for Fossen Søndre ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2019.

Les mer...
Fv. 156 Bråtan - Tusse
Viken fylkeskommune har i samarbeid med Statens vegvesen og rådgiver Multiconsult Norge AS utarbeidet et forslag til reguleringsplan for Ny fylkesvei 156 Bråtan-Tusse. Planarbeidet er gjennomført i samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12.

Les mer...
Åsveien 37
Oppstart av privat reguleringsforslag for Åsveien 37 ble varslet i 2016. Forslagsstiller utarbeider nå reguleringsplanforslag.

Les mer...
Kulturminneplanen
Frogn kommune har varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap

Les mer...
Kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø
Om meldingen Frogn kommune jobber med kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø. Rådmannen ønsker innspill til arbeid med meldinga innen 6. mai. Som del av arbeidet med meldinga er det satt i gang et prosjekt for kartlegging og verdisettin...

Les mer...
Byutviklingsplanen - Områdeplan for Dyrløkke, Ullerud og Seiersten
Forslag til Områdereguleringsplan for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten har vært på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 15. juli 2021. Høringsfrist for merknader som gjelder temaet oppheving av gjeldende planer innenfor planområdet er 30. august 2021.

Les mer...