Reguleringsplaner

Innhold

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er et juridisk dokument som forteller hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser og en beskrivelse. 

Reguleringsplaner utarbeides og behandles med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Vi ønsker innspill og medvirkning

Etater, organisasjoner og berørte blir varslet med brev eller e-post når kommunen eller private forslagstillere starter et reguleringsarbeid. Også andre interesserte kan komme med innspill til saken. Varsel om planoppstart annonseres i Amta eller kommunens informasjonsbilag. Du finner varslede planer under oversikten over. Det er et krav i plan- og bygningsloven at berørte og interesserte skal varsles på bestemte stadier i planarbeidet, og at de skal ha reell mulighet til å påvirke utformingen av planen.

Reguleringsplaner kan utarbeides av både private forslagsstillere og kommunen. Jo tidligere dine innspill og merknader kommer fram i planprosessen, desto større er din sjanse for å påvirke utformingen av planen. Figuren under viser ordinær planprosess- de mørke grønne feltene er politiske behandlinger.

Hva gjelder for min eiendom

Ved å bruke kartet i linken under kan du finne ut hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom. Klikk på eiendommen du ønsker å finne informasjon om. Ved å bruke knappen "vis mer informasjon" får du tilgang til planregisteret der du finner bestemmelser, vedtak og andre saksdokumenter.

Er eiendommen din uregulert er det kommuneplan for Frogn og bestemmelsene som hører til som gjelder for din eiendom.

Gå til kartet Planinnsyn

Follokart inneholder de fleste av våre kartdata inkludert flyfoto.

Gå til kartet Follokart

Problemer med å få opp kartet?

Follokart fungerer for tiden ikke på Chrome eller Edge. Dersom dette skaper problemer for deg kan du bruke Kommunekart som fungerer like bra på PC'er som på mobil, alternativt kan du bruke en annen nettleser

Høring av planer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening, for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver. Du kan benytte det elektroniske skjemaet Høringssvar ved offentlige høringer.

Her finner du høringene som er aktuelle nå.

Forskrift om lokale forbudssoner for bruk av fyrverkeri i Drøbak
Formannskapet vedtok den 22. november 2017 å legge forslag om forskrift om lokale forbudssoner for bruk av fyrverkeri i Drøbak ut på høring. Høringsfristen er satt til 31.1.2018

Les mer...
Tåjebukta, Håøya
Forslag til detaljregulering Tåjebukta, Håøya, er sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 22. desember 2017.

Les mer...
Målsettinger for hjorteviltforvaltning
Viltnemda (HMPB) vedtok 12.6.2017 forslag til målsettinger for hjorteviltforvaltning for perioden 2017 -2020. Frist for innspill er 20.august 2017.

Les mer...
Forslag til endringer i forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn
Kommunestyret har i møte 31.10.2016 vedtatt å sende forslag til revidert "Forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn kommune" på ny høring. Forskriften har vært på høring tidligere i år, men kommunestyret har foreslått nye endringer som krever ny høring.

Les mer...

Se på denne siden. Her finner du også elektronisk skjema for å sende inn høringssvar. 

Her finner du en oversikt over planer som er under arbeid i Frogn kommune. Oversikten viser både private og offentlige planer som er varslet igangsatt, og både detalj- og områdereguleringer. 

Skogveien 31-35
Reguleringsplanforslag for Skogveien 31-35 har vært på høring og offentlig ettersyn. Fristen gikk ut 13.11.2017.

Les mer...
Kommunedelplan for Nordre Frogn
Forslag til kommunedelplan for Nordre Frogn har vært på høring, med frist 15.08.16. Rådmannen behandler nå høringsuttalelsene som har kommet inn.

Les mer...
Åsveien 37
Oppstart av privat reguleringsforslag for Åsveien 37 ble varslet i 2016. Forslagsstiller utarbeider nå reguleringsplanforslag.

Les mer...
Grande
I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for fremtidig bruk av Grande sykehjem (gnr 86 bnr 338 + 342) til boligformål.

Les mer...
Skuterud
Oppstart av privat reguleringsforslag for Skuterud gård ble varslet i 2016. Forslagsstiller utarbeider nå reguleringsplanforslag.

Les mer...
Kulturminneplanen
Frogn kommune har varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap

Les mer...
Kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø
Om meldingen Frogn kommune jobber med kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø. Rådmannen ønsker innspill til arbeid med meldinga innen 6. mai. Som del av arbeidet med meldinga er det satt i gang et prosjekt for kartlegging og verdisettin...

Les mer...
Lågøya
Det er varslet oppstart av detaljregulering av Lågøya

Les mer...
Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen
Arbeid med regulering av Kolstad, Klommestein skog og Odalen med tilhørende utbyggingsavtale er varslet igangsatt. Høring av tre alternative traseer for Nordre tverrvei er gjennomført. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesak har vedtatt at Nordre tverrvei i sin helhet skal gå vest for Odalsbekken. Videre planarbeidet gjøres i tråd med fastsatt planprogram. Noen foreløpige resultater fra utredningene er presentert for hovedutvalget og i et åpent møte for berørte parter. Forslagsstiller arbeider mot at et første planforslag skal foreligge før jul. Planen vil legges fram for Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker for behandling før høring.

Les mer...
Områderegulering gamle Drøbak
Kommunestyret har i møte 6.mars 2017 vedtatt å legge planforslag for områdeplan Gamle Drøbak ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen har gått ut. Innsigelser og merknader til planforslaget ligger nedenfor.

Les mer...
Byutviklingsplanen - Områdeplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke
Frogn kommune arbeider med en områdeplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

Les mer...
Gulliksbakken 11,11b og 13
Forslag til reguleringsplan for Gulliksbakken har vært på høring. Planforslaget innebærer at dagens bebyggelse rives og oppføring av inntil 10 nye leiligheter. Frist for å komme med merknader er gått ut og endelig behandling av planforslaget avventer...

Les mer...
Vårstigen 27, Elleveien 16 og 18
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har vedtatt å sende planforslag for Vårstigen 27, og Elleveien 16 og 18 på høring. Frist for å komme med merknader er gått ut.

Les mer...
Husvikveien 5
I medhold av plan- og bygningslovens §§12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av kommunalt reguleringsforslag for gnr. 86 bnr. 147, Husvikveien 5

Les mer...
Fv. 156 Bråtan - Tusse
Statens vegvesen har satt i gang arbeid med reguleringsplan for ny fylkesveg 156 fra Bråtan til Tusse. Fastsetting av planprogram ble utsatt til høsten 2017.

Les mer...
Tåjebukta
Det ble varslet oppstart av detaljregulering av Tåjebukta på Håøya i januar 2017. Reguleringsplanforslag var til førstegangsbehandling 16. oktober 2017. Planen er nå lagt på høring og offentlig ettersyn.

Les mer...
Haveråsveien og Haverløkka
I medhold av plan- og bygningslovens §§12-1, 12-3 og 12-8 ble det varslet oppstart av privat reguleringsforslag for Haveråsveien og Haverløkka.

Les mer...

Vil du fremme en reguleringsplan i Frogn kommune? I Frogn kommune behandles anmodning om oppstart av politisk hovedutvalg for miljø-. plan- og byggesaker. Ta kontakt med planavdelingen dersom du ønsker å anmode om oppstart av planarbeid.

Frogn kommune har ikke en egen planveileder. Men du finner mye nyttig veiledningsmateriell i miljøverndepartementets veileder til utarbeiding av reguleringsplaner. Veilederen finner du her.

Plankartsiden finner du informasjon om kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister og SOSI standarden.

Kommunens krav til dataleveranse- digitale plankart

Dersom det er usikre eiendomsgrenser rundt eiendommen(e) som det skal lages planer for, må eiendomsgrensene kontrolleres før planen kan behandles. Info om kvalitet på eiendomsgrensene ligger inne i Matrikkelen

Dersom eksisterende kartgrunnlag ikke er tilstrekkelig detaljert for det detaljnivå planen krever, må kartgrunnlaget oppdateres av de som lager planen.

Leveransene skal være i koordinatsystemet EUREF 89, sone 32 og i Sosi- format, versjon 4.5, nivå 4.

Ved igangsetting av planarbeid skal plangrense leveres på SOSI formatet, versjon 4.5 eller DXF / DWG format. Kart med omriss av planområde leveres også på PDF fil eller bildefil (for eksempel jpg format) tilsvarende det som sendes til avisen.

Ved innsending av planforslag til førstegangsbehandling skal planforslag leveres på SOSI formatet, versjon 4.5, nivå 4. Planen vil ikke fremmes til behandling før plandataene er kontrollert og godkjent.Planforslag skal også leveres på PDF format og papir

Etter endelig planvedtak skal plankartet oppdateres i hht. vedtak leveres på SOSI format, versjon 4.5, nivå 4.

Det vil faktureres et tilleggsgebyr etter timepris,  for leveranser på ufullstendig SOSI format som ikke tilfredsstiller krav til koding, datastruktur, topologi med mer, og derfor medfører merarbeid for kommunen (jfr. kommunens gebyrregulativ).

Vedtatt plan som er opprettet ihh. til vedtak skal leveres på PDF format og skrevet ut i riktig målestokk på papir\ lerret godkjent for arkivering.

Øvrige krav til leveranse og kvalifikasjoner
  • Det stilles krav til faglige kvalifikasjoner for de som skal utarbeide planen, jfr Pbl. § 12-3
  • Utforming av reguleringsplanen skal være i henhold til Miljøverndept. sin veileder T-1490
  • Plankartet skal være utarbeidet digitalt iht. gjeldende spesifikasjon og SOSI standard
  • Tegnforklaring skal være iht. Frogn kommunes mal
  • Reguleringsbestemmelsene skal være iht. kommunens oppsett
  • Reguleringsbestemmelsene skal ikke være med på plankartet

Kommunens standardmaler for heading til planbestemmelser, tegnforklaring mv. får du på oppstartsmøte med kommunen. 

Mindre endring av reguleringsplan kan behandles på en enklere måte.Mindre justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraseer eller lignende kan i mange tilfeller behandles som en mindre endring av reguleringsplan og gis en enklere saksbehandling. 

Skillet mellom hvilke tiltak som krever full reguleringsplan og hva som kan behandles som en mindre endring er en skjønnsmessig vurdering. Før arbeidet startes må du derfor ta kontakt med kommunen v/planavdelingen og avklare behandlingsmåte.

For å få behandlet plansaken din i kommunen, må du betale et gebyr. Hvor høyt gebyret blir avhenger av hva du søker om. Her finner du pris for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger. 

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for arbeid frem til første gangs behandling. I plansaker faktureres gebyret samtidig med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når saken avsluttes.

Gebyrene er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i i Plan- og bygningsloven § 33-1. Gjeldende fra 1.1.2017. Regulativet erstatter tidligere gjeldende regulativ.

Når må gebyret betales?

Betaling innkreves når vedtak er fattet og forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

- Når vedtak er fattet i bygge-/delings-/eller seksjoneringssak

- Når forhåndskonferanse/oppstartsmøte er avholdt

- Når planprogram er fastsatt/vedtatt

- Når plan har vært gjenstand for 1. gangs behandling

Hvor mye koster det?

Gebyrene skal regnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar søknaden.

Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris

 

Betales per

Gebyr

Vnr. 20200

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time  Kr 1.100,-

Tilleggsgebyr

I tillegg til det faste gebyret påløper det et tilleggsgebyr dersom planforslaget ikke leveres i fullverdig digital form.

Tillegg for planforslag som ikke er levert etter SOSI-standarden: etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp kartfiler.

Tillegg for mangelfulle plandokumenter: etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp plandokumenter.

Tilbaketrekking av planforslag

Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Tilbaketrekking av planforslag

Betales per

Gebyr

Vnr. 20400

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak

Per planforslag  50 %
Vnr. 20410

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter førstegangsvedtak

 Per planforslag   100 %

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter.

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1

Betales per

Gebyr

Vnr. 20500

Forhåndskonferanse

Per møte  Kr 3.500,-

Avklaring av private reguleringsforslag

Planspørsmål legges frem for planmyndigheten, kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet.

Oppstart av reguleringsarbeid (anmodning om oppstart), jf. pbl § 12-8

Betales per

Gebyr

Vnr. 20600

Anmodning om oppstart

Per søknad

 Kr 14.000,-

Oppstartsmøte

Både kommunen og tiltakshaver kan kreve oppstartsmøte. Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.

Oppstartsmøte jf. pbl § 12-8

Betales per

Gebyr

Vnr. 20700

Oppstartsmøte

Per møte

 Kr 6.000,-

Private planforslag

Arealer som reguleres til grønnstruktur eller LNF skal ikke tas med i beregningen.

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11

Betales per

Inntil  6 dekar

Fra 6 til 8 dekar

Over 8 dekar

Vnr. 20800

Behandling av reguleringsplan

Per planforslag

 Kr 30.000,-

Kr 40.000,-

Kr 50.000,-

I områder regulert til bolig eller fritidsboliger kommer et tillegg pr boenhet som følger:

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11

Betales per

Gebyr

Vnr. 20810

Frittliggende småhus, enebolig, hytte mv.

Per boenhet

 Kr 8.000,-

Vnr. 20820

Konsentrert småhusbebyggelse. rekkehus, kjedehus mv. (opptil 10)

Per boenhet

Kr 6.000,-

Vnr. 20830

Blokk-, leilighetsbygg mv. (opptil 15)

Per boenhet

Kr 4.000,-

I områder regulert til andre byggeformål enn bolig kommer et tillegg som følger:

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11

Betales per Inntil 200 m2 BRA 200 - 700 m2 BRA Over 700 m2 BRA
Vnr. 20840

Kontor-, forretningsbygg mv.

Per planforslag

Kr 20.000,-

Kr 50.000,-

Kr 70.000,-

Planer med planprogram og konsekvensutredning

For planforslag som krever planprogram og konsekvensutredning (KU) skal det betales tilleggsgebyr. For beregning av tilleggsgebyret for konsekvensutredning skal gebyret i § 2-8 legges til grunn.

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap.14

Betales per Gebyr
Vnr. 20900

For planer som krever planprogram og konsekvensutredning

Per planforslag

Kr 30.000,-

Vnr. 20910

Tillegg per KU-forhold. Maks 50% tillegg for behandling av KU

Per KU-forhold

20 %

Utfylling og endring av plan

Ved utfylling eller endring av plan skal det betales gebyr.

Utfylling, endring eller oppheving av plan

Betales per Gebyr
Vnr. 20950

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14, delegert behandling til administrasjonen

Per søknad

Kr 10.300,-

Vnr. 20960

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14 som krever politisk behandling

Per søknad

Kr 20.600,-

 Vnr. 20970  Endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14 Per søknad  

Kr 40.000,-

 Vnr. 20980  Endring som behandles som ny plan i samsvar med pbl §12-14 første ledd Per søknad  Fullt gebyr
Andre kostnader
Planutarbeidelse Forslagsstiller må selv dekke alle utgifter til utarbeiding av planforslaget, inkludert oppretting av planen etter førstegangs behandling. Planen må utarbeides av kompetent personell jfr. krav til faglige kvalifikasjoner i pbl. § 12-3. Krav til utarbeiding av plankart og bestemmelser, dataformat, -innhold og
nøyaktighet framgår videre av vedlegg.
Kartgrunnlag Forslagsstiller må bekoste etablering av grunnlagskart data dersom eksisterende kartgrunnlag ikke er tilstrekkelig detaljert eller oppdatert for ønsket planlegger. Krav for slik kartlegging varsles/ avklares med kommunen.
Eiendomsgrenser Forslagsstiller må bekoste grenseoppgang og oppmåling av eiendommen(e) dersom eksisterende eiendomssituasjon ikke er tilstrekkelig entydig. Krav for slik kartlegging varsles/ avklares med kommunen.
Planutarbeidelse/opprettinger Oppretting av plankart og planbestemmelser etter offentlig ettersyn og endelig vedtak
utføres av forslagsstiller for tiltakshavers regning. Kopi av målebrev kan bestilles fra kommunen.
Grunnforhold Evt. krav til registrering av grunnforhold, forurensningssituasjon, utarbeiding av
rammeplan eller søknad om utslipp belastes tiltakshaver. Behov for slike registreringer varsles/ avklares med kommunen v/Miljøkontoret eller andre aktuelle parter.
Kulturminner Evt. krav til arkeologiske registreringer belastes tiltakshaver. Behov for slike registreringer varsles/ avklares med fylkeskommunen.
Biologisk mangfold Vurderinger etter naturmangfoldloven og evt. krav til nye biologiske registreringer
belastes tiltakshaver. Behov for slike registreringer varsles/ avklares med kommunen/ fylkesmannen.
Realisering av plan Realisering av plan tilligger også selvsagt forslagsstiller/ tiltakshaver/ utbygger el. Det
omfatter også etablering av adkomst, avløpsanlegg (evt. til kom. nett), strømforsyning mv.
Klageadgang

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak av gebyrregulativ, men det kan søkes om reduksjon av gebyr. Søknaden sendes enhet for samfunnsutvikling. Avgjørelse av slik søknad er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagen sendes enhet for samfunnsutvikling og fylkesmannen er klageinstans.

Fakturaen må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av gebyr. Faktura som ikke betales blir belastet med forsinkelsesrente fra forfallsdato til fakturaen blir betalt.

Her finner du planer som nylig er vedtatt i Frogn kommune. Planene finner du også i kommunen kartportal.

Ullerud terrasse - Trekanttomta
Frogn kommunestyre har i møte 19. juni 2017 vedtatt detaljreguleringsplan Ullerud Terrasse - Trekanttomta, gnr. 69 bnr. 389

Les mer...
Måna Øst - reguleringsendring
Frogn kommunestyre har i møte 19.juni 2017 under sak 89/17 vedtatt endring av reguleringsplan Måna Øst.

Les mer...
Vestbyveien fra Skogveien til Odalen
Frogn kommunestyre har i møte 22.5.2017 i sak 73/17 vedtatt detaljreguleringsplan «Vestbyveien fra Skogveien til Odalen og tilliggende eiendommer 71/539, 71/134, 71/108, 71/91 mfl».

Les mer...
GSV Fv.76 Ottarsrud - Bakker bru
Frogn kommunestyre har i møte 3.4.2017 i sak 40/17 vedtatt detaljreguleringsplan «Gang- og sykkelveg Fv.76 Ottarsrud - Bakker bru».

Les mer...
Haneborgenga
Frogn kommunestyre har i møte 13.2.2017 i sak 3/17 vedtatt detaljreguleringsplan «Haneborgenga».

Les mer...
Vannverksveien
Kommunestyret har vedtatt å endre planbestemmelsene til reguleringsplanen «Vannverksveien» ved å legge til tre rekkefølgekrav. Endringen er endelig vedtatt.

Les mer...
Glenne Nedre
Reguleringsplanen Glenne Nedre er vedtatt av Frogn kommunestyre

Les mer...
Belsjø terrasse
Reguleringsplanen Belsjø terrasse er endelig vedtatt av Frogn kommunestyre

Les mer...