Reguleringsplaner

Innhold

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er et juridisk dokument som forteller hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser og en beskrivelse. 

Reguleringsplaner utarbeides og behandles med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Vi ønsker innspill og medvirkning

Etater, organisasjoner og berørte blir varslet med brev eller e-post når kommunen eller private forslagstillere starter et reguleringsarbeid. Også andre interesserte kan komme med innspill til saken. Varsel om planoppstart annonseres i Amta eller kommunens informasjonsbilag. Du finner varslede planer under oversikten over. Det er et krav i plan- og bygningsloven at berørte og interesserte skal varsles på bestemte stadier i planarbeidet, og at de skal ha reell mulighet til å påvirke utformingen av planen.

Reguleringsplaner kan utarbeides av både private forslagsstillere og kommunen. Jo tidligere dine innspill og merknader kommer fram i planprosessen, desto større er din sjanse for å påvirke utformingen av planen. Figuren under viser ordinær planprosess- de mørke grønne feltene er politiske behandlinger.

Hva gjelder for min eiendom

Ved å bruke kartet i linken under kan du finne ut hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom. Klikk på eiendommen du ønsker å finne informasjon om. Ved å bruke knappen "vis mer informasjon" får du tilgang til planregisteret der du finner bestemmelser, vedtak og andre saksdokumenter.

Er eiendommen din uregulert er det kommuneplan for Frogn og bestemmelsene som hører til som gjelder for din eiendom.

Gå til kartet Planinnsyn

Follokart inneholder de fleste av våre kartdata inkludert flyfoto.

Gå til kartet Follokart

Problemer med å få opp kartet?

Follokart fungerer for tiden ikke på Chrome eller Edge. Dersom dette skaper problemer for deg kan du bruke Kommunekart som fungerer like bra på PC'er som på mobil, alternativt kan du bruke en annen nettleser

Høring av planer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening, for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver. Du kan benytte det elektroniske skjemaet Høringssvar ved offentlige høringer.

Her finner du høringene som er aktuelle nå.

Holterkollveien 3
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker vedtok 30.08.21 i sak 51/21 å legge forslag til detaljregulering for Holterkollveien 3 ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 02.11.21.

Les mer...
Revidering av kommuneplanens arealdel - planprogram
Kommunestyret har i møte 6.9.2021, sak 76/21 vedtatt å legge planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel i Frogn kommune ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill er 1.november 2021.

Les mer...
Planer som vurderes opphevet – Områderegulering for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten (byutviklingsplanen)
Høringsprosess Som del av planarbeidet for områderegulering for Dyrløkke, Ullerud og Seiersten, byutviklingsplanen, skal Frogn kommune vurdere hvilke gjeldende planer innenfor planområdet som skal oppheves, enten helt eller delvis. Oversikt over hvilke...

Les mer...
Forskrift om vann og avløpsgebyrer - endringsforslag
Bakgrunn Forslag til endringer i forskrift vedtatt 26.11.2018 om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune legges ut på høring. Det tas forbehold om at Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker i møte den 26. oktober 2020 vedtar å sende endringsforslage...

Les mer...

Se på denne siden. Her finner du også elektronisk skjema for å sende inn høringssvar. 

Her finner du en oversikt over planer som er under arbeid i Frogn kommune. Oversikten viser både private og offentlige planer som er varslet igangsatt, og både detalj- og områdereguleringer. 

Biologveien 2
Varsel om oppstart av detaljregulering for gnr. 86/bnr. 897, Biologveien 2. Frist for innspill er 27.08.2021.

Les mer...
Måna Øst - reguleringsendring
Oppstart av reguleringsendring for Måna Øst (Holtbråtveien 40/42) er varslet 23.3.21. Frist for å komme med innspill er satt til 21.april 2021.

Les mer...
Sogstikollen 20
Varsel om oppstart av detaljregulering for Sogstikollen 20. Frist for innspill er 18.12.2020.

Les mer...
Sogstiveien 103, 105 og Sogstikollen 48
Kile Stokholm arkitekter AS har på vegne av Tristein Eiendom AS varslet om igangsetting av arbeid med detaljregulering på eiendommene Sogstiveien 103, 105 og Sogstikollen 48 (gnr/ bnr. 71/210, 188, 189, 268).

Les mer...
Holterkollveien 3
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker vedtok 30.08.21 i sak 51/21 å legge forslag til detaljregulering for Holterkollveien 3 ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 02.11.21.

Les mer...
Fv. 156 Gang- og sykkelvei Tusse-Dal og Glenne-Grøstad
Oppstart av offentlig reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs fv. 156, parsell Tusse-krysset - Dal skole og Glenne - kommunegrense (videre til Grøstad) ble varslet i Amta 6. januar 2020. Frist for å komme med innspill er satt til 18. februar 2020.

Les mer...
Ekornveien 1 og deler av Elleveien, Vardeveien og Ekornveien
Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for Ekornveien 1, gbnr 1/102, og deler av Elleveien, Vardeveien og Ekornveien. Frist for å komme med merknader er 26.11.2019.

Les mer...
Nordre Elle/Drøbak Hageby
Varsel om oppstart av planarbeid for gnr./bnr. 1/2, 270, 387 og 85/2, 3, 4, 5, 6 – Drøbak Hageby og Nordre Elle. Frist for uttalelse er 11.10.2019.

Les mer...
Husvikholmen 8-10
Der er fremmet et privat planinitiativ for Husvikholmen 8-10 (Heitmann marin). Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker (HMPB) anbefalte i vedtak fra 5.3.2018 oppstart av planarbeidet, på en rekke vilkår. Oppstart ble varslet i annonse 29.8.2018 og varslingsbrev 11.1.2019. Frist for innsending av innspill til planarbeidet er nå utløpt. Forslagsstiller vil oppsummere og vurdere innspillene og utarbeide plan i henhold til planutvalgets vedtak. Når komplett forslag til plan er utarbeidet vil rådmannen legge dette fram til behandling i HMPB med innstilling om høring og offentlig ettersyn.

Les mer...
Storgata 12-16 og 18
Det er fremmet et privat planinitiativ for Storgata 12-16 og 18 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Det har blitt varslet oppstart, fristen for innspill var 17.08.2019.

Les mer...
Storgata 15
Det er fremmet et privat planinitiativ for Storgata 15 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte, men det er enda ikke varslet om oppstart av planarbeid.

Les mer...
Sorenskriver Ellefsensvei 1
Det er fremmet et privat planinitiativ for Sorenskriver Ellefsensvei 1 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte, men det er enda ikke varslet om oppstart av planarbeid.

Les mer...
Sogstikollen 9, 10 og del av Sogstikollen (privat vei)
Oppstart av privat reguleringsarbeid for Sogstikollen 9 og 10, samt del av privat vei Sogstikollen ble varslet i Amta 26. juni 2019. Frist for å komme med innspill er satt til 1. august 2019. Sogstikollen 10 har trukket seg ut av planarbeidet.

Les mer...
Dyrløkkebakken
Framleggelse av forslag til planprogram og varsel om planoppstart for detaljregulering av omsorgsboliger på Dyrløkkebakken ble varslet 24.05.2019. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2019.

Les mer...
Fossen Søndre
Oppstart av planarbeid ble varslet 13.03.2019. Planprogram for detaljreguleringsplan for Fossen Søndre ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2019.

Les mer...
Høilundlia (tidl. Bekkenstenveien 10)
Reguleringsplan for Høilundlia ble 3.9.20 vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader til planen var 01.11.2020. Planen skal fremmes til politisk behandling i oktober 2021.

Les mer...
Fv. 156 Bråtan - Tusse
Statens vegvesen har satt i gang arbeid med reguleringsplan for ny fylkesveg 156 fra Bråtan til Tusse. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i september 2017. Kommunestyret vedtok i møte 22.10.18 at trasé 7B i konsekvensutredningen legges til grunn for videre detaljregulering.

Les mer...
Åsveien 37
Oppstart av privat reguleringsforslag for Åsveien 37 ble varslet i 2016. Forslagsstiller utarbeider nå reguleringsplanforslag.

Les mer...
Kulturminneplanen
Frogn kommune har varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap

Les mer...
Kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø
Om meldingen Frogn kommune jobber med kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø. Rådmannen ønsker innspill til arbeid med meldinga innen 6. mai. Som del av arbeidet med meldinga er det satt i gang et prosjekt for kartlegging og verdisettin...

Les mer...
Lågøya
Forslag til detaljregulering for gnr 78 bnr 2-4 Lågøya har vært på høring og offentlig ettersyn og legges nå frem til 2. gangs behandling i HMPB 30.08.21. Det foreligger to innsigelser som må trekkes før planen kan legges frem for kommunestyret.

Les mer...
Byutviklingsplanen - Områdeplan for Dyrløkke, Ullerud og Seiersten
Forslag til Områdereguleringsplan for Dyrløkke, Ullerud, Seiersten har vært på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 15. juli 2021. Høringsfrist for merknader som gjelder temaet oppheving av gjeldende planer innenfor planområdet er 30. august 2021.

Les mer...

Kommunen opplever stor pågang når det gjelder plan- og byggesaksbehandling.

Gjeldende planstrategi gir en oversikt over planarbeid som skal behandles i denne perioden. Den skal sikre politisk styring av planarbeidet, riktig prioritering av planoppgaver, god utnyttelse av planressursene og samordning mellom forvaltningsnivåer og mellom nabokommuner. Planstrategien viser imidlertid ikke alle reguleringsplaner som er til behandling. Planoversikten gir en oversikt over planene, type plan, status for hvor i prosessen planen ligger, når siste dokument ble mottatt og når det antas at planen vil komme til politisk behandling.

Det er tidligere vedtatt at reguleringsplaner skal prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Offentlig infrastruktur
2. Offentlige bygg
3. Næring
4. Bolig
5. Fritidsbolig

I tillegg er det prioritert å ferdigbehandle igangsatte planarbeid fremfor å starte opp nye. Kommunestyret og hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vedtatt at områderegulering for Dyrløkke, Ullerud og Seiersten skal prioriteres høyest på lista. For private reguleringsplaner gjelder saksbehandlingsfrister etter plan- og bygningsloven.

Vil du fremme en reguleringsplan i Frogn kommune? I Frogn kommune behandles anmodning om oppstart av politisk hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker. Ta kontakt med planavdelingen dersom du ønsker å anmode om oppstart av planarbeid.

Frogn kommune har ikke en egen planveileder. Men du finner mye nyttig veiledningsmateriell i miljøverndepartementets veileder til utarbeiding av reguleringsplaner. Veilederen finner du her.

Plankartsiden finner du informasjon om kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister og SOSI standarden.

Kommunens krav til dataleveranse- digitale plankart

Dersom det er usikre eiendomsgrenser rundt eiendommen(e) som det skal lages planer for, må eiendomsgrensene kontrolleres før planen kan behandles. Info om kvalitet på eiendomsgrensene ligger inne i Matrikkelen

Dersom eksisterende kartgrunnlag ikke er tilstrekkelig detaljert for det detaljnivå planen krever, må kartgrunnlaget oppdateres av de som lager planen.

Leveransene skal være i koordinatsystemet EUREF 89, sone 32 og i Sosi- format, versjon 4.5, nivå 4.

Ved igangsetting av planarbeid skal plangrense leveres på SOSI formatet, versjon 4.5 eller DXF / DWG format. Kart med omriss av planområde leveres også på PDF fil eller bildefil (for eksempel jpg format) tilsvarende det som sendes til avisen.

Ved innsending av planforslag til førstegangsbehandling skal planforslag leveres på SOSI formatet, versjon 4.5, nivå 4. Planen vil ikke fremmes til behandling før plandataene er kontrollert og godkjent. Planforslag skal også leveres på PDF-format og papir.

Etter endelig planvedtak skal plankartet oppdateres i hht. vedtak leveres på SOSI format, versjon 4.5, nivå 4.

Det vil faktureres et tilleggsgebyr etter timepris,  for leveranser på ufullstendig SOSI format som ikke tilfredsstiller krav til koding, datastruktur, topologi med mer, og derfor medfører merarbeid for kommunen (jfr. kommunens gebyrregulativ).

Vedtatt plan som er opprettet ihh. til vedtak skal leveres på PDF format og skrevet ut i riktig målestokk på papir\ lerret godkjent for arkivering.

Øvrige krav til leveranse og kvalifikasjoner
  • Det stilles krav til faglige kvalifikasjoner for de som skal utarbeide planen, jfr Pbl. § 12-3
  • Utforming av reguleringsplanen skal være i henhold til Miljøverndept. sin veileder T-1490
  • Plankartet skal være utarbeidet digitalt iht. gjeldende spesifikasjon og SOSI standard
  • Tegnforklaring skal være iht. Frogn kommunes mal
  • Reguleringsbestemmelsene skal være iht. kommunens oppsett
  • Reguleringsbestemmelsene skal ikke være med på plankartet

Kommunens standardmaler for heading til planbestemmelser, tegnforklaring mv. får du på oppstartsmøte med kommunen. 

Mindre endring av reguleringsplan kan behandles på en enklere måte.Mindre justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraseer eller lignende kan i mange tilfeller behandles som en mindre endring av reguleringsplan og gis en enklere saksbehandling. 

Skillet mellom hvilke tiltak som krever full reguleringsplan og hva som kan behandles som en mindre endring er en skjønnsmessig vurdering. Før arbeidet startes må du derfor ta kontakt med kommunen v/planavdelingen og avklare behandlingsmåte.

For å få behandlet plansaken din i kommunen, må du betale et gebyr. Hvor høyt gebyret blir avhenger av hva du søker om. Her finner du pris for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger. 

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for arbeid frem til første gangs behandling. I plansaker faktureres gebyret samtidig med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når saken avsluttes.

Gebyrene er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i i Plan- og bygningsloven § 33-1. Gjeldende fra 1.1.2021. Regulativet erstatter tidligere gjeldende regulativ.

Når må gebyret betales?

Betaling innkreves når vedtak er fattet og forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

- Når vedtak er fattet i bygge-/delings-/eller seksjoneringssak

- Når forhåndskonferanse/oppstartsmøte er avholdt

- Når planprogram er fastsatt/vedtatt

- Når plan har vært gjenstand for 1. gangs behandling

Hvor mye koster det?

Gebyrene skal regnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar søknaden.

Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris

 

Betales per

Gebyr

Vnr. 20200

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time  Kr 1.300,-

Tilleggsgebyr

I tillegg til det faste gebyret påløper det et tilleggsgebyr dersom planforslaget ikke leveres i fullverdig digital form.

Tillegg for planforslag som ikke er levert etter SOSI-standarden: etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp kartfiler.

Tillegg for mangelfulle plandokumenter: etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp plandokumenter.

Tilbaketrekking av planforslag

Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen. For beregning skal gebyret for private planforslag legges til grunn.

Tilbaketrekking av planforslag

Betales per

Gebyr

Vnr. 20400

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak

Per planforslag  50 %
Vnr. 20410

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter førstegangsvedtak

 Per planforslag   100 %

Formøte, dialogmøte, undervisningsmøte

For nærmere avklaring av rammer og innhold i planforslaget kan det holdes formøte mellom plankonsulent, forslagsstiller, kommunen og ev. andre berørte fagmyndigheter. Ett møte er inkludert i det generelle saksbehandlingsgebyret under Private planforslag, for møter utover dette som er initiert av forslagsstiller skal det betales gebyr. Administrasjonen kan vurdere om et møte skal faktureres etter møtegebyr eller timepris, alt ettersom hvor kompleks saken er og hvor mye tid som medgår.

Avklaringsmøter

Betales per

Gebyr

Vnr. 20500

Formøte, dialogmøte, andre type møter

Per møte  Kr 3.800,-

Avklaring av private reguleringsforslag

Planspørsmål legges frem for planmyndigheten, kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet. Gebyret gjelder for planinitiativ som ikke er i tråd med overordnet plan, og derfor krever politisk behandling.

Oppstart av reguleringsarbeid (anmodning om oppstart), jf. pbl § 12-8

Betales per

Gebyr

Vnr. 20600

Anmodning om oppstart

Per søknad

 Kr 40.100,-

Oppstartsmøte

Både kommunen og forslagsstiller kan kreve oppstartsmøte. Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte. Gebyret omfatter også administrativt arbeid for planinitiativ som er i tråd med overordnet plan. Her er planspørsmålet avklart, og det er derfor ikke behov for politisk behandling.

Oppstartsmøte jf. pbl § 12-8

Betales per

Gebyr

Vnr. 20700

Oppstartsmøte

Per møte

 Kr 14.000,-

Private planforslag

Arealer som reguleres til grønnstruktur eller LNF skal ikke tas med i beregningen.

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11

Betales per

0-1 dekar

2-5 dekar

6-10 dekar

11-50 dekar

Over 50 dekar

Vnr. 20800

Behandling av reguleringsplan

Per planforslag

 Kr 43.000,-

Kr 130.000,-

Kr 167.400,-

Kr 254.000,-

Kr 271.900,-

Der det er regulert bolig eller fritidsboliger kommer et tillegg pr ny eller eksisterende boenhet som følger:

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11

Betales per

Gebyr

Vnr. 20810

Frittliggende småhus, enebolig, hytte mv.

Per boenhet

 Kr 10.800,-

Vnr. 20820

Konsentrert småhusbebyggelse. rekkehus, kjedehus mv. (opptil 10)

Per boenhet

Kr 7.000,-

 

Mellom 11-30 boenheter

Per boenhet

Kr 3.300,-

 

Mellom 31-50 boenheter

Per boenhet Kr 1.400,-
  Over 50 boenheter Per boenhet

Kr 900,-

Vnr. 20830

Blokk-, leilighetsbygg mv. (opptil 15)

Per boenhet

Kr 5.400,-

 

Mellom 16-30 boenheter

Per boenhet

Kr 2.700,-

  Mellom 31-55 boenheter Per boenhet

Kr 1.600,-

  Over 55 boenheter Per boenhet

Kr 600,-

Der det er regulert til annet enn bolig eller fritidsbolig kommer et tillegg som følger:

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11

Betales per Inntil 500 m2 BRA 500 - 1000 m2 BRA 1000-10.000 m2 BRA Over 10.000 m2 BRA
Vnr. 20840

Kontor-, forretningsbygg mv.

Per planforslag

Kr 37.900,-

Kr 54.200,-

Kr 108.300,-

Kr 216.700,-

Planer med planprogram og konsekvensutredning

For planforslag som krever planprogram og konsekvensutredning (KU) skal det betales tilleggsgebyr. For beregning av tilleggsgebyret for konsekvensutredning skal gebyret for private planforslag legges til grunn.

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap.14

Betales per Gebyr
Vnr. 20900

Fastsettelse av planprogram for konsekvensutredning

Per planprogram

Kr 39.500,-

Vnr. 20910

Behandling av konsekvensutredning

Per planforslag

50 %

Utfylling og endring av plan

Ved utfylling eller endring av plan skal det betales gebyr.

Utfylling, endring eller oppheving av plan

Betales per Gebyr
Vnr. 20950

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14, delegert behandling til administrasjonen

Per søknad

Kr 13.500,-

Vnr. 20960

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14 som krever politisk behandling

Per søknad

Kr 35.800,-

 Vnr. 20970  Endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14 Per søknad  Kr 54.200,-
 Vnr. 20980  Endring som behandles som ny plan i samsvar med pbl §12-14 første ledd Per søknad  Fullt gebyr
Andre kostnader
Planutarbeidelse Forslagsstiller må selv dekke alle utgifter til utarbeiding av planforslaget, inkludert oppretting av planen etter førstegangs behandling. Planen må utarbeides av kompetent personell jfr. krav til faglige kvalifikasjoner i pbl. § 12-3. Krav til utarbeiding av plankart og bestemmelser, dataformat, -innhold og
nøyaktighet framgår videre av vedlegg.
Kartgrunnlag Forslagsstiller må bekoste etablering av grunnlagskart data dersom eksisterende kartgrunnlag ikke er tilstrekkelig detaljert eller oppdatert for ønsket planlegger. Krav for slik kartlegging varsles/ avklares med kommunen.
Eiendomsgrenser Forslagsstiller må bekoste grenseoppgang og oppmåling av eiendommen(e) dersom eksisterende eiendomssituasjon ikke er tilstrekkelig entydig. Krav for slik kartlegging varsles/ avklares med kommunen.
Planutarbeidelse/opprettinger Oppretting av plankart og planbestemmelser etter offentlig ettersyn og endelig vedtak
utføres av forslagsstiller for tiltakshavers regning. Kopi av målebrev kan bestilles fra kommunen.
Grunnforhold Evt. krav til registrering av grunnforhold, forurensningssituasjon, utarbeiding av
rammeplan eller søknad om utslipp belastes tiltakshaver. Behov for slike registreringer varsles/ avklares med kommunen v/Miljøkontoret eller andre aktuelle parter.
Kulturminner Evt. krav til arkeologiske registreringer belastes tiltakshaver. Behov for slike registreringer varsles/ avklares med fylkeskommunen.
Biologisk mangfold Vurderinger etter naturmangfoldloven og evt. krav til nye biologiske registreringer
belastes tiltakshaver. Behov for slike registreringer varsles/ avklares med kommunen/ fylkesmannen.
Realisering av plan Realisering av plan tilligger også selvsagt forslagsstiller/ tiltakshaver/ utbygger el. Det
omfatter også etablering av adkomst, avløpsanlegg (evt. til kom. nett), strømforsyning mv.
Klageadgang

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak av gebyrregulativ, men det kan søkes om reduksjon av gebyr. Søknaden sendes enhet for samfunnsutvikling. Avgjørelse av slik søknad er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagen sendes enhet for samfunnsutvikling og fylkesmannen er klageinstans.

Fakturaen må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av gebyr. Faktura som ikke betales blir belastet med forsinkelsesrente fra forfallsdato til fakturaen blir betalt.

Her finner du planer som nylig er vedtatt i Frogn kommune. Planene finner du også i kommunen kartportal.

Røysepytten og Øierudbråten - reguleringsendring
Frogn kommune har fattet et delegert vedtak om en endring etter forenklet planprosess, datert 06.08.2021.

Les mer...
Skogveien 31-35 - reguleringsendring
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har i møte 26.04.21 i sak 27/21 vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Skogveien 31-35.

Les mer...
Områderegulering gamle Drøbak
Kommunestyret vedtok i møte 22.03.2021 områderegulering for gamle Drøbak.

Les mer...

 

Kontakt

Enhetsleder for samfunnsplanlegging er Anne-Bergitte Thinn:
anne-bergitte.thinn@frogn.kommune.no