Reguleringsplaner

Innhold

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er et juridisk dokument som forteller hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser og en beskrivelse. 

Reguleringsplaner utarbeides og behandles med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Vi ønsker innspill og medvirkning

Etater, organisasjoner og berørte blir varslet med brev eller e-post når kommunen eller private forslagstillere starter et reguleringsarbeid. Også andre interesserte kan komme med innspill til saken. Varsel om planoppstart annonseres i Amta eller kommunens informasjonsbilag. Du finner varslede planer under oversikten over. Det er et krav i plan- og bygningsloven at berørte og interesserte skal varsles på bestemte stadier i planarbeidet, og at de skal ha reell mulighet til å påvirke utformingen av planen.

Reguleringsplaner kan utarbeides av både private forslagsstillere og kommunen. Jo tidligere dine innspill og merknader kommer fram i planprosessen, desto større er din sjanse for å påvirke utformingen av planen. Figuren under viser ordinær planprosess- de mørke grønne feltene er politiske behandlinger.

Hva gjelder for min eiendom

Ved å bruke kartet i linken under kan du finne ut hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom. Klikk på eiendommen du ønsker å finne informasjon om. Ved å bruke knappen "vis mer informasjon" får du tilgang til planregisteret der du finner bestemmelser, vedtak og andre saksdokumenter.

Er eiendommen din uregulert er det kommuneplan for Frogn og bestemmelsene som hører til som gjelder for din eiendom.

Gå til kartet Planinnsyn

Follokart inneholder de fleste av våre kartdata inkludert flyfoto.

Gå til kartet Follokart

Problemer med å få opp kartet?

Follokart fungerer for tiden ikke på Chrome eller Edge. Dersom dette skaper problemer for deg kan du bruke Kommunekart som fungerer like bra på PC'er som på mobil, alternativt kan du bruke en annen nettleser

Høring av planer

Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening, for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver. Du kan benytte det elektroniske skjemaet Høringssvar ved offentlige høringer.

Her finner du høringene som er aktuelle nå.

Husvikholmen 6
Forslag til detaljregulering for Husvikholmen 6 er sendt på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 13. september 2019.

Les mer...
Søknad om nye akvakulturtillatelser - NIVA Solbergstrand
Om søknaden Norsk institutt for naturforskning utfører bl.a. forsøk med ulike arter fisk, krepsdyr mm. ved sin forskningsstasjon på lokaliteten 10173 Solbergstrand som ligger på grensen mellom Frogn og Vestby kommuner.  NIVA søker nå om nye...

Les mer...

Se på denne siden. Her finner du også elektronisk skjema for å sende inn høringssvar. 

Her finner du en oversikt over planer som er under arbeid i Frogn kommune. Oversikten viser både private og offentlige planer som er varslet igangsatt, og både detalj- og områdereguleringer. 

Nordre Elle/Drøbak Hageby
Varsel om oppstart av planarbeid for gnr./bnr. 1/2, 270, 387 og 85/2, 3, 4, 5, 6 – Drøbak Hageby og Nordre Elle. Frist for uttalelse er 11.10.2019.

Les mer...
Husvikholmen 8-10
Der er fremmet et privat planinitiativ for Husvikholmen 8-10 (Heitmann marin). Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker anbefalte i vedtak fra 5.3.2018 oppstart av planarbeidet. Oppstart av planarbeid ble varslet i annonse 29.8.2018 og varslingsbrev 11.1.2019.

Les mer...
Storgata 12-16 og 18
Det er fremmet et privat planinitiativ for Storgata 12-16 og 18 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte, og det varsles nå om oppstart. Frist for å komme med innspill er 17.08.2019.

Les mer...
Storgata 15
Det er fremmet et privat planinitiativ for Storgata 15 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte, men det er enda ikke varslet om oppstart av planarbeid.

Les mer...
Sorenskriver Ellefsensvei 1
Det er fremmet et privat planinitiativ for Sorenskriver Ellefsensvei 1 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte, men det er enda ikke varslet om oppstart av planarbeid.

Les mer...
Sogstikollen 9, 10 og del av Sogstikollen (privat vei)
Oppstart av privat reguleringsarbeid for Sogstikollen 9 og 10, samt del av privat vei Sogstikollen ble varslet i Amta 26. juni 2019. Frist for å komme med innspill er satt til 1. august 2019.

Les mer...
Dyrløkkebakken
Framleggelse av forslag til planprogram og varsel om planoppstart for detaljregulering av omsorgsboliger på Dyrløkkebakken ble varslet 24.05.2019. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2019.

Les mer...
Dypvannskai på Sjøtorget
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for dypvannskai på Sjøtorget. Frist for å komme med innspill er 24.06.2019.

Les mer...
Fossen Søndre
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Fossen Søndre. Frist for å komme med innspill er 06.05.2019.

Les mer...
NIVAs forskningsstasjon
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for NIVAs forskningsstasjon. Frist for å komme med innspill er 14.04.2019.

Les mer...
Torggata 1
Det er fremmet et privat planinitiativ for Torggata 1 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte og det er varslet om oppstart av planarbeid.

Les mer...
Tranga 8
Det er fremmet et privat planinitiativ for Tranga 8 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte og det er varslet om oppstart av planarbeid.

Les mer...
Bekkenstenveien 10
Oppstart av privat reguleringsplanarbeid for Bekkenstenveien 10 ble varslet i juni 2018. Frist for å komme med innspill gikk ut 15.august 2018.

Les mer...
Haveråsveien og Haverløkka
I medhold av plan- og bygningslovens §§12-1, 12-3 og 12-8 ble det varslet oppstart av privat reguleringsforslag for Haveråsveien og Haverløkka.

Les mer...
Fv. 156 Bråtan - Tusse
Statens vegvesen har satt i gang arbeid med reguleringsplan for ny fylkesveg 156 fra Bråtan til Tusse. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i september 2017. Kommunestyret vedtok i møte 22.10.18 at trasé 7B i konsekvensutredningen legges til grunn for videre detaljregulering.

Les mer...
Åsveien 37
Oppstart av privat reguleringsforslag for Åsveien 37 ble varslet i 2016. Forslagsstiller utarbeider nå reguleringsplanforslag.

Les mer...
Skuterud
Oppstart av privat reguleringsforslag for Skuterud gård ble varslet i 2016. Forslagsstiller utarbeider nå reguleringsplanforslag.

Les mer...
Kulturminneplanen
Frogn kommune har varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap

Les mer...
Kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø
Om meldingen Frogn kommune jobber med kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og nærmiljø. Rådmannen ønsker innspill til arbeid med meldinga innen 6. mai. Som del av arbeidet med meldinga er det satt i gang et prosjekt for kartlegging og verdisettin...

Les mer...
Lågøya
Det er varslet oppstart av detaljregulering av Lågøya

Les mer...
Områdeplan for Kolstad, Klommestein skog og Odalen
Arbeid med regulering av Kolstad, Klommestein skog og Odalen med tilhørende utbyggingsavtale pågår i tråd med vedtatt planprogram. Tre alternative traseer for Nordre tverrvei er utredet og hørt. Planutvalget har vedtatt at veien i sin helhet skal gå vest for Odalsbekken (alt C). Forslag til bebyggelsesstruktur er presentert for planutvalget. Forslagsstiller arbeider mot at et første planforslag skal foreligge i løpet av våren 2018. Forslag til plan vil legges fram for planutvalget før behandling før høring.

Les mer...
Områderegulering gamle Drøbak
Områdeplan for Gamle Drøbak fremmes til ny førstegangsbehandling i 26. august 2019. Innsigelser og merknader som kom da planen var på høring og offentlig ettersyn ligger nedenfor.

Les mer...
Byutviklingsplanen - Områdeplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke
Frogn kommune arbeider med en områdeplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke. Planforslaget var oppe til førstegangsbehandling 15. oktober 2018. Det ble vedtatt at planen sendes tilbake til Rådmannen for ytterligere utredninger av i alt 17 punkter. Enkelte av punktene ble svart ut i et notat som Rådmannen la frem for hovedutvalget 12.12.2018. Deretter la Rådmannen frem en sak 1. april 2019 hvor flere av punktene ble svart ut, og det ble foreslått en videre prosess for å få svart ut de resterende punktene. Les mer om vedtaket under «Videre prosess». Når Rådmannen har utredet disse punktene vil planforslaget bli sendt til en ny førstegangsbehandling. Deretter blir forslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, slik at alle kan uttale seg til forslaget.

Les mer...

Kommunen har i lengre tid opplevd et stort press når det gjelder plan- og byggesaksbehandling. Spesielt vanskelig har det vært de siste to årene, da vi har hatt en stor utskiftning av medarbeidere. Utskiftningen har ført til et stort etterslep av saker. For å ta unna dette etterslepet raskest mulig, la rådmannen i november 2017 frem en plan med en prioritering av planoppgavene. Videre ble det innvilget ressurser til fire engasjementer på plan og byggesak for å styrke saksbehandlingen. Enhet for samfunnsplanlegging, som behandler plansakene, har fremdeles to ubesatte planleggerstillinger, og det benyttes derfor konsulenter i saksbehandlingen i tillegg til våre egne ressurser.

Vedtatt planstrategi 2017 – 2020 gir en oversikt over planarbeid som skal behandles i denne perioden. Den skal sikre politisk styring av planarbeidet, riktig prioritering av planoppgaver, god utnyttelse av planressursene og samordning mellom forvaltningsnivåer og mellom nabokommuner. Planstrategien viser imidlertid ikke alle reguleringsplaner som er til behandling. Planoversikten gir en oversikt over planene, type plan, status for hvor i prosessen planen ligger, når siste dokument ble mottatt og når det antas at planen vil komme til politisk behandling.

Det er tidligere vedtatt at reguleringsplaner skal prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Offentlig infrastruktur
2. Offentlige bygg
3. Næring
4. Bolig
5. Fritidsbolig

I tillegg er det prioritert å ferdigbehandle igangsatte planarbeid fremfor å starte opp nye. Kommunestyret og hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har vedtatt at områderegulering for gamle Drøbak skal prioriteres høyest på lista.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at lista er dynamisk og vil kunne endres når vi mottar et planforslag som etter kriteriene skal prioriteres høyere enn planene som står på lista fra før. Oppdatert liste vil legges ut her når det gjøres endringer.

Planoversikt 2019_4.pdf

Vil du fremme en reguleringsplan i Frogn kommune? I Frogn kommune behandles anmodning om oppstart av politisk hovedutvalg for miljø-. plan- og byggesaker. Ta kontakt med planavdelingen dersom du ønsker å anmode om oppstart av planarbeid.

Frogn kommune har ikke en egen planveileder. Men du finner mye nyttig veiledningsmateriell i miljøverndepartementets veileder til utarbeiding av reguleringsplaner. Veilederen finner du her.

Plankartsiden finner du informasjon om kart- og planforskriften, nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister og SOSI standarden.

Kommunens krav til dataleveranse- digitale plankart

Dersom det er usikre eiendomsgrenser rundt eiendommen(e) som det skal lages planer for, må eiendomsgrensene kontrolleres før planen kan behandles. Info om kvalitet på eiendomsgrensene ligger inne i Matrikkelen

Dersom eksisterende kartgrunnlag ikke er tilstrekkelig detaljert for det detaljnivå planen krever, må kartgrunnlaget oppdateres av de som lager planen.

Leveransene skal være i koordinatsystemet EUREF 89, sone 32 og i Sosi- format, versjon 4.5, nivå 4.

Ved igangsetting av planarbeid skal plangrense leveres på SOSI formatet, versjon 4.5 eller DXF / DWG format. Kart med omriss av planområde leveres også på PDF fil eller bildefil (for eksempel jpg format) tilsvarende det som sendes til avisen.

Ved innsending av planforslag til førstegangsbehandling skal planforslag leveres på SOSI formatet, versjon 4.5, nivå 4. Planen vil ikke fremmes til behandling før plandataene er kontrollert og godkjent.Planforslag skal også leveres på PDF format og papir

Etter endelig planvedtak skal plankartet oppdateres i hht. vedtak leveres på SOSI format, versjon 4.5, nivå 4.

Det vil faktureres et tilleggsgebyr etter timepris,  for leveranser på ufullstendig SOSI format som ikke tilfredsstiller krav til koding, datastruktur, topologi med mer, og derfor medfører merarbeid for kommunen (jfr. kommunens gebyrregulativ).

Vedtatt plan som er opprettet ihh. til vedtak skal leveres på PDF format og skrevet ut i riktig målestokk på papir\ lerret godkjent for arkivering.

Øvrige krav til leveranse og kvalifikasjoner
  • Det stilles krav til faglige kvalifikasjoner for de som skal utarbeide planen, jfr Pbl. § 12-3
  • Utforming av reguleringsplanen skal være i henhold til Miljøverndept. sin veileder T-1490
  • Plankartet skal være utarbeidet digitalt iht. gjeldende spesifikasjon og SOSI standard
  • Tegnforklaring skal være iht. Frogn kommunes mal
  • Reguleringsbestemmelsene skal være iht. kommunens oppsett
  • Reguleringsbestemmelsene skal ikke være med på plankartet

Kommunens standardmaler for heading til planbestemmelser, tegnforklaring mv. får du på oppstartsmøte med kommunen. 

Mindre endring av reguleringsplan kan behandles på en enklere måte.Mindre justeringer av reguleringsformål, byggegrenser, veitraseer eller lignende kan i mange tilfeller behandles som en mindre endring av reguleringsplan og gis en enklere saksbehandling. 

Skillet mellom hvilke tiltak som krever full reguleringsplan og hva som kan behandles som en mindre endring er en skjønnsmessig vurdering. Før arbeidet startes må du derfor ta kontakt med kommunen v/planavdelingen og avklare behandlingsmåte.

For å få behandlet plansaken din i kommunen, må du betale et gebyr. Hvor høyt gebyret blir avhenger av hva du søker om. Her finner du pris for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger. 

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for arbeid frem til første gangs behandling. I plansaker faktureres gebyret samtidig med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når saken avsluttes.

Gebyrene er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i i Plan- og bygningsloven § 33-1. Gjeldende fra 1.1.2017. Regulativet erstatter tidligere gjeldende regulativ.

Når må gebyret betales?

Betaling innkreves når vedtak er fattet og forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

- Når vedtak er fattet i bygge-/delings-/eller seksjoneringssak

- Når forhåndskonferanse/oppstartsmøte er avholdt

- Når planprogram er fastsatt/vedtatt

- Når plan har vært gjenstand for 1. gangs behandling

Hvor mye koster det?

Gebyrene skal regnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar søknaden.

Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris

 

Betales per

Gebyr

Vnr. 20200

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene

Per time  Kr 1.100,-

Tilleggsgebyr

I tillegg til det faste gebyret påløper det et tilleggsgebyr dersom planforslaget ikke leveres i fullverdig digital form.

Tillegg for planforslag som ikke er levert etter SOSI-standarden: etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp kartfiler.

Tillegg for mangelfulle plandokumenter: etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp plandokumenter.

Tilbaketrekking av planforslag

Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Tilbaketrekking av planforslag

Betales per

Gebyr

Vnr. 20400

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak

Per planforslag  50 %
Vnr. 20410

For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling og etter førstegangsvedtak

 Per planforslag   100 %

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter.

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1

Betales per

Gebyr

Vnr. 20500

Forhåndskonferanse

Per møte  Kr 3.500,-

Avklaring av private reguleringsforslag

Planspørsmål legges frem for planmyndigheten, kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet.

Oppstart av reguleringsarbeid (anmodning om oppstart), jf. pbl § 12-8

Betales per

Gebyr

Vnr. 20600

Anmodning om oppstart

Per søknad

 Kr 14.000,-

Oppstartsmøte

Både kommunen og tiltakshaver kan kreve oppstartsmøte. Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.

Oppstartsmøte jf. pbl § 12-8

Betales per

Gebyr

Vnr. 20700

Oppstartsmøte

Per møte

 Kr 6.000,-

Private planforslag

Arealer som reguleres til grønnstruktur eller LNF skal ikke tas med i beregningen.

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11

Betales per

Inntil  6 dekar

Fra 6 til 8 dekar

Over 8 dekar

Vnr. 20800

Behandling av reguleringsplan

Per planforslag

 Kr 30.000,-

Kr 40.000,-

Kr 50.000,-

I områder regulert til bolig eller fritidsboliger kommer et tillegg pr boenhet som følger:

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11

Betales per

Gebyr

Vnr. 20810

Frittliggende småhus, enebolig, hytte mv.

Per boenhet

 Kr 8.000,-

Vnr. 20820

Konsentrert småhusbebyggelse. rekkehus, kjedehus mv. (opptil 10)

Per boenhet

Kr 6.000,-

Vnr. 20830

Blokk-, leilighetsbygg mv. (opptil 15)

Per boenhet

Kr 4.000,-

I områder regulert til andre byggeformål enn bolig kommer et tillegg som følger:

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11

Betales per Inntil 200 m2 BRA 200 - 700 m2 BRA Over 700 m2 BRA
Vnr. 20840

Kontor-, forretningsbygg mv.

Per planforslag

Kr 20.000,-

Kr 50.000,-

Kr 70.000,-

Planer med planprogram og konsekvensutredning

For planforslag som krever planprogram og konsekvensutredning (KU) skal det betales tilleggsgebyr. For beregning av tilleggsgebyret for konsekvensutredning skal gebyret i § 2-8 legges til grunn.

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap.14

Betales per Gebyr
Vnr. 20900

For planer som krever planprogram og konsekvensutredning

Per planforslag

Kr 30.000,-

Vnr. 20910

Tillegg per KU-forhold. Maks 50% tillegg for behandling av KU

Per KU-forhold

20 %

Utfylling og endring av plan

Ved utfylling eller endring av plan skal det betales gebyr.

Utfylling, endring eller oppheving av plan

Betales per Gebyr
Vnr. 20950

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14, delegert behandling til administrasjonen

Per søknad

Kr 10.300,-

Vnr. 20960

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14 som krever politisk behandling

Per søknad

Kr 20.600,-

 Vnr. 20970  Endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14 Per søknad  

Kr 40.000,-

 Vnr. 20980  Endring som behandles som ny plan i samsvar med pbl §12-14 første ledd Per søknad  Fullt gebyr
Andre kostnader
Planutarbeidelse Forslagsstiller må selv dekke alle utgifter til utarbeiding av planforslaget, inkludert oppretting av planen etter førstegangs behandling. Planen må utarbeides av kompetent personell jfr. krav til faglige kvalifikasjoner i pbl. § 12-3. Krav til utarbeiding av plankart og bestemmelser, dataformat, -innhold og
nøyaktighet framgår videre av vedlegg.
Kartgrunnlag Forslagsstiller må bekoste etablering av grunnlagskart data dersom eksisterende kartgrunnlag ikke er tilstrekkelig detaljert eller oppdatert for ønsket planlegger. Krav for slik kartlegging varsles/ avklares med kommunen.
Eiendomsgrenser Forslagsstiller må bekoste grenseoppgang og oppmåling av eiendommen(e) dersom eksisterende eiendomssituasjon ikke er tilstrekkelig entydig. Krav for slik kartlegging varsles/ avklares med kommunen.
Planutarbeidelse/opprettinger Oppretting av plankart og planbestemmelser etter offentlig ettersyn og endelig vedtak
utføres av forslagsstiller for tiltakshavers regning. Kopi av målebrev kan bestilles fra kommunen.
Grunnforhold Evt. krav til registrering av grunnforhold, forurensningssituasjon, utarbeiding av
rammeplan eller søknad om utslipp belastes tiltakshaver. Behov for slike registreringer varsles/ avklares med kommunen v/Miljøkontoret eller andre aktuelle parter.
Kulturminner Evt. krav til arkeologiske registreringer belastes tiltakshaver. Behov for slike registreringer varsles/ avklares med fylkeskommunen.
Biologisk mangfold Vurderinger etter naturmangfoldloven og evt. krav til nye biologiske registreringer
belastes tiltakshaver. Behov for slike registreringer varsles/ avklares med kommunen/ fylkesmannen.
Realisering av plan Realisering av plan tilligger også selvsagt forslagsstiller/ tiltakshaver/ utbygger el. Det
omfatter også etablering av adkomst, avløpsanlegg (evt. til kom. nett), strømforsyning mv.
Klageadgang

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak av gebyrregulativ, men det kan søkes om reduksjon av gebyr. Søknaden sendes enhet for samfunnsutvikling. Avgjørelse av slik søknad er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagen sendes enhet for samfunnsutvikling og fylkesmannen er klageinstans.

Fakturaen må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av gebyr. Faktura som ikke betales blir belastet med forsinkelsesrente fra forfallsdato til fakturaen blir betalt.

Her finner du planer som nylig er vedtatt i Frogn kommune. Planene finner du også i kommunen kartportal.

Grande
OM PLANEN Planområdet omfatter gnr. 86, bnr. 338, 342. Reguleringsplanen åpner for at det bevaringsverdige hovedbygget til tidligere Grande Sykehjem rehabiliteres og ombygges til ca. 24 leiligheter med nye trapper og heispåbygg. Deler av eksisterende...

Les mer...
Husvikveien 5
Frogn kommunestyre har i møte 13.05.2019 i sak 57/19 vedtatt detaljregulering for gnr. 86 bnr. 147, «Husvikveien 5».

Les mer...
Haslum, Solbukta, Glenneveien
Frogn kommunestyre har i møte 11.2.2019, sak 3/19 vedtatt detaljreguleringsplan «Haslum, Solbukta, Glenneveien».

Les mer...
Skogveien 31-35
Frogn kommunestyre har i møte 22.10.2018 i sak 98/18 vedtatt detaljreguleringsplan "Skogveien 31-35".

Les mer...

 

Kontakt

Enhetsleder for samfunnsplanlegging er Anne-Bergitte Thinn:
anne-bergitte.thinn@frogn.kommune.no