Næring

Innhold

Næring

Spørreundersøkelse til lokalt næringsliv

Næringsrådene i Follo samarbeider med Follo-kommunene for å samle inn data og kartlegge status ute hos lokalt næringsliv i forbindelse med Covid-19 situasjonen. Frogn kommune ønsker spesielt tilbakemeldinger innen 14 april, men undersøkelsen vil ta imot svar fortløpende fremover.

Frogn kommune oppfordrer alle bedrifter til å registrere sin status og sine forslag til lokale tiltak her:
https://follonaeringsraad.no/sporreskjema-om-den-pagaende-krisen/

En egen undersøkelse som retter seg mot byggebransjen og ordretilgang er også lagt ut her: https://follonaeringsraad.no/kartlegging-av-bygg-anleggsbransjen/

Frogn kommune ønsker alle tilbakemeldinger velkommen! Informasjon om status og mulige tiltak vil være verdifull informasjon som kan hjelpe kommunen med å innrette virkemidler og potensielle tiltak der det er størst behov. Legg gjerne inn informasjon om i hvilken grad statlige strakstiltak og hjelpepakker vil hjelpe din bedrift til å komme seg gjennom krisen.

Tiltakspakker for Vikensamfunnet

Tilskudd til destinasjonsselskaper

Det kan søkes om tilskudd til kritiske aktiviteter for reiselivsnæringen som følge av Korona-pandemien. Formålet er å finansiere kritiske aktiviteter som næringen ikke får hjelp til på andre måter eller gjennom andre midler. Søknadsfristen er satt til 15. juni, men søknader vil tas imot og vurderes fortløpende for å sikre raskest mulig saksgang.

Les mer og søk her:

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-destinasjonsselskaper-i-viken.25355.aspx

Fylkesrådet i Viken fremskynder en rekke tiltak for å hjelpe Viken-samfunnet i koronakrisen. Tiltakene innen næring utgjør totalt ca 90 millioner kroner, og tiltakspakken tilsammen utgjør flere hundre millioner kroner. Flere tiltak kommer i ukene framover.

Arbeidet med tiltakene for næringslivet i Viken er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken.

Mer informasjon om iverksetting av de ulike tiltakene kommer fortløpende.

Følg med her: https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet/

Koronatiltak for handelsstanden

Frogn kommune har utarbeidet en plakat med ulike koronatiltak som handelsstanden kan skrive ut og henge opp ved behov. Frogn kommune vil følge de til enhver tid gjeldende regler, og oppdatert versjon vil bli lagt ut her ved eventuelle endringer av regelverk.

Oppdatert per 2.april 2020:
Plakat om koronatiltak..pdf

Støtte til kompetanseheving i bedriftene

Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av koronasituasjonen kan søke om tilskudd fra Viken fylkeskommune til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring.

Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av ansatte knyttet til den spesielle situasjonen landet befinner seg i, gjennom å

 • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak

 • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring

 • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen

 • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud

Utdrag av vilkårene:

 • Det kan gis inntil kr. 300 000 i tilskudd pr bedrift.

 • Støtteordningen kan benyttes av bedrifter der de ansatte enten er i jobb eller er permitterte. NAVs regler for dagpenger setter i dag begrensninger for retten til dagpenger under opplæring. Intensjonen er at helt permitterte kan benytte ordningen innenfor gjeldende regelverk, og helt og fullt når regelverk justeres.

 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn 80 % av totalkostnaden.

 • Bedriften må stille med minimum 20% i egeninnsats, som kan bestå av egen tid, utstyr og/eller kontantbidrag (egen tid beregnes med timesats).

Les mer og søk her

Korona: Nyttig informasjon til næringslivet

Dette er krevende tider for næringslivet, både i Frogn kommune og ellers i landet. Koronaviruset byr på utfordringer for næringslivet. Tiltak som er innført påvirker på forskjellig vis næringslivets evne til å utvikle og opprettholde konkurransekraftig og lønnsom drift. Det er mye å sette seg inn i og endringer skjer raskt. På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttige for næringslivet i tiden fremover.

Statlige retningslinjer:

Informasjon til arbeidsgivere om tiltak, permittering og sykefravær:

 • Arbeidstilsynet - tiltak for arbeidslivet.

 • Nav - samleside med informasjon til arbeidstakere/arbeidsgivere.

 • NHO- råd til arbeidsgivere

Tiltak for å hjelpe næringslivet:

 • Viken Fylkeskommune – fremskynder en rekke tiltak og vil komme med flere (kilde: 23 mars).

 • Regjeringen – ny tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter (kilde: 27 mars).

 • Innovasjon Norge – justerer sine tilbud for å møte endrede behov (kilde: 24 mars).

 • Fritt ord – øker sine bevilgningsrammer med 40 millioner (kilde: 27. mars)

 • Kulturrådet - Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen (kilde: 14. april)

Lokale foreninger for næringslivet:

Tips og råd:

Etablerertjenesten i Follo

Skal du starte egen bedrift? Ønsker du veiledning i forbindelse med oppstart? Etablerertjenesten i Follo er en felles tjeneste for alle Follo-kommunene. Tjenesten finansieres av Akershus fylkeskommune og Follo-kommunene i fellesskap og er gratis for deltakerne. Tjenesten tilbyr grunnkurs i bedriftsetablering, temakurs og individuell veiledning. Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Ås kommune har inngått en 3-årig kontrakt om drift av Etablerertjenesten i Follo.

Etablerertjenesten har hovedsete i Ås, men kan holde kurs og veiledning også andre steder i Follo.

Alle kurs blir annonsert på http://etablerer-akershus.no for hvert halvvår.

Følg også Etablerertjenesten på Facebook, www.facebook.com/etablererakershus/

Norges vel ble stiftet i 1809 og har dermed lang erfaring i næringsutvikling og bedriftsetablering. Organisasjonen har et omfattende nettverk som blant andre inkluderer kunnskapsmiljøer ved universiteter og høgskoler, næringshager, Patentstyret, Ungt Entreprenørskap, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, kommuner og gründernettverk og privat næringsliv. Å koble nye gründere til relevante aktører er avgjørende for at flere skal lykkes med sine bedrifter.

Aktuelt

Publisert tor 07.11.2019
Det er mange kreative sjeler som går rundt med en idé om å starte opp noe eget. I Follo ønsker man å oppmuntre og opplyse dem gjennom Etablererstjenesten og gründerkafémøter.
Les mer