Miljørettet helsevern

Innhold

Hva er miljørettet helsevern?

Oppgaver innunder miljørettet helsevern ligger til Kontoret for miljø og folkehelse.

Vi gir tjenester til  Frogn, Nesodden og Enebakk kommune innenfor temaet folkehelse.

Ansatte ved kontoret har sin arbeidsplass på Rådhuset i Frogn kommune.

Kontoret for miljø og folkehelse skal fremme folkehelse og bidra til å sikre at miljøet ikke fører til  negativ innvirkning på innbyggernes helse.

Kontoret for miljø og folkehelse har følgende arbeidsoppgaver:

 • Vi gir helsefaglige uttalelser i plan- og byggesaker i kommunene
 • Vi behandler meldinger fra ulike virksomheter
 • Vi godkjenner ulike virksomheter
 • Vi gir opplysninger til befolkningen om helseforhold i omgivelsene. Flere forhold blir tatt hånd om av andre i kommunene. Kontoret henviser videre i disse sakene, men kan komme med en helsefaglig vurdering og/eller bistand ved behov
 • Vi fører tilsyn over ulike virksomheter. Hvor ofte og hva slags virksomheter bestemmes ut fra en risikovurdering
 • Behandling av klagesaker der hvor helse ikke blir nok ivaretatt i annet lovverk

 

Skjemaer

For følgende virksomheter kan du benytte disse skjemaer:

Andre virksomheter som er pliktige til å sende inn melde- eller godkjennings skjema.

 • Hospitser
 • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
 • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor almennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
 • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann

For disse virksomheter må ta kontakt med Kontoret for miljø og folkehelse for veiledning.

Mer informasjon

Skoler og barnehager

Alle barn og elever har rett på et "arbeidsmiljø" som fremmer god helse. Kontoret for miljø og folkehelse fører tilsyn for å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale forhold, samt forebygger sykdom og skade.

Internkontroll

Det stilles i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler krav til et internkontrollsystem, som vil si dokumentasjon på:

 • Hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomheten
 • Hva som gjøres for å etterleve regelverket
 • Hvordan de viktigste oppgavene løses

Informasjon om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen (med de begrensninger som følger av taushetsplikten)skal gis til Kontoret for miljø og folkehelse, foresatte og/eller elever .

I forskriften stilles det også krav til følgende områder:

 • Generelle krav (§ 7)
 • Beliggenhet (§ 8)
 • Utforming og innredning ( § 9)
 • Muligheter for aktivitet og hvile (§ 10)
 • Måltid (§ 11)
 • Psykososiale forhold (§ 12)
 • Rengjøring og vedlikehold (§ 13)
 • Sikkerhet og helsemessig beredskap (§ 14)
 • Førstehjelp (§ 15)
 • Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold (§ 16)
 • Smittevern (§ 17)
 • Røyking (§ 18)
 • Inneklima / luftkvalitet (§ 19)
 • Belysning (§ 20)
 • Lydforhold (§ 21)
 • Drikkevann (§ 22)
 • Sanitære forhold (§ 23)
 • Avfallshåndtering (§ 24)

Veiledere til forskriften finner du på Helsedirektoratet.

Eksempler på helseforhold i omgivelsene
 • Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes  i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Se Statens Strålevern for mer informasjon om radon og hvordan målinger skal utføres. Utleieboliger, skoler og barnehager og andre virksomheter hvor innbyggere oppholder seg over lengre tid, er forpliktet til å utføre radonmålinger.

Kontoret for miljø og folkehelse ønsker tilsendt radonmålinger også fra privatpersoner (dette er helt frivillig),slik at kommunen kan utforme radonkart over kommunene.

 • Støy

Støy kan defineres som uønsket lyd. Fravær av støy er en viktig livs- og miljøkvalitet. Det er etablert lover og regler for å sikre tilfredsstillende lydforhold for et flertall av innbyggerne.

De viktigste støykildene i vårt samfunn er samferdsel (vei, fly, bane, båt), tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygg og anleggsvirksomhet. Støy kan ha en negativ innvirkning på individers helse ved å bidra til søvnproblemer og stressrelaterte helseplager. Kraftig støy kan også forårsake hørselskade. 

 • Legionella

Legionellabakterier kan forårsake legionærsykdom; en alvorlig lungebetennelse, og Pontiacfeber; en som regel mild influensaliknende sykdom.Legionellabakterier forekommer i naturen, og lave konsentrasjoner kan finnes i overflatevann og jordsmonn. Smittefare oppstår først når legionellabakterier formerer seg over lang tid i lunkent vann i tekniske installasjoner.

Se Folkehelseinstituttet for hvilke tiltak du selv kan gjøre i ditt hjem.

 • Forhold i offentlige bygg (Skoler, barnehager, badeanlegg, mm)
Hønsehold

Høns som holdes i fangenskap må ha tilstrekkelig plass og tilfredsstillende skjul, ha tilgang på nok mat og vann, og få jevnlig tilsyn.

Dyrevelferdsloven § 23 krever at «dyreholder sikrer at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel. Dyr skal ha adgang til egnet og trygt tilholdsrom utenom normal beiteperiode.»

Det finnes flere interesseorganisasjoner som kan være behjelpelige med informasjon om hvordan høns bør holdes. Blant annet Animalia:

Det finnes også nyttig informasjon på Mattilsynets nettsider:

Forskrift om hold av høns og kalkun gir også noe informasjon.

 

Iht. forskrift om miljørettet helsevern § 9 skal virksomhet eller eiendom ikke påføre naboene helsemessig ulempe med tanke på støy - og/eller luktplager. For å unngå helseplager for naboer og andre anbefales følgende for hønsehold i tettbygd strøk i Frogn, Nesodden og Enebakk:

 • Sett deg inn i dyrevelferdsloven og informasjon om hvordan høns bør holdes
 • Planlegg plassering og utforming av hønsehuset både i forhold til god dyrevelferd og slik at hønseholdet gir minst mulig sjenanse for naboer
 • Antall høns må tilpasses tilgjengelig areal og avstand til naboer
 • Varsle berørte naboer før hønsehold startes opp
 • Mat/fòr må oppbevares forsvarlig for at skadedyr ikke skal få tilgang.
 • Foring bør skje i hønsehuset i egen beholder. Det bør ikke legges ut mer fór enn det besetningen trenger kommende døgn, og rester bør fjernes slik at det ikke er tilgjengelig for skadedyr over natten
 • Legg en plan for rask bekjempelse av eventuelle skadedyr
 • Hønseekskrementene må behandles på en hygienisk måte for å unngå lukt og tiltrekking av skadedyr
 •  Dersom man ønsker å ha hane bør man ta særskilte forhåndsregler:
  • Lydisolere hønsehuset
  • Lufteventiler kan med fordel utformes med lydfeller
  • Vinduene i hønsehuset bør ikke slippe inn lys om natten
  • Det bør ikke være mer enn en hane pr. hønseflokk
  • Hanen bør være inne mellom klokken 22 og 07 (09)

Dersom en nabo mener at ditt hønsehold gir helseplager vil kommunen sette krav om redegjørelse av hønseholdet i henhold til punktene over.

Utredningsarbeid og saksbehandling innen miljørettet helsevern utføres etter forskrift om miljørettet helsevern, som er hjemlet i folkehelseloven kapittel 3.

Ved tilsyn av ulike virksomheter er også følgende lovverk aktuelt:

 • Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
 • Strålevernloven (Solarier)
 • Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Solarier)
 • Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v
 • Forskrift om hygienekrav for frisør- hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v

 Vi jamfører ofte  med annet lovverk, deriblant internkontrollforskriften og opplæringsloven § 9a.

Se lovdata.no for fullstendig lovverk.

Kontakt

Du kan kontakte kontoret for miljø og folkehelse ved å ringe Servicetorget på telefon 64 90 60 00.

Epost: postmottak@frogn.kommune.no

 • Merk eposten med Kontoret for miljø og folkehelse
 • Skriv også hva henvendelsen gjelder, eventuelt saksbehandler og/eller saksnummer