Konsesjon og boplikt

Egenerklæring om konsesjonsfrihet og boplikt

Innhold

Egenerklæring om konsesjonsfrihet og boplikt

Når du kjøper en eiendom eller arver en eiendom, må eiendomsretten overføres til deg ved å bruke skjøte eller hjemmelserklæring,  les mer her: http://www.kartverket.no/eiendom/tinglyse-eierskifte/

Du må i mange tilfeller også fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet og sende inn til kommunen. Vi vurderer egenerklæringen og hvis alt er riktig utfyllt legger vi informasjon om eierskiftet inn i Matrikkelen (det nasjonale eiendomsregisteret). Når du mottar en bekreftelse på at dette er gjort, kan du sende over dokumentene dine til Kartverket (Tinglysingen).

Klikk her for å se konsesjonsloven med tilhørende forskrifter
Klikk her for å se forskrift om boplikt i Drøbak, gårdsnummer 86
Klikk her for å se på kart over Drøbak Her kan du søke opp din eiendom

Boplikt
I det som tidligere var Drøbak kommune, gårdsnummer 86, gjelder forskrift om boplikt (1994) for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.

Kart som viser bopliktsområdet

Skjema
De ulike skjemaene ligger her: /eiendom/konsesjonsfrihet/skjema
Se også rettledningen som følger med skjemaene, der er det også listet opp de viktigste unntakene fra konsesjonsplikten.

Søknad om konsesjon
Brukes der egenerklæring om konsesjonsfrihet ikke kan brukes. Hovedsakelig for landbrukseiendommer over 100 dekar eller ubebygde eiendommer i Landbruks- Natur og Friluftsområder (LNF)

På sidene til Statens landbruksforvaltning er mer informasjon om konsesjon og konsesjonsfrihet
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/egenerklaere-konsesjonsfri-overtakelse-av-eiendom