Konsesjon og boplikt

Egenerklæring om konsesjonsfrihet og boplikt

Innhold

Egenerklæring om konsesjonsfrihet og boplikt

Ved kjøp og salg av eiendommer og når du arver en eiendom må eiendommen skjøtes over. I tillegg til skjøte skal det vanligvis følge med en egenerklæring om konsesjonsfrihet til Tinglysingen.

Klikk her for å se konsesjonsloven med tilhørende forskrifter
Klikk her for å se forskrift om boplikt i Drøbak, gårdsnummer 86
Klikk her for å se på kart over Drøbak Her kan du søke opp din eiendom

Skjema

Se også rettledningen som følger med skjemaene, der er det også listet opp de viktigste unntakene fra konsesjonsplikten.

Egenerklæring - boplikt
I gamle Drøbak, gårdsnummer 86, gjelder forskrift om boplikt (1994) for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
Skjema: Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense

Kart som viser bopliktsområdet

«Vanlig» egenerklæring
Dette skjemaet er det som vanligvis brukes ved kjøp og salg av eiendommer, og skal brukes der det ikke er forskrift om boplikt og det ikke kreves søknad om konsesjon.
Skjema: Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom

Søknad om konsesjon
Må brukes der egenerklæring om konsesjonsfrihet ikke kan brukes. Stort sett brukes den for landbrukseiendommer over 100 dekar eller ubebygde eiendommer i Landbruks- Natur og Friluftsområder (LNF)
Skjema: Søknad om konsesjon

På sidene til Statens landbruksforvaltning er det også informasjon og skjema

Skjøte

Informasjon om utfylling av skjøte

Spørsmål om skjøte rettes til Tinglysingen