Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Innhold

Arealdel, bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanen for Frogn er nå delt i to. Kommuneplanens samfunnsdel ble revidert i 2019 (les mer om den her), mens arealdelen fra kommunenplanen 2013-2025 er gjeldende fra side 46 i dokumentet under:

Kommuneplanen 2013-2025 uten kartvedlegg og bestemmelser.pdf

Kommuneplanbestemmelsene angir bestemmelser for de ulike arealformålene i kommuneplanen. Bestemmelsene gjelder for hele kommunen, men kan ved motstrid erstattes av vedtatte, mer detaljerte planbestemmelser fastsatt i reguleringsplan.

Bestemmelser og retningslinjer.pdf

Arealplankartet viser hovedformål og henynssoner for bruk og vern av arealer. Plankartet angir sammen med planbestemmelser og retningslinjer rammene for ny arealbruk og nye tiltak som kan settes i verk.

Last ned plankartet

Kartet over viser ikke hensysnsoner grønnstruktur og friluft. Disse finner du i kartet Markaplan.

Last ned Markaplan

De to kartene utgjør tilsammen det juridiske arealplankartet for Kommuneplan for Frogn 2013-2023. For mer detaljert detaljert kart og informasjon om den enkelte eiendom bør du heller bruke kommunens digitale kart.

Hensynssonekart

I arealplankartet er alle henynssonene vist. Flere av sonene ligger oppå hverandre og dette gjør at kartet kan være vanskelig å lese. Nedenfor finner du de ulike hensynssonene vist på hvert sitt kart. Henynssonene vises også i det digitale kartet i kartportalen.

Her finner du dokumenter som har vært beslutningsgrunnlag for kommuneplan 2013-2025.  En rekke dokumenter ligger til grunn for vedtak av kommuneplanen.

Se samlet saksframlegg fra endeligvedtak av kommuneplanen

Det kom inn 110 innspill til kommuneplanforslaget. Disse ble vurdert, og vurderingene ble sammenfattet i et notat som ble lagt som vedlegg ved endelig behandling av kommuneplanen.

Se vurderingsnotatet av innkomne merknader til kommuneplan