Kommuneplanen

Innhold

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er det overordnete styringsverktøyet for Frogn kommune. Det handler om å se helhet, løfte blikket og tenke langsiktig. Kommuneplanen består av Samfunnsdelen og Arealdelen.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel gir en oversikt over de viktigste utfordringene for framtida og hvordan kommunen som organisasjon og lokalsamfunn skal møte disse på en helhetlig og samordnet måte.

Arealdelen

Arealdelen viser sammenhengen mellom ønsket samfunnsutvikling og arealbruk, med føringer for forvaltning av ulike arealverdier og for utvikling av ulike områder i kommunen. Arealplankartet viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Plankartet angir sammen med planbestemmelser og retningslinjer rammene for ny arealbruk og nye tiltak som kan settes i verk.

Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart) som angir framtidig arealbruk i hele eller deler av kommunen. Arealden i kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven 2008.

Rullering av kommuneplanen

Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet og fastsette om det er nødvendig å foreta endringer i den. Endringer vurderes ut fra kommunens egne behov og ut fra nasjonale eller viktige regionale retningslinjer.

Prosessen fram til endelig kommuneplan skal sikre at alle kan påvirke planens innhold.

Kommuneplan er styrende for all planlegging i de norske kommunene, herunder temaplaner og økonomisk handlingsplan. Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet i politikken.

Kommuneplanens samfunnsdel (2019-2031)

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 ble vedtatt av kommunestyret 8. april 2019. Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument med langsiktige mål og strategier for Frogn som lokalsamfunn. Frogn kommune satser på følgende fire samfunnsområder kommende periode:

  • Klima og energi – redusere energiforbruk/utslipp av klimagasser
  • Livskvalitet og folkehelse
  • Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljøer
  • Næringsutvikling og verdiskaping

Last ned kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031

Vedlegg til samfunnsdelen som bakgrunn for valg av mål og strategier

Tematisk underlagsnotat klima og energi Vedlegg 1.pdf

Temanotat folkehelse og livskvalitet Vedlegg 2.pdf

Folkehelserapporten 2018 Vedlegg 3.pdf

Tematisk underlagsnotat landbruk Vedlegg 4.pdf

Temanotat Frivillighet i Frogn Vedlegg 5 med aktivitetskatalog.pdf

Prognosesenterets boligmarkedsundersøkelse .pdf

Kommunestyremelding om næringsutvikling 2018 - vedtatt.pdf

Vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel - økonomi.pdf

Notat om utfordringer ved forvaltning av grønnstruktur og biologisk mangfold.pdf

Det er utarbeidet en kommunestyremelding om bolig og en om omsorgsboliger. Meldingene er et kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 og en plattform for Frogn kommunes videre boligpolitiske arbeid.

Kommunestyremelding Bolig.pdf

Kommunestyremelding om utvikling av kommunens eiendommer til omsorgsboliger.pdf

Den 17. september 2018 ble det avholdt seminar for kommunestyret, utvalgene og rådene om høringsutkast til Frogns kommuneplans samfunnsdel 2018-2030. Målet med seminaret var politisk forankring av samfunnsdelen før den skulle sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Oppsummering fra seminar 17.09.18.pdf

Kommuneplanens arealdel (2013-2025)

Kommuneplanen for Frogn er nå delt i to. Arealdelen fra kommunenplanen 2013-2025 er gjeldende fra side 46 i dokumentet under (Den forrige samfunnsdelen er på side 7-45):
Kommuneplanen 2013-2025 uten kartvedlegg og bestemmelser.pdf
Arealplankart.pdf
Bestemmelser og retningslinjer.pdf

Kartvedlegg til arealdelen - hensynssoner

Markaplan.pdf
sikringssoner.pdf
støysoner.pdf
faresoner.pdf
infrastruktursoner.pdf
gjennomføringssoner_felles planlegging.pdf
gjennomføringssoner_omforming-fornying.pdf
natur.pdf
kultur.pdf
landskap.pdf
landbruk.pdf

Tidligere kommuneplan

Den tidligere kommuneplanen gjaldt 2005 - 2017. Denne er erstattet av Kommuneplan 2013-2025.
Gå til kommuneplanen 2005 - 2017

Kommunedelplan for Nordre Frogn

Kommunedelplan for Nordre Frogn ble vedtatt 10.09.2018.
Plandokumentene finner du her:

Saksutskrift 2. gangs behandling - Kommunestyret 10.09.2018.pdf
Sammendrag av innkomne innspill med merknader.pdf
Planbeskrivelse.pdf
Planbestemmelser.pdf
Plankart.pdf

Dokumenter som var til behandling i kommunestyret finner du under politiske møter under beh.nr. 73/18.