Kommuneplanen

Innhold

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er det overordnete styringsverktøyet for Frogn kommune. Det handler om å se helhet, løfte blikket og tenke langsiktig. Kommuneplanen består av Samfunnsdelen og Arealdelen.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel gir en oversikt over de viktigste utfordringene for framtida og hvordan kommunen som organisasjon og lokalsamfunn skal møte disse på en helhetlig og samordnet måte. Samfunnsdelen angir mål for utvikling av kommunens ulike tjenester, basert på samfunnsutfordringer og rammebetingelser.

Arealdelen

Arealdelen viser sammenhengen mellom ønsket samfunnsutvikling og arealbruk, med føringer for forvaltning av ulike arealverdier og for utvikling av ulike områder i kommunen. Arealplankartet viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Plankartet angir sammen med planbestemmelser og retningslinjer rammene for ny arealbruk og nye tiltak som kan settes i verk.

Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart) som angir framtidig arealbruk i hele eller deler av kommunen. Arealden i kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven 2008.

Rullering av kommuneplanen

Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet og fastsette om det er nødvendig å foreta endringer i den. Endringer vurderes ut fra kommunens egne behov og ut fra nasjonale eller viktige regionale retningslinjer.

Prosessen fram til endelig kommuneplan skal sikre at alle kan påvirke planens innhold.

Kommuneplan er styrende for all planlegging i de norske kommunene, herunder temaplaner og økonomisk handlingsplan. Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet i politikken.

Framtidig kommuneplan

Vi utarbeider ny samfunnsdel for kommuneplanen 2018-2030. Revidering av arealdelen kommer senere.

Vedtatt planprogram for ny samfunnsdel 2018-2030

Kommunestyret vedtok 22. oktober 2018 å legge forslag til Frogn kommunes kommuneplan samfunnsdel 2018-2030 ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 9. januar 2019.

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - høringsutkast 01.11.18.pdf

Vedlegg til samfunnsdelen som bakgrunn for valg av mål og strategier:

Temtatisk underlagsnotat klima og energi Vedlegg 1.pdf

Temanotat folkehelse og livskvalitet Vedlegg 2.pdf

Folkehelserapporten 2018 Vedlegg 3.pdf

Tematisk underlagsnotat landbruk Vedlegg 4.pdf

Temanotat Frivillighet i Frogn Vedlegg 5 med aktivitetskatalog.pdf

Prognosesenterets boligmarkedsundersøkelse .pdf

Kommunestyremelding om næringsutvikling 2018 - vedtatt.pdf

Vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel - økonomi.pdf

Det er utarbeidet en kommunestyremelding om bolig og en om omsorgsboliger. Meldingene er et kunnskapsgrunnlag for forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 og en plattform for Frogn kommunes videre boligpolitiske arbeid.

Kommunestyremelding om bolig - Høringsutkast..pdf

Kommunestyremelding om utvikling av kommunens eiendommer til omsorgsboliger.pdf

Den 17. september 2018 ble det avholdt seminar for kommunestyret, utvalgene og rådene om høringsutkast til Frogns kommuneplans samfunnsdel 2018-2030. Målet med seminaret var politisk forankring av samfunnsdelen før den skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Oppsummering fra seminar 17.09.18.pdf

Nåværende kommuneplan

Her ligger kommuneplan for Frogn 2013-2025  vedtatt av Frogn kommunestyre 17. juni 2013. 

Gå til kommuneplanen 2013 - 2025 

Tidligere kommuneplan

Den tidligere kommuneplanen gjaldt 2005 - 2017. Denne er erstattet av Kommuneplan 2013-2025.

Gå til kommuneplanen 2005 - 2017