Kommuneplanen

Innhold

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er det overordnete styringsverktøyet for Frogn kommune. Det handler om å se helhet, løfte blikket og tenke langsiktig. Kommuneplanen består av Samfunnsdelen og Arealdelen.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel gir en oversikt over de viktigste utfordringene for framtida og hvordan kommunen som organisasjon og lokalsamfunn skal møte disse på en helhetlig og samordnet måte. Samfunnsdelen angir mål for utvikling av kommunens ulike tjenester, basert på samfunnsutfordringer og rammebetingelser.

Arealdelen

Arealdelen viser sammenhengen mellom ønsket samfunnsutvikling og arealbruk, med føringer for forvaltning av ulike arealverdier og for utvikling av ulike områder i kommunen. Arealplankartet viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Plankartet angir sammen med planbestemmelser og retningslinjer rammene for ny arealbruk og nye tiltak som kan settes i verk.

Arealdelen i kommuneplanen er et juridisk bindende dokument (kart) som angir framtidig arealbruk i hele eller deler av kommunen. Arealden i kommuneplanen er hjemlet i plan- og bygningsloven 2008.

Rullering av kommuneplanen

Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet og fastsette om det er nødvendig å foreta endringer i den. Endringer vurderes ut fra kommunens egne behov og ut fra nasjonale eller viktige regionale retningslinjer.

Prosessen fram til endelig kommuneplan skal sikre at alle kan påvirke planens innhold.

Kommuneplan er styrende for all planlegging i de norske kommunene, herunder temaplaner og økonomisk handlingsplan. Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet i politikken.

Framtidig kommuneplan

Vi utarbeider ny samfunnsdel for kommuneplanen 2018-2030. Revidering av arealdelen kommer senere.

Vedtatt planprogram for ny samfunnsdel 2018-2030

Nåværende kommuneplan

Her ligger kommuneplan for Frogn 2013-2025  vedtatt av Frogn kommunestyre 17. juni 2013. 

Gå til kommuneplanen 2013 - 2025 

Tidligere kommuneplan

Den tidligere kommuneplanen gjaldt 2005 - 2017. Denne er erstattet av Kommuneplan 2013-2025.

Gå til kommuneplanen 2005 - 2017