Oppmålingsforretning

Klarlegging, merking og måling av eiendomsgrenser

Innhold

Ved en oppmålingsforretning etter matrikkelloven § 33 merker og måler vi opp eiendomsgrenser og fører dem inn i matrikkelen (eiendomsregisteret). Oppmålingsforretningen skal avklare grenser og andre forhold som er nødvendig for matrikkelføringen.

Hvordan søker du?

Hvem kan bestille?

Eiere, festere, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Hva skal søknaden inneholde? 

Når du bestiller en oppmålingsforretning kan du bruke et standard søknadsskjema, eventuelt kan du søke med epost eller brev. Du må tegne inn på et kart hvilke grenser du ønsker oppmålt.

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning

Ved søknad om deling og arealoverføring, må vi først behandle søknaden og gi tillatelse etter plan- og bygningsloven før vi kan avholde oppmålingsforretningen. Se info om deling av eiendom og arealoverføring.

Saksgang

Når vi har mottatt bestillingen, går vi gjennom den og fordeler den til en landmåler. Søker og berørte naboer til eiendommen får skriftelig varsel om oppmålingsforretningen minst to uker i forkant, hvis ikke annet er avtalt. Dersom noen møter i steden for de som er innkalt, må de ha med en skriftlig fullmakt.
Ved oppmålingsforretningen bidrar partene til å klarlegge grensene utifra eksisternede grensemerker og målebrev/skyldelingsforretninger. Nye grensemerker blir satt ned i marka. Det skrives en protokoll over hva som er foretatt.   Grensene blir deretter nøyaktig oppmålt, lagt inn i matrikkelen og tilslutt blir det laget og sendt ut et matrikkelbrev. Partene har 3 ukers klagefrist.

Hva koster klarlegging av grenser

 Gebyr skal betales etter følgende matrise.   

Vnr. 40230 Grunngebyr, per søknad  kr. 6.850,-    
 
Oppmålingsforretning Per grensepunkt inntil 1000m2

Per grensepunkt, 1000 til 5000m2

Per grensepunkt, over 5000m2
Vnr. 40710 Oppmåling, sikre grensepunkt Kr 515,- Kr 1.030,- Kr 1.545,-
Vnr. 40720 Oppmåling, usikre grensepunkt Kr 1.545,- Kr 2.575,- Kr 3.600,-

 Ved klarlegging av usikre grenser:

Vnr. 40300 Registreringsgebyr, per eiendom Kr. 1.030,-

 Eventuell utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales etter medgått tid.