Grensejustering

Justering av grensene mellom eiendommer

Innhold

For å rette opp uhensiktsmessige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering\makeskifte.
Med makeskifte menes gjensidig overføring av areal mellom to eiendommer. Arealene skal være noenlunde like i størrelse og verdi.
Av hensyn til panterett er det bare mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene, se matrikkelloven § 16 og matrikkelforskriften § 34. Større arealer kan overføres ved arealoverføring.
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen. Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G)
Panterett faller bort i areal som avstås fra en matrikkelenhet ved grensejustering, og panterett i matrikkelenhet som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette.
Ved grensejustering trenger ikke partene å fylle ut skjøte, da partenes underskrift i protokollen erstatter dette.

Hvordan søker du?

Hvem kan søke?

Eiere, festere, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato.

Hva skal søknaden inneholde?

Ved bestilling av grensejustering kan kommunens standard skjema brukes, eventuelt kan bestillingen også gjøres med epost eller brev. 
Bestillingen må ha underskrift av registrerte eiere og registrerte festere til de matrikkelenhetene som skal ha endret grensen. Den  skal inneholde forslag til ny grense tegnet inn på kartutsnitt eller målebrev\matrikkelbrev og opplysninger om hvor stort areal som overføres. 

Klikk her for søknadskjema

Saksgang

I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig med noe vedtak før vi gjennomfører grensejusteringen. Men dersom det søkes om grensejustering mot f.eks. veigrunn, friareal eller LNF områder må søknaden behandles før vi kan avholde oppmålingsforretning.

Etter at søknaden er gjennomgått og eventuell tillatelse gitt, vil vi avholde en oppmålingsforretning. Skriftelig varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til eiere samt naboer til den aktuelle grensestrekningen. Etter at oppmålingsforretningen er avholdt vil grensejusteringen bli ført i Matrikkelen (eiendomsregisteret) og det blir utarbeidet matrikkelbrev for eiendommene som har fått endret grense. Matrikkelbrevet blir oversendt søker.

Hva koster det?

 Oppmålingsgebyr skal betales etter følgende matrise.

Vnr. 40220 Grunngebyr, per søknad kr. 7.930,-  
     
Oppmålingsforretning   Per grensepunkt inntil 500m2
Vnr. 40710 Oppmåling, sikre grensepunkt   Kr 515,-
Vnr 40720 Oppmåling, usikre grensepunkt   Kr 1.545,-
       
Vnr. 40300 Registreringsgebyr, per eiendom Kr. 1.030,-  

 Ved makeskifte betales ett gebyr for samlet areal

 Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales gebyr etter medgått tid.