Deling av eiendom

Utskilling av nye tomter

Innhold

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom.
Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret).
For fradeling av et areal som skal tillegges en annen eiendom, se arealoverføring.
For mindre justering av eiendomsgrensene, se grensejustering

Hvordan søker du?

Hvem kan søke?

Eiere, festere, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Hva skal søknaden innholde:

 • Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søknaden må underskrives av samtlige eiere.
 • Situasjonskart (bestilles fra kommunen). På kartet skal det fremgå hvordan man ønsker å dele.
 • Gjenpart av nabovarsel. Skjema for nabovarsling ligger her
 • Erklæring om veirett og tilknytning til vann- og avløpsnett
  Mal for erklæring ligger hos Kartverket. Erklæring_mal
 • Avkjøringstillatelse til offentlig vei.
  Søknad om avkjørsel til kommunal vei sendes til postmottak@frogn.kommune.no
  Søknad om avkjørsel til riks- og fylkesvei gjøres her

 Hvilke vilkår må være oppfylt for å få tillatelse til deling?

 • Det må ikke oppstå forhold som strider mot gjeldende arealplan (kommuneplan eller reguleringsplan). Dette betyr at både fradelt og gjenværende parsell må oppfylle krav til utnyttelsesgrad, uteoppholdsareal, avstand og andre relevante bestemmelser.
 • Tomtens størrelse, form og plassering må være egnet til bebyggelse, jfr plan- og bygningsloven § 26-1.
 • En fradeling må være i tråd med arealbruken i gjeldende arealplan.
  Dersom eiendommen er uregulert gjelder kommuneplanen. Fradeling av boligtomt tillates kun dersom eiendommen er vist med arealformålet "Eksisterende boligbebyggelse". Eiendommen skal da ikke være lenger enn 2 km fra skole. Er eiendommen vist som "Framtidig boligbebyggelse", gjelder kommuneplanens reguleringskrav.
 • Støyforhold må være avklart. Det er ikke tillatt å etablere ny støyfølsom bebyggelse i områder angitt som rød støysone.
 • Ny boligtomt må være sikret lovlig atkomst og avkjørsel til offentlig vei.
  Ved adkomst fra kommunal vei må kommunen gi avkjøringstillatelse. Tiltakshaver må hente inn uttalelse fra veiavdelingen i enhet for Teknuisk drift og forvaltning (TDF). Ved adkomst fra privat vei må erklæring om veirett innhentes med underskrift fra samtlige eiere av veigrunnen.
 • Ny boligtomt må også være sikret lovlig tilknytning til vann- og avløpsnett eller tilkobling til eget avløpsanlegg. 
  Vann- og avløpsavdelingen ved Enhet for Teknisk Drift og Forvaltning gir tillatelse til tilknytning offentlig ledningsnett. Tillatelse til tilkobling og bruksrett i privat etablert fellesanlegg VA må hentes inn fra eierne av anlegget. Samtlige eiere må underskrive. Det skal også sendes inn en faglig vurdering av kapasitet.
 • Dersom eiendommen ligger i et område som ikke tidligere er undersøkt for kulturminner, må det avklares med kulturmyndighetene i Akershus Fylkeskommune om det er nødvendig med kulturminneundersøkelser

Kommunen sender inn de nødvendige erklæringer om rettigheter til tinglysing samtidig med at vi sender inn fradelingen til tinglysing.

Kommunen vil kreve at delingen håndteres gjennom reguleringsplan (k.plan § 2.2) dersom et eller flere av følgende gjelder:

 • Eiendommen er vist med arealformålet framtidig bolig
 • Avstand til skole er mer enn 2 km
 • Det skal fradeles mer enn 2 tomter og/eller oppføres flerfamilieboliger/leilighetsbygg
 • Adkomst og /eller støyforhold er ikke avklart

Det er ikke tillatt å fradele eiendom til fritidsbebyggelse før dette er hjemlet i en reguleringsplan.

Søknadsskjema
Saksgang

Opprettelse av ny grunneiendom skjer i to trinn: 

 1. Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (Vedtak om fradeling) 
 2. Oppmålingsforretning (grensepunktene blir oppmålt og merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser enn kommunen, sørger vi for innhenting av disse. 
Ved søknad om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden først behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12.

Saksbehandlingstid for vedtak i delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan.
Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker

Vedtak etter plan- og bygningsloven

Kommunen behandler først søknadene etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven (PBL) og gjeldende arealplaner for området. I situasjonskartet som du bestiller fra kommunen får du opplysninger om hvilken arealplan som gjelder for eiendommen.

Dersom søknaden avviker fra arealplanen må du også søke om endring av planen eller dispensasjon.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har kommet med merknader til søknaden.

Oppmålingsforretning

Når delingstillatelse er gitt, rekvisisjon om oppmålingsforretning er mottatt og eventuelle vilkår for delingen oppfylt, måles eiendommen opp. Hjemmelshaver og eierne til tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel minst to uker før oppmålingsforretningen finner sted. Det føres en protokoll der det framgår hvem som møtte, om det var enighet/uenighet i påviste grenser og eventuelt andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen.

Etter oppmålingsforretningen føres den nye eiendommen (ny matrikkelenhet) inn i matrikkelen og oversendes til Statens kartverk for tinglysing sammen med evt. nødvendige erklæringer. Når den nye eiendommen (matrikkelenheten) er tinglyst, lager kommunen et matrikkelbrev som sendes den som har bestilt fradelingen.
Regningen sendes også til den som har bestilt fradelingen, dersom ikke det er avtalt noe annet.

Overføring av eiendomsrett - Skjøte

Overskjøting av eiendomretten til de nye parsellene må selger og kjøper ordne selv og sende inn til Kartverket for tinglysing
I forbindelse med innsending av skjøte til tinglysing vil Kartverket kreve inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift.
Skjøte med veileder finner du hos Kartverket

Det kan også være nødvendig å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søknad om konsesjon sammen med skjøte
Mer informasjon finner du her: Konsesjon

Hva koster det?

Situasjonskart                      kr. 2540,- (inklusiv mva)

Det betales ett gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven og ett gebyr for oppmålingsforretning etter matrikkelloven.

Gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven

Gebyret består av grunngebyr og saksbehandlingsgebyr. 
Grunngebyret skal dekke kommunens generelle utgiftene som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

Eventuell Forhåndskonferanse      
Vnr.30900 Søknadspliktige tiltak       Per søknad  kr 3.790,-
       
Grunngebyr      
Vnr.30200 Søknadspliktige tiltak       Per søknad  kr 7.630,-
       

 

Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m    
Vnr. 31300 Opprettelse av grunneiendom  i regulert område Per søknad  kr 7.530,-
Vnr. 31310 Opprettelse av grunneiendom  i uregulert område Per søknad kr 12.900,-

  
Oppmålingsgebyr etter matrikkeloven.   

 Gebyret består av grunngebyr, oppmålingsgebyr og registreringsgebyr

 Priseksempel: oppmålingsgebyr for en tomt under 1000 m2 med 4 sikre grenser vil være kr. 15450,- + tinglysingsgebyr.

Vnr. 40210 Grunngebyr, per søknad  kr. 12.360,-      
 
Oppmålingsforretning Per eiendom Per grensepunkt inntil 1000m2

Per grensepunkt, 1000 til 5000m2

Per grensepunkt, over 5000m2
Vnr. 40700 Utsatt oppmålingsforretning kr. 2.000,-      
Vnr. 40710 Oppmåling, sikre grensepunkt   kr 515,- kr 1.030,- kr 1.545,-
Vnr. 40720 Oppmåling, usikre grensepunkt   kr 1.545,- kr 2.575,- kr 3.600,-

 

Vnr. 40300 Registreringsgebyr, per eiendom kr. 1.030,-

Tinglysingsgebyr er kr. 525,- pr. dokument.

Eventuell utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales etter medgått tid.

 


 Kontaktinformasjon

 Ansvarlig enhet: Teknisk drift og Forvaltning