Arealoverføring

Brukes ved overføring av arealer mellom eiendommer

Innhold

Ønsker du å kjøpe deler av en annen eiendom, eller selge deler av din egen må du søke om arealoverføring. Noen mindre justeringer av eiendomsgrenser kan gjøres ved grensejustering.
Arealoverføring innebærer at det fradeles en del av en eiendom, og at denne delen sammenslås med en annen eiendom. Eiendommene skal etter arealoverføringen utgjøre et sammenhengende areal.

Arealoverføring er søknadspliktig etter plan og bygningsloven
Arealoverføring kan ikke omfatte areal som ligger som uteareal til en eierseksjon. Slike saker må eventuelt løses med reseksjonering før arealoverføring.

Hvordan søker du?

Hvem kan søke:

Hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke om arealoverføring. Søknaden må være undertegnet av samtlige eiere og eventuelle festere av de berørte eiendommene. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Hva skal søknaden innholde:

1. Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning. Skjemaene må underskrives av samtlige hjemmelshavere. Søknad om deling og arealoverføring mm
2. Situasjonskart som bestilles fra kommunen - Bestillingsskjema. På kartet skal det fremgå hvilke areal man ønsker å overføre.Ved mindre arealoverføringer er det tilstrekkelig med ''Kartutsnitt med naboliste''.
3. Gjenpart av nabovarsel. Nabovarselskjema

Søknaden sendes til Frogn kommune, Postboks 10, 1441 drøbak

Saksgang

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse.
Søkes det om arealoverføring fra en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12.
Saksbehandlingstid for vedtak om arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan.
Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker

Vedtak etter plan- og bygningsloven:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket sendes til søkerene med kopi til eventuelle parter som har hatt merknader til søknaden.

Oppmålingsforretning:

Når tillatelse er gitt blir saken fordelt til en landmåler.

Før oppmålingsforretning kan avholdes :

  • Eventuelle vilkår i tillatelsen være oppfylt
  • Erklæring fra panthaver om pantefrafall må tinglyses hvis det er pant i avgivereiendommen. Hvis det må gis pantefrafall, er det eier sitt ansvar å sikre at panthaver tinglyser pantefrafall
  • Om nødvendig må søkerene sende inn søknad om konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dette avhenger av arealets størrelse og arealformål. Les mer om egenerklæring om konsesjonsfrihet her: Konsesjon
  • Er det tinglyst urådighet(er) som begrenser arealoverføring må det foreligge erklæring fra rettighetshaver

Søkere og eierne til tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel minst to uker før oppmålingsforretningen finner sted.
Søkerene skal ved forretningen levere original erklæring om arealoverføring. Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift. Her ligger skjemaet: Erklæring om arealoverføring
Ved forretningen føres det en protokoll der det framgår hvem som møtte, om det var enighet/uenighet i påviste grenser og eventuelt andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen. Så føres de nye eiendomsgrensene inn i matrikkelen før vi sender melding om arealoverføringen til Kartverket for tinglysing.
Når arealoverføringen er tinglyst oversender vi matrikkelbrev til de som har søkt om arealoverføringen og eventuelt andre berørte.

 

Hva koster det?

Situasjonskart  kr. 2540,- (inklusiv mva)

Det betales ett gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven og ett gebyr for oppmålingsforretning etter matrikkelloven.

Gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven

Gebyret består av grunngebyr og saksbehandlingsgebyr. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

Eventuell Forhåndskonferanse      
Vnr.30900 Søknadspliktige tiltak       Per søknad  kr 3.790,-
       
Grunngebyr      
Vnr.30200 Søknadspliktige tiltak       Per søknad  kr 7.630,-
       
Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m      
Vnr.31320 Vedtak om arealoverføring Per søknad Kr 4.300,-

 
Oppmålingsgebyr etter matrikkeloven.   

 Gebyret består av grunngebyr, oppmålingsgebyr og registreringsgebyr

Vnr. 40210 Grunngebyr, per søknad  kr. 10.300,-    
 
Oppmålingsforretning Per grensepunkt inntil 1000m2

Per grensepunkt, 1000 til 5000m2

Per grensepunkt, over 5000m2
Vnr. 40710 Oppmåling, sikre grensepunkt Kr 515,- Kr 1.030,- Kr 1.545,-
Vnr. 40720 Oppmåling, usikre grensepunkt Kr 1.545,- Kr 2.575,- Kr 3.600,-

 

Vnr. 40300 Registreringsgebyr, per eiendom Kr. 1.030,-

 Eventuell utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales etter medgått tid.