Anleggseiendom

Anleggseiendom er en eiendom som etableres over eller under en annen eiendom

Innhold

Når det etableres en eiendom over eller under en annen eiendom, defineres dette i matrikkelloven som en anleggseiendom eller volumeiendom.
Anleggseiendommen fradeles og opprettes som en egen matrikkelenhet (eiendom) med eget matrikkelnummer; dvs. gårdsnummer og bruksnummer.
Gebyr for oppmålingsforretning over anleggseiendom er kr. 8240,-

Tillatelse gis etter:

Plan- og bygningsloven (2008) § 20-1

Vilkår:

  • Må være knyttet til en bygning der det foreligger godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven.
  • Bygningen/konstruksjonen må strekke seg inn under eller over en annen eiendom og eiendommen over/under må kunne benyttes som en selvstendig bruksenhet.
  • Anleggseiendom kan ikke ikke opprettes dersom bygningen kan etableres som en eierseksjon.
  • Dersom anleggseiendommen og grunneiendommen skal utnyttes under ett, må det tinglyses en erklæring om at eiendommene ikke kan omsettes eller pantsettes hver for seg.

Vilkår i henhold til: Matrikkelloven § 11, Matrikkelforskrift § 29