Adressering

Tildeling av offisiell adresse (veinavn og adressenummer)

Innhold

Adressering

Offisiell adresse skal tildeles bygninger og ubebygde tomter som brukes til:

 • boliger
 • fritidsboliger (hytter)
 • næringsvirksomhet
 • offentlig virksomhet (skoler osv)
 • annen virksomhet som tjener et større publikum (idrettsanlegg o.l)

Kommunen tildeler/endrer adresse når det er nødvendig, for eksempel:

 • når atkomstveiene endres
 • ved fradeling av nye tomter og/eller oppføring av nye bygg
 • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Vegnavn

Kommunen vedtar nye vegnavn eller endring av eksisterende. Vegnavn skal vedtas av politikerene.

Adresse\gateadresse (offisiell adresse)

Kommunen tildeler og endrer offisiell adresse. Det vil si hvilken vei eller gate en eiendom\bygning skal ha adresse til, og hvilket adressenummer og eventuell bokstav eiendommen\bygningen skal ha. Boligblokker kan ha en adresse pr. inngang.

Eiere av eiendommer\bygninger har selv ansvaret for å sette opp husnummer på bygningen.

Bolignummer

Bolignummer benyttes der flere boenheter har samme gateadresse, for eksempel leiligheter i en blokk.

Adresse merker

Kartverket på Hønefoss har sluttet å trykke adressemerker. Nå har eiere\beboere selv ansvaret for å ha riktig merking av sin boenhet. Se  https://www.kartverket.no/Ikke-produsere-adressemerker

Lover

 • Matrikkeloven §21
 • Matrikkelforskrift kap. 12
 • Adresseveileder fra Statens kartverk
 • Håndbok "Adresser og stadnamn"
 • Lov om stadnamn

Klage

Ved klage over tildeling/endring av offisiell adresse etter matrikkelloven, er klageretten begrenset til:

a)hvilken gate, veg eller lignende en bygning eller eiendom skal ha adresse til.
b)hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladresse som er tildelt adressen.
c)feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.

Det er ikke anledning til å klage på skrivemåten for navn på gate, veg, gangveg og område eller lignende, herunder adressetilleggsnavn og matrikkeladresse. Vedtak om dette skjer i medhold av stadnamnloven.