Priser Kart og oppmåling

Priser for oppmåling, seksjonering og kart 2019.

Innhold

Kapittel 4 - Oppmåling, seksjonering og kart

§ 4-1. Generelt

Ved alle oppmålingsforretninger etter matrikkelloven skal det betales grunngebyr, skasbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på bestillingstidspunktet.

Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning 

Hensikten med reglene er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid.Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd. Tidsfristen løper ikke i perioden 1. desember til 1. april.

Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning

For saker etter matrikkelloven §19 som ikke krever oppmålingsforretning; sammenslåing av eiendommer, avtale om eksisterende grense, samle fast eiendom eller saker fra jordskifteretten, skal kommunen matrikkelføre saken innen 6 uker. Den samme fristen gjelder ved retting, endring eller tilføying i matrikkelen. Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyr for matrikkelføringen avkortes med 1/3.

§ 4-2 Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Det skal betales nytt grunngebyr når tinglysingsmyndigheten har avvist en sak for registrering, og kommunen må fremsende denne på ny etter korrigering, og feil eller mangel kan tilskrives søker.

Grunngebyr Betales per Gebyr
Vnr. 40200 Fradeling og seksjonering uteareal Per søknad Kr 12.360,-
Vnr. 40210 Arealoverføring Per søknad Kr 10.300,-
Vnr. 40220 Grensejustering Per søknad Kr  7.930,-
Vnr. 40230 Klarlegging/grensepåvisning/punktfeste Per søknad Kr  6.850,-

 

§ 4-3 Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall eiendommer og det skal betales et registreringsgebyr per gårds-/bruks-/feste- og/eller seksjonsnummer som registreres

Registreringsgebyr Betales per Gebyr
Vnr. 40300 Alle søknadsplikte tiltak som registreres i matrikkelen  Per eiendom Kr 1.030,-   

 

§ 4-4 Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester:

Registreringsgebyr Betales per   Gebyr
Vnr. 40400   For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene Per time Kr 1.200,-    

 

§ 4-5 Tinglysing av bruks- og veiretter mv.

Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales etter medgått tid etter gjeldende timepris fastsatt i § 4-4.

§ 4-6 Avbrutt forretning

Ved avbrutt forretning skal tiltakshaver betale grunngebyr etter § 4-2.

§ 4-7 Priser oppmålingsforretninger

Oppmålingsforretning skal betales etter følgende matrise. Samlet areal i søknaden avgjør hvilket arealintervall som skal benyttes.

Oppmålingsforretning Per  eiendom         Per grensepunkt inntil 1000 m2

Per grensepunkt, 1000 til 5000 m2

Per grensepunkt, over 5000 m2
Vnr. 40700 Utsatt oppmålingsforretning Kr 2.000,-          
Vnr. 40710 Oppmåling, sikre grensepunkt   Kr   515,- Kr 1.030,- Kr 1.545,-
Vnr 40720 Oppmåling, usikre grensepunkt   Kr 1.545,- Kr 2.575,- Kr 3.600,-
Vnr. 40730 Punktfeste Kr 4.120,-    

 

Vnr. 40740 Kontorforretning * * *

*

 * Dersom oppmålingsforretning blir utført som kontorforretning uten oppmåling og grensemerking, er gebyret per grensepunkt 50 % av ovennevnte satser. (Grunngebyr og registreringsgebyr kommer også her i tillegg)

§ 4-8 Andre gebyrer

Andre gebyrer uten grunngebyr Betales per Gebyr/pris
Vnr. 40800 Oppmåling av anleggseiendom Per forretning Kr 8.240,-
Vnr. 40810 Utarbeidelse av matrikkelbrev Per brev Etter kartverkets priser
Vnr. 40820 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Per registrering Kr 4.120,-
Vnr. 40830 Registrering og matrikkelføring av privat grenseavtale Medgått tid Timespris
Vnr. 40840 Klarlegging av rettigheter Medgått tid Timespris

 

§ 4-9 Gebyr til kommunen når oppmålingsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre

Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene for forretningen (se gebyrer over) etter følgende prosentsatser:

1 Kontroll av søknad, forarbeid og fremskaffe datagrunnlag 25 %
2 Varsling, oppmålingsforretning, måling, merking, dokumentasjon 50 %
3 Etterarbeid og registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 %

Fordelingen mellom oppgave 2 og 3 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonal godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 3 sin andel økes og aktivitet nr. 2 sin andel minskes med 5 prosent.

§ 4-10 Sammenslåing av eiendommer

Det tas ikke gebyr for sammenslåing av eiendommer i matrikkelen.

§ 4-11 Registrering av samlet fast eiendom

Det tas ikke gebyr for registrering av samlet fast eiendom i matrikkelen.

 

Kapittel 5 - Eierseksjonering

§ 5-1 Saksbehandlingsgebyr for seksjonering

Registreringsgebyr kommer i tillegg, se § 4.3.

Eierseksjonering Betales per Pris
Vnr. 40420  Grunngebyr for vedtak om seksjonering          

Per søknad   

Kr 10.000,- 
I tillegg kommer:    
Vnr. 40900  Seksjoneringssaker uten befaring

Per seksjon

Kr.     750,-
Vnr. 40910  Seksjoneringssaker med befaring Per seksjon Kr.  1.000,-

For seksjon 3-9 betales 80 % av gebyret per seksjon. For seksjon 10-19 betales 65 % av gebyret per seksjon og for seksjon 20 og flere betales 50 % av dette gebyret per seksjon.

Ved seksjonering av uteareal som inngår i en seksjon, må det avholdes oppmålingsforretning og betales oppmålingsgebyr etter § 4.7.

 

Kapittel 6 Andre gebyrer

§ 6-1 Disposisjonsrett til kartdata

For kjøp av disposisjonsrett for kartdata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av Geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kapittel 15 (prisene fremgår av Geovekst priskalkulator).

Minstegebyr for salg av grunnkartdata med eiendomsgrenser     Kr 523,-
Minstegebyr for salg av arealplandata kr 500,-
Minstegebyr for ortofoto til bruk i kartsystem Kr 523,-

 

§ 6-2 Formidling av eiendomsinformasjon

Frogn kommune leverer fortrinnsvis eiendomsopplysninger elektronisk i en standard pakkeløsning via private leverandører.

Ved levering av bearbeidet eiendomsinformasjon er nettoprisen per salgsobjekt som vist i lista under. Prisene er inkludert mva.  I tillegg kommer prisen til ekstern formidlingstjeneste (ved bruk av Ambita (Infoland), Proconet , Norkart eller andre). (Denne listen er redigert på grunn av feil i tidligere liste)

Navn/Produkt Pris inkl. mva. 2020
1. Eiendomsmeglerpakke (inneholder produktene 2-8 under) Kr 1.696,-
 
Ved kjøp av enkeltprodukter er prisene:
2. Eiendomskart og matrikkelrapport Kr  440,-
3. Grunnkart  Kr  208,-
4. Ferdigattest (der det finnes), ev. midlertidig brukstillatelse Kr  232,-
5. Gjeldende arealplan med bestemmelser og plananalyse, inkl. Info om igangsatte arealplaner Kr  520,-
6. Vei, vann og avløp (tilknytningsforhold), legalpant Kr  240,-
7. Kommunale avgifter Kr  240,-
8. Separat avløpsanlegg og vanntilkobling Kr  240,-
9. Ledningskart (med kommunale vann- og avløpsledninger) Kr  208,-
10. Målebrev/Matrikkelbrev Kr  232,-
11. Godkjente bygningstegninger Kr  400,-
12. Ortofoto (flyfoto)  Kr  232,-
13. Skråbilder (flyfoto)  Kr  232,-
   
14. Legalpant \ utestående fordringer VAR Kr 140
15. Kulturminnerapport Kr 140
16. Rapport, naturtyper Kr 140
17. Konsesjonsinformasjon Kr 100

 

§ 6-3 Situasjonskart og kartutsnitt

Nytt situasjonskart m/ diverse informasjon som underlag for prosjektering
Brukes i søknader etter Plan- og bygningsloven
Kr 2.540,- (inkl. mva)
Kartutsnitt m/naboliste 
Kan brukes for fasadeendringer og/eller der hvor BYA / BRA ikke endres som følge av tiltaket
Kr  790,-