Priser Kart og oppmåling

Priser for oppmåling, seksjonering og kart 2018.

Innhold

Kapittel 4 - Oppmåling, seksjonering og kart

§ 4-1. Generelt

Ved alle oppmålingsforretninger etter matrikkelloven skal det betales grunngebyr, skasbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på bestillingstidspunktet.

Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning 

Hensikten med reglene er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid.Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd. Tidsfristen løper ikke i perioden 1. desember til 1. april.

Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning: 

For saker etter matrikkelloven §19 som ikke krever oppmålingsforretning; sammenslåing av eiendommer, avtale om eksisterende grense, samle fast eiendom eller saker fra jordskifteretten, skal kommunen matrikkelføre saken innen 6 uker. Den samme fristen gjelder ved retting, endring eller tilføying i matrikkelen. Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyr for matrikkelføringen avkortes med 1/3.

§ 4-2 Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Det skal betales nytt grunngebyr når tinglysingsmyndigheten har avvist en sak for registrering, og kommunen må fremsende denne på ny etter korrigering, og feil eller mangel kan tilskrives søker.

Grunngebyr Betales per Gebyr
Vnr. 40200 Fradeling Per søknad Kr 12.000,-
Vnr. 40210 Arealoverføring Per søknad Kr 10.000,-
Vnr. 40220 Grensejustering Per søknad Kr 7.700,-
Vnr. 40230 Klarlegging/grensepåvisning/punktfeste Per søknad Kr 6.650,-
Vnr. 40240 Seksjonering Per søknad Kr. 7.700,-

 

§ 4-3 Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall eiendommer og det skal betales et registreringsgebyr per gårds-/bruks-/feste- og/eller seksjonsnummer som registreres

Registreringsgebyr Betales per Gebyr
Vnr. 40300 Alle søknadsplikte tiltak som registreres i matrikkelen  Per eiendom Kr 1.000,-

 

§ 4-4 Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.

Registreringsgebyr Betales per Gebyr
Vnr. 40400 For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene Per time Kr 1.100,-

 

§ 4-5 Tinglysing av bruks- og veiretter mv.

Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv betales etter medgått tid etter gjeldende timepris fastsatt i § 4-3.

§ 4-6 Avbrutt forretning

Ved avbrutt forretning skal tiltakshaver betale grunngebyr etter § 4-1.

§ 4-7 Priser oppmålingsforretninger

Oppmålingsforretning skal betales etter følgende matrise. Samlet areal i søknaden avgjør hvilket arealintervall som skal benyttes.

Oppmålingsforretning Per grensepunkt Per grensepunkt inntil 1000m2

Per grensepunkt, 1000 til 5000m2

Per grensepunkt, over 5000m2
Vnr. 40700 Kontorforretning Kr 1.000,-      
Vnr. 40710 Oppmåling, sikre grensepunkt   Kr 500,- Kr 1.000,- Kr 1.500,-
Vnr 40720 Oppmåling, usikre grensepunkt   Kr 1.500,- Kr 2.500,- Kr 3.500,-
Vnr. 40730 Punktfeste Kr 4.000,-      

 

§ 4-8 Andre gebyrer

Andre gebyrer uten grunngebyr Betales per Gebyr/pris
Vnr. 40800 Oppmåling av anleggseiendom Per forretning Kr 8.000,-
Vnr. 40810 Utarbeidelse av matrikkelbrev Per brev Etter kartverkets priser
Vnr. 40820 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Per registrering Kr 4.000,-
Vnr. 40830 Registrering og matrikkelføring av privat grenseavtale Medgått tid Timespris
Vnr. 40840 Klarlegging av rettigheter Medgått tid Timespris

 

§ 4-9 Gebyr til kommunen når oppmålingsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre

Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med oppmålingsforretningen fordeles kostnadene for forretningen (se gebyrer over) etter følgende prosentsatser:

1 Kontroll av søknad, forarbeid og fremskaffe datagrunnlag 25%
2 Varsling, oppmålingsforretning, måling, merking, dokumentasjon 50%
3 Etterarbeid og registerarbeidene (sluttarbeidene) 25%

Fordelingen mellom oppgave 2 og 3 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonal godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 3 sin andel økes og aktivitet nr. 2 sin andel minskes med 5 prosent.

§ 4-10 Sammenslåing av eiendommer

Det tas ikke gebyr for sammenslåing av eiendommer i matrikkelen.

§ 4-11 Registrering av samlet fast eiendom

Det tas ikke gebyr for registrering av samlet fast eiendom i matrikkelen.

 

Kapittel 5 - Eierseksjonering

§ 5-1 Saksbehandlingsgebyr for seksjonering

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg, se §§ 4.2 og 4.3.

Eierseksjonering Betales per Pris
Vnr. 40900  Seksjoneringssaker uten befaring

Per seksjon

Kr. 250,-
Vnr. 40910  Seksjoneringssaker med befaring Per seksjon Kr. 500,-

For seksjon 3-9 betales 80 % av gebyret per seksjon. For seksjon 10-19 betales 65% av gebyret per seksjon og for seksjon 20 og flere betales 50 % av dette gebyret per seksjon.

Ved seksjonering av uteareal som inngår i en seksjon, må det avholdes oppmålingsforretning og betales oppmålingsgebyr etter § 4.7.

 

Kapittel 6 Andre gebyrer

§ 6-1 Disposisjonsrett til kartdata

For kjøp av disposisjonsrett for kartdata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av Geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kapittel 15 (prisene fremgår av Geovekst priskalkulator).

Minstegebyr for salg av kartdata Kr 790,-
I tillegg kommer konvertering til andre dataformat enn SOSI  Kr 370,-

Ortofoto leveres vanligvis i hele bilder (480 dekar) med en pris på kr. 2,- per dekar

§ 6-2 Formidling av eiendomsinformasjon

Frogn kommune leverer fortrinnsvis eiendomsopplysninger elektronisk i en standard pakkeløsning via private leverandører.

Ved levering av bearbeidet eiendomsinformasjon er nettoprisen per salgsobjekt som vist i lista under. I tillegg kommer prisen til ekstern formidlingstjeneste (for eksempel ved bruk av Ambita (Infoland), Proconet , Norkart eller andre). Alle priser i lista er uten merverdiavgift.

Navn/Produkt Pris ekskl. mva. 2017
1. Eiendomsmeglerpakke (inneholder produktene 2-8 under) Kr 1.086,-
Ved kjøp av enkeltprodukter er prisene:
2. Eiendom (areal, eiendomsgrenser, konsesjon) Kr 171,-
3. Grunnkart og ledningskart (med kommunale vann- og avløpsledninger) Kr 229,-
4. Målebrev\Matrikkelbrev Kr 267,-
5. Ferdigattest (der det finnes), evt. midlertidig brukstillatelse Kr 229,-
6. Gjeldende arealplan med bestemmelser. Info om igangsatte arealplaner Kr 229,-
7. Vei, vann og avløp, kommunale avgifter og legalpant Kr 171,-
8. Avløpsanlegg og vanntilkobling Kr 171,-
 
11. Godkjente bygningstegninger Kr 343,-
12. Ortofoto (flyfoto) - fra 2013 Kr 229,-
13. Skråbilder (flyfoto) - fra 2013 / 2016 Kr 229,-

Hvis kommunen igangsetter formidling av eiendomsinformasjon via kommunens hjemmeside gebyrlegges dette med 85 prosent av satsene ovenfor pr. eiendom/salgsobjekt.

§ 6-3 Situasjonskart og kartutsnitt

Nytt situasjonskart m/ diverse informasjon som underlag for prosjektering
Brukes i søknader etter Plan og bygningsloven
Kr 2.480,- (inkl. mva)
Kartutsnitt m/naboliste 
Kan brukes for fasadeendringer og/eller der hvor BYA / BRA ikke endres som følge av tiltaket
Kr 770,-