Kart

Innhold

Kart over Frogn og Follo

 


Follokart er et samarbeid mellom kommunene i Follo.

Kartløsninger fra Kommunekart (Norkart) - UTGÅR

KOMMUNEKART KARTLØSNINGENE UTGÅR I JUNI 2022. De blir erstattet med Origo -innsyn fra Geodata AS. Kartdataene blir ikke oppdatert i Kommunekart løsningene i 2022.

NY KARTLØSNING

Origo-innsyn

Inneholder grunnkart, arealplaner, temadata fra det offentlige kartgrunnlaget (DOK), ortofoto (flyfoto) med mer. Løsningen har koblinger til kommunens planregister, skråfoto, gårdskart og Google street view. Det er mulig å kjøre en plananalyse og DOK- analyse (tiltaksanalyse) for en eiendom. Dataene kan vises i 2D eller i en 3D terrengmodell med 3D bygninger og vegetasjon.
Det vil bli lagt ut snarveier til ulike temakart i løpet av sommeren 2022.

Informasjon og brukerveiledning ligger her: Innsyn Publikum | Geodata Origo (kommunegis.no)

 

Kommunens planregister (Arealplaner.no) er tilgjengelig her: https://www.arealplaner.no/frogn3022/arealplaner/search 

 

Frogn-Innsyn - Forenklet innsynløsning med et enklere brukergrensesnitt.

 

3D kart

Denne innsynsløsningen er ikke oppdatert etter januar 2022 og vil bli erstattet med en oppdatert løsning i 2022.

Frogn i 3D inneholder terrengmodell med flybilder drapert oppå, bygninger i 3D, eiendomsgrenser og vedtatte reguleringsplaner. Kartet inneholder utvalgte byggetiltak.

WebMapApplication for Frogn kommune i 3D

Om dataene: Terrengmodellen er laget fra laserdata fra 2014 (0,25 m nøyaktighet), Flybilder er fra 2017, Bygningsdata er fra mai 2018, Stiplede eiendomsgrenser angir usikre grenser.

 

Gamle kartløsninger som utgår


Kommunekart er en kartløsning for PC, nettbrett og mobil og inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, arealplaner og andre utvalgte karttema som turkartdata. Kommunekart skal fungere på alle nettlesere og plattformer.
NB! Ikke alle kartlagene oppdateres siden vi har gått over til annen karrtløsning.

Kommunekart Frogn

Du kan laste ned appen her: GooglePlay/AndroidAppstore/iPhone

Follokart

Follokart  Grunnkart med reguleringsplaner og kommuneplan og andre temadata

Temakart i Kommunekart

Kretser     Skolekretser, valgkretser med mer
Kartlag for opptakssoner til barneskolen er gjeldende for skoleåret 2020/21 og etterfølgende år.
Tilsvarende er det for opptakssoner for ungdomsskolekretser.
Se vedtatt forskrift om skoletilhørighet i Frognskolen, kommunestyresak 55/19 i møte 13.05.2019.

Kultur       Kulturminner, sefrak og andre kulturtema

Natur og miljø  Natur og miljødata

Turkart

Turkart løsningen som det var lenket opp til tidligere har ikke oppdaterte kartdata.
Fotruter og andre turkartdata ligger nå i Follokart og i Kommunekart-appen for mobil og nettbrett (se lenker over)

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på feil og mangler i turkartdataene.