Kart og oppmåling

Her finner du informasjon om oppmåling av eiendommer og eiendomsgrenser, kart, geodata, adresser og veinavn. Vi holder til på rådhuset i Frogn.

Innhold

Kart og eiendomsinformasjon

Hvor finner du innsynskart og eiendomsinformasjon

Det ligger informasjon om den enkelte eiendom i Matrikkelen (Eiendomsregisteret). I utgangspunktet kan ikke kommunen oppgi eier av en eiendom eller eiers adresse over telefon eller epost. Hvis du vil finne eierinformasjon og hva som er tinglyst på en eiendom, kan du bruke Se Eiendom fra Kartverket. For å se informasjon fra grunnboken må du logge deg inn med f.eks. MinID eller BankID.
http://www.seeiendom.no/.

Follokommunene samarbeider om flere ulike kartløsninger på internett. Follokart og Kommunekart viser grunnkart med veier og bygninger, høydekoter, eiendomsgrenser med mere. I tillegg er det temakart for kultur, natur og kretser. Det er også en løsning for planinnsyn der du kan se hvilke arealplaner og planbestemmelser som gjelder for din eiendom. 

Klikk her for å se kartene 

Kjøp av kart og eiendomsinformasjon

Frogn kommune selger nå kart og kartdata, arealplandata, nabolister med mer på vårt e-Torg
Frogn e-Torg

Kart- og kartdata
Du kan kjøpe grunnkart (pdf) og kartdata, arealplankart og arealplandata, flybilder og 3D modeller på e-torget

Nabovarsel og e-nabovarsel
Du kan kjøpe og sende elektronisk nabovarsel på e-torget. Det elektroniske nabovarselet sendes direkte til naboenes innboks hos Altinn. Ansvarlig søker vil også motta eventulelle tilbakemeldinger fra naboene i sin innboks hos Altinn.

Du kan også kjøpe ferdig utfyllte skjema for nabovarsel . Skjema leveres som pdf fil

Kjøp av eiendomsopplysninger \ meglerpakke

Frogn kommune selger eiendomsopplysninger til bruk ved eiendomssalg. Enten som en meglerpakke som inneholder de vanligste produktene, eller som enkeltprodukter.

Eiendomsopplysninger kan bestilles via Infoland eller kommunens e-Torg

Infoland (Ambita)

e-Torg (Norkart)

Informasjon om kartdata

Ulike kartdata
  • Basis kartdata (FKB) - høydedata, bygninger, veier, vann og andre grunnkarttema
  • Matrikkeldata - Eiendomsgrenser, eiendomsdata, bygningsdata, adressdata og kretsdata
  • Arealplaner - kommuneplan og reguleringsplaner
  • AR5 - ArealRessurs data (tidligere markslag)
  • Vegnett - senterlinje vei. Brukes i GPSer og i kartløsninger på internett til for eksempel å lage kjøreruter. Kommunen har ansvaret for å oppdatere informasjon om kommunale og private veier.
  • Tematiske data (naturmangfold, kulturminner, friluftslivdata mm)
    • Kultur - Registrerte kulturminner og Sefrak registrerte bygg som finnes i kommunens kartbaser. De mest oppdaterte dataene finnes her: http://www.kulturminnesok.no/
    • Naturmangfold - Registrert naturmangfold som finnes i kommunens kartbaser. De mest oppdaterte dataene finnes her: http://www.miljostatus.no/

Dataene er i koordinatsystemet Euref89, sone 32 og i høydereferansesystemet NN2000

Follokommunene samarbeider om prosjekt for å lage nye grunnkartdata ca. hvert tredje år. Kartdataene konstrueres av private firma utifra flybilder. De nyeste kartdataene er konstruert fra flybilder fra april 2018.

Oppdaterte kart kan du se her: Kartløsninger på internett

Kart og kartdata kan kjøpes på Frogn kommunes e-Torg https://frogn.e-torg.no/

Det offentlig kartgrunlaget (DOK)

Du kan bruke kartkatalogen i Geonorge til å søke etter, se på og laste ned offentlige kartdata som kan være nødvendig å vurdere i søknader etter plan- og bygningsloven.
https://register.geonorge.no/det-offentlige-kartgrunnlaget

Høydedata og terrengmodeller

Detaljerte høydedata og terrengmodeller fra kommunens Geovekst-prosjekter finnes her:
https://www.kartverket.no/data/Hoydedata-og-terrengmodeller/

Temakart

Kart som viser område med boplikt, gårdsnummer 86, tidligere Drøbak kommune boplikt_omrade_gamle-drobak.pdf

Kart som viser antikvarisk spesialområde i Drøbak antikvarisk_spesialområde_2011.pdf

Kart som viser bygrensen til Drøbak drøbak_by_2009.pdf

Flybilder

Ortofoto - flybilder tatt loddrett mot jordoverflaten
Våre nyeste ortofoto kan du se i Kommunekart og Follokart og Norge i bilder

Ortofoto er målestokkriktige flyfoto og kan vises i kart sammen med andre kartdata.
Follokommunene samarbeider om fotografering av nye ortofoto ca. hvert fjerde år. Våre nyeste ortofoto er fra 2017
Vi har også  flybilder fra 2018, såkalte rektifiserte flybilder som har lavere nøyaktighet enn ortofoto. I tillegg har vi flyfoto fra skråbildekartlegging i 2019, disse har også lavere nøyaktighet enn bildene fra 2017.

Norge i bilder

Skråbilde - flyfoto tatt på skrå ovenfra
Våre nyeste skråbilder ble fotografert i 2019 og ligger fritt tilgjengelig for alle

Se skråbilder

Follokommunene samarbeider om fotografering av nye skråbilder hvert tredje år.

Alle eiendommer i Frogn skal være fotografert fra alle 4 himmelretninger.
Eldre bilder fra 2016 og 2013 kan ses ved hjelp av MapTools.

Når du starter visningen får du opp et flyfoto på skjermen.
Du kan nå søke på stedsnavn eller adresse.
Du kan velge om du vil se området rett ovenfra eller fra Nord, øst, sør eller vest.
I tillegg kan du velge om du vil se ett eller flere bilder på skjermen samtidig. Dette gjør du ved å klikke på det lille kartet i øvre, høyre hjørne av skjermen, og velge mellom single, dual eller multi visning.

Skjermbilde fra dual visning


Gamle skråbilder
Vi har også scannet en del gamle skråfoto tatt mellom 1947 og 1964. Det er varierende kvalitet på originalbildene. Her er noen eksempler (forminsket, siden full filstørrelse er fra 15 MB og oppover):

Drøbak båthavn - 1957

Froen gård - 1954

Brevik brygge - 1954

Mer info om flybilder her

3D modeller

Frogn i 3D inneholder terrengmodell med flybilder drapert oppå, bygninger og byggetiltak i 3D, eiendomsgrenser og reguleringsplaner.

WebMapApplication for Frogn kommune i 3D

Om dataene:
Terrengmodellen er laget fra laserdata fra 2014 (0,25 m nøyaktighet)
Flybilder er fra 2017
Bygningsdata er fra ajourføring i mai 2018
Forenklede byggetiltak for utvalgte byggeprosjekt
Stiplede eiendomsgrenser angir usikre grenser
Reguleringsplandata

Andre 3D modeller:

Vi kan også lage andre 3D modeller og kart med hellingsanalyser. 3D modellene kan lagres som f.eks. 3D PDF filer slik at de kan ses i Acrobat reader. Du kan da rotere modellene, zoome ut og inn, endre lys og visningsmåte med mere.

Eksempel fra Kolstad området

Eksempel fra Seiersten med nytt badeland innlagt (fra 2017, planlagt bygg)

Bilder med utsnittt av modellen som skyggelagt illustrasjon

Situasjonskart

Situasjonskartpakke og naboliste kan kjøpes på Frogn kommunes e-Torg.
Du trenger situasjonskartpakke ved byggesaker som er søknadspliktige og der det nye tiltaket øker bebygd areal. Og ved søknad om deling av eiendom og arealoverføring.

Frogn e-Torg

Innhold i situasjonskartet

Et situasjonskart inneholder en kartdel (grunnkart påført eiendomsgrenser, kulturminner, naturmangfold, reguleringslinjer og vann- og avløp) og en tekstedel (med utfyllende informasjon om eiendom, arelplan mv. og vedlegg som naboliste, reguleringsbestemmelser m.m.). Det følger også med et plankart og kopi av målebrev samt en naboliste som viser hjemmelshaverne (eierne) til naboeiendommene. Dersom eiendommen er regulert legges det ved reguleringsbestemmelser for det aktuelle området. Dersom kommuneplanen gjelder legges det ved kommuneplanbestemmelser.

Veiledere og informasjon til oppmålingssaker

Adressering
Tildeling av offisiell adresse (veinavn og adressenummer)

Les mer...
Anleggseiendom
Anleggseiendom er en eiendom som etableres over eller under en annen eiendom

Les mer...
Arealoverføring
Brukes ved overføring av arealer mellom eiendommer

Les mer...
Deling av eiendom
Utskilling av nye tomter

Les mer...
Grensejustering
Justering av grensene mellom eiendommer

Les mer...
Oppmålingsforretning
Klarlegging, merking og måling av eiendomsgrenser (Grensepåvisning)

Les mer...
Sammenslåing av eiendommer
Slå sammen flere eiendommer i samme kommune

Les mer...
Seksjonering /reseksjoering av eiendom
Seksjonering og reseksjonering Seksjonering vil si å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i eierseksjonsloven.   Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige...

Les mer...

 

 Tinglysing

Tinglysing foretas av Kartverket Tinglysing på Hønefoss, se informasjon her

Skjema som brukes i tinglysing ligger her

Du kan se hva som er tinglyst på din eiendom ved å gå inn på SeEiendom

Priser

Her finner du alle priser for oppmåling, seksjonering og kart