Kart og oppmåling

Innhold

Om oppmåling og kart

Her finner du informasjon om oppmåling av eiendommer og eiendomsgrenser, kart, geodata, adresser og veinavn.
Oppmåling og geodata har 3,5 stillinger og holder til på rådhuset i Frogn. Vi er organisert i avdelingen for forvaltning under enhet for teknisk drift og forvaltning.

Veiledere - oppmåling

Adressering
Tildeling av offisiell adresse (veinavn og adressenummer)

Les mer...
Anleggseiendom
Anleggseiendom er en eiendom som etableres over eller under en annen eiendom

Les mer...
Arealoverføring
Brukes ved overføring av arealer mellom eiendommer

Les mer...
Deling av eiendom
Utskilling av nye tomter

Les mer...
Grensejustering
Justering av grensene mellom eiendommer

Les mer...
Oppmålingsforretning
Klarlegging, merking og måling av eiendomsgrenser

Les mer...
Sammenslåing av eiendommer
Slå sammen flere eiendommer i samme kommune

Les mer...

Seksjonering

En eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av bruksenhetene i  eiendommen.
Bruksenheten kan i tillegg ha tilleggsareal i bygg eller grunn (uteareal).
Når det er søkt om tilleggsareal i grunn, må søkeren(e) bestille oppmålingsforretning, og oppmålingen av utearealene  må være ført i matrikkelen før seksjoneringen/reseksjoneringen kan tinglyses.

Mer informasjon om seksjonering og reseksjonering ligger her

Situasjonskart

Et situasjonskart inneholder en kartdel (grunnkart påført eiendomsgrenser, kulturminner, naturmangfold, reguleringslinjer og vann- og avløp) og en tekstedel (med utfyllende informasjon om eiendom, arelplan mv. og vedlegg som naboliste, reguleringsbestemmelser m.m.). Det følger også med et plankart og kopi av målebrev samt en naboliste som viser hjemmelshaverne (eierne) til naboeiendommene. Dersom eiendommen er regulert legges det ved reguleringsbestemmelser for det aktuelle området. Dersom kommuneplanen gjelder legges det ved kommuneplanbestemmelser.

Når trenger du situasjonskart?

Ved byggesaker som er søknadspliktig der det nye tiltaket øker bebygd areal. Ved søknad om deling av eiendom og arealoverføring

 Bestillingsskjema for situasjonskart.

Kart på internett

Follokart

Follokommunene samarbeider om flere ulike kartløsninger på internett
Kartene viser grunnkart med veier og bygninger, høydekoter, eiendomsgrenser med mere.
I tillegg er det temakart for kultur, natur og miljø og tur- og friluftsliv.
Det er også en løsning for planinnsyn der du kan se hvilke arealplaner og planbestemmelser som gjelder for din eiendom

Klikk her for å se kartene

Temakart

Kart som viser område med boplikt, gårdsnummer 86, tidligere Drøbak kommune
boplikt_omrade_gamle-drobak.pdf

Kart som viser antikvarisk spesialområde i Drøbak
antikvarisk_spesialområde_2011.pdf

Kart som viser bygrensen til Drøbak
drøbak_by_2009.pdf

Kartdata

Kartdata

 • Basis kartdata - høydedata, bygninger, veier, vann og andre grunnkarttema
 • Eiendomsdata
 • Adressedata
 • Arealplaner - kommuneplan og reguleringsplaner
 • AR5 - ArealRessurs data (tidligere markslag)
 • Vegnett - senterlinje vei. Brukes i GPSer og i kartløsninger på internett til for eksempel å lage kjøreruter
 • Tematiske data (naturmangfold, kulturminner, friluftslivdata mm)
  • Kultur - Registrerte kulturminner og Sefrak registrerte bygg som finnes i kommunens kartbaser. De mest oppdaterte dataene finnes her: http://www.kulturminnesok.no/
  • Naturmangfold - Registrert naturmangfold som finnes i kommunens kartbaser. De mest oppdaterte dataene finnes her: http://www.miljostatus.no/

Dataene er i koordinatsystemet Euref89, sone 32 og i høydereferansesystemet NN2000

Follokommunene samarbeider om prosjekt for å lage nye kartdata ca. hvert fjerde år. Kartdataene konstrueres av private firma utifra flybilder. De nyeste kartdataene er fra 2014.
Kartdata kan kjøpes hos oppmålings- og geodata avdelingen. For pris, se gebyrregulativet for kart- og oppmålingssaker

Geonorge

Du kan bruke kartkatalogen i Geonorge til å søke etter, se på og laste ned offentlige kartdata.
https://kartkatalog.geonorge.no/search

Høydedata og terrengmodeller

Detaljerte høydedata og terrnegmodeller fra Geovekst kartlegginger finnes her:
https://www.kartverket.no/data/Hoydedata-og-terrengmodeller/

Flybilder

Ortofoto - flybilder tatt loddrett mot jordoverflaten

Ortofoto er målestokkriktige flyfoto og kan vises i kart sammen med andre kartdata.
Follokommunene samarbeider om fotografering av nye ortofoto ca. hvert fjerde år. Våre nyeste ortofoto er fra 2017

Våre ortofoto kan du se i Kommunekart og Follokart

Skråbilde - flyfoto tatt på skrå ovenfra

Follokommunene samarbeider om fotografering av nye skråbilder ca. hvert tredje år.

Nye skråbilder ble fotografert i 2016.
De ligger fritt tilgjengelig for alle på:
 www.blomweb.com/follo
Alle eiendommer i Frogn skal være fotografert fra alle 4 himmelretninger.

Når du starter visningen får du opp et flyfoto på skjermen.
Du kan nå søke på stedsnavn eller adresse.
Du kan velge om du vil se området rett ovenfra eller fra Nord, øst, sør eller vest.
I tillegg kan du velge om du vil se ett eller flere bilder på skjermen samtidig. Dette gjør du ved å klikke på det lille kartet i øvre, høyre hjørne av skjermen, og velge mellom single, dual eller multi visning.

Skjermbilde fra dual visning


Gamle skråbilder
Vi har også scannet en del gamle skråfoto tatt mellom 1947 og 1964. Det er varierende kvalitet på originalbildene. Her er noen eksempler (forminsket, siden full filstørrelse er fra 15 MB og oppover):

Drøbak båthavn - 1957

Froen gård - 1954

Brevik brygge - 1954

Mer info om flybilder her

3D modeller

Vi kan også lage enkle 3D modeller og kart med hellingsanalyser. 3D modellene lagres som 3D PDF filer slik at de kan ses i Acrobat reader. Du kan da rotere modellene, zoome ut og inn, endre lys og visningsmåte med mere.

Eksempel fra Kolstad området

Eksempel fra Seiersten med nytt badeland innlagt

Bilder med utsnittt av modellen som skyggelagt illustrasjon

Eksempel fra Åsveien 37

Eiendomsinformasjon

Det ligger informasjon om den enkelte eiendom i Matrikkelen (Eiendomsregisteret). Noe av denne informasjon kan du se ved å åpne Kommunekart eller Follokart og klikke i kartet på eiendommen eller bygningen.
Du kan også se mer informasjon ved å gå til http://www.seeiendom.no/
Her er det informasjon fra Matrikkelen og i tillegg kan du se informasjon fra grunnboken hos tinglysingen ved å logge deg inn med f.eks. MinID eller bankID.

Tinglysing

Tinglysing foretas av Kartverket Tinglysing på Hønefoss, se informasjon her

Skjema som brukes i tinglysing ligger her

Du kan se hva som er tinglyst på din eiendom ved å gå inn på SeEiendom

Priser

Her finner du alle priser for oppmåling, seksjonering og kart