Follo landbrukskontor

Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård har avtale om felles landbruksforvaltning, Follo landbrukskontor.

Hva gjør Follo landbrukskontor?

Kontoret tar seg av kommunale oppgaver knyttet til veiledning og forvaltning av tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk, og deltar i kommunal planlegging. Myndighet til å behandle kurante saker er delegert til landbrukssjefen.

Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid med Ås som vertskommune. Rådmannen i de samarbeidende kommunene deltar med en representant hver i et koordinerende utvalg for landbrukskontoret. Koordinerende utvalg er et administrativt samarbeidsforum for kontoret, som behandler årsmelding, regnskap, budsjett, tertialrapporter og andre saker som angår driften og samarbeidet.

Kontoret holder til i Ås sentrum, like bak Ås rådhus.

Kontakt Follo landbrukskontor

Besøksadresse: Skoleveien 3, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 183, 1431 Ås
Telefon: 64 96 20 87
follo.landbrukskontor@as.kommune.no

Veterinærvakt

telefon 64 96 20 88

Vaktordningen gjelder fra kl. 16:00 – 8:00 på hverdager, og i helger og på helligdager.

Veterinærvakta gjelder for produksjonsdyr og hest. Smådyr/ kjæledyr/selskapsdyr må ta kontakt med døgnåpen smådyrsklinikk som for eksempel: NMBU - Smådyrklinikken (Oslo), AniCura Jeløy (Moss)

Spørsmål om ordningen rettes Follo landbrukskontor.

Mer informasjon

Mer informasjon om Follo landbrukskontor sine oppgaver og ansvarsområder finnes på kontorets hjemmeside www.follolandbruk.no