Ferdselsrestriksjoner på Håøya for å beskytte havørn

For at den registrerte havørnfamilien på Håøya skal gis nødvendig beskyttelse har kommunestyret bestemt at det ikke lov å ferdes i et avgrenset område på Håøya fram til 1.septemter.

Innhold

Om ferdselsrestriksjonen

Havørn er svært sårbar for forstyrrelser ved reiret. Havørnas valg av hekkeområde i den bratteste og mest utilgjengelige delen av Håøya gir tydelig uttrykk for at den ønsker å være i fred. Oslofjordområdet er svært tett befolket. Dette krever at det tas ekstra hensyn og Kommunestyret i Frogn har derfor innført ferdselsforbud på et avgrenset område på østsiden av Håøya fram til 1. september, med avgrensing som vist på kartet under. Forskriftsteksten kan du lese her. 

Som det framgår av kartet under er det fortsatt tillatt å ferdes på stien fra Ormeleine opp til batteriene og videre nordover øya til Tåjebukta. Det står små skilt som markerer ferdselsforbudet langs stien. Stien kan være vanskelig å finne noen steder, så ta med kart eller gps så du er sikker på å ikke gå for langt mot øst. Noen steder har SNO også satt opp små turstiskilt for å lede turgåere på rett vei.

Dersom vi også i framtida skal få nyte synet at majestetisk havørn seilende over Oslofjorden er det vesentlig at ferdselsforbudet respekteres!

Kommunen oppfordrer også til at all flyvning med småfly og helikopter over og like ved øya unngås.

 Kartvedlegg til forkriften

 

Her kan du se reiret

Havørna er enklest å få øye på i lufta, når den flyr for å finne fisk eller annen næring. Om du har en god kikkert eller teleskop er det også mulig å se reiret fra sjøen eller landsiden.

På kartet under er det angitt hvor på Hallangen du har best utsikt til reiret. Det går sti fra Langebåtveien på nordsiden av Båtstødammen ned til Båtstøfeltets båthavn. Utsiktspunktet ligger like sør for båthavna. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOF OA) følger også utviklingen fra avstand og vil holde folk orientert om årets hekking. Det vil trolig også bli gjort forsøk på å ringmerke ungene i år. Følg med på NOF OA og Frogn kommunes hjemmesider.

 Her kan du se reiret

Femårig forskrift

Ferdselsforbudet for hekkesesongen 2016 er vedtatt av kommunestyret i Frogn og stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kommunen har samtidig vedtatt at ny forskrift som skal gjelde for hekkesesongen i fem år framover.

I tillegg til ferdselsforbud fra 1. februar til 1. september hvert år i fem år framover åpner forskriften også for at stien over øya kan merkes for å kanalisere ferdsel og for å kompensere for den begrensningen ferdselsforbudet gir for allmenheten.

Spørsmål?

Ferdselsforbudet ligger i Søndre Håøya naturreservat, som omfatter mesteparten av Søndre Håøya. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er forvaltningsmyndighet for reservatet. Statens naturoppsyn (SNO) har ansvar for oppsyn, skjøtselstiltak mv. og vil ha et særlig oppsyn med Håøya i perioden med ferdselsforbud. Dersom du skulle se noen som forsøker å ta seg inn i området med ferdselsforbud ta straks kontakt med SNO på telefon 67 12 13 10.

For andre spørsmål ta gjerne kontakt med:

-        Frogn kommune v/ Eli Moe, tlf 91 74 67 20, www.frogn.no

-        Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Jon Markussen, tlf 22 00 36 67, www.fmoa.no

-        NOF OA v/ leder Håkan Billing, mob. 48 17 07 85, www.nofoa.no

Mer informasjon om havørn

Havørna forsvant som hekkefugl langs hele kysten fra svenskegrensa til Sogn og Fjordane på slutten av 1800-tallet på grunn av omfattende jakt og fangst. Sist observerte hekking i Oslofjorden var i Hankøsundet i Østfold i 1882. Da havørna først etablerte seg på Håøya i 2008 var det med andre ord 126 år siden forrige gang ørna hekka i fjorden.

Da havørn og andre norske rovfugler ble totalfredet i 1968 var det bare 300 hekkende par igjen i hele Norge, og fortsatt ingen sør for Sogn og Fjordane. Fredningen ble et vendepunkt. Havørnbestanden gikk raskt oppover og i 2002 ble det anslått å være rundt 2000 par i Norge, tilsvarende over halvparten av den europeiske bestanden.

Dette gir Norge et særlig forvaltningsansvar for havørn. Tyngdepunktet ligger fortsatt i Nordland, og nord for Trøndelag er havørn et vanlig syn. Ørna har nå reetablert seg på Vestlandet og som hekkefugl i innlandet i Nord-Norge og -Sverige. I Sverige har den også kommet tilbake sør i landet, så spredning videre sørover fra Oslofjorden er også sannsynlig.

Les mer om havørn og 2008-hekkingen i NOF, avd Oslo og Akershus sitt tidsskrift Toppdykkeren.

Etter 2008 hekket ørna noen år i Buskerud før den kom tilbake til Frogn i 2014. I 2014 fikk ørneparet fram to unger, mens én unge ble registrert i 2015. Denne ungen ble ringmerket, og vi kan følge med på hvor ørneungene fra Håøya lever videre.

Havørnunge på reir 2015

Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik, Norsk Ornitologisk forening. Bildet er tatt ifb ringmerking av havørnungen i 2015.