Gebyrer byggesak 2018

 

§ 3-1. Generelt

For alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal det beregnes grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

 

§ 3-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret dekker også tilsynsvirksomhet, ulovlighetsoppfølging og ferdigattest.

Grunngebyr   Betales per  Gebyr
Vnr.30200 Søknadspliktige tiltak Per søknad  kr 7.630,-

  

§ 3-3. Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

Registreringsgebyr
  Betales per  Gebyr
Vnr.30300 Registreringspliktige tiltak Per bruksenhet  kr 560,-

 

 

 

§ 3-4. Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. 20 % av grunngebyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.

§ 3-5. Timepris

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak og søknader etter pbl kapittel 18.

Timepris

Betales per

Gebyr

Vnr. 30500

For tjenester som ikke faller inn under   regulativbestemmelsene

Per time

Kr 1 180,-

 

§ 3-6. Tilbaketrekking av søknad

Ved tilbaketrekking av søknad skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Tilbaketrekking av søknad

Betales per

Saksbehandlings-gebyr

Grunngebyr

Vnr. 30600

For søknader som trekkes før påbegynt   saksbehandling

Per søknad

0 %

50 %

Vnr. 30610

For sak som avsluttes etter påbegynt   saksbehandling, men før førstegangsvedtak

Per søknad

30 %

100 %

Vnr. 30620

For sak som avsluttes etter påbegynt   saksbehandling og etter førstegangsvedtak

Per søknad

100 %

100 %

 

§ 3-7. Retur og avvisning av søknad

Ved retur eller avvisning påløper det gebyr. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første brev fra bygningsmyndighetene, påløper halvt grunngebyr for hvert påfølgende mangelbrev som må skrives.

Retur og avvisning

Betales per

Grunngebyr

Vnr. 30700

Retur av søknad

Per søknad

100 %

Vnr. 30710

Utsendelse av mangelbrev

Per påfølgende mangelbrev

50 %

Vnr. 30720

Avvisning av søknad

Per søknad

100 %

Søknaden vurderes returnert dersom den er mangelfull. Se eksempler under:

 

Eksempler på mangler:

Uten nabovarsel

Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er   gått ut

Manglende tegninger (plan, snitt, fasade,   situasjonskart)

Manglende dispensasjonssøknad

Mangelfull ansvarsdekning

Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som   krever ansvarlig foretak)

Manglende dokumentasjon av privatrettslige   forhold

Se SAK kapittel 5 for utfyllende oversikt.

§ 3-8. Ulovlig byggearbeid

For uaktsomme eller forsettlige overtredelser av plan- og bygningsloven som omfattes av pbl § 32-8 kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser i SAK § 16-1. Det vises til pbl § 32-8 og til kapittel 16 i SAK med veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr. Det vises til pbl § 32-5 om tvangsmulkt ved ulovligheter.

§ 3-9. Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr.

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1

Betales per

Gebyr

Vnr. 30900

Forhåndskonferanse

Per møte

Kr 3 790,-

§ 3-10. Søknad om endring av gitt tillatelse

Ved søknad om endring av gitt tillatelse påløper det gebyr. Søknad om endring av gitt tillatelse utløser ikke nytt grunngebyr.

Søknad om endring av gitt tillatelse

Betales per

Gebyr

Vnr. 31000

Ved mindre endringer av godkjent søknad, som   betinger nytt vedtak, betales 25 % av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny   søknad

Per søknad

25 %

Vnr. 31010

Ved større endringer av godkjent søknad, som   betinger nytt vedtak, betales 50 % av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny   søknad

Per søknad

50 %

Kommunen avgjør i hvert tilfelle om det er en mindre eller større endring, og om endringen er så vesentlig at den krever ny søknad. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr. Det skal betales fullt gebyr ved ny behandling av tidligere godkjent byggetiltak.

§ 3-11. Dispensasjonssøknad

Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.

Dispensasjon etter pbl § 19-1

Betales per

Gebyr

Vnr. 31100

Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommune-   og reguleringsplan, arealbruk

Per søknad

Kr 19 350,-

Vnr. 31110

Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs   sjø og vassdrag

Per søknad

Kr 20 430,-

Vnr. 31120

Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad,   regulert byggelinje, etasjetall, høyde i plan, veglovens bestemmelser mv.

Per søknad

Kr 11 315,-

Vnr. 31130

Søknad om dispensasjon fra andre forhold i plan   og/eller pbl med tilhørende forskrifter, samt andre forhold som ikke er   særskilt nevnt

Per søknad

Kr 16 130,-

 

§ 3-12. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett)

Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som skal forestås av foretak med ansvarsrett.

Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

  

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. §    20-1, a og b

  
  

Betales for/per

  
  

Tiltaksklasse 1

  
  

Tiltaksklasse 2

  
  

Tiltaksklasse 3

  

Bolig og fritidsbolig:

Vnr. 31200

Boliger og fritidsboliger   med inntil 2 boenheter

Bygningstype 111-124, 161-163

Per søknad

Kr 24 420,-

 Kr 27 650,-

 

Vnr. 31201

Rekkehus,   kjedehus og andre småhus

Bygningstype 131-136

Per søknad

Kr   24 420,-

 Kr 27 650,-

 

Vnr. 31202

Tillegg for 3. til 10. boenhet

Kr 13 465,-

 

Vnr. 31203

Store   boligbygg

Bygningstype 141-159

Per søknad

Kr   24 420,-

 Kr 27 650,-

 

Vnr. 31204

Tillegg for 3. til 20. boenhet

Kr 5 630,-

 

Vnr. 31205

Tilbygg,   påbygg eller underbygg til bolig og fritidsbolig:

Bygningstype 111-172

Per bygning

Kr   17 600,-

 

Vnr. 31206

Garasje, uthus, anneks,   naust mv. til bolig:

Bygningstype 181-199

Per bygning

Kr 17 600,-

 

Vnr. 31207

Tillegg   i antikvarisk område

Per søknad

Kr   8 090,-

 

Annet enn bolig:

Vnr. 31210

Industri-/næringsbygg:

Bygningstype 211-239

Per søknad

Kr   59 150,-

Kr   69 900,-

Kr   86 000,-

Vnr. 31211

Fiskeri- og landbruksbygg:

Bygningstype 241-249

Per søknad

Kr 39 780,-

Kr 50 535,-

Kr 66 660,-

Vnr. 31212

Kontor- og forretningsbygg:

Bygningstype 311-330

Per   søknad

Kr   59 150,-

Kr   69 900,-

Kr   86 000,-

Vnr. 31213

Samferdsels- og kommunikasjonsbygg:

Bygningstype 411-449

Per søknad

Kr 59 150,-

Kr 69 900,-

Kr 86 000,-

Vnr. 31214

Hotell- og restaurantbygg:

Bygningstype 511-539

Per   søknad

Kr   59 150,-

Kr   69 900,-

Kr   86 000,-

Vnr. 31215

Kultur- og forskningbygg:

Bygningstype 611-679

Per søknad

Kr 75 830,-

Kr 86 580,-

Kr 102 700,-

Vnr. 31216

Helsebygg:

Bygningstype 710-739

Per   søknad

Kr   75 830,-

Kr   86 580,-

Kr   102 700,-

Vnr. 31217

Fengsels-, beredskapsbygg mv.:

Bygningstype 819-840

Per søknad

Kr 75 830,-

Kr 86 580,-

Kr 102 700,-

Vnr. 31218

Tilbygg,   påbygg eller underbygg

Bygningstype 211-840

Per søknad

50 % av nybygg

Vnr. 31219

Konstruksjon, anlegg mv.:

Opplagsplass, kai, brygge, molo, moring mv.

Per søknad

Kr   7 530,-

Kr   10 750,-

Kr   12 900,-

Vnr. 31220

Røranlegg, ledningsanlegg mv.

Per   søknad

Kr   5 380,-

Kr   7 015,-

Kr   8 090,-

 

Fasadeendring

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c

Betales per

Gebyr

Vnr. 31230

Fasadeendring

Per søknad

Kr 1.075,-

Vnr. 31231

Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med   kulturminneinteresse

Per søknad

Kr 5 376,-

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.        

  

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d

  
  

Betales per

  
  

Gebyr

  

Vnr. 31235

Bruksendring mv. til næringsformål

Per søknad

Kr 32 250,-

Vnr. 31236

Bruksendring mv. til boligformål i regulerte   konverteringsområder

Per søknad

Kr 0,-

Vnr. 31237

Bruksendring mv. til annet formål med søknad om   unntak fra TEK

Per søknad

Kr 21 500,-

Vnr. 31238

Bruksendring mv. til annet formål

Per søknad

Kr 16 130,-

Rivning av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e

Betales per

Gebyr

Vnr. 31240

Bebyggelse inntil 100 m² BRA

Per tiltak

Kr 10 750,-

Vnr. 31241

Bebyggelse over 100 m² og inntil 500 m² BRA

Per tiltak

Kr 16 130,-

Vnr. 31242

Bebyggelse over 500 m² BRA

Per tiltak

Kr 21.500,-

 

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Tiltak etter denne bestemmelsen utløser grunngebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl §   20-3,   jf. § 20-1 f

Betales   per

Gebyr

Vnr.   31245

Mindre   tekniske anlegg, eksempelvis sanitærinstallasjon, private stikkledninger,   ventilasjons-/sprinkler-/solcelleanlegg, borebrønn, antennemaster, heis,   rulletrapp, pipe, ildsted mv.

Per   tiltak

Kr 5 380,-

Vnr.   31246

Større   tekniske anlegg, eksempelvis VVS-tiltak, veianlegg mv.

Per   tiltak

Kr 43 000,-

 

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

For eksempel at det blir én boenhet mindre i en bygning. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser grunngebyr og registreringsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl §   20-3,   jf. § 20-1 g

Betales   per

Gebyr

Vnr.   31250

Oppdeling   eller sammenføyning av bruksenheter i bolig

Per   søknad

Kr 2.150,-

 

Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretninger

Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter kapittel 20 i pbl, skal det ikke kreves separat gebyr. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr eller registreringsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl §   20-3,   jf. § 20-1 h og i

Betales   per

Gebyr

Vnr.   31255

Innhegning   mot veg (eksempelvis gjerde eller støyskjerm)

Per   tiltak

Kr 5 380,-

Vnr.   31256

Enkelt   skilt eller reklame

Per   tiltak

Kr 5 380,-

Vnr.   31257

Skiltplan   med flere enn to skilt

Per   søknad

Kr 12 900,-

 

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl §   20-3,   jf. § 20-1 j

Betales   per

Gebyr

Vnr.   31260

Plassering   av midlertidige bygninger mv. som skal stå i mer enn 2 år

Per   søknad

Kr 8 600,-

 

Vesentlig terrenginngrep

Eksempler på vesentlige terrenginngrep: småbåthavn, molo, tekniske installasjoner i grunn, deponi o.l. Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl §   20-3,   jf. § 20-1 k

Betales   per

Gebyr

Vnr.   31265

Vesentlige terrenginngrep i uregulert område

Per   søknad

Kr 61 290,-

Vnr.   31266

Vesentlige terrenginngrep i regulert område

Per   søknad

Kr 29 030,-

 

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Grunngebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl §   20-3,   jf. § 20-1 l

Betales   per

Gebyr

Vnr.   31270

Mindre anlegg av veg, parkeringsplass og   landingsplass

Per   søknad

Kr 16 130,-

Vnr.   31271

Større anlegg av veg, parkeringsplass og   landingsplass

Per   søknad

Kr 59 140,-

 

§ 3-13. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1 m. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m

Betales   per

Gebyr

Vnr. 31300

Opprettelse   av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning   av festetomt (deling) i regulert område

Per   søknad

Kr   7 530,-

Vnr.   31310

Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i uregulert område

Per søknad

Kr   12 900,-

Vnr. 31320

Vedtak   om arealoverføring

Per   søknad

Kr   4 300,-

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 og tiltak som kan forestås av tiltakshaver jf. SAK §§ 3-1, 3-2 skal det betales følgende gebyr. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig   foretak, jf. pbl 20-4

Betales per

Gebyr

Vnr. 31330

Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og   tilbygg,

jf. SAK § 3-1 a og b

Per tiltak

Kr 7 530,-

Vnr. 31340

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt   innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per tiltak

Kr 7 530,-

Vnr. 31350

Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d (grunngebyr   og registreringsgebyr kommer ikke i tillegg)

Per tiltak

Kr 3 225,-

Vnr. 31360

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2

Per tiltak

Kr 21 000,-

 

§ 3-14. Andre vurderinger

Andre vurderinger utløser ikke grunngebyr. Tiltak på eksisterende byggverk kan utløse registreringsgebyr.

Andre vurderinger

Betales per

Gebyr

Vnr. 31400

Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1 c

Per tiltak

Kr 3 225,-

Vnr. 31410

Tiltak på eksisterende byggverk (fravik fra   TEK), pbl § 31-2, 4. ledd

Per søknad

Kr 19 350,-

Vnr. 31420

Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-8

Per søknad

Kr 3 225,-

Vnr. 31430

Godkjenning av foretak som ikke oppfyller   kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4

Per søknad

Kr 1 050,-

 

§ 3-15. Igangsettingstillatelse

For søknader i ett trinn er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser.

Igangsettingstillatelse

Betales per

Gebyr

Vnr. 31500

Første igangsettingstillatelse inkludert i   rammesøknad

 

Kr 0,-

Vnr. 31510

Igangsettingstillatelse utover den første

Per søknad

Kr 3 225,-

 

§ 3-16. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Betales per

Gebyr

Vnr. 31600

Anmodning om midlertidig brukstillatelse og   ferdigattest omfattes av allerede gitt søknadsgebyr for tiltaket og belastes   ikke med nytt gebyr

Per søknad

Kr 0,-

Vnr. 31610

For søknad om ferdigattest for saker med   opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010

Per søknad

Kr 3 225,-

Vnr. 31620

Midlertidig brukstillatelse for øvrig

Per søknad

Kr 3 225,-