Byggesak

Innhold

Grunnforhold

Skal du bygge? Husk å sjekke grunnforholdene først!

Hele Frogn kommune ligger under marin grense, og det finnes derfor mulighet for sammenhengende forekomster av marine avsetninger i kommunen.  Bygging eller graving på ustabil marin leire kan i verste fall utløse et kvikkleireskred. Det er derfor viktig å orientere seg om grunnforholdene på eiendommen, og i området rundt, før en setter i gang med tiltak på eiendommen. Dette gjelder også for tiltak som er unntatt søknadsplikt.

Det er svært få områder i kommunen som er kartlagt for kvikkleire. Fordi kartlegging av fare for områdeskred ikke er godt nok utført i forbindelse med kommuneplanen og de fleste områdeplanene og reguleringsplanene, må dette gjøres på byggesaksnivå

Les mer om vurdering av grunnforhold i veilederen

Bygge uten å søke?

Fra 01.05.2021 kommer det nye forenklinger i byggesaksforskriften. Du kan dermed sette i gang flere typer byggeprosjekter uten å søke.

Søknadsfritaket gjelder oppføring av terrasse på inntil én meters høyde med rekkverk, samt mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter. Tilbygget kan brukes til beboelse og varig opphold.

Fra før av kan man søknadsfritt sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter, 1 m fra naboens grense. Tiltaket og plasseringen må meldes til kommunen senest 4 uker etter at det er ferdigstilt.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar! 

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. I mange tilfeller finnes det regler i reguleringsplaner som gjør at tiltaket likevel ikke er unntatt søknadsplikt.

Her finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen: Veiviser "Bygge uten å søke" 

 

Veiledere

Grunnforhold
Skal du bygge? Husk å sjekke grunnforhold.

Les mer...
Tilbygg/påbygg/kjeller
Med påbygg, tilbygg og kjeller mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.

Les mer...
Unntak for søknad og behandling
Tiltak som krever søknad/ikke søknad

Les mer...
Frittstående bygning, garasje, carport
Frittliggende bygning inntil 50m² og søknad uten ansvarsrett, pbl § 20-4

Les mer...
Byggeskikkveilder
Byggeskikkveileren gir deg råd og tips om bygningskultur og byggeskikk som kan være nyttig når du skal bygge bolig, tillbygg eller gjøre andre endringer på boligen din.

Les mer...
Terrengarbeid
Vesentlige terrenginngrep (terrenginngrep utover de som anses som «mindre fylling eller planering», jf. ovenstående), er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (PBL) § 20-1.

Les mer...
Støttemur
Mindre støttemur og støttemurer som er søknadspliktig

Les mer...
Bruksendring fra fritidsbolig til bolig
Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig er søknadspliktig jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1 bokstav d. Det vil si at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av bruksendring skal ivaretas av foretak med ansvarsrett

Les mer...
Bruksendring
Når en bygning skal brukes til annet formål enn forutsatt i den tillatelse som er gitt (fritidsbolig til enebolig, kontorlokaler til dagligvareforretning), eller til annet formål enn bygningen eller vedkommende del av den tidligere har tjent, er dette søknadspliktig etter plan- og bygningsloven pbl § 20-1 bokstav d jfr byggesaksforskriften § 2-1.

Les mer...
Etablering og vedlikehold av sandstrand
Om oppfylling av sand langs stranda vil kreve tillatelse etter plan- og bygningsloven må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Les mer...
Oppføring av ny fritidsbolig
Oppføring av fritidsbolig er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven pbl § 20-1 jf. § 30-6.

Les mer...
Riving
Riving av bygning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1, bokstav e.

Les mer...
Skilt
Plassering av skilt- og reklameinnretninger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1, bokstav i.

Les mer...
Dispensasjon
Dersom et tiltak er i strid med plan- og bygningslovens (pbl) bestemmelser kan det søkes om dispensasjon. Denne veilederen gir informasjon om fremgangsmåte ved søknad om dispensasjon.

Les mer...
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven (nml) gjelder for alt naturmangfold, og har som et overordnet mål å sikre biologisk mangfold og oppfylle FNs mål om en miljømessig bærekraftig utvikling.

Les mer...
Innsending digital post
Frogn kommune praktiserer et fullelektronisk arkiv- og saksbehandlersystem. Det vil si at all post (e-post, cd og papirpost) registreres som elektroniske filer.

Les mer...

Frogn kommunes byggeskikkveileder

Byggeskikkveileren gir deg råd og tips om bygningskultur og byggeskikk som kan være nyttig når du skal bygge bolig, tillbygg eller gjøre andre endringer på boligen din. 

Byggeskikkveilederen

Slik søker du

Hva må til for å sende inn en byggesøknad?

Frogn kommuen oppfordrer publikum til å benytte seg av digitale løsninger for å søke om byggetillatelse. Dette gjelder også nabovarsling i byggesaker. Digitale løsninger minimerer mangler i søkander og nabovarsling som igjen fører til en raskere behandling av byggesaken i kommunen.

Se trinn for trinn hvordan en byggesøknad skal utformes.

 1. Kjøp situasjonskart og naboliste på Frogn kommunes e-torg. Frogn e-Torg

  Når du har fått kartet så skal du tegne inn tiltaket med mål, samt avstand til midt veg, nabogrense og bebyggelse i nærheten. Eventuelle siktlinjer mot vei skal påtegnes.

 2. Send ut nabovarsel basert på tilsendt naboliste.  Har du en eiendom som ligger i Drøbak sentrum - antikvarisk spesialområde, bør du også sende nabovarsel til Verneforeningen Gamle Drøbak, Lindtruppbakken 16, 1440 Drøbak eller på epost til post@verneforeningen.no. Dette fordi at verneforneingen er høringspart i saker som angår vernesonen.

  Skjema for digital nabovarsling finner du her: Nabovarsel 
                                                                                                                      
 3. Her kan du søke om byggetillatelse: Byggetillatelse. Byggesøknaden kan også sendes på epost til postmottak@frogn.kommune.no eller med postgang til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak.  Naboer skal sende sine merknader til utbygger slik at utbygger kan kommentere dem før søknaden sendes samlet til kommunen.

 

Kort oppsumert skal en byggesøknad inneholde følgende informasjon: 

 • Søknadsskjema (elektronisk via digital søknad eller papirblanketter)                         
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader
 • Eventuell søknad om dispensasjon. Veileder dispensasjonssøknad. Dispensasjonen skal begrunnes, det skal redegjøres for at hensikten med planen ikke tilsidesettes og at fordelene er større enn ulempene.
 • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), Tiltaket skal tegnes inn på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med et kartutsnitt, dette vil i få fall gå frem av veiledningen.
 • Målsatte tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasader i 1:100. Eksisterende og nye tiltak skal komme tydelig frem. Eksisterende og nye terrenglinjer skal påføres alle fasade- og snitttegninger frem til krysningspunkt og nabogrense

 

Situasjonskart og planbestemmelser

For alle byggesaker som medfører økning av eiendommens bebygde areal, stilles det krav om godkjent situasjonsplan. Nytt tiltak (bygg/anlegg) inntegnes på godkjent situasjonskart som kjøpes av kommunen.

Situasjonskartet består av både et kart og en tekstdel med vedlegg. Tekstdelen  og vedleggene gir opplysninger om de viktigste planbestemmelsene som er gjeldende for eiendommen. Både tekstdel og kart skal vedlegges byggesøknaden. Ved kjøp av situasjonskart på Frogn e-torg, kan du også kjøpe en liste med naboer/gjenboere som skal varsles om tiltaket.

Bestill kartet i god tid slik at det også kan brukes i planleggingen av tiltaket.

Vann og avløp

Skal du i forbindelse med byggetiltaket legge inn vann og avløp, må du ha utslippstillatelse og/eller tillatelse til å knytte deg til det kommunale vann- og avløpsnettet.  

Eiendommen skal være sikret lovlig utslipp allerede ved fradeling til bebyggelse, det kan ikke gis rammetillatelse uten at utslipp er sikret  i tråd med regelverket i forurensningslov med forskrift.

Det vil si at det enten må foreligge utslippstillatelse eller aksept for tilknytning til kommunalt vann og avløp.

Tillatelse til dette er det enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk som gir. 

Hvis du skal koble deg til privat vann- og avløpsanlegg, må du sammen med byggesaken sende med dokumentasjon som viser at du har rett til å koble deg på anlegget.

Informasjon om vann og avløp

Vei

Skal du bygge ny bolig eller bruksendre må du sikre at du har avkjøringstillatelse til kommunal vei, og eventuelt rett til å benytte privat adkomstvei.  Avkjøringstillatelse og/eller erklæring til å benytte privat vei må foreligge før du kan få byggetillatelse.

Saksgang

For spørsmål om innsendelse av søknad og dokumentasjonskrav, se:  Veileder innsending digitale søknader.  Du kan også kontakte byggesaksbehandler som sitter ved Servicetorget tirsdag fra kl. 0900 - 1400 eller sende en epost til postmottak@frogn.kommune.no

For noe større eller omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg, og krever forberedelser fra deg. Formålet med møtet er å avklare innholdet i kommunale planer og andre krav som er relevante for byggeplanene. Du må sammen med anmodning om forhåndskonferanse sende inn en kort beskrivelse, kart og tegninger som viser hva du planlegger.

Typiske spørsmål kan være:

 • Uklare reguleringsbestemmelser
 • Behov for dispensasjon
 • Krav om ansvarlig foretak
 • Krav om uavhengig kontroll
 • Uttalelse fra andr myndigheter.

Forhåndskonferanse er ikke ordinær saksbehandling. Det vil ikke bli tatt noen beslutninger som er bindende for saken videre.  Kommunen kan eksempelvis ikke ta en beslutning om dispensasjon kan gis, bare gi opplysninger om eventuelle dispensasjoner som er nødvendig for det aktuelle tiltaket og hvilken reglert som gjelder for dispensasjon,

Det skal føres et kort referat fra forhåndskonferansen.  Referatet skal dokumentere de forutsninger som er lagt til grunn i møtet og danner grunnlag for videre saksbehandling.

Det faktureres for avholdt forhåndskonferanse i henhold til gjeldende gebyrregulativ. 

På denne siden finner du skjema for bestilling av forhåndskonferanse

Etter at søknaden din er registrert i kommunen, så vil den bli fordelt til saksbehandler. Saksbehandler vil gå igjennom søknad og se om den er komplett og du vil få et foreløpg svarbrev. Hvis det er mangler i søknaden vil du få et eget brev om dette.  

Dersom kommunen ikke får inn etterspurt dokumentasjon etter første mangelbrev, påløper halvt grunnbeløp for hver påfølgende mangelbrev jf gjeldende gebyrregulativ for 2017 §§ 3-7 og 3-2

Det er du som tiltakshaver eller ansvarlig søker som er ansvarlig for at søknaden er komplett slik at kommunen har de nødvendige opplysningene for å kunne behandle søknaden.  Du kan finne informasjon om hva søknaden må inneholde i saksbehandlingsforskriften SAK 10 § 5-4    Saksbehandlingstiden begynner først å løpe når søknaden er komplett. 

Tidfrister for kommunens saksbehandling:

2 uker

Forhåndskonferanse

3 uker

Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, søknaden er komplett og hvor det ikke foreligger naboprotester, hvor det ikke er nødvendig med samtykke eller uttalelse fra andre myndigheter.

Igangsettingstillatelser.

Søknad om brukstillatelse eller ferdigattest.

12 uker

Omfattende byggesaker med eller uten dispensasjon. Hvor det er nødvendig med samtykke eller uttalelse fra andre myndighetere. Saksbehandlingstiden gjelder fra søknaden er komplett og nødvendige uttalelser og samtykker foreligger.

Kommunen kan forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk behandling eller der undersøkerlser på barmark er nødvendig.  Du vil bli tilskrevet om dette.

Klage

Du kan klage på vedtak i byggesak hvis du er part i saken eller ha rettslig klageinteresse. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut. 

Klagen må være skriftlig og den kan sendes pr post eller på epost til postmottak@frogn.kommune.no Vis til hvilket vedtak du klager over, endringer du ønsker og din begrunnelse.  Klagen må være undertegnet.

Hva koster det?

For behandling av byggesaker så er det vedtatt egne satser i gebyrregulativet til Frogn kommune. Gebyret i din byggesak beregnes ut fra hvilket år søknaden er mottatt.

Gebyrregulativ i byggesaker omsøkt i 2021

Gebyrregulativ i byggesaker omsøkt i 2020

Byggesaksveiledning på servicetorget

Du kan snakke direkte med en saksbehandler i byggesaksavdelingen på tirsdager mellom kl. 09.00 og 14.00 (lunsj mellom 11.30 og 12.00).

Ring Servicetorget på telefon 64 90 60 00.

Eventuelle endringer i tider/dager kan skje. Informasjon om dette legges ut under «Driftsmeldinger» på forsiden av kommunens hjemmeside.

Vi ønsker å yte best mulig service, og vil derfor gjerne være forberedt når vi snakker med deg. Oppgi gnr og bnr eller ev. saksnummer, kort hva henvendelsen gjelder og hvem du er. Vi kan gi veiledning i din byggesak og vi kan finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen. Mapper/dokumenter som det ønskes innsyn i, skal bestilles innen kl. 12.00 dagen før ønsket innsyn. Bestilling gjøres via e-post: postmottak@frogn.kommune.no eller ved å ringe kommunen på tlf. 64 90 60 00.

Aktuelt

Nettmøte med byggesaksavdelingen
Skal du bygge- og kjenner du reglene for mindre tiltak fritatt fra søknadsplikt? På nettmøtet stilte byggesaksavdelingen med hjelp så du ikke går i søknadsfella… Du kan også se presentasjonen fra møtet her.

Les mer...
Kommunens sjekk- og mangelliste byggesak
Her finner du kommunens sjekk- og mangelliste for byggesaker som byggesaksbehandlerne benytter ved gjennomgang av saker.

Les mer...
Opphør av lokal godkjenning av foretak med ansvarsrett 1.1.2016
Lokal godkjenning for ansvarsrett opphører 1. januar 2016.

Les mer...

Ansvaret for kommunens oppgaver innen byggesak ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.