Kulturminnevern

Her finner du informasjon om kulturminnevern i Frogn

Innhold

Kulturmiljøvern i Frogn

Kommunen er den viktigste kulturminneforvalter etter plan- og bygningsloven og har ansvar for å ivareta verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.

Viken fylkeskommune er regional kulturminneforvalter for fredete anlegg og arkeologi etter kulturminneloven og rådgiver for kommunen i tiltak som berører verneverdig  kulturminner fra nyere tid (etter 1649) etter plan- og bygningsloven.

Eiere av verneverdige kulturminner ivaretar kulturminner gjennom vedlikehold og rehabilitering.

Sammen forvalter vi viktige kunnskap-, opplevelse- og arkitektoniske verdier som er ufornybare ressurser for bruk og gjenbruk, reiseliv og næringsutvikling og bidrar til et bærekraftig samfunn i et klima- og miljøperspektiv.

Veiledning og kurs

Eier du en eldre bygning og har spørsmål om vedlikehold, rehabilitering eller bygging, eller annet?

Kommunen gir råd og veiledning! Ta kontakt via mail til postmottak@frogn.kommune.no eller med byggesaksavdelingen via deres veiledningstjenester. Det er også utarbeidet en veileder for bruk av områdereguleringsplan for gamle Drøbak. Her finnes også en del informasjon om byggeskikk og vedlikehold av gamle bygg som kan være nyttig for alle huseiere i Frogn.

Akershus Bygningsvernsenter ved Museene i Akershus (MiA) gir veiledning, gode praktiske råd og arrangerer kurs for huseiere.

Støtteordninger

Dersom du har en eldre bevaringsverdig bygning, kan det være god støtte å hente i statlige, regionale støtteordninger og stiftelser.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Frivillige lag og organisasjoner kan også søke.

Kulturminnefondet har ingen søknadsfrist.

Søk støtte her

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har en rekke støtteordninger. Les mer her

Stiftelsen UNI 

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skadevern og miljøvern.

 Søk støtte her

Aktuelt

Brannsikring av bevaringsverdige bygg i tette trehusområder

Viken fylkeskommune gir støtte til brannsikring av bygg innenfor tett trehusområde av kulturhistorisk verdi. Dette er særlig aktuelt for deg som eier et hus i gamle Drøbak! Frist for å søke midler er 1. november 2022. Les mer her

Verneforeningen gamle Drøbaks verneplakett og æresplaketter for 2021

Verneplakett for 2021 tildelt Edda Gina Krogsvold for utbedring og revitalisering av uthusbygning i Osloveien 4.

Æresplaketter for 2011 ble tildelt Universitetet i Oslo for restaurering av Biologen. Frogn kommune ble tildelt æresplakett for restaureringen av Herrebadet i Badeparken

Kulturminner, miljøer og landskap i Frogn

Frogn kommunes landskap og bebyggelse er preget av kulturhistorie som er viktig for Frognsamfunnet, men også hele nasjonen. Kommunen har områder med høy tetthet av arkeologiske fornminner og flere fredede bygninger av nasjonal verdi.

Frogn kommune har vedtatt å ivareta av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap gjennom kommunens planverk som del av satsningsområdet stedsutvikling, i tråd med nasjonale målsetninger for kulturminner og kulturmiljø og regionale planer for kulturminnevernet.

Kulturminnevernplan for Frogn (1997)

Frogn kommune utarbeidet en plan med kartlegging og verdivurdering av viktige kulturvernområder i kommunen i 1997. Planen har dannet grunnlag for kommunens øvrige planverk siden. Du kan lese planen her:

Kulturminnevernplan for Frogn 1997.pdf

Planen er nå under revidering og planlegges erstattet av Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Frogn.

Kulturminner i Frogn

Lokalt kulturminneregister er under utarbeidelse som del av arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Denne skal gi en god oversikt over alle kulturminnene i kommunen, både bygg, anlegg, hager, historiske stier og veifar, krigs- og industriminner.

Dersom du lurer på bevaringsverdien til din bygning, ta kontakt med kommunen for veiledning på postmottak@frogn.kommune.no

Kulturmiljø i Frogn

Kulturmiljø i kommuneplanens arealdel (2013-2023)

Kart over avsatte hensynssoner bevaring kulturmiljø og tilhørende retningslinjer i kommuneplanens arealdel finner du her

Oscarsborg

Oscarsborg festning ble anlagt for å møte behovet for en bedre sikring av innseilingen til Christiania. Som festningsverk knytter den an til to sentrale begivenheter i nasjonens nyere historie; unionsoppløsningen i 1905 og den tyske invasjonen natten til 9. april 1940. Hovedfortet med tilliggende batterier, på Kaholmene midt i Drøbaksundet, utgjør dessuten en tidlig, betydelig og velbevart manifestasjon av historismen i norsk arkitektur. Både i kraft av sin historie og sine arkitektoniske kvaliteter rangerer festningen som et av landets sterkeste kulturmiljøer.

Foruten Kaholmene omfatter anlegget også flere utenverker (Håøya, Bergholmen og landsidene) samt rester av sikte og målesystemer spredt over et større område. Byggverk, anlegg og uteareal på Kaholmene, Håøya, Bergholmen, Husvik, Kopås, Seiersten med Veisvingbatteriet, Heer og Kringerud i Frogn kommune er forskriftsfredet. Les mer i Kulturminnesøk her. Les også Verneplanen for Oscarsborg festning

Gamle Drøbak

Drøbaks særpreg er den store samlingen av ulike trehus fra 17-1800-tallet som gjør byen til en av de viktigste trehusbyene i Oslofjorden. Drøbak fikk bystautus i 1842 og samme område er registrert i Riksantikvarens register over byer av nasjonal interesse - NB!-registeret.

Drøbak har fremdeles sitt kronglete gatenett og mange karakterisktiske bygninger intakt. Siden byen har unngått store bybranner er det bevart en betydelig mengde historiske enkeltbygninger og bygningsmiljøer. Byen er kjent for sine store handelsbygninger fra 1700-tallet, som har panelt laftekonstruksjon i 2 etasjer og høye ubrutte takflater med  "svai" ved gesimsen (typisk Louis-seize stil). Takene er tekket med lokal rød teglstein. Handlesbygningene finnes rundt torvet og langs Storgata og vi finner flere eksemplarer her enn i noen av de andre kystbyene langs Oslofjorden.

Det er også knyttet nasjonal interesse til Drøbak som eldre bade- og ferieby. Dampskipskaia og sommervillaene er vesentlige elementer i denne historien.

Områderegulering for gamle Drøbak

Gamle Drøbak er avsatt som bevaring kulturmiljø i kommuneplanens arealdel, og er regulert til bevaring.

Informasjon om Områdereguleringplan for Gamle Drøbak finner du her.

Det er utarbeidet en veileder for tiltak og bruk av områdereguleringsplanen. Les mer her

Kulturlandskap i Frogn:

Kulturlandskap av nasjonal eller regional verdi

For å ta vare på verdifulle kulturlandskap i et landskap under press fra utbygging av byer, infrastruktur og landbruket Folloregionen, har fylkeskommunen kartlagt landskap av nasjonal og regional verdi i samarbeid med kommunene. Kartleggingen med områdeavgrensninger, beskrivelser og begrunnelser for verdivurdering ligger som et grunnlag for kommunens arealplan. Les rapporten her

Hensynssone bevaring kulturlandskap i kommuneplanens arealdel

Kart over avsatte hensynssoner bevaring kulturlandskap og tilhøjrende retningslinjer i kommuneplanens arealdel finner du her

KULA området fra Heer til Årungen

Området omkring Frogn kirke fra Heer til Årungen, er i Riksantikvarens register over kulturlandskap av nasjonal interesse - KULA-registeret.

Pågående planer for bevaring av kulturminner, kulturmiljø og landskap i Frogn kommune

Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Frogn kommune ("Kulturmiljøplanen")

Frogn kommunes Kulturminnevernplan fra 1997 skal revideres.

Kommunens vedtatte planstrategi fastslår at utarbeides en kommunedelplan for kulturminner. Frogn kommunes arealplan 2013 – 2025 er under revidering og beregnes vedtatt i mai 2023. Utarbeidelsen av Kulturmiljøplanen vil foregå parallelt og må ses i sammenheng med denne prosessen.

Kommunedelplan for kulturminner vil bli utarbeidet i perioden februar – juni 2022. Høringsutkastet planlegges behandlet politisk i august og lagt til høring i oktober og november. Endelig behandling beregnes til mai 2023.

Kulturmiljøplanen er Frogn kommunes kommunedelplan for området kulturmiljø, kulturminner og lokalhistorie, utarbeidet etter plan- og bygningsloven § 11-1 4. ledd. Den består av objekter, kulturmiljøer og landskap som i ulik grad kan reguleres eller vurderes regulert til bevaring. Gjennom Kulturmiljøplanen skal kommunens folkevalgte formidle hvilke utviklingsretninger det skal jobbes etter, med hovedvekt på visjon, mål, strategier og tiltak.

Planprogram for kulturmiljøplanen

Hensikten med planprogrammet er å legge rammer for forvaltningen av kulturarven i Frogn gjennom utarbeidelsen av en ny kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap («kulturmiljøplanen»).

Planprogrammet synliggjør dagens kunnskapsbehov for å danne en oversikt over kulturminnene, kulturmiljøene og kulturlandskapene i kommunen, det legger fram hvordan kulturmiljøplanen skal utarbeides som et viktig verktøy for forvaltningen og innbyggere gjennom en god lokaldemokratisk prosess. 

Les vedtatt planprogram

Saksframlegg til 2. gangbehandling

Høringsinnspill til planprogrammet for kulturmiljøplanen:

Høringsinnspill fra Viken Fylkeskommune

Høringsinnspill fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

Høringsinnspill fra Verneforeningen gamle Drøbak

Brannsikringsplan for gamle Drøbak

Et utkast til brannsikringsplan for gamle Drøbak er utarbeidet med grunnlag i støtte fra Riksantikvaren. På grunnlag av en analyse av risiko og sårbarhet for brannsmitte i de ulike områdene av byen, foreslås relevante tiltak for å forebygge, oppdage, slukke og hindre spredning av brann. Planen ferdigstilles med forslag til hvilke tiltak som er viktigst å sette i gang med først. Planlagt behandling av planen er høsten 2022.

Veiledere

Riksantikvaren har utarbeidet en ny veileder som gir råd om energisparing i gamle hus. Den nye veilederen gir bakgrunnskunnskap som det er viktig å ha når en skal planlegge forbedringer av gamle hus.

Det er fullt mulig å energieffektivisere verneverdige bygninger uten å ødelegge bygningens karakter og historie. Enkle tiltak kan gjøres til lave kostnader, samtidig som utgiftene til oppvarming blir redusert og komforten i huset forbedres.

Veilederen gir en rekke praktiske råd om tetting, etterisolering og utbedring av vinduer. Det blir også sett nærmere på ulike tiltak som kan gjøres for å spare energi, effekten av tiltakene og risikoen for bygningsfysiske skader og tap av kulturhistoriske verdier. Veilederen retter seg både til eiere og brukere av gamle hus, konsulenter og håndverkere og byggesaksbehandlere i kommunene.

Åpne veilederen:

Råd om energisparing i gamle hus

Gamle trehus av Drage, Aanensen, Brænne

Byantikvaren i Oslo har laget et informasjonsark som gir råd om hvordan du tar vare på gamle vinduer, og gode råd til deg som skal skifte vindu i et gammelt ark.

Vinduer i gamle hus

Åpne veileder

Nyttige linker

Her finner du mer informasjon om kulturminnevern.