Kulturminnevern

Her finner du informasjon om kulturminnevern i Frogn

Innhold

Kulturminnevern i Frogn

Kommunen er den viktigste kulturminneforvalter etter plan- og bygningsloven og har ansvar for å ivareta verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.

Eiere av verneverdige kulturminner forvalter en viktig ressurs med både kunnskapsverdi, opplevelseverdi  og i et klima- og miljøperspektiv en bruk- og gjenbruksverdier som er med bidrar til et bærekraftig samfunn.

Akershus fylkeskommune er en regional kulturminneforvalter for fredete anlegg og arkeologi etter kulturminneloven og rådgiver for kommunen i tiltak som berører verneverdig  kulturminner fra nyere tid (etter 1649) etter plan- og bygningsloven. 

Gamle Drøbak 

Drøbaks særpreg er den store samlingen av ulike trehus fra 17-1800-tallet som gjør byen til en av de viktigste trehusbyene i Oslofjorden. Drøbak fikk bystautus i 1842 og sammen område er i dag regulert som verneområde og i tillegg oppført på Riksantikvarens liste over byer of tettsteder av nasjonal interesse (NB registeret.)

Drøbak har fremdeles sitt kronglete gatenett og mange karakterisktiske bygninger intakt. Siden byen har unngått store bybranner er det bevart en betydelig mengde historiske enkeltbygninger og bygningsmiljøer. Byen er kjent for sine store handelsbygninger fra 1700-tallet, som har panelt laftekonstruksjon i 2 etasjer og høye ubrutte takflater med  "svai" ved gesimsen (typisk Louis-seize stil). Takene er tekket med lokal rød teglstein. Handlesbygningene finnes rundt torvet og langs Storgata og vi finner flere eksemplarer her enn i noen av de andre kystbyene langs Oslofjorden.

Det er også knyttet nasjonal interesse til Drøbak som eldre bade- og ferieby. Dampskipskaia og sommervillaene er vesentlige elementer i denne historien.

Verneomådet Gamle Drøbak er regulert til «Antikvarisk spesialområde Drøbak» i 2000, med tilhørende bestemmelser. Under finner du områdeavgrensningen og gjeldende betsemmelsene. Kartet finnes både som pdf fil (original, håndtegnet versjon), og som digitalt kart i kartportalen.

Åpne gjeldende bestemmelser

Åpne reguleringsplanen i det digitale kartet (Follokart) 

Dersom du vil se det originale plankartet (pdf) må du åpne det fra linkene i planregisteret. NB Plankartet består av fire deler.

Gå til planregisteret

Arbeidet med å revidere gjeldende reguleringsplan er godt i gang og legges fram for 1. gangs behandling i Hovedutvalget for miljø- plan og byggesaker onsdag 15.02.2017. og møtet er åpent for alle  Trykk på linken under for å finne mer informasjon om det pågående planarbeidet.

Områderegulering Gamle Drøbak

I 2012 ble det utført en kulturhistorisk stedsanalyse for Gamle Drøbak (DIVE) . Analysen skal bidra til at Drøbaks historiske kvaliteter og muligheter ivaretas og aktiveres som fellesgoder i stedsutviklingen, og blant annet legges til grunn for ny verneplan.

Kulturhistorisk stedsanalyse

Frogn kommune har i 2016 utarbeidet forslag til planprogram for en kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap  i hele kommunen. Planprogrammet har vært på høring og kun fått positive tilbakemeldinger.

Her finner du Kulturminnevernplanens planprogram

Våren og sommeren 2019 viderefører kommunen arbeidet med å oppdatere registreringene av kulturmiljøer og verneverdige bygninger. Registreringene danner viktig kunnskapsgrunnlag for alle pågående planarbeid i kommunen. Registreringen utføres av Akershus bygningsvernsenter, MiA, ved Per-Willy Færgestad. Alle eiere får beskjed om og når deres bygninger blir registrert i forkant med brev fra kommunen. Har du spørsmål er du velkommen til å henvende deg til byantikvaren.

Hva registreres? På midten av 1990-tallet ble bygningene registrert i SEFRAK-registeret. Da ble bygningene studert og datert til å være før 1850 (rød SEFRAK) eller mellom 1850-1900 (gul SEFRAK). Siden denne registreringen kan det ha blitt gjort endringer, og derfor har kommunen igangsatt arbeidet med å oppdatere SEFRAK-registreringen. I den forbindelse gjøres det også mer detaljert registrering av førindustrielle bygningsdeler, men også av bygninger fra etter 1900 som er av betydning i Drøbaks kulturmiljø.  

Tilskuddsmidler

En oversikt over viktige steder der du kan søke tilskuddsmidler til restaurering av verneverdige bygninger. Søk midler hos: 

Kulturminnefondet

Norsk Kulturarv

Stiftelsen UNI

Veiledere

Riksantikvaren har utarbeidet en ny veileder som gir råd om energisparing i gamle hus. Den nye veilederen gir bakgrunnskunnskap som det er viktig å ha når en skal planlegge forbedringer av gamle hus.

Det er fullt mulig å energieffektivisere verneverdige bygninger uten å ødelegge bygningens karakter og historie. Enkle tiltak kan gjøres til lave kostnader, samtidig som utgiftene til oppvarming blir redusert og komforten i huset forbedres.

Veilederen gir en rekke praktiske råd om tetting, etterisolering og utbedring av vinduer. Det blir også sett nærmere på ulike tiltak som kan gjøres for å spare energi, effekten av tiltakene og risikoen for bygningsfysiske skader og tap av kulturhistoriske verdier. Veilederen retter seg både til eiere og brukere av gamle hus, konsulenter og håndverkere og byggesaksbehandlere i kommunene.

Åpne veilederen:

Råd om energisparing i gamle hus

Gamle trehus av Drage, Aanensen, Brænne

Byantikvaren i Oslo har laget et informasjonsark som gir råd om hvordan du tar vare på gamle vinduer, og gode råd til deg som skal skifte vindu i et gammelt ark.

Vinduer i gamle hus

Åpne veileder

Nyttige linker

Her finner du mer informasjon om kulturminnevern.