Sykehjem

Enhet Pleie og omsorg har ansvar for drift av Ullerud Helsebygg, kjøkkenet og Ullerud bofellesskap

Innhold

Ullerud helsebygg består av:

Bygg A:  Tidligere Ullerud sykehjem.

Bygg B:  Nye Ullerud Helsebygg  

Helsebygget har tilbud om korttidsplasser, avlastningsplasser, langtidsplasser for somatikk og skjermede bogrupper for personer med demens.

Ullerud helsebygg har fokus på helhetlig omsorg gjennom samhandling. Vi er fremtidsrettet og nyskapende og ivaretar kvalitet i alle ledd. Vi har bred kompetanse og godt fagmiljø som bidrar til en tverrfaglig tilnærming med brukeren i fokus.

BESØKSADRESSE

Ullerudveien 28, 1441 Drøbak

POSTADRESSE:

Postboks 10, 1441 Drøbak

Vår kafe er åpen for alle. Åpningstider er: Mandag- fredag kl 11-13. Torsdag kl 11- 19, søndag kl 13:30, -16:30.

Parkering

Det er gjesteparkering i parkeringskjelleren, og korttidsparkering ved Ullerud barnehage. På korttidsparkeringen er det lademuligheter for el-bil.

Besøkstid

På sykehjemmet er besøkende velkommen når som helst. Vi oppfordrer imidlertidig alle besøkende til å gjøre seg kjent med avdelingens rutiner.

Avdelingene

Avdelingene er inndelt i bogupper på mellom 5 og 8 beboere. Vi legger vekt på å skape en trygg og god atmosfære for beboere og pårørende og det legges til rette for samvær og kultur. Besøkende er velkommen når som helst. Personsentrert omsorg med individuelle tilpasninger og brukermedvirkning er viktige elementer i vårt helsebygg.

B1- korttid   1.etasje

Telefon til avdelingen:

Sykepleier   dag

95712851

Sykepleier kveld/helg/ natt

95712852


Avdelingsleder Cecilie Bakke Myhra

Telefon: 400 27 340
E-post:   cecilie.bakke.myhra@frogn.kommune.no

B2 - somatisk langtid   2.etasje

Telefon til avdelingen:

Sykepleier hele døgnet:                    95712909

Vakttelefon natt:                              95712925

Bogruppe A                                      95712915

Bogruppe B                                      95712916

Bogruppe C                                      95712921

Bogruppe D                                      95712924                 


Avdelingsleder Helene Stang

Telefon: 99510812
E-post:   helene.stang@frogn.kommune.no 

B3 - somatisk langtid   3.etasje

Telefon til avdelingen:

Sykepleier dag                                  95712929

Sykepleier kveld / natt                       95712935

Bogruppe A                                       95712913

Bogruppe B                                       95712930

Bogruppe C                                       95712942

Bogruppe D                                       95712948


Avdelingsleder Ida Lunde

Telefon: 95041298
E-post: ida.lunde@frogn.kommune.no

A5 – langtidsavdeling

Sykepleier dag: 95712860

Sykepleier kveld: 95712861

Avdelingsleder Kirsti Gullhav Svinndal 

Telefon: 95712870
E-post:   kirsti.svinndal@frogn.kommune.no 

Ullerud Bofellesskap

Bofellesskapet har 24 omsorgsleiligheter fordelt på 4 bogrupper. Det legges vekt på en miljøterapeutisk tilrettelegging og personsentrert omsorg slik at beboerne opplever mestring, livskvalitet og gode øyeblikk.

Tildeling av plass vurderes av fagpersonell etter følgende kriterier:

- Søkeren må være utredet og ha demensdiagnose av fastlege eller spesialist

- Behovet for miljøterapeutisk tilrettelegging må være større enn behovet for pleie

- Må ikke utvise utagerende atferd
 

Avdelingsleder Lillemor Svenning

Telefon: 41531359
E-post:   lillemor.svenning@frogn.kommune.no

Telefon til gruppe 11+12: 95712881

Telefon til gruppe 13+14: 95712891 

Serviceteam

Serviceteamet yter tjenester til hele Helsebygget og består av aktivitører, frivillighetskoordinator, kultur- og nærmiljøkoordinator, servicemedarbeidere, innkjøper og vaktkoordinator.

Sentralkjøkken

Ullerud sentralkjøkken produserer og tilbereder måltider til beboerne på Helsebygget og hjemmeboende. Kjøkkenet har også ansvar for driften av kantinen på rådhuset og kafe Huskestua på helsebygget.

Sentralkjøkkenet er lokalisert i underetasjen på Ullerud Helsebygg, A.

Kjøkkensjef  Bjørg Helene Thue

E-post: bjorg.thue@frogn.kommune.no

Tlf: 90746765

Telefon:   Sentralkjøkken: 90746765
                 Huskestua kafe: 90759885

Enhetsleder

Enhetens leder er:

Ane Nordskar

E-post: ane.nordskar@frogn.kommune.no

Telefon: 924 12 722

Besøksadresse: Ullerudveien 28

Postadresse: PB 10, 1441 Drøbak 

Behandling av søknader om langtid- og korttidsplass i sykehjem gjøres av Søknadskontoret.

Søknadsskjema:

Søknadsskjema               Søknadsskjema i PDF

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10
1441 Drøbak

Lenke til Søknadskontoret helse og omsorg