Tilsyn og forvaltningsrevisjon i Frogn kommune

På denne nettsiden vil du finne informasjon og dokumenter fra pågående og avsluttede tilsyn i Frogn kommune. Du vil også finne informasjon om forvaltningsrevisjonsprosjekter i Frogn kommune. På nettsiden vil vi legge ut de viktigste dokumentene. Dokumenter i en tilsynssak som er unntatt offentlighet, vil ikke bli publisert på denne nettsiden.

Innhold

Generelt om tilsyn

Tilsyn betyr at en instans innenfor offentlig forvaltning undersøker om kommunen overholder lov- og regelverk og at innbyggerne får de tjenestene de har krav på. For Frogns vedkommende er det ofte Fylkesmannen i Oslo og Akershus som utfører tilsynet, men det kan også være Arbeidstilsynet eller andre statlige instanser.

Generelt om forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er en systematisk vurdering av hvordan kommunens administrasjonen utfører sine oppgaver sett opp hva kommunestyret har vedtatt. I en forvaltningsrevisjon kan man for eksempel vurdere om ressursbruken samsvarer med politiske vedtak og forutsetninger, om ressursbruken er effektiv og om regelverket følges.

Kontrollutvalget i Frogn foreslår hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal gjennomføres, men det er kommunestyret selv som fatter vedtak om gjennomføring.

Pågående

Informasjonssikkerhet - helsenettet (2018)

Informasjon om sikkerhetssamtale - helsenettet

Brannteknisk tilsyn - Bilitt barnehage (2018)

Varsel om tilsyn

Tilsynsrapport

Tilbakemelding på tilsynsrapport

Nasjonalt tilsyn - opplæringsområdet (oppstart 2018)

Varsel om tilsyn 

Drøbak:

Varsel om tilsyn

Dyrløkkeåsen:

Varsel om tilsyn

Brev fra Dyrløkkeåsen skole

Landsomfattende tilsyn - barnevern (oppstart 2017)

 Varsel om tilsyn

Svar til tilsynsmyndigheten (dokumentet er unntatt offentlighet, offl § 13, fvl § 13.1)

Brannteknisk tilsyn - Frogn kommune (2017)

Tilsynsrapport

Svar på tilsynsrapport

Brannteknisk tilsyn - Frogn rådhus (2017)

Tilsynsrapport

Svar på tilsynsrapport

Arbeidstilsynet Heer skole (2017)

Melding om tilsyn.

Tilsynsrapport

Arbeidstilsynet Sogsti skole (2017)

Melding om tilsyn

Tilsynsrapport

Direktoratet for byggkvalitet - sentral godkjenning (2017)

Melding om tilsyn.

Mattilsynet - Ullerud Helsebygg (2017)

Tilsynsrapport

Svar tilsynsrapport

Vedtaksbrev

Bekreftelse på etterkommet vedtak

Mattilsynet - Ullerud Helsebygg - hovedkjøkken (2017)

Melding om revisjon

Melding om nye rutiner

Varsel om vedtak

Forvaltningsrevisjon IKT Sikkerhet og drift (2017)

Oppstartsbrev

Notat

Revidert oppstartsbrev

Dokumenter til dokumentanalyse

Revisjonsrapport

Fremdriftsrapport fra rådmannen til kontrollutvalget pr. april 2018

Forvaltningsrevisjon etikk og habilitet (2017)

Oppstartsbrev

Revidert oppstartsbrev

Svar fra kommunen

Revisjonsrapport

Tilsyn elektriske anlegg - Bolig for mindreårige asylsøkere, Dueveien

Tilsynsrapport og varsel om vedtak

Epost fra Frogn kommune

Vedlegg 1 til epost.

Vedlegg 2 til epost.

Avsluttet

Tilsyn med snøhåndtering i Frogn kommune (2018)

Inspeksjonsrapport

Tilbakemelding til fylkesmannen

Gebyr etter kontroll

Avslutning av kontroll

Arbeidstilsynet NAV Frogn (2017)

Melding om tilsyn

Tilsynsrapport

Svar på tilsynsrapport

Vedtak om pålegg.

Tilbakemelding vedrørende. pålegg

Melding om at pålegg er oppfylt

Revisjon HMS-arbeid opp mot el-sikkerhetsloven Ullerud Helsebygg (2017)

Varsel om revisjon

Melding om avsluttet tilsynssak 

Brannteknisk tilsyn - Ullerud helsebygg (2017)

Melding om tilsyn

Tilsynsrapport

Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse (2017)

Varsel om tilsyn

Svar varsel om tilsyn

Tilsynsrapport

 Tilsyn med kommunal beredskapsplikt (2016-2017)

Varsel om tilsyn

Endelig tilsynsrapport

Kommunens svar på tilsynsrapporten og plan for lukking av avvik

Fylkesmannens svar

Forvaltningsrevisjon - oppfølging av politiske vedtak i Frogn kommune (2016-2017)

Melding om oppstart

Endelig forvaltningsrevisjonsrapport

Saksutskrift fra kommunestyret 3.4.2017

Tilsyn forvaltningskompetanse - Dyrløkkeåsen skole (2016-2017)

Varsl om felles nasjonalt tilsyn

Tilsynsrapport

Erklæring om retting av brudd

Avslutning av tilsynet

Arbeidstilsynet Ullerud Helsebygg (2017)

Melding om tilsyn

Tilsynsrapport med varsel om pålegg.

Vedtak om pålegg

Oppfyllelse av vedtak.