Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017 avholdes i Frogn mandag 11. september. Denne nettsiden gir deg informasjonen du trenger i forkant av valget. Sidene vil bli løpende oppdatert med ny informasjon etterhvert som valget nærmer seg. Vi vil også publisere valgresultatene så snart de er klare.

Innhold

Valgdagen

Valgdagen er mandag 11. september.

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?

Nytt i år er at Drøbak gamle skole ikke skal brukes som valglokale. Dette lokalet erstattes av aulaen på Seiersten ungdomsskole. På grunn av denne endringen er kretsgrensene mellom Drøbak og Dyrløkkåsen krets justert. Når valgkortet kommer i posten vil du se hvilken krets og hvilket stemmested du tilhører.

Valglokalene er som følger

Stemmekrets Stemmested Valglokale Adresse  
Drøbak Seiersten ungdomsskole         Aulaen                Belsjøveien 1, 1443 Drøbak                                  Kart
Sogsti Sogsti skole Gymsalen Ekesvingen 30, 1446 Drøbak Kart
Heer Heer skole Gymsalen Skanseveien 46, 1445 Drøbak  Kart
Dyrløkkeåsen Dyrløkkeåsen skole Hallen Hegreveien 12, 1448 Drøbak Kart
Nordre Frogn          Dal skole Gymsalen Nesoddveien 207, 1455 Nordre Frogn Kart

Frogn kommune vil i år ta i bruk elektronisk avkrysning i manntallet. Med denne ordningen vil du stå friere til å velge hvilket valglokale du avlegger din stemme i. Selv om du på forhånd er plassert i en krets, kan du, hvis du ønsker det, stemme i hvilket som helst lokale. Fremgangsmåten vil bli lik uansett. 

Når kan jeg stemme på valgdagen?

Åpningstidene for samtlige valglokaler på valgdagen er kl. 09.00 til kl. 21.00.

Hva kan jeg stemme på?

Fylkesvalgstyret i Akershus godkjente valglistene til stortingsvalget den 15. mai.

Klikk her for å se hvilke lister du kan stemme på.

Forhåndstemming

Hvor og når kan jeg forhåndstemme i Frogn kommunee?

Ordinært mottak av forhåndstemmer vil bli etablert på Frogn rådhus, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak

Åpningstider:

 • 10. august - 1. september kl. 10.00 - 15.00 (mandag - fredag)
 • Lørdag 2. september kl. 11.00 - 16.00
 • Søndag 3. september kl. 13.00 - 16.00
 • Mandag 4. september kl. 10.00 - 19.00
 • Tirsdag 5. september kl. 10.00 - 19.00
 • Onsdag 6. september kl. 10.00 - 19.00
 • Torsdag 7. september kl. 10.00 - 19.00
 • Fredag 8. september kl. 10.00 - 15.00

Forhåndstemmemottaket tar både i mot stemmer fra velgere som er manntallsført i Frogn kommune og i andre kommuner. Vi sender stemmen i posten til den kommunen du er manntallsført i for registrering og senere opptelling sammen med øvrige forhåndstemmer.

Stemmegivningen foregår på samme måte som på valgdagen.

Forhåndstemming i andre kommuner

Til og med fredag 8. september kan du avlegge stemme til stortingsvalget i Frogn kommune i en annen av landets kommuner. Husk at åpningstider kan variere fra kommune til kommune. Hvis du stemmer i et annet fylke enn Akershus, for eksempel i Oslo, vil du ikke ha mulighet til å gjøre endringer på stemmeseddelen, kun velge parti. Kommunen du avlegger stemmen i, sender stemmen din til Frogn for registrering og senere opptelling sammen med øvrige forhåndstemmer.

Stemmemottak i institusjoner og på Frogn videregående skole

Forhåndstemmemottak i institusjoner og på Frogn videregående skole gjennomføres i perioden 4. - 6. september på følgende steder:

 • Ullerud helsebygg, 4. september kl.10.00 - 14.00
 • Ullerud bofellesskap, 5. september kl. 11.00 - 13.00
 • Frogn videregående skole, 6. september kl. 11.30 - 14.30
Ambulerende stemmemottak/stemme hjemme

Dersom du har problemer med å komme deg til et valglokale, kan du søke om å få stemme hjemme. Søknaden må være kommet frem til Frogn kommune senest torsdag 7. september. 

Klikk her for søknadsskjema.

Du kan også sende en epost til postmottak@frogn.kommune.no eller ta kontakt på telefon 64 90 60 00.

Vi tar kontakt og avtaler tid for når vi kommer hjem til deg og tar i mot stemmen din.

Tidligforhåndstemming

For de som hverken har mulighet til å stemme i ordinær forhåndstemmeperiode eller på valgdagen, er det mulig å avlegge såkalt tidligforhåndstemme på Frogn rådhus i perioden 1. juli til 9. august (mandag - fredag). Ta kontakt med Frogn kommune for å avtale tid.

Telefon: 64 90 60 00

Epost: postmottak@frogn.kommune.no 

Hvis kommunen ikke har mottatt de ordinære stemmesedlene til stortingsvalget, bruker stemmesedler med alle registrerte partier, der man setter kryss ved det partiet man ønsker å stemme på. 

Ofte stilte spørsmål om valg

Hvem har stemmerett?

Ved stortingsvalget har alle norske statsborgere som fyller 18 år i løpet av 2017, det vil si alle som er født 31.12.1999 eller tidligere, stemmerett. Dette gjelder alle som er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge.

Manntallet er en liste over alle personer med stemmerett som er oppført i folkeregisteret i kommunen den 30. juni i valgåret.

Hvis du flytter til Frogn kommune og blir oppført i folkeregistrert her etter den 30. juni, vil du ha stemmerett i kommunen du flyttet fra. Hvis du flytter fra Frogn etter 30. juni, er det fortsatt i Frogn du vil ha stemmerett. Du må enten dra til den "riktige" kommunen på valgdagen eller bruke mulighetene du har til å forhåndstemme. 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn den 27. juli. Manntallet legges ut på Frogn rådhus (servicetorget) og Frogn bibliotek. Det er ikke anledning til å publisere manntallet på kommunens hjemmesider, men du kan kontakte Frogn kommune, tlf. 64 90 60 00, hvis du lurer på om du står i manntallet.

Utenlandsboende som har vært bosatt i utlandet i kortere tid enn 10 år, og som hadde siste folkeregistrerte adresse i Frogn, vil være oppført i manntallet for Frogn. Hvis du har vært bosatt i utlandet i 10 år eller mer vil du ikke være oppført i manntallet.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet eller det er andre feil, kan du sette fram krav til valgstyret om retting. Krav om retting gjelder kun vedrørende feil, ikke vedrørende flytting etter 30. juni 2017.

Krav om retting sendes skriftlig og begrunnet til Frogn valgstyre, pb. 10, 1441 Drøbak eller til postmottak@frogn.kommune.no

Alle som står i manntallet og som er registrert med en fast adresse i Norge får tilsendt valgkort. På valgkortet står det hvilken kommune du har stemmerett i.

Hvis du har vært bosatt i utlandet i 10 år eller mer faller du automatisk ut av manntallet. Da kan du søke om å bli oppført i manntallet. Med mindre du flytter tilbake til Norge må du gjøre dette i forkant av hvert valg.

Klikk her for søknadsskjema.

Søknaden sendes til Frogn kommune, pb. 10, 1441 Drøbak eller som epost til postmottak@frogn.kommune.no 

Du kan også søke samtidig med at du forhåndstemmer eller stemmer på valgdagen.

Valgkort sendes ut til alle som er registrert i manntallet og som har en fast adresse i kommunen.

Valgkortet gir informasjon om hvor og når du kan stemme og vil bli sendt ut av Valgdirektoratet før 10. august 2017.

Du må ikke ha valgkortet når du skal stemme, men det er en fordel, fordi avkryssing i manntallet vil gå raskere.

Hvordan stemmer jeg?

Stemmegivningen foregår på følgende måte:

1) Når du kommer til valglokalet blir du vist inn i et stemmeavlukke. Valghandlingen skal foregå i enerom og usett.

2) Du tar en en stemmeseddel fra det partiet eller den gruppen du ønsker å stemme på og gjør de endringer som ønsker å gjøre.

3) Du bretter sammen stemmeseddelen slik at ingen ser hva du har stemt på og går til en valgfunksjonær, som stempler stemmeseddelen.

4) Du blir deretter krysses av i manntallet. I den forbindelse kontrollerer en valgfunksjonær at du står i manntallet og at du ikke allerede har avlagt stemme. Du må legitimere deg dersom en av valgfunksjonærene ikke kjenner deg og kan bekrefte identiteten din. Du må ikke ha valgkortet når du skal stemme, men det er en fordel, fordi avkryssing i manntallet vil gå raskere.

5) Du legger selv stemmeseddelen i valgurnen.

Kan man få hjelp til å avlegge stemme?

Velgere som trenger hjelp til å utføre valghandlingen, kan be en valgfunksjonær om nødvendig hjelp. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming kan i tillegg peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede.

Velgere som ikke er i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan avgi stemme umiddelbart utenfor. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut og har med seg nødvendig valgmateriell, inklusive urne.

Må jeg legitimere meg i valglokalet?

Hvis ikke stemmemottakeren eller en annen valgfunksjonær kjenner deg og kan bekrefte identiteten din må du ha med et gyldig ID-bevis med bilde. Det må være et identitetsbevis med et visst offisielt preg. Vi anbefaler førerkort, bankkort med bilde, pass eller lignende.

Hvilke endringer på stemmeseddelen kan jeg gjøre?

Ved stortingsvalg kan velgerne endre rekkefølgen på kandidatene ved å sette nye nummer foran kandidatnavnet, eller stryke kandidatnavn ved å sette et merke i en rute til høyre for kandidatnavnet.

Hvordan kan jeg stemme fra utlandet?

Oppholder du deg utlandet, har du også mulighet til å delta ved valget. Du må imidlertid avgi forhåndstemme. Forhåndstemmegivning utenriks og på Svalbard starter 1. juli i valgåret. Utenriks kan stemmegivningen foregå til og med fredag 1. september. Hvis du er bosatt på Svalbard vil du finne informasjon om forhåndstemmegivning på Sysselmannens nettsider.

Uansett må velgeren selv sørge for å avgi stemme stå tidlig at stemmegivningen når frem til valgstyret innen kl. 21.00 valgdagen.  

Stemme ved norsk utenriksstasjon/særskilt oppnevnte stemmemottakere

Det vanligste er å oppsøke en norsk utenriksstasjon (ambassade, generalkonsulat eller konsulat) og avgi stemme der. Imidlertid vil utenriksdepartementet også ha oppnevnt andre stemmemottakere, for eksempel ved sjømannskirker eller norske militærforlegninger i utlandet. Utenriksstasjoner og oppnevnte stemmemottakere vil ha materiellet du trenger for å kunne avlegge stemme og vil veilede deg om hvordan du avgir stemme.

Klikk her for mer informasjon om hvor og hvordan man stemmer i utlandet.

Brevstemming

Dersom du oppholder deg i utlandet og ikke har mulighet til å oppsøke en utenriksstasjon eller en oppnevnt stemmemottaker, kan du avgi stemme ved brevpost uten at stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. 

 1. Stemmesedler

Du kan enten bruke stemmesedler du har fått tak i fra norsk utenriksstasjon eller særskilt oppnevnt stemmemottaker eller du kan bruke et vanlig ark og skrive navnet på partiet du ønsker å stemme på.

2. Konvolutter

Når du skal brevstemme trenger du tre konvolutter som har tre ulike funksjoner, og dermed tre forskjellige benevnelser. Du kan bruke helt vanlige konvolutter.

a) "Stemmeseddelkonvolutten" brukes til å legge stemmeseddelen i.

b) "Omslagskonvolutten" brukes til å fylle ut nødvendige opplysninger om velgeren og til å legge stemmeseddelkonvolutten i.

c) "Ekspedisjonskonvolutten" brukes til å legge omslagskonvolutten i, og deretter sendes konvolutten til Frogn kommune.

3. Fremgangsmåte

1. Legg stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Konvolutten skal limes igjen.

2. Legg stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt.

3. Lim omslagskonvolutten igjen. (Er omslagskonvolutten åpen, blir stemmen forkastet!)

4. Skriv følgende opplysninger utenfor omslagskonvolutten.

 • At du stemmer ved brevpost.
 • Frogn valgstyre, pb 10, 1441 Drøbak
 • Dato og sted for stemmegivningen.
 • Ditt fulle navn (eventuelt også tidligere navn) og fødselsnummer (11 siffer).
 • Din adresse i Frogn 30.6.2017, eventuelt siste registrerte bostedsadresse i Frogn, dersom du har meldt flytting til utlandet. Dersom du har vært registrert bosatt i utlandet i mer enn 10 år, må du samtidig søke om innføring i manntallet. Søknaden må inneholde en forsikring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden kan skrives utenpå omslagskonvolutten, eller du kan skrive ut et søknadsskjema, fylle det ut og legge det i ekspedisjonskonvolutten sammen med med omslagskonvolutten.
 • Husk å signere på konvolutten!
 • Opplysninger om eventuelt vitne. Dersom det er mulig, bør du få et vitne til å bekrefte riktigheten av opplysningene på omslagskonvolutten. Vitnets adresse og fødselsdato påføres omslagskonvolutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bør også signere.

5. Omslagskonvolutten legges en ekspedisjonskonvolutt som sendes til

Frogn valgstyre, Pb 10, N-1441 Drøbak, Norge

Stemmen er nå klar til å sendes med posten.

Husk at postgangen kan variere. Velgeren er selv ansvarlig for at brevstemmer kommer frem i tide!

Sametingsvalget

Samtidig med stortingsvalg avholdes det også valg til sametinget. Alle som er registrert i sametingets valgmanntall har mulighet til å stille til valg eller stemme. I Frogn kommune er det færre enn 30 registrerte i sametingets valgmanntall, og det vil derfor ikke være mulig å avlegge stemme til sametingsvalget på valgdagen, den 11. september. Velgere som er registert i sametingets valgmanntall i Frogn må derfor avlegge forhåndstemme. Tid og sted er de samme som for stortingsvalget. Frogn kommune sender brev med informasjon til alle som er registrerte i sametingets valgmanntall.

Se mer informasjon om sametingsvalget på Sametingets nettsider.

Statlig informasjon om stortingsvalget

Ønsker du å vite mer om stortingsvalget og valgordningen? Her er noen nyttige nettressurser:

Valg.no

Valgdirektoratets nettsider

Kommunal- og moderiniseringsdepartementets nettsider om valg og demokrati

Valgresultat.no

Har du spørsmål om valget?

Ta kontakt Frogn kommune.

Tlf: 64 90 60 00

Epost: postmottak@frogn.kommune.no

Brev: Frogn kommune, pb 10, 1441 Drøbak

Besøksadresse: Rådhusveien 6, 1443 Drøbak