Målsettinger og prinsipper

Målsettinger for Frogn kommunes tjenester


Målsettingen for kommunens tjenester, som er likelydende prosjektets effektmål, er den ønskede situasjonen vi ønsker å ha når prosjektet er gjennomført. Med basis i de innspill vi har fått i forkant av, og underveis i prosessen med organisasjonsgjennomgang, har vi også formulert et sett med ambisjoner for vårt videre arbeid fremover. Vi ønsker at dette skal være et utgangspunkt for videre diskusjon og planlegging i enhetene og sentrale/ lokale samarbeidsfora. Videre vil vi sikre at målsettingen er forankret i forhold til de overordnede mål som nedfelles i kommunens nye kommuneplan.

Målsetting for kommunens tjenester

Frogn kommune har en moderne, brukerfokusert og rasjonell organisasjonsstruktur hvor servicenivå og årlige netto driftsutgifter holdes innenfor de rammer og vedtak kommunestyret fastsetter

Våre ambisjoner fremover (konkretiseres videre i planer):

-vi skal bli enda bedre på innbyggerservice -vi skal redusere saksbehandlingstid til akseptabelt nivå -vi skal ligge i front på modernisering og nytenkning -vi skal ha et kontinuerlig fokus på effektivitet -vi skal ha et inspirerende og trivelig arbeidsmiljø -vi skal samhandle godt med kommunens folkevalgte, næringsliv og innbyggerne for øvrig

Vi tar også med oss fremover samspillsregler utformet i fellesskap mellom folkevalgte og ledere

Samspillregler:

Innbyggerne i sentrumFelles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljøForståelse, aksept og respekt for hverandres rollerKlarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtakVi er modige, synlig og glade

Målsettingen for kommuneadministrasjonen, som er likelydende prosjektets effektmål, er den ønskede situasjonen vi ønsker å ha når prosjektet er gjennomført. Med basis i de innspill vi har fått i forkant av, og underveis i prosessen med organisasjonsgjennomgang, har vi også formulert et sett med ambisjoner for vårt videre arbeid fremover. Vi ønsker at dette skal være et utgangspunkt for videre diskusjon og planlegging i enhetene og sentrale/ lokale samarbeidsfora. Videre vil vi sikre at målsettingen er forankret i forhold til de overordnede mål som nedfelles i kommunens nye kommuneplan.

Prinsipper i organisasjonsstruktur

Tjenesteproduksjonen organiseres i formålstjenlige enheter – med vekt på nærhet til brukerne og sammenheng i tjenesteneOverordnet strategisk nivå tydeliggjøres gjennom stabs-/ støtteenheter Minimumsstørrelse av enheter bør blant annet vurderes ut fra effektiv ledelsesressursFærrest mulig ledd mellom toppledelse og utførende ledd vektlegges.Store enheter kan organiseres i avdelinger hvor ledere har delegert myndighet på fag, personal, budsjettI stabs-/støtteenheter og mellomstore tjenesteenheter etableres prosjekt og fleksible arbeidsteam hvor en eller flere kan ha koordineringsoppgaver i teametSkille mellom forvaltning og drift (bestiller-utfører-modell) gjennomføres gradvis, der det er hensiktsmessig. med tanke på tydeligere ansvarsroller og tilrettelegging for innkjøp av tjenester, interkommunalt samarbeid og som muliggjør konkurranseutsettingFrogn kommune er politisk styrt og godt samspill mellom politikk – administrasjon er av avgjørende betydning for å nå mål og gjennomføre vedtak.

Arbeidsgiverpolitikk

Kommunens mål og verdier gjøres kjent for alle ansatteOrganisasjonen skal være dynamisk og fleksibel i formTeamutvikling, ledelsesutvikling og ledelse skal ha høy prioritetEtikk, relasjonsbygging og ivaretakelse av viktige miljøbetingelser skal prege alt vårt arbeid, ledelse og samhandling.Høy grad av medbestemmelse, medinnflytelse og delegering vektleggesArbeidet skal være variert, inspirere og gi muligheter til læring og utvikling Oppgaveløsning bør i stor grad skje gjennom team-/ nettverksarbeid