Retningslinjer for representasjon

Innhold

Retningslinjer for representasjon i offisielle sammenhenger.Vedtatt av Frogn kommunestyre 15.12.2008. Ikrafttredelse fra samme tidspunkt.

1.0 REPRESENTASJON I OFFISIELLE SAMMENHENGER

Med offisielle sammenhenger menes sammenhenger der det er naturlig at folkevalgte representer Frogn kommune

1.1 Ordføreren har anledning til å representere Frogn kommune i alle offisielle sammenhenger.1.2 Varaordføreren har anledning til å representere Frogn kommune i alle offisielle sammenhenger der ordføreren ikke har anledning eller selv velger å ikke representere.1.3 Utvalgslederne har anledning til å representere Frogn kommune i offisielle sammenhenger som faller innenfor de respektive utvalgs ansvarsområde, og der ordfører/varaordfører ikke har anledning eller selv velger å ikke representere kommunen.1.4 Nestlederne i utvalgene har anledning til å representere Frogn kommune i offisielle sammenhenger som faller innenfor de respektive utvalgs ansvarsområde, og der ordfører, varaordfører og utvalgslederne ikke har anledning eller selv velger å ikke representere kommunen.1.5 Dersom andre enn de som er nevnt under 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4 skal representere Frogn kommune i offisielle sammenhenger må det fattes vedtak i formannskapet.1.6 Dersom det av tidshensyn ikke er anledning til å ta spørsmålet opp i formannskapet, har ordfører fullmakt til å velge ut den som skal representere Frogn kommune, men samtidig en plikt til umiddelbart å informere formannskapet om beslutningen.

2.0 DEKKING AV UTGIFTER TIL REPRESENTASJON

Kommunen dekker utgifter til eventuell reise og opphold knyttet til representasjonsoppdragene, med mindre utgiftene blir dekket på annen måte.