Reglementer og retningslinjer

Her finner du en oversikt over reglementer og retningslinjer for valgte organer og folkevalgte i Frogn kommune

Innhold

Delegering og videredelegering

I delegeringsreglementet finner du hvem som har myndighet til å bestemme over hva i Frogn kommune. Kommunestyret har i henhold til kommuneloven plikt til å vedta et delegeringsreglement en gang i valgperioden. Kommunestyret vedtok gjeldende reglement 19.6.2017. Vil du vite mer om behandlingen av saken, finner du informasjon i saksutskriften.

Reglementet består av to deler.

Del 1 er en generell del med bestemmelser om myndighets- og ansvarsfordelingen mellom

a) Kommunestyret og andre politiske organer.

b) Politisk side og administrasjonen (rådmannen).

I tillegg finner du i del 1 delegeringsbestemmelser som ikke er direkte dekket gjennom delegering av enkeltlover.

Del 2 er en oversikt over delegering av enkeltlover der kommunen har myndighet, rettigheter og plikter. Lovene er satt opp i alfabetisk rekkefølge. Ved å klikke på lenken nedenfor, får du tilgang til både delegeringsbestemmelsen fra kommunestyret til de politiske utvalgene og videredelegering fra rådmannen og videre utover i organisasjonen.

                                          Delegering                      

              Videredelegering                      

Del 1

Generell del

        Klikk her for del 1.

              Klikk her for del 1

Del 2

Enkeltlover

                                   Klikk her for del 2

Tidligere reglementer:

Reglement vedtatt 8. desember 2014

Reglement vedtatt 14. juni 2010

Finansreglementet

Kommunens finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 4. mars 2011.

Klikk her hvis du vil lese finansreglementet.

Finansreglementet er under revisjon høsten 2017.

Reglement for folkevalgte organer

I reglement for folkevalgte organer finner du blant annet regler for hvordan møter skal avholdes i folkevalgte organer og oversikt over folkevalgtes rettigheter og plikter,

Klikk her hvis du vil lese reglement for folkevalgte organer.

Reglement for folkevalgte organer er under revisjon og ny versjon vil bli publisert ut så snart den er vedtatt.

Kommunens råd

Eldrerådet er et lovbestemt utvalg opprettet i medhold av lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Rådet skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for eldre.

Reglement for eldrerådet ble vedtatt av kommunestyret den 14.3.2005 (Sak 26/05).

Reglementet ble sist endret i kommunestyrets møte den 14.11.2011 (Sak 123/11)

Klikk her hvis du vil lese reglement for eldrerådet.

Møteinnkallinger og protokoller fra møtene i eldrerådet finner du på Frogn kommunes hjemmesider.

 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har egne nettsider, der man blant annet finner reglement for rådet.

Klikk her å gå til rådets nettsider.

Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Frogn kommune

Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen har enge nettsider, der man blant annet finner reglement for utvalget.

Klikk her for å gå til foreldreutvalgets nettsider.

Ungdommens kommunestyre (UKS) består av 22 medlemmer fra samtlige skoler, samt fritidsklubbene i Frogn. Formålet er å fremme barn og unges interesser og tale deres sak i frogn kommune. Etablering av ungdommens ungdommens kommunestyre har også som formål å stimulere til samunnsengasjement, medbestemmelse og deltakelse blant unge.

Retningslinjene for UKS ble sist revidert av kommunestyret den 20.6.2016.

Klikk her hvis du vil lese retningslinjene.

Møteinnkallinger og protokoller fra møtene i ungdommens kommunestyre finner du på Frogn kommunes hjemmesider.

Øvrige utvalg

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget er hjemlet i kommuneloven § 25 nr. 1.

Klikk her hvis du vil lese relementet for administrasjonsutvalget.

Møteinnkallinger og protokoller fra møtene i administrasjonsutvalget finner du på Frogn kommunes hjemmesider.

Frogn kommunes klageorgan ble opprettet av kommunestyret den 22.5.2017 (Sak 70/17). Klageorganet er klageinstans for klager på politiske og administrative vedtak som ikke er omfattet av statlig klageordning. Det er formannskapet som er klageorganet i Frogn.

Klikk her hvis du vil lese reglementet for klagorganet

Hvis du vil lese mer om opprettelsen av klageorganet finner du saksutskriften her.

Møteinnkallinger og protokoller fra klageorganets møter finner du på Frogn kommunes hjemmesider.

Ombudsvalgets for helse- og omsorgstjenestene består av én representant fra eldrerådet, én representant fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og én representant fra hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Ombudsutvalgets oppgave er å vurdere, gi råd og bistå den enkelte innbygger som tar kontakt ved å opprette dialog og fremme innbyggernes synspunkter på den aktuelle problemstillinger.

Ombudsutvalgets mandat ble vedtatt av kommunestyret den 8.12.2014 (Sak 136/14).

Klikk her hvis du vil lese mandatet for ombudsutvalget.

 

Reglementer for folkevalgte

De etiske retningslinjene sier noe om hvordan folkevalgte og ansatte skal opptre i krevende situasjoner. Reglementet ble vedtatt av kommunestyret første gang 22.8.2007 (Sak 83/07) og revidert med vedtak i kommunestyret 15.6.2015 (Sak 106/15).

Klikk her hvis du vil lese de etiske retningslinjene.

Saksutskrift fra behandlingen i kommunestyret i 2015 finner du her.

I godtgjøringsreglementet finner du regler for utbetaling av godtgjøring til folkevalgte i Frogn kommune.

Klikk her hvis du vil lese godtgjøringsreglementet

Nedenfor finner du ulike skjemaer tilknyttet godtgjøringsreglementet.

Kjøregodtgjøring

Kjøregodtgjøring utbetales for kjøring til møter der reisen én vei utgjør 5 km eller mer. Kjøregodtgjøring utbetales på grunnlag av utfylt reiseregning.

Klikk her for reiseregningskjema

Tap i arbeidsinntekt

Se reglementets punkt 6.2

Klikk her for skjema - tapt arbeidsfortjeneste

Dekning av utgifter til stedfortreder

Se reglementets punkt 6.3

Klikk her for skjema - dekning av utgifter til stedfortreder

Kommunestyret vedtok den 15.12.2008 retningslinjer for representasjon i Frogn kommune.

Reglementet sier blant annet noe om hvem som kan representere Frogn kommune i offisielle sammenhenger.

Klikk her for å lese retningslinjene.