Reglementer og retningslinjer

Her finner du en oversikt over reglementer og retningslinjer for valgte organer og folkevalgte i Frogn kommune

Innhold

Delegering og videredelegering

I delegeringsreglementet finner du hvem som har myndighet til å bestemme over hva i Frogn kommune. Kommunestyret har i henhold til kommuneloven plikt til å vedta et delegeringsreglement en gang i valgperioden. Kommuestyret vedtok et nytt delegeringsreglement den 7.12.2020. Reglementets del 1 for videredelegering og videredelegering er redigert i hht. vedtaket.

Reglementet består av to deler.

Del 1 er en generell del med bestemmelser om myndighets- og ansvarsfordelingen mellom

a) Kommunestyret og andre politiske organer.

b) Politisk side og administrasjonen (rådmannen).

I tillegg finner du i del 1 delegeringsbestemmelser som ikke er direkte dekket gjennom delegering av enkeltlover.

Del 2 er en oversikt over delegering av enkeltlover der kommunen har myndighet, rettigheter og plikter. Lovene er satt opp i alfabetisk rekkefølge. Ved å klikke på lenken nedenfor, får du tilgang til både delegeringsbestemmelsen fra kommunestyret til de politiske utvalgene og videredelegering fra rådmannen og videre utover i organisasjonen.

                                          Delegering                      

              Videredelegering                      

Del 1

Generell del

        Klikk her for del 1.

              Klikk her for del 1

Del 2

Enkeltlover

                                   Klikk her for del 2

Tidligere reglementer:

Reglement vedtatt 26. november 2018

Reglement vedtatt 19. juni 2017

Reglement vedtatt 8. desember 2014

Reglement vedtatt 14. juni 2010

Finansreglementet

Kommunens finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 4. mars 2011.

Klikk her hvis du vil lese finansreglementet.

Finansreglementet er under revisjon høsten 2017.

Reglement for folkevalgte organer

I reglement for folkevalgte organer finner du blant annet regler for hvordan møter skal avholdes i folkevalgte organer og oversikt over folkevalgtes rettigheter og plikter. Siste justering av reglementet ble vedtatt av kommunestyret 7.9.2020, sak 105/20.

Klikk her hvis du vil lese reglement for folkevalgte organer.

 

Kommunens råd

Eldrerådet er et lovbestemt utvalg opprettet i medhold av lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Rådet skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for eldre.

Reglement for eldrerådet ble vedtatt av kommunestyret den 14.3.2005 (Sak 26/05).

Reglementet ble sist endret i kommunestyrets møte den 14.11.2011 (Sak 123/11)

Klikk her hvis du vil lese reglement for eldrerådet.

Møteinnkallinger og protokoller fra møtene i eldrerådet finner du på Frogn kommunes hjemmesider.

 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har egne nettsider, der man blant annet finner reglement for rådet.

Klikk her å gå til rådets nettsider.

Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Frogn kommune

Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen har enge nettsider, der man blant annet finner reglement for utvalget.

Klikk her for å gå til foreldreutvalgets nettsider.

Ungdommens kommunestyre (UKS) består av 22 medlemmer fra samtlige skoler, samt fritidsklubbene i Frogn. Formålet er å fremme barn og unges interesser og tale deres sak i frogn kommune. Etablering av ungdommens ungdommens kommunestyre har også som formål å stimulere til samunnsengasjement, medbestemmelse og deltakelse blant unge.

Retningslinjene for UKS ble sist revidert av kommunestyret den 20.6.2016.

Klikk her hvis du vil lese retningslinjene.

Møteinnkallinger og protokoller fra møtene i ungdommens kommunestyre finner du på Frogn kommunes hjemmesider.

Øvrige utvalg

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget er hjemlet i kommuneloven § 25 nr. 1.

Klikk her hvis du vil lese reglementet for administrasjonsutvalget.

Møteinnkallinger og protokoller fra møtene i administrasjonsutvalget finner du på Frogn kommunes hjemmesider.

Frogn kommunes klageorgan ble opprettet av kommunestyret den 22.5.2017 (Sak 70/17). Klageorganet er klageinstans for klager på politiske og administrative vedtak som ikke er omfattet av statlig klageordning. Det er formannskapet som er klageorganet i Frogn.

Klikk her hvis du vil lese reglementet for klagorganet

Hvis du vil lese mer om opprettelsen av klageorganet finner du saksutskriften her.

Møteinnkallinger og protokoller fra klageorganets møter finner du på Frogn kommunes hjemmesider.

Ombudsvalgets for helse- og omsorgstjenestene består av én representant fra eldrerådet, én representant fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og én representant fra hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Ombudsutvalgets oppgave er å vurdere, gi råd og bistå den enkelte innbygger som tar kontakt ved å opprette dialog og fremme innbyggernes synspunkter på den aktuelle problemstillinger.

Ombudsutvalgets mandat ble vedtatt av kommunestyret den 8.12.2014 (Sak 136/14).

Klikk her hvis du vil lese mandatet for ombudsutvalget.

 

Reglementer for folkevalgte og ansatte

De etiske retningslinjene sier noe om hvordan folkevalgte og ansatte skal opptre i krevende situasjoner. Reglementet ble vedtatt av kommunestyret første gang 22.8.2007 (Sak 83/07) og revidert med vedtak i kommunestyret 15.6.2015 (Sak 106/15).

Klikk her hvis du vil lese de etiske retningslinjene.

Saksutskrift fra behandlingen i kommunestyret i 2015 finner du her.

Kommunestyret vedtok den 3. mai 2021 lokal forskrift om godtgjøring for folkevalgte. Forskriften erstatter tidligere reglement for folkevalgtes godtgjøring. Den nye forskriften gjelder fra 4. mai 2021.

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring, Frogn kommune

Gjeldende beløp

Nedenfor finner du ulike skjemaer tilknyttet godtgjøringsreglementet.

Kjøregodtgjøring

Kjøregodtgjøring utbetales for kjøring til møter der reisen én vei utgjør 5 km eller mer. Kjøregodtgjøring utbetales på grunnlag av utfylt reiseregning.

Klikk her for reiseregningskjema

Tap i arbeidsinntekt

Se reglementets punkt 6.2

Klikk her for skjema - tapt arbeidsfortjeneste

Dekning av utgifter til stedfortreder

Se reglementets punkt 6.2.1

Det kan ytes erstatning for utgifter til stedfortreder, vikar eller lignende som utøvelsen av vervet nødvendiggjør. Ved bruk av avspasering eller feriedager gis ikke erstatning. Erstatningen beregnes i prosentsatser av ordførerens godtgjøring på grunnlag av antall timer i møtet og reisetid. Hjemmearbeidende, studenter og pensjonister m.fl. kan kreve erstatning dersom de har hatt et reelt økonomisk tap. Beløp NAV trekker fra dagpenger, arbeidsavklaringspenger e.l. som følge av arbeid som folkevalgt, kan erstattes. Tap som er vanskelig å dokumentere, må sannsynliggjøres i egen skriftlig begrunnelse.

Kommunestyret vedtok den 15.12.2008 retningslinjer for representasjon i Frogn kommune.

Reglementet sier blant annet noe om hvem som kan representere Frogn kommune i offisielle sammenhenger.

Klikk her for å lese retningslinjene.

Reglement for partistøtte

I partiloven § 10 nr. 2 fremgår det at kommunestyret finansierer de folkevalgte grupene i kommunestyret, og at støtten til de folkevalgte gruppene skal ytes forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget.

Kommunestyret vedtok den 3. mai 2021 reglement for partistøtte i Frogn kommune.

Reglement for partistøtte