Reglement for godtgjøring

Innhold

Her finner du reglement for godtgjøring/partistøtte til folkevalgte i Frogn kommune.REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.
Skjema for dekning av utgifter til stedfortreder
Skjema for kjøregodtgjøring
Dekning av tapt arbeidsinntekt

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

 

Historikk:

Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid gjeldende ordførergodtgjørelse, pkt. 1.1 frem til 15.12.2008.Tillegg ettergodtgjøring vedtatt av kommunestyret 10.05.99, sak 25/99.
Revidert i kommunestyrets møte den 30.05.05, sak 46/05
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak den 19.06.06, sak 53/06
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak den 08.10.07, sak 91/07 og 92/07
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 17.12.07, sak 128/07
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 15.12.08, sak 100/08
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 14.12.09, sak 111/09
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 20.9.10, sak 88/10
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 10.9.12, sak 107/12
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 7.4.14, sak 39/14
 

1.0 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER  

1.1 Fast godtgjørelse
Ordføreren mottar en godtgjørelse tilsvarende 96 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Godtgjørelsen omfatter alt arbeid og møter som har sammenheng med ordførervervet. For møter i utvalg som ikke har direkte tilknytning til vervet, mottar ordføreren møtegodtgjørelse i tillegg. Justering av stortingsrepresentantenes godtgjørelse vurderes hver høst. Ved endring i godtgjørelsen, blir ordførerens godtgjørelse endret tilsvarende med virkning fra 1. mai samme år. Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig. Dersom ordførervervet ikke utføres på heltid, fastsetter kommunestyret godtgjørelsen årlig.

1.2 Pensjon Ordføreren er tilknyttet kommunens pensjonsordning. Premien er individuell. Full opptjeningstid er 16 år.

1.3 Ettergodtgjøring Ordføreren mottar ettergodtgjørelse i 3 måneder, uavhengig om vedkommende har trådt inn i ny stilling i denne perioden.

1.4 Sykepenger Ordføreren omfattes av sykelønnsordningen

1.5 Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer Ordføreren er tilknyttet kommunens gruppelivsforsikring

1.6 Mobiltelefon Abonnementsavgift og bruk av telefonen dekkes av Frogn kommune. Frogn kommune stiller mobiltelefon til disposisjon. 1.7 Fri avis Abonnementsavgift for én fritt valgt avis dekkes.   

2.0 FAST GODTGJØRELSE TIL VARAORDFØREREN

2.1 Fast godtgjørelse Varaordføreren mottar en fast godtgjørelse som tilsvarer 13 % av ordførerens  godtgjørelse pr. år. Godtgjørelsen omfatter alt arbeid og møter som har sammenheng med varaordførervervet. For møter i utvalg som ikke har direkte tilknytning til vervet, mottar varaordføreren møtegodtgjørelse i tillegg. Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig. 2.2 Inntreden som ordfører Dersom ordfører for en periode på mer enn en uke trer inn i annen funksjon med godtgjøring og varaordfører ivaretar ordførers oppgaver fullt ut i tilsvarende periode, godtgjøres varaordfører på lik linje med ordfører. Ordfører trekkes tilsvarende i godtgjøring. Varaordførers ordinære godtgjøring faller bort i samme periode.

3.0 ØVRIGE FASTE GODTGJØRINGER      3.1 Formannskap, Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur            Faste medlemmer, med unntak av ordfører og varaordfører, mottar en fast godtgjørelse som tilsvarer 5 % av ordførerens godtgjørelse pr. år. Lederne for utvalgene, med unntak av ordfører og varaordfører, mottar en fast godtgjørelse som tilsvarer 6 % av ordførerens godtgjørelse pr. år. Godtgjørelsen dekker alle møter i utvalget samt konferanser, kurs og befaringer som har sammenheng med vervet. Har et medlem forfall til mer enn halvparten av årets møter, skal det foretas fratrekk i godtgjørelsen. Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig. Møtende varamedlemmer gis en godtgjørelsen som tilsvarer 0,15 % av ordførers godtgjørelse pr. møte.

3.2 Forliksrådet Satser fastsettes av staten fra 01.01.06.

3.3 Kontrollutvalget Lederen mottar en fast godtgjørelse som tilsvarer 6 % av ordførerens godtgjørelse pr. år.  Godtgjørelsen dekker alle møter i utvalget, samt konferanser, kurs og befaringer som har sammenheng med vervet. Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig. Medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,15 % av ordførers godtgjørelse pr. møte. Godtgjørelsen utbetales 2 ganger pr. år, i juni og desember.

3.4 Administrasjonsutvalget Lederen mottar en fast godtgjørelse som tilsvarer halvparten av godtgjørelsen til lederne av hovedutvalgene. Medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,08 % av ordførerens godtgjørelse pr. møte.

4.0 GODTGJØRELSE PR. MØTE Godtgjørelsen utbetales 2 ganger pr. år, i juni og desember.

4.1 Kommunestyret Kommunestyrets medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,15 % av ordførers godtgjørelse pr. møte. Kommunestyrets medlemmer som er ikke er medlem av formannskap eller hovedutvalg mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,2 % av ordførers godtgjørelse pr. møte. Ordfører og varaordfører mottar ikke møtegodtgjørelse pr. møte for møter i kommunestyret.

4.2 Øvrige utvalg, styrer, råd, nemnder, komiteer m.v. Medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,08 % av ordførers godtgjørelse pr. møte. Møtelederen mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,12 % av ordførers godtgjørelse pr. møte.

4.3 Godtgjørelse til arbeidstakerrepresentanter Arbeidstakerrepresentanter i partssammensatte utvalg gis samme møtegodtgjørelse som de kommunalt oppnevnte dersom møtene er lagt utenom arbeidstiden.

4.4 Godtgjørelse til stemmestyrer og valgmedarbeidere Valgdagen: Medlemmer i stemmestyrene og valgmedarbeidere mottar en godtgjørelse på kr. 1200,- for 1/1 dag og kr. 600 for ½ dag. Ledere i stemmestyrene mottar en godtgjørelse på kr. 2000,-. Informasjonsmøter/opplæring: Medlemmer i stemmestyrene og valgmedarbeidere på valglokalene mottar en godtgjørelse på kr. 600,-. Ledere i stemmestyrene mottar en godtgjørelse på kr. 1000,-.

5.0 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE 5.1 Ordføreren Ordføreren mottar skyss- og kostgodtgjørelse etter ført kjørebok og regning i henhold til kommunens reiseregulativ. Ordføreren mottar ikke kostgodtgjørelse for reiser innen kommunen.

5.2 Øvrige kommunale ombuds-/ tillitsmenn Øvrige kommunale ombuds-/tillitsmenn mottar skyss- og kostgjørelse etter regning i henhold til kommunens reiseregulativ. De mottar ikke kostgodtgjørelse for reiser innen kommunen. 

6.0 DEKNING AV UTGIFTER

6.1 Telefonutgifter  a) Varaordfører mottar kr 2000,- pr år til dekning av telefonutgifter.

 b) Leder for Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker, for Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur og gruppeledere mottar kr 1200,- pr år til dekning av telefonutgifter. Beløpene utbetales under forutsetning av at det ikke er gitt godtgjørelse i henhold til pkt a).

6.2 Tap i arbeidsinntekt For møter som ikke dekkes av den faste godtgjørelsen, dekkes tap i arbeidsinntekt som følger: Erstatning for tap i arbeidsinntekt ytes etter følgende satser: Ulegitimert - utbetales etter regning med inntil kr. 1250,- pr. dag. Legitimert - utbetales etter regning med inntil kr. 2000,- pr. dag.

For møter som dekkes av den faste godtgjørelsen gjelder følgende: I de tilfeller den tap i arbeidsinntekter overstiger den faste månedlige godtgjørelsen, dekkes det overskytende beløpet.

For dekning av legitimert tap må det vedlegges dokumentasjon på trekk i lønn fra arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende er det ikke nødvendig å vedlegge dokumentasjon. Utbetalingen skjer på grunnlag av utfylt skjema.     Full erstatning forutsetter heldagsmøte (8 timer)            6.3 Dekning av utgifter til stedfortreder Dokumenterte utgifter til nødvendig stedfortreder i hjemmet (barnepass m.v) som følge av møter i folkevalgte organ dekkes med inntil kr. 1200,- pr. dag på grunnlag av utfylt skjema.

7.0 DISPENSASJON/FORTOLKNING AV BESTEMMELSENE 

I spesielle enkelttilfeller gis rådmannen følgende myndighet:
- dispensere fra ovennevnte bestemmelser
- ta avgjørelse i tilfeller som ikke er dekket av reglementets bestemmelser  

8.0 PARTISTØTTE
Partistøtten settes til 25 % av ordførerens lønn. Tilskuddet utbetales etter følgende beregningsmåte: 9/10 i representantstøtte og 1/10 gruppestøtte. Tilskuddet skal være uforandret hele budsjettåret, og skal utbetales innen utgangen av mars. Ordningen gjelder fra 1.1.2013