Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse behandler politiske saker med relevans for egen brukergruppe, men kan også ta opp og utrede saker etter eget initiativ.

Innhold

Lovfestet organ

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-2 bokstav e) - eldreråd, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. I tillegg er rådet opprettet i tråd med forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger).

Hvilke saker behandler rådet?

Rådet behandler ikke saker om enkeltpersoner, men skal holdes orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Kommunens enheter skal samarbeidet med rådet om saker av interesse for den delen av befolkningen rådet skal representere.

Rådet skal spesielt arbeide med

- tiltak med personer med nedsatt funksjonsevne som spesiell målgruppe.

- allmenne tiltak og tjenester som berører perosner med nedsatt funksjonsevne

- kommunen ordinære budsjett- og planarbeid ulike områder.

I saker av prinsipielle interesse skal rådet få anledning til å uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen.

Rådet uttaler seg om saker som behandles i kommunens politiske organer, men kan også ta opp saker på eget initiativ. Rådet kan også drive informasjonsvirksomhet.

Rådet tar initiativ til å forbedre samarbeid og samordning i saker av interesse for personer med nedsatt funksjonshemmede.

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet utviklet en veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse.

Klikk her for å komme til veilederen.

Slik kommer du i kontakt med rådet

Leder og nestleder er ennå ikke valgt. Informasjon legges ut når disse er valgt. Inntil videre kan du ta kontakt med politisk sekretariat, så vil spørsmålet bli videreformidlet. E-post politisketjenester@frogn.kommune.no

Universell utforming

Rådet har i mange år vært spesielt opptatt av temaet universell utforming og følger det jevnlig opp i behandling av politiske saker. Konkrete problemstillinger blir tatt opp med administrasjonen. 

Universell utforming (forkortet UU), eller bruk av livsløpstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, design, arkitektur, tjenste- og produktutvikling. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås. Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksemple egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal brukbar for alle.

I 2008 laget rådet en rapport om universell utforming i Frogn kommune.

Rapport.

Har du tips om steder eller områder i kommunen som er problematiske for personer med nedsatt funksjonshemmede hører vi gjerne fra deg.

Rådets møter

Rådets møter avholdes uken før kommunens hovedutvalg og formannskap har sine møter. På denne måten blir kommunens folkevalgte gjort kjent med rådets synspunkt om de politiske sakene som skal behandles.

Rådets møter avholdes normalt på tirsdager kl. 17.00, Frogn rådhus. Møtene annonseres sammen med øvrige møter i rådene og i de politiske utvalgene og er åpne for alle interesserte.

Klikk her for møteplan med møtedatoer, møteinnkallinger og andre dokumenter.

Rådets medlemmer

Rådet består av fem medlemmer, hvorav to er folkevalgte og tre er brukerrepresentanter. Medlemmene har hver sin personlige vararepresentant. 

Klikk her for oversikt over medlemmer og kontaktinformasjon. 

Retningslinjer for rådet

Reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse er en del av reglementet for folkevalgte organer.

Se kapittel 3.3, side 24 i gjeldende reglement.

 Årsmelding for rådet

Hvert år lages det en årsmelding for rådet som beskriver rådets arbeid i foregående råd.

Årsmelding for 2020

Årsmelding for 2019

Nyttige nettadresser

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisason som omfatter 80 ulike medlemsorganisasjoner.