Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Her finner du informasjon om kommunalt foreldreutvalg i grunnskolen, forkortet KFU. I KFU sitter er alle skoler representert. KFU har som hovedoppgave å fremme samarbeidet mellom hjem og skolen, men har også anledning til å med uttalelser til saker som er til behandling i de ordinære politiske organer i kommunen.

Innhold

Bakgrunn og formål

Kommunalt foreldreutvalg (KFU), som ble opprettet av kommunestyret i 2013, skal være et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt samordnende og koordinerende organ for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved alle grunnskolene i Frogn. I foreldreutvalget er hver skole representert med ett medlem.

Formålet med kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen skal være å øke forståelsen for og bedre samarbeidet mellom hjem og skole.

KFU skal nå sitt formål gjennom å:

  • Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolene, kommuneadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.
  • Være et høringsorgan for aktuelle saker som er behandling for hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK).
  • Være et rådgivende organ for de lokale FAU'ene.
  • Drive informasjonsarbei og idéskapning, og bidra til erfaringsutveksling og Foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen.
  • Legge til rette for økt foreldreengasjement og bidra til at foreldrerepresentantene skal få opplæring slik at de bedre kan ivareta sine oppgaver på den enkele skole best mulig.

Representanter skoleåret 2019-2020

Skoleåret 2019-2020 er Kathinka Røvig (Seiersten ungdomsskole) leder, mens Anne Wold (Sogsti skole) er nestleder.

Skole Medlem Varamedlem
Dal Christine Helen Hansen  
Drøbak    
Dyrløkkeåsen Gro Holter  
Heer    
Seiersten Kathinka Røvig (leder)  
Sogsti Anne Wold (nestleder) Jon Stranger

Møtene i KFU

Det avholdes 6-8 møter i året. Møtene følger møteplanen for kommunens øvrige råd og politiske organer.

Møtene avholdes på Frogn rådhus på tirsdager kl. 18.00.

Møteplan og saksdokumenter.

Reglement

Kommunestyret vedtok den 22. april 2013 (sak 30/13) kommunestyremeldingen om skole. I meldingens kapittel 4.3 Foreldreinnflytelse beskriver rådmannen kommunalt foreldreutvalg (KFU) som ett av flere tiltak for foreldremedvirkning. I konklusjonen til samme kapittel heter det bl.a.: "Rådmannen fremmer sak om reglement for kommunalt foreldreutvalg". Kommunestyret vedtok den 9.12.2013 (sak 143/13) reglement for kommunalt foreldreutvalg.

Reglementet for KFU

Hvis du vil vite mer om behandlingen av reglementet finner du saksutskriften her.

Nyttige ressurser

Lokalt og regionalt

Skolene i Frogn

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Nasjonalt

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Utdanningsdirektoratet (Udir)

Kunnskapsdepartementet

Nullmobbing.no

Barnevakten.no

Nasjonale sentra

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning: Lesesenteret

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning: Skrivesenteret

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa: Nynorsksenteret

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

Lov og forskrift

Opplæringslova

Forskrift til opplæringslova