Internasjonalt samarbeid

Frogn kommune har etablert samarbeid med flere kommuner og byer i utlandet. I tillegg er Frogn kommune medlem av organisasjonen Mayors For Peace.

Innhold

Generelt

Frogn kommune har gjennom årenens løp knyttet ulike internasjonale forbindelser. Hensikten med denne nettsiden er å gi informasjon om hvilke forbindelser som er etablert, slik at innbyggerne i Frogn og kommunens egen organisasjon lettere kan gjøre seg nytte av de muligheter som måtte finnes.

Kommunestyret behandlet i mars 2016 saken "Frogn kommunes internasjonale engasjement - evaluering" (kommunestyresak 37/16). Det ble lagt frem en evalueringsrapport som kommunestyret tok til orientering. Kommunestyret vedtok videre at Frogn kommune er positiv til invitasjoner til videre samarbeid med eksisterende internasjonale forbindelser, men at etablering av eventuelle nye formelle internasjonale forbindelser skal behandles av kommunestyret. Ambisjonsnivået for samarbeidene skal være å legge til rette for:

- utveksling på kulturelt og faglig nivå mellom kommunene

- etablering av kontakter mellom kommunens lag og foreninger og tilsvarende i samarbeidskommunene.

- søke å utvikle felles prosjekter som gir ekstern finansiering

Bruk kommunens internasjonale forbindelser!

Som det fremgår av evalueringsrapporten fra 2016, har intensiteten i kommunens kontakt med vennskapskommuner og andre internasjonale forbindelser variert over tid, men forbindelsene eksisterer som en mulighet for de som ønsker å bruke forbindelsene.

Nordiske vennskapskommuner

Frogn kommune har gjennom Foreningen Norden etablert vennskapsforhold med andre kommuner i Norden. Foreningen Norden har i sitt prinsipprogram for 2016-2018 vedtatt å arbeide for at kommuner utnytter potensialet i nordiske vennskapsbysamarbeid, til nytte for kommunenes innbyggere.

Frogns vennskapskommune i Sverige er Åmål kommune. Åmål ligger i Västra Götalands län og har ca 11 000 innbyggere.

Frogns vennskapskommune i Finland er Loimaa kommune. Loimaa ligger i det sørvestlige Finland og har ca. 18 000 innbyggere.

Frogns vennskapskommune i Estland er Türi. Türi er en kommune i det østlig-sentrale Estland, sørøst for hovedstaden Tallin.

Kommunen har ca 11 000 innbyggere.

Frogns vennskapskommune i Latvia er Kuldiga. Kuldiga ligger i den vestlige delen av Latvia og har ca 12 000 innbyggere.

Bakgrunnen for forbindelsen med Kuldiga er rehabiliteringsprosjektet "Riktig Restaurering" i den gamle bydelen i Kuldiga by. Dette var et prosjekt som oppsto ved hjelp av støtte fra EU, og dere Riksantikvaren, Akershus fylkeskommune og Frogn kommune var med som samarbeidspartnere. En del av prosjektet var utveksling mellom håndverkere fra Frogn og Kuldiga. Samarbeidet førte til etablering av et håndverkssenter på Kuldiga District Museum og tilsvarende på Follo Museum i Frogn.

Samarbeidet ble senere utvidet til å omfatte flere områder, som utdanning og kultur.

Berlin (Stadtteil Mitte)

Frogn sendte i åretne 1990-2013 et juletre til Berlin. Formelt var juletreet en gave fra Frogn kommune til bydelen Mitte, sentralt i Berlin. Juletreet ble en viktig del av den norske ambassadens markedsføring av Norge i Berlin og Tyskland. I 1998 avga daværende ordfører Bjørn Loge og daværende borgermester i bydelen Mitte en felles erklæring om etblering av et bypartnerskap mellom Frogn og Mitte. Pr.i dag har bydelen Mitte kategorisert forbindelsen til Frogn som "vennskapelig forbindelse" og ikke "partnerskap".

Osaka, Japan

I årene 2002-2008 sendte Frogn kommune et juletre til Osaka i Japan. Bakgrunnen for dette var at en japansk privatperson hadde besøkt Drøbak og ble fascinert av Drøbak som juleby. Som følge av denne interessen ble det etterhvert etablert kontakt mellom politisk ledelse i Frogn og Osaka. I en felles erklæring fra Frogns ordfører og presidenten i Osakas valgte forsamling fra 2008  fremgår det at treet symboliserer kjærlighet, fred og vennskap, og at man ved hjelp av treet skal fremme gjensidig forståelse og "goodwill" mellom Frogn og Osaka.

Golfo Aranci, Italia

Vennskapsforbindelsen med Golfo Aranci på Sardina er av forholdsvis ny dato. I 2011 ble Frogn kontaktet av representanter for byen. I 2012 ble det undertegnet en samarbeidsavtale mellom de to kommunene.

Mayors for Peace

Frogn er medlem av organisasjonen Mayors for Peace. Organisasjonen arbeider først og fremst for en global avskaffelse av atomvåpen, men rettere også oppmerksomheten mot eliminering av sult og fattigdom, hjelp til flyktninger, menneskerettigheter og beskyttelse av miljøet. Tidligere ordfører, Thore Vestby, er pr. 2016 en av flere visepresidenter i organisasjonen. Kommunestyret har gitt ordfører anledning til å utpeke Thore Vestby som "stedfortredende ordfører" til å videreføre Frogn kommunes engasjement i Mayors for Peace. Mer informasjon om Mayors for Peace finner du her