Lokalpolitikk i Frogn

Innhold

Ordfører


  

Kontaktinformasjon ordfører Hans Kristian Raanaas:

Telefon: Kontor: 64 90 60 06, mobil 415 31 303

Postadresse: Frogn kommune, pb 10, 1441 Drøbak

Epost: hans.kristian.raanaas@frogn.kommune.no

Gruppeledere

En gruppeleder er leder for partigruppen i kommunestyret. Gruppeledere i Frogn kommune:

HØYRE
Sigbjørn Odden, Strandveien 23, 1444 Drøbak. Tlf. 915 47 952
E-post: siodden@online.no

ARBEIDERPARTIET
Rita Hirsum Lystad, Skorkebergåsen 25, 1447 Drøbak Tlf. 907 21 982
Epostadresse: rita.h.lystad@hiof.no

VENSTRE
Line Stokholm, Vestbyveien 41b, 1444 Drøbak. Tlf. 930 03 940

Epostadresse: lst@kile-stokholm.no

FREMSKRITTSPARTIET
Ole Scheie, Kringerudåsen 16, 1445 Heer Tlf. 907 51 335
Epostadresse: oescheie@broadpark.no

SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Sylvi Ofstad Samstag, Badehusgata 15, 1440 Drøbak Tlf. 954 63 522
Epostadresse: s-ofstad@online.no

PENSJONISTPARTIET
Jon Bekkevold, Skogroveien 3, 1447 Drøbak
Epostadresse: jobekke@online.no

SENTERPARTIET
Morten Bjerknæs, Slottetkollen 9, 1455 Nordre Frogn. Tlf. 995 30 494
Epostadresse: mortenbjerknaes@gmail.com

MILJØPARTIET DE GRØNNE 

Linda Byström, Villaveien 4, 1440 Drøbak Tlf. 417 64 357

Epostadresse: bystrommdg@gmail.com

RØDT

Egil Fredriksen, Lerkesvingen 4, 1448 Drøbak. Tlf. 469 37 080

Epostadresse: freegi@online.no

UAVHENGIG REPRESENTANT
Bente Bjerknes, Nesoddveien 388, 1455 Nordre Frogn Tlf. 926 53 006  
Epostadresse: bente.bjerknes@gmail.com

Partiledere

Her finner du partiledere for de politiske partiene i Frogn.

Frogn Arbeiderparti Postboks 222, 1441 Drøbak Leder: Rita Hirsum Lystad Tlf: 907 21 982
E-post: rita.h.lystad@hiof.no

Frogn Fremskrittsparti Leder: Terje Sørensen, Heer terrasse 13, 1445 Drøbak. Tlf. 952 82 883

E-post: revlon@online.no

Frogn Høyre Leder: Bente Krystad Heiersjø, Hubrofaret 14, 1448 Drøbak. Tlf- 916 07 435
E-post: bente.heiersjo@frognhoyre.no

Frogn Venstre Leder: Per Sætre Aas, Villaveien 17, 1443 Drøbak Tlf  911 16 483

Epost: peraas@outlook.com

Frogn Kristelig Folkeparti Leder: Sigbjørn Kvistad, Dyrløkkeveien 6A, 1448 Drøbak
E-post: sigbjorn.kvistad@gmail.com

Frogn Pensjonistparti Leder: Jon Bekkevold, Skogroveien 3, 1447 Drøbak
E-post: jobekke@online.no

Frogn Senterparti Leder: Per Frogner, Osloveien 174, 1449 Drøbak. Tlf. 917 91 531.

Epost: ptfrogner@gmail.com

Frogn Sosialistisk Venstreparti Leder: Terje Lund, Solveien 1, 1443 Drøbak Tlf. 940 56 104
Epostadresse: tl1015@online.no

Frogn Miljøpartiet De Grønne Leder: Liv Ellingsen, Sogstikollen 24F, 1446 Drøbak.

Epost liv.ellingsen@gnail.com

Frogn Rødt Leder: Bjørn Rønbeck, tlf. 970 16 409.

Epost: ronbeckbjorn@gmail.com

 

 

Kommunens råd

I Frogn kommune er det opprettet fire råd/utvalg som skal ivareta ulike brukergruppers interesser.

Frogn kommunale eldreråd (lovpålagt)

Frogn kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse (lovpålagt). Klikk her hvis du vil vite mer om rådet.

Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Frogn. Klikk her hvis du vil vite mer om foreldreutvalget.

Ungdomsrådet i Frogn (lovpålagt)

Møtetidspunkt

Det er forskjellige møtetidspunkt for utvalgene.

Klikk her for å se møtetidspunktene for utvalgene.
 • Kommunestyret: mandag kl. 16:30. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
 • Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker: mandag kl. 16.30. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00
 • Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenster: mandag kl. 17.30. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
 • Hovedutvalget for oppvekst og kultur: tirsdag kl. 17.30. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
 • Administrasjonsutvalget: onsdag kl. 14.30 (tidspunkt kan variere)
 • Formannskapet: onsdag kl. 16.30
 • Eldrerådet: mandag kl. 16.00. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 16.00.
 • Rådet for personer funksjonsnedsettelse: tirsdag kl. 17.00
 • Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen: tirsdag kl. 18.00
 • Klageorganet: Onsdager (kun ved behov)
 • Kontrollutvalget for omsetning av alkohol: (kun ved behov)
 • Kontrollutvalget: Dager varierer. Se kontrollutvalgets nettside.

 

Habilitet

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner – veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet
Habilitet i kommuner

 

Spørsmål/innspill fra innbyggerne

Spørsmål og innspill fra innbyggerne skal være en arena under kommunestyremøtet for dialog mellom innbyggerne og de folkevalgte/administrasjonen i kommunen. Halvtimen kan brukes til å reise spørsmål, komme med forslag, synspunkter og innspill innenfor de kommunale virksomhetsområdene.

Klikk her for å se retningslinjene
 • Det avsettes inntil ½ time til ”spørsmål/innspill fra innbyggerne” som en fast ordning i den uformelle delen av utvalgs- og kommunestyremøtene. Tidspunktet er kl. 18.00 i både kommunestyret og hovedutvalgsmøtene. I eldrerådet er det kl. 16.00.
 • ”Spørsmål/innspill fra innbyggerne” annonseres spesielt i møteannonsen
 • Spørsmål/innspill til saker som er oppført til behandling i møtet tillates ikke.
 • Spørsmål/innspill rettes muntlig til ordfører eller utvalgsleder.
 • Dersom spørsmålsstilleren ikke ønsker å stille spørsmålet selv, kan dette leveres skriftlig til Politisk sekretariat for opplesning av ordfører eller utvalgsleder.
 • Det skal åpnes for kommentarer fra utvalget/kommunestyret og fra rådmannen
 • Ønsker spørsmålsstilleren skriftlig svar, må spørsmålet leveres skriftlig.
 • Innspill, spørsmål og svar protokolleres.

Temadiskusjoner

Temadiskusjoner skal være en arena for dialog mellom administrasjonen, folkevalgte og innbyggere/berørte, der store og viktige saker kan diskuteres før administrasjonen starter sin saksbehandling.

Følgende retningslinjer gjelder:

 • Temadiskusjoner videreutvikles som arbeidsform i den uformelle delen av utvalgs- og kommunestyremøtene. Av hensyn til publikum skal diskusjonene ikke gjennomføres før kl. 18.00.
 • Temaet annonseres og publikum inviteres til å delta i diskusjonen.  Aktuelle lag, foreninger, direkte berørte  e.l. inviteres spesielt. 
 • Som grunnlag for temadiskusjonene utarbeides det som hovedregel er notat med problemstillinger/forslag som ønskes diskutert. 
 • Temadiskusjonene skal som hovedregel ikke vare mer enn 1 time 
 • Temaet og hovedtrekkene i eventuelle konklusjoner protokolleres. Trekkes ingen konklusjoner protokolleres kun at saken ble diskutert.  Som grunnlag for det videre arbeid lages det et internt notat der meninger, innspill og eventuelle konklusjoner er referert.

Innbyggerinitiativ

En måte å sette en sak på dagsorden er gjennom ett innbyggerinitiativ. Her kan du lese mer om dette.

Som innbygger i kommuen har du en initiativsrett.  Det vil si rett til å sette en sak på dagsorden i kommunen. Kommunestyret har ikke plikt til å vedta forslaget, men de må ta stilling til det innbyggerne foreslår i løpet av 6 måneder.

Initsiativretten er nærmere beskrevet i kommunelovens § 39 A.

Visse krav må være oppfylt:
•Minst 2% av innbyggerne  i kommunen, alternativt minst 300,  må stå bak kravet.
•Forslagene som kreves behandlet må gjelde  kommunens virksomhet, dvs. virksomhet som kommunen selv driver eller kan drive.  Begrepet omfatter således både lovpålagte oppgaver og andre oppgaver som kommunen utfører.
•Samme sak/forslag kan ikke ha blitt behandlet i løpet av de siste fire årene

Hvem kan fremsette krav?
•Enkeltpersoner som er registrert som bosatt i kommunen. Det betyr at også personer under 18 år har initiativrett.

Hvordan fremsette kravet?
•Støtte til initiativet dokumenteres gjennom underskrifter. For å kunne kontrollere at bosettingsvilkåret er oppfylt, må navn og adresse fremkomme tydelig. Det må også oppgis hvem som er talspersoner for initiativet.

Om befaring av eiendom

Politiske utvalg i kommunen kan ha behov for å befare en eiendom / område før de skal behandle en sak.  Her kan du lese mer om hvordan en befaring gjennomføres.

Veiledning for befaringer med politiske utvalg i Frogn kommune

Denne veiledningen er utarbeidet for befaringer i de faste utvalgene i Frogn  kommune. Rådmannen er ansvarlig for gjennomføring og regi på befaringene; aktivitene  og arbeidsfordelingen for øvrig fremgår av punktene nedenfor.

Fase/tidspunkt

Oppgave

Ansvar

Før befaring

 1. Følge opp utvalgets ønske om befaring i utsatt sak, eller på eget initiativ eller etter innspill fra saksbehandler eller berørte, avgjøre om og når det skal være befaring. Tydeliggjøre hva som er hensikten med befaringen (hva vi skal se etter)
 2. Varsle utbygger og evt. aktuelle berørte om befaringen og hensikten med den.
 1. Enhetsleder i samråd med rådmann/kommunalsjef og evt. utvalgsleder
 2. Saksbehandler, evt. ved hjelp av politisk sekretariat.

Under befaring

 1.  Ivareta koordinering og ledelse av befaringen
 2. På befaringsstedet innlede med en orientering om saken og presisere hvorfor vi befarer og hva vi skal se etter. Tilpasse orienteringen både til utvalgsmedlemmene og evt. fremmøtte parter.
 3. Aktivt vise det som skal vises.
 4. La representanter for partene kort kommentere det tema/de forhold som befares (hvis dette er pratisk mulig)
 5. Svare på evt. spørsmål fra partene eller utvalgsmedlemmene.
 6. På en vennlig måte avskjære diskusjon og saksbehandler, samt bidra til å unngå "saksbehandling" på stedet.
 7. Orientere om at saken etterpå behandles i åpent møte og takke for at utvalget fikk komme og se.
 1. Rådmann/kommunalsjef (delegeres evt. til aktuell enhetsleder)
 2. Enhetsleder eller saksbehandler
 3. Enhetsleder eller saksbehandler.
 4. Leder av befaringen.
 5. Enhetsleder eller saksbehandler.
 6. Leder av befaringen.
 7. Leder av befaringen.

 

Om internasjonalt samarbeid

Frogn kommune har en rekke internasjonale forbindelser.

Klikk her hvis du vil lese mer om kommunens engasjement utenfor landegrensene

Frogn kommune er medlem av organisasjonen Mayors for Peace.

Klikk her hvis du vil vite mer om Mayors for Peace

 

Gaver til jubilerende organisasjoner

Kommunestyret har vedtatt at organisasjoner som har jubileum skal motta en pengegave fra kommunen.
Størrelsen på pengegaven skal reflektere størrelsen på organisasjonen, målt i antall medlemmer.

Ordfører oppfordrer alle jubilerende organisasjoner til å ta kontakt med kommunen og fortelle om jubileet.

Det er vedtatt retningslinjer for pengegaven. Retningslinjene er som følger:

1)Kommunen v/ordfører gis anledning til å gi en pengegave til organisasjoner
som fyller 50, 75 eller 100 år, deretter hvert 25. år.
2) Pengegaven
- skal kun gis til organisasjoner som er basert i Frogn
- skal kun gis til foreninger registrert i frivillighetsregisteret
3) Størrelsen på pengegaven:
Basert på organisasjonens medlemstall i jubileumsåret gis det en pengegave
etter følgende satser:
100 år og deretter ved hvert 25. år: Kr 10 pr. medlem.
75 år: Kr 7 pr. medlem.
50 år: Kr 5 pr medlem.
Minstebeløpet er kr. 1000,-
4) Gaven finansieres over formannskapets reserve.
5) Ordfører/varaordfører eller den som representerer kommunen overrekker
gaven, jmf. kommunens retningslinjer for representasjon.