Kontrollutvalget i Frogn

Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum.

Innhold

Om kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av 7 medlemmer og 11 varamedlemmer og forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum. Dette gjelder ikke saker som har juridisk hjemmel for lukking.

Møter 2020

Møtekalender og møtedokumenter

Medlemmer

Medlemmer i valgperioden 2019-2023

 Varamedlemmer i valgperioden 2019-2023

 • Tore Svendsen (H)
 • Eva Bratlie (H)
 • Frode Waaler (H)
 • Inger Ek (H)
 • Eva Jorunn Bækken Haugen (H)
 • Årid Elvan (AP)
 • Anne Karine Halvorsen Thorén (SV)
 • Morten Johnsen (Rødt)
 • Terje Lund (SV)
 • Gunnar Andersen (AP)
 • Erik Lundeby (V)

 

Rapporter

Forvaltningsrevisjonsrapporter

 

Sekretariat

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har som formål å yte sekretær- og utrederbistand til kontrollutvalgene i de syv medlemskommunene: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Sekretariatet forbereder og følger opp alle møtene i utvalgene. 

Kontaktinfo FIKS:

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Besøksadresse: Rådhusplassen 29, 1430 ÅS

Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum, mobil 928 83 392

Epost: FIKS@follofiks.no