Kontrollutvalget i Frogn

Her finner du informasjon om kontrollutvalget i Frogn og kontrollutvalgets møter.

Innhold

Om kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg (kapittel 23 i kommuneloven) og velges av kommunestyret i det første møtet i valgperioden.

Kontrollutvalget er et redskap for kommunestyret til å få innsyn i og føre tilsyn med hvordan rådmannen løser sine opptaver. Tilsynsansvaret omfatter også politiske utvalg under kommunestyret. Kontrollutvalget påser også at revisjonen fungerer på en betryggende måte.

Kontrollutvalget i Frogn består av 7 medlemmer og 11 varamedlemmer. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum. Dette gjelder ikke saker som har juridisk hjemmel for lukking. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS). Sekretariatet forbereder møtene, ivaretar sekretærfunksjonen i møtene og etterarbeidet etter møtene.

Medlemmer i valgperioden 2019-2023

Medlemmer i valgperioden 2019-2023

 Varamedlemmer i valgperioden 2019-2023

 • Tore Svendsen (H)
 • Eva Bratlie (H)
 • Frode Waaler (H)
 • Inger Ek (H)
 • Eva Jorunn Bækken Haugen (H)
 • Årid Elvan (AP)
 • Anne Karine Halvorsen Thorén (SV)
 • Morten Johnsen (Rødt)
 • Terje Lund (SV)
 • Gunnar Andersen (AP)
 • Ellen Klynderud (SP)
 • Knut Houge (V)

Møtedokumenter

Kontrollutvalgets møtedokumenter publiseres både på hjemmesiden til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS og på Frogn kommunes hjemmeside. 

Møter i 2022

7.12.2022

9.11.2022

28.9.2022

24.8.2022

1.6.2022

20.4.2022

2.3.2022

19.1.2022

Møter i 2021

01.12.2021

10.11.2021

29.9.2021

18.8.2021

26.5.2021

14.4.2021

3.3.2021

20.1.2021

Tidligere møter

1.7.2020-31.12.200: Møtekalender og møtedokumenter på kontrollutvalgets nettsider hos VIKUS IKS

For møter før 1.7.2020, se hjemmesiden til Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Sentrale dokumenter og revisjonsrapporter

Sentrale dokumenter og revisjonsrapporter publiserer på kontrollutvalgets nettsider hos VIKUS IKS. 

Sekretariat

Fra 1.7.2020 er sekretariatsfunksjonen overtatt av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS).

Kontaktinfo

Postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog

Besøksadresse: Lørenskog Rådhus, Hasselveien 6, 1470 Lørenskog

Kontrollutvalgssekretær: Rådgiver Gunhild Irene Berg, tlf 993 93 688

Epost: post@vikus.no

Nyttige lenker

nettsiden til VIKUS er det samlet en rekke lenker som er relevante for kontrollutvalgets arbeid og ansvarsområde.