Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget avholdes i Frogn mandag 9. september. Denne nettsiden gir deg informasjonen du trenger i forkant av valget. Sidene vil bli løpende oppdatert med ny informasjon etterhvert som valget nærmer seg. Vi vil også publisere valgresultatene så snart de er klare.

Innhold

Valgdagen

Valgdagen er 9. september

Valglokalene er:

Drøbak krets - Aulaen, Seiersten ungdomsskole

Sogsti krets - Sogsti skole, gymsalen

Heer krets - Heer skole, gymsalen

Dyrløkkeåsen krets - Dyrløkkeåsen skole, hallen

Nordre Frogn krets - Dal skole, gymsalen

Åpningstidene for samtlige valglokaler på valgdagen er kl. 09.00 til kl. 21.00.

Hva kan jeg stemme på?

Denne gangen er det to valg: Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget.

Fristen for å levere listeforslag for partier og andre som ønsker å stille til valg var 1. april kl. 12.00.

Listeforslag ved kommunestyrevalget i Frogn kommune

Her er samtlige listeforslag som er levert innen innleveringsfristen:

 

Listeforslag Arbeiderpartiet

Listeforslag Fremskittspartiet

Listeforslag Høyre

Listeforslag Kristelig Folkeparti

Listeforslag Miljøpartiet De Grønne

Listeforslag Pensjonistpartiet

Listeforslag Rødt

Listeforslag Senterpartiet

Listeforslag SV - Sosialistisk Venstreparti

Listeforslag Venstre

Videre saksbehandling:

Listene gjennomgås nå av valgstyret for å kontrollere at oppførte kandidater er valgbare, det vil si at de er folkeregistrert bosatt i Frogn kommune og at de fyller minst 18 år i løpet av 2019.

Samtlige kandidater vil i løpet av de nærmeste dagene bli varslet om at der oppført på en liste, og vil ha frist til 29. april 2019 med å be om å bli strøket fra listen.

Brevet sendes ut med «Svarut» fra Frogn kommune, det vil si at brevet primært vil komme i Altinn eller i Digipost.

Kandidater som ønsker å bli strøket fra listen må levere inn melding om dette. Meldingen må være underskrevet for hånd. Valgstyret må ha original underskrift.

Fristen for å trekke listeforslag i sin helhet er 23. april 2019.

Valgstyret vil behandle sak om godkjenning av listeforslag den 8. mai 2019.

 

Fristen for å levere listeforslag for partier og andre som ønsker å stille til valg var 1. april kl. 12.00.

18 partier har levert listeforslag til Viken:

 1. Kristelig Folkeparti
 2. Høyre
 3. Fremskrittspartiet
 4. Senterpartiet
 5. Arbeiderpartiet
 6. Venstre
 7. SV - Sosialistisk Venstreparti
 8. Kystpartiet
 9. Liberalistene
 10. Rødt
 11. Miljøpartiet De Grønne
 12. Helsepartiet
 13. Partiet De Kristne
 14. Piratpartiet
 15. Pensjonistpartiet
 16. Alliansen
 17. Demokratene
 18. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Fylkesvalgstyret skal godkjenne listene.

Forhåndstemming

Det blir etablert mottak av forhåndstemmer på rådhuset fra og med 12. august. Du kan forhåndstemme til og med 6. september.

Åpningstiden er som følger:

12. august - 30. august, kl. 10.00 - 15.00, mandag til fredag

Lørdag 31. august kl. 13.00 - 16.00

Søndag 1. september kl. 13.00 - 16.00

Mandag 2. september kl. 10.00 - 19.00

Tirsdag 3. september kl. 10.00 - 19.00

Onsdag 4. september kl. 10.00 - 19.00

Torsdag 5. september kl. 10.00 - 19.00

Fredag 6. september kl. 10.00 - 15.00

Forhåndstemmemottaket tar både i mot stemmer fra velgere som er manntallsført i Frogn kommune og i andre kommuner. Vi sender stemmen i posten til den kommunen du er manntallsført i for registrering og senere opptelling sammen med øvrige forhåndstemmer.

Stemmegivningen foregår på samme måte som på valgdagen.

Stemmemottak på institusjoner og Frogn videregående skole

Det vil bli etablert forhåndstemmemottak mellom 2. og 4. september på Ullerud bofellesskap, Ullerud helsebygg og Frogn videregående skole. Informasjon om dager/tider på hvert sted vil bli publisert senere.

Ambulerende stemmemottak/stemme hjemme

Dersom du har problemer med å komme deg til et valglokale, kan du søke om å få stemme
hjemme. Du må søke senest 5. september. Mer informasjon om hvordan du går frem kommer her.

Tidligforhåndstemming

 

For de som hverken har mulighet til å stemme i ordinær forhåndstemmeperiode eller på valgdagen, er det mulig å avlegge såkalt tidligforhåndstemme på Frogn rådhus i perioden 1. juli til 9. august (mandag - fredag). Ta kontakt med Frogn kommune for å avtale tid.

 

Telefon: 64 90 60 00

 

 

Ofte stilte spørsmål om valg

Hvem har stemmerett?

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

1. være a) norsk statsborger b) utenlandsk statsborger og innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene c) statsborger fra annet nordisk land og folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

2. ha fylt 18 innen utgangen av valgåret

3. ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og

4. være, eller tidligere har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Hva er manntallet?

Manntallet er en liste over alle personer med stemmerett som er oppført i folkeregisteret i kommunen den 30. juni i valgåret.

Hvis du flytter til Frogn kommune og blir oppført i folkeregistrert her etter den 30. juni, vil du ha stemmerett i kommunen du flyttet fra. Hvis du flytter fra Frogn etter 30. juni, er det fortsatt i Frogn du vil ha stemmerett. Du må enten dra til den "riktige" kommunen på valgdagen eller bruke mulighetene du har til å forhåndstemme. 

Hvordan vet jeg at jeg står i manntallet?

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i slutten av juli måned. Det er ikke anledning til å publisere manntallet på kommunens hjemmesider, men du kan kontakte Frogn kommune, tlf. 64 90 60 00, hvis du lurer på om du står i manntallet.

Utenlandsboende som har vært bosatt i utlandet i kortere tid enn 10 år, og som hadde siste folkeregistrerte adresse i Frogn, vil være oppført i manntallet for Frogn. Hvis du har vært bosatt i utlandet i 10 år eller mer vil du ikke være oppført i manntallet.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet eller det er andre feil, kan du sette fram krav til valgstyret om retting. Krav om retting gjelder kun vedrørende feil, ikke vedrørende flytting etter 30. juni 2019.

Krav om retting sendes skriftlig og begrunnet til Frogn valgstyre, pb. 10, 1441 Drøbak eller til postmottak@frogn.kommune.no

Alle som står i manntallet og som er registrert med en fast adresse i Norge får tilsendt valgkort. På valgkortet står det hvilken kommune du har stemmerett i.

Hvem kan søke om å bli ført inn i manntallet?

Hvis du har vært bosatt i utlandet i 10 år eller mer faller du automatisk ut av manntallet. Da kan du søke om å bli oppført i manntallet. Med mindre du flytter tilbake til Norge må du gjøre dette i forkant av hvert valg.

Når får jeg valgkortet i posten?

Valgkort sendes ut til alle som er registrert i manntallet og som har en fast adresse i kommunen.

Valgkortet gir informasjon om hvor og når du kan stemme og vil bli sendt ut av Valgdirektoratet før 10. august 2019

Du må ikke ha valgkortet når du skal stemme, men det er en fordel, fordi avkryssing i manntallet vil gå raskere.

Hvordan stemmer jeg?

Stemmegivningen foregår på følgende måte:

1) Når du kommer til valglokalet blir du vist inn i et stemmeavlukke. Valghandlingen skal foregå i enerom og usett.

2) I valgavlukket vil du finne to sett sedler, både til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Du velger selv om vil stemme ved ett eller begge valg. Du tar en stemmeseddel fra det partiet eller den gruppen du ønsker å stemme på, til ett eller to valg, og gjør de endringer som ønsker å gjøre på sedlene.

3) Du bretter sammen stemmeseddelen (eller sedlene) slik at ingen ser hva du har stemt på og går til en valgfunksjonær, som stempler stemmeseddelen. Hvs du har stemt ved begge valg, skal begge sedlene stemples.

4) Du blir deretter krysses av i manntallet. I den forbindelse kontrollerer en valgfunksjonær at du står i manntallet og at du ikke allerede har avlagt stemme. Du må legitimere deg dersom en av valgfunksjonærene ikke kjenner deg og kan bekrefte identiteten din. Du må ikke ha valgkortet når du skal stemme, men det er en fordel, fordi avkryssing i manntallet vil gå raskere.

5) Du legger selv stemmeseddelen- eller sedlene i urnen.

Kan man få hjelp til å avlegge stemme?

Velgere som trenger hjelp til å utføre valghandlingen, kan be en valgfunksjonær om nødvendig hjelp. Velgere med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming kan i tillegg peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede.

Velgere som ikke er i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan avgi stemme umiddelbart utenfor. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut og har med seg nødvendig valgmateriell, inklusiv urne.

Må jeg legitimere meg i valglokalet?

Hvis ikke stemmemottakeren eller en annen valgfunksjonær kjenner deg og kan bekrefte identiteten din må du ha med et gyldig ID-bevis med bilde. Det må være et identitetsbevis med et visst offisielt preg. Vi anbefaler førerkort, bankkort med bilde, pass eller lignende.

Hvilke endringer på stemmeseddelen kan jeg gjøre?

Dersom du ikke er enig i rekkefølgen på kandidatene på stemmeseddelen, er det mulig å gjøre rettelser. Ved kommunestyrevalg kan du gi en personstemme til en annen person på listen. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange man ønsker på listen.

Det er også mulighet for å gi det som blir betegnet som en «slengerstemme». Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til. Dersom du fører opp slengerstemmen, vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.

Ved fylkestingsvalget kan du også gjøre endringer på stemmeseddelen. Reglene er de samme som for kommunestyrevalg, med unntak av slengerstemmer. Det er ikke anledning til å gi slengerstemmer ved fylkestingsvalget.

På stemmesedlene er det beskrevet hvordan du kan gjøre endringer.

Hva er stemmetillegg/forhåndskumulering?

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, og kan potensielt bestå av mange eller få kandidater.

Dette avgjøres av hvor stort kommunestyret er, og dermed hvor mange representanter som skal velges. Minimumskravet til kandidatnavn på sedlene i alle kommuner er imidlertid lik, og er på 7 kandidatnavn.

På enkelte stemmesedler vil du se at de øverste kandidatenes navn står i fet skrift. Dette er fordi partiene ved kommunestyrevalg kan gi enkelte kandidater et «stemmetillegg». Dette innebærer at disse kandidatene gis et stemmetillegg i sitt personlige stemmetall på 25 prosent av det antall stemmesedler partiet eller listen mottar ved valget.

Stemmeseddelen til fylkestingsvalget er blå. Også ved dette valget må det stå et minimum antall på syv kandidater på listen. Maks antall avgjøres av størrelsen på fylkestinget, og hvor mange representanter som skal velges.

Ved fylkestingsvalget kan også partier eller lister som stiller til valg føre opp et visst antall kandidater som får det overnevnte stemmetillegget.

Statlig informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget

Her finner statlig informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget:

Valg.no

Kommunaldepartementets nettsider om valg og demokrati

Valgresultat.no  Her kan du velge type valg og år.

Har du spørsmål om valget?

Ta kontakt Frogn kommune.

Tlf: 64 90 60 00

Epost: postmottak@frogn.kommune.no

Brev: Frogn kommune, pb 10, 1441 Drøbak

Besøksadresse: Rådhusveien 6, 1443 Drøbak