Kommunereformen og Frogn

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Her kan du lese om arbeidet i Frogn kommune.

Innhold

Hvorfor kommunereform?

Kommunesammenslåing i Norge betyr at flere norske kommuner blir slått sammen ved stortingsvedtak. Hensikten med sammenslåing kan være å gi innbyggerne bedre kommunale tjenester, men også å effektivisere driften og dermed spare penger.
Felles arealplanlegging og antatte stordriftsfordeler har vært argumenter i denne sammenheng. I tillegg kan sammenslåingen motiveres av bedre politisk samordning i området. Samtidig skal de enkelte innbyggerne ikke måtte bruke urimelig lang tid på å nå sitt kommunesenter; dette setter grenser for hvor store kommunene kan bli.

Det ses også på alternativer til sammenslåing, som for eksempel samkommuner. Det vil si at kommuneadministrasjonene på noen områder slås sammen, men kommunene beholder egen folkevalgt forsamling og et servicekontor. Dette er allerede under utprøving i enkelte kommuner i Norge.

Kommunereformen i Norge er en reform av kommunestrukturen i Norge, igangsatt 3. juli 2014 som et av de store politiske programmene til Erna Solbergs regjering. Dersom den blir realisert, vil den mest synlige effekten bli at antallet kommuner blir redusert gjennom sammenslåing.

Det er 428 kommuner i Norge. Kommunen er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norges politiske system. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester.

Etter kommunereformen på 1960-tallet som omfattet et stort flertall av kommunene i landet, har det ikke vært noen samlet revisjon av kommuneinndelingen i landet. De få kommunesammenslåingene siden den tid har kommet etter lokale vurderinger, og siden 1990-tallet vært basert på frivillighet.

Regjeringens begrunnelse for kommunereform

Regjeringen la i vår fram en plan for hvordan den tenker seg arbeidet med kommunesammenslåing skal skje framover. (Prp. 95 S (2013-2014). Her beskrives begrunnelse og mål for reformen. Planen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 18. juni 2014.
Befolkningsutviklingen. Fraflyttingen er sterkest i de små kommunene (Eksempelvis: I kommuner med  færre enn 2 000 innbyggere er befolkningen redusert med en femtedel siden 1985). Andelen eldre er også  større i små kommuner. Det økte behovet for tjenester som følger av økningen i antall eldre er en stor  utfordring for alle kommuner, men særlig for de minste kommunene. Manglende samsvar mellom administrative og funksjonelle inndelinger. Stadig flere bor i en annen  kommune enn de jobber i. Dette kan føre til at skolen i nabokommunen ligger nærmere bostedet enn den skolen som ligger i din kommune. Det blir vanskelig for kommunene å ivareta ulike roller. Mange og viktige oppgaver stiller økte krav til kommunene. Økte lovpålagte krav til kvalitet i kombinasjon med rettigheter for brukerne stiller enda sterkere krav til kvalitet og innhold i de ulike velferdstjenestene. I de senere årene er også stadig tyngre oppgaver overført fra stat til kommunene uten
at kommunestrukturen er endret. Økte krav til kapasitet og kompetanse. Kommuner med små fagmiljøer blir sårbare med hensyn til uforutsette hendelser og turnover. I tillegg er mange av dagens kommuner for små til raskt nok å innføre ny teknologi (som for eksempel velferdsteknologi). Små fagmiljøer kan også føre til habilitetsproblemer.

Regjeringens mål med reformen

Gode og likeverdige tjenester til alle innbyggerne. Større kommuner med større kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Det kreves betydelig kapasitet for å kunne ivareta de store oppgavene innenfor store og tunge kjerneoppgaver som skole, barnehage og eldreomsorg. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. En endret kommunestruktur skal gi større og mer funksjonelt avgrensede kommuner som evner å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling lokalt og regionalt. For å sikre en best mulig samfunnsutvikling, er det ønskelig med best mulig samsvar mellom kommunegrenser og bo- og arbeidsmarkedsregioner. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner. Større kommuner vil i større grad legge til rette for en mer effektiv ressursbruk, samt ha bedre evne til å påta seg frivillige oppgaver.  Styrket lokaldemokrati. En mer robust kommunestruktur vil gjøre det mulig å overføre flere oppgaver til kommuner fra fylkeskommuner og fra staten. En styrket kommunal administrasjon vil øke kapasiteten til å utarbeide gode eslutningsgrunnlag, og utvide det lokale handlingsrommet. I tillegg vil behovet for interkommunale samarbeid reduseres.

Aktuelt

Merknader til fylkesmannens faglige tilrådning oversendt departementet
Ordfører sendte den 24. oktober 2016 et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med merknader til dokumentet "Fylkesmannens faglige tilrådning. Kommunereformen i Oslo og Akershus".

Les mer...
Fylkesmannens faglige tilrådning er klar
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, presenterte den 28. september sin faglige tilrådning om framtidig kommunestruktur fra 1.1.2020.

Les mer...
Mulige grensejusteringer i Follo som en følge av kommunereformen
Som en ettervirkning av debatten om kommunereformen i Follo, er spørsmålet om justeringer av grenser blitt et aktuelt tema.

Les mer...
Fylkesmannen presenterer sin faglige tilrådning onsdag 28. september
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er nå i gang med å lese dokumentene som kommunene i Akershus, også Frogn, har sendt inn i forbindelse med kommunereformen. Fylkesmannens faglige tilrådning til regjeringen vil bli presentert på en pressekonferanse den 28. september.

Les mer...
Sluttbehandling i kommunestyret
Kommunestyret gjorde den 20. juni endelige vedtak i saken om kommunereform.

Les mer...
Resultatet av innbyggerundersøkelsen er klart
I månedsskiftet mai/juni er det gjennomført en innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Frogn. Det er Opinion AS som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Frogn kommune. 800 innbyggere har avgitt svar. Rapporten fra undersøkelsen er nå klar.

Les mer...
Resultatet av rådgivende folkeavstemning
Samtlige stemmer fra den rådgivende folkeavstemningen i Frogn den 12. juni er nå talt opp.

Les mer...
1445 har forhåndstemt
Onsdag var siste mulighet til å forhåndstemme. 1445 velgere har forhåndstemt.

Les mer...
Folkeavstemning og folkemøte
Kommunestyret har besluttet at Frogn kommune skal avholde en rådgivende folkeavstemning om spørsmålet om kommunesammenslåing. I tillegg skal det gjennomføres en innbyggerundersøkelse, et dialogmøte og et folkemøte - alt før den endelige beslutningen tas i kommunestyremøtet den 20. juni.

Les mer...
Frogn næringsråds meningsmåling
Frogn næringsråd har gjennomført en meningsmåling blant sine medlemmer om kommunesammenslåing. Resultatet ble offentliggjort 30. mai, og viste et klart flertall for sammenslåing.

Les mer...
Forhandlingen er avsluttet - intensjonsavtalen er klar
Ordførerne i Oppegård, Ski, Ås, Enebakk og Frogn skrev tirsdag den 3. mai under en intensjonsavtale for videre arbeid mot en stor Follo kommmune. Dokumentet har fått navnet "Plattform for ny kommune i Follo".

Les mer...
Kommunestyret vedtok både folkeavstemning og innbyggerundersøkelse
Kommunestyret vedtok den 2. mai å gi Frogns forhandlingsdelegasjon fullmakt til å sluttføre forhandlingene om en felles plattform for en ny kommune i Follo. I tillegg ble det vedtatt å høre innbyggerne gjennom både en folkeavstemning og en innbyggerundersøkelse.

Les mer...
Ny behandling i kommunestyret den 2. mai
Kommunestyret skal behandle en ny sak vedrørende kommunereformen mandag den 2. mai

Les mer...
Første forhandlingsrunde er ferdig.
I to dager har forhandlingdelegasjoner fra fem kommuner vært samlet i Son for å komme frem til en felles plattform for en ny kommune i Follo

Les mer...
Frogns forhandlingsdelegasjon er klar
Formannskapet vedtok onsdag 20. april å gi en forhandlingsdelegasjon en midlertidig fullmakt til å forhandle med Enebakk, Oppegård, Ski, Ås og eventuelt Nesodden. Formålet med forhandlingene er komme frem til intensjonsavtale om etablering av en ny og større kommune i Follo.

Les mer...
Sak i formannskapet om midlertidig fullmakt til å forhandle.
Arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn har anbefalt ordfører å bestille en sak fra rådmannen om å gi en forhandlingsdelegasjon fullmakt til å forhandle for Frogn når forhandlingene med Ski, Oppegård, Enebakk og eventuelt Nesodden og Ås starter den 25. april.

Les mer...
Høring om fellesutredningen er avsluttet
Formannskapet vedtok den 9. mars å legge utredningen "Mulig fremtid for Ås, Frogn og Nesodden" ut på høring. Høringsfristen gikk ut 15. april.

Les mer...
Andre møte i politisk arbeidsgruppe tirsdag 12. april 2016
Blant de viktigste spørsmålene man diskuterte var om Frogn, dersom Ås kommunestyre sier et endelig nei til forhandlinger, bør delta i forhandlingene om en intensjonsavtale med både Ås, Oppegård, Enebakk og Ski.

Les mer...
Første møte i arbeidsgruppen for kommunereformen avholdt
Møtet var den 30. mars på rådhuset i Frogn. Ordføreren fikk i oppdrag av referansegruppen å varsle Nesodden og Ås kommuner om interesse for å inngå en intensjonsavtale om etablering av en felles ny kommune.

Les mer...
Ny politisk arbeidsgruppe etablert
Formannskapet vedtok den 9. mars å etablere en ny politisk arbeidsgruppe som skal arbeide med kommunereformen frem mot sommeren.

Les mer...
Hva skjer i andre kommuner i Follo?
De fleste kommuner i Follo arbeider for tiden aktivt med kommunereformprosessen. Her får du du mer informasjon om hva som foregår i de andre kommunene.

Les mer...
Fellesutredning ut på høring.
Utredningen "Mulig fremtid for Ås, Frogn og Nesodden" legges nå ut på høring. Høringsfristen er 15. april.

Les mer...
Kommunereformen tema i formannskapet 9. mars
Formannskapet behandlet saken "Kommunereform i Frogn - ny politisk arbeidsgruppe. Videre prosess" den 9. mars

Les mer...
Frogn, Ås og Nesodden med felles utredning
På et møte den 4. januar i år ble ordførerne i Frogn, Ås og Nesodden enige om at rådmennene i de tre kommunene skal levere en felles utredning.

Les mer...
Status årsskiftet 2015/2016
Kommunestyrets behandlet sak om kommunereform (2. gangs behandling etter høringsrunde) den 7. september.

Les mer...
Andre gangs behandling av kommunereformsaken i kommunestyret
Før sommeren ble fire alternativer for fremtidig kommunestruktur lagt ut på høring. Den politiske arbeidsgruppen har vurdert høringsinnspillene og har nå gitt sin anbefaling til kommunestyret.

Les mer...
Høringsuttalelser om kommunereformen
I juni ble fire alternativer i kommunereformsaken lagt ut på høring etter at kommunestyret hadde behandlet saken.

Les mer...
Kommunereformen i Follo - fellesutredningen
Agenda Kaupang har på vegne av Follorådet utarbeidet et kunnskaps- og beslutningsunderlag for arbeidet med kommunereformen i Folloregionen.

Les mer...
Offentlig høring om kommuneformen og Frogn
Kommunestyret behandlet den 15. juni 2015 rådmannens delrapport og anbefalingen fra arbeidsgruppen. Kommunestyret vedtok å legge ut fire alternativer for eventuell etablering av ny kommune på høring. Høringsfristen er 20. august 2015.

Les mer...
Arbeidsgruppens anbefaling: Tre alternativer ut på høring
Den politiske arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn har hatt sitt siste møte før sommeren. Arbeidsgruppen anbefaler at tre alternativer legges ut på høring.

Les mer...
Møte i arbeidsgruppen den 4. juni
Arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn skal ha sitt siste møte før sommeren den 4. juni.

Les mer...
Invitasjoner til sonderingssamtaler
Frogn kommune er invitert til to sonderingssamtaler med andre kommuner forsommeren 2015.

Les mer...
Åpent informasjonsmøte om kommunereformen
Den 28. mai inviterte ordføreren til åpent informasjonsmøte om kommunereformen i Frogn.

Les mer...
Informasjon til kommunestyret om delrapport 1
Den 27. mai 2015 fikk kommunestyret i Frogn informasjon om delrapport 1 om kommunereformen og Frogn.

Les mer...
Workshop om kommunereformen
Kommunestyret skal ha workshop om kommunereformen 18. mai. Her skal de gjennomgå delrapporten fra rådmannen og se hvilke muligheter og trusler en kommunereform bringer med seg innenfor kommunens oppgaver.

Les mer...
Stortingsmeldingen om kommunenes fremtidige oppgave
Regjeringen presenterte den 20. mars 2015 stortingsmeldingen "Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner".

Les mer...
Rapport om reform
Kommunereformen er et stort arbeid i Frogn kommune fremover. Rådmannen har nå sendt ut delrapport 1 om kommunereformen til den politiske arbeidsgruppen som kommunestyret har nedsatt.

Les mer...

Fremdriftsplan

I tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 varslet regjeringen at arbeidet med en kommunereform ville starte i 2014, og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner nedsatte et utvalg for kommunereformen. 

Under vises nasjonale, regionale og lokale fremdriftsplaner.

Nasjonalt

Mars 2014
Utvalgets leder Signy Vabo presenterte første delrapport i mars 2014. Rapporten foreslo at norske kommuner bør ha minimum 15 000 – 20 000 innbyggere, og at antall kommuner bør reduseres fra 428 til omkring 100.

Mai 2014
I mai 2014 la kommunalministeren frem Kommuneproposisjonen 2015 i Stortinget, med en tidsplan for gjennomføringen.

Desember 2014
En sluttrapport fra utvalget er ventet 1. desember 2014.

Sommeren 2016
Landets kommuner gis en frist frem til sommeren 2016 med å avklare sammenslåinger, med virkning fra 1. januar 2018.

1. januar 2018
Kommunene slåes sammen.

Regionalt (Follo)

Vedtaket 10.10.2014, sak 55/14:
Klikk her for å lese vedtaket


Vedtaket 18.11.2014: utkast kommer
Follorådet avventer nå politisk behandling i kommunene. Rådmannskollegiet arbeider ut fra vedtaket den 18.11.2014

Lokalt (Frogn)

23. mars 2015
Kommunestyret vedtok den 23. mars fremdriftsplan for arbeidet med kommunereformen.

Last ned tidsplanen for Frogn kommune her

 

Arbeidsgruppen i Frogn 2016

Mandat:

Formannskapet vedtok den 9, mars å nedsette en ny politisk arbeidsgruppe. Vedtaket er som følger:

1) Fellesutredningen for Frogn, Ås og Nesodden legges ut på høring så snart den foreligger. Høringsfristen: 15. april.

2) Med hjemmel i kommuneloven § 10 nr. 5 å nedsette en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal:

a) være referansegruppe for ordfører og varaordførers arbeid med reformen.

b) utarbeide en rapport som skal ligge til grunn for beslutningsmaterialet for endelig vedtak den 20. juni.

Den politiske arbeidsgruppen skal bestå av en representant fra hvert parti. Partiene oppnevner selv vararrepresentanter.

Arbeidstakerorganisasjonene i Frogn kommune inviteres til å delta på møtene i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen ledes av ordfører.

3) Forslag til tidsplan som beskrevet i saksfremlegget tas til orientering.

Arbeisgruppen får fullmakt til å vedta endelig tidsplan,samt godkjenne gjennomføringen av innbyggerundersøkelsen og øvrige medvirkningstiltak.

Forslag til tidsplan i saksfremlegget:

Tidspunkt Aktvitet Kommentar
Før påske Fellesutredningen for Nesodden, Frogn og Ås er ferdig

Sendes ut til kommunestyret umiddelbart.

Publiseres på nettsider og legges ut på høring.

Pressemelding og aktiv bruk av sosiale medier.

April/mai Medvirkningsaktivter

Eksempler:

- aktiv bruk av sosiale medier

- folkemøte

- prosess på skoler

- innbyggerundersøkelse

- fellesmøte med kommunens råd

Mai Innbyggerundersøkelse

Telefonintervjuer utført av profesjonelt byrå.

Resultatet fra innbyggerundersøkelsen offentliggjøres sånart det er klart.

20. juni Endelig vedtak i Frogn kommunestyre om kommunens plass i framtidig kommunestrukt Behandling av rapport fra arbeidsgruppen

Arbeidsgruppens medlemmer:

Ordfører Odd Haktor Slåke (leder)

Varaordfører Rita Hirsum Lystad.

Fra Høyre: Eva Anderssen. Varamedlem Sigbjørn Odden

Fra Arbeiderpartiet: Kjell Engebretsen. Varamedlem Jørn Barkenæs

Fra Venstre: Rolf Ole Tomter. Varamedlem Erik Lundeby

Fra Fremskrittspartiet: Lasse Køhler Botten. Varamedlem Vivi Ann Andersen Hansen

Fra Miljøpartiet De Grønne: Henrik Forsberg Mathiesen. Varamedlem: Linda Mari Byström

Fra Kristelig folkeparti: Tonje Kristiansen Marken. Varamedlem: Bente Bjerknes

Fra Sosialistisk Venstreparti: Sylvi Ofstad Samstag. Varamedlem: Kjell Monsen

Fra Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas. Varamedlem: Sonya Ayara.

Fra Pensjonistpartiet: Børre Moe. Varamedlem: Tom Lennart Pedersen.

Ansattrepresentanter: Nils Kristian Dæhlen (Utdanningsforbundet) og Siv Baltzersen (Fagforbundet).

Referat fra møtet 30. mars

Referat fra møtet 12. april

Referat fra møtet 28. april

Referat fra møtet 9. mai

 

Arbeidsgruppen i Frogn 2014-2015

Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave å arbeide med kommunereformen i Frogn. 

Kommunestyrets vedtak er som følger:

1 a) Med hjemmel i kommuneloven § 10 nr. 5 nedsettes det en politisk
arbeidsgruppe med følgende mandat:
- Kartlegging av Frogn kommunes utgangspunkt/ståsted i forkant av
kommunereformen.
- Kartlegging av konsekvenser for Frogn kommune av kommunereformen,
generelt og med utgangspunkt i ulike mulige konstellasjoner

1 b) Den politiske arbeidsgruppen settes sammen med en representant for
hvert parti representert i Kommunestyret. Partiene melder inn medlem, samt
personlig varamedlem til ordfører.

2) Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Rådmannen stiller nødvendig
sekretærhjelp til disposisjon.

3) Kommunestyret holdes løpende orientert om utvalgets arbeid underveis
gjennom delrapporter.

Gruppens sammensetning

Gruppen ledes av ordfører Thore Vestby
Øvrige representanter
Fra Høyre: Sigbjørn Odden. Vara Gunn Heidi Iversen
Fra Arbeiderpartiet: Varaordfører Rita Hirsum Lystad. Vara Knut Erik Robertsen
Fra Venstre: Terje Johansen. Vara Rolf Ole Tomter
Fra Fremskrittspartiet: Lasse Botten. Vara Grethe Reinhardtsen
Fra Kristelig folkeparti: Bente Bjerknes. Vara Tonje Kristiansen Marken
Fra Sosialistisk venstreparti: Kjell Monsen. Vara Sylvi Ofstad Samstag
Fra Pensjonistpartiet: Børre Moe. Vara Tom Lennart Pedersen
Fra Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas. Vara Sonya Ayara

Dokumenter

Publisert fre 27.05.2016
Kommunal- og moderniseringdepartementet har laget et utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner. Løsningen er nettbasert og har fått navnet "Ny kommune"
Les mer
Publisert fre 27.05.2016
Ordfører Haktor Slåke ble i januar 2016 endig med ordførerne i Nesodden og Ås kommuner om at det skulle lages en felles utredning for å kunne vurdere en eventuell ny kommune bestående av de tre kommunene.
Les mer

Lenker

Fylkesmannen: Kommunereformen

Regjeringen: Kommunereformen

Lag din egen kommune!

Stemmevideo