Kommunalt eierskap

Kommunalt eierskap kan ha mange former. Denne nettsiden gir en oversikt over hvilke selskaper Frogn kommune eier eller er medeier i, samt hvilke samarbeid kommunen deltar i sammen med andre kommuner.

Innhold

Styringsformer

Kommunalt eierskap/samarbeid kan organiseres på flere måter:

Eiermelding

Frogn kommunes eiermelding ble vedtatt 7. september 2009. Siste rullering ble foretatt i 2015.

 • Eiermeldingen skal danne grunnlag for en aktiv og prinsipiell eierskapspolitikk hvor kommunens eierskap og samfunnsansvar blir synliggjort gjennom en aktiv styring av eierinteressene i foretak og selskaper.
 • Eiermeldingen skal være et fundament for sammensetning av styrer med kompetanse ut fra de utfordringer foretakene og selskapene står overfor.
 • Eiermeldingen skal bidra til at det stilles konkrete krav til styrene og at det etableres rutiner for å evaluere styrenes arbeid samt bidra til at foretakene og selskapene kjenner den posisjon og de holdninger kommunen har som eier.

Klikk her for å lese eiermeldingen.

Oversikt over Frogn kommunes selskaper/samarbeid

Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Drøbak Frogn Idrettsarena KF ble vedtatt opprettet av Frogn kommunestyre den 14.3.2016. 

Selskapet er direkte underlagt Frogn kommunestyre og har i henhold til selskapets vedtekter følgende formål og arbeidsoppgaver.

Foretaket skal drifte Bølgen bad & aktivitetssenter og Frognhallen, samt koordinere all aktivitet i Seiersten Idrettspark. Foretaket ivaretar ikke eier og forvalterrollen av bygg og anleggsmassen. Dette ivaretas av kommunens basisorganisasjon.
Foretaket skal gjennom sin drift sikre at det gis et godt og omfattende tilbud som understøtter god folkehelse for kommunens innbyggere uavhengig av alder og funksjonsnivå, og skal legge forholdene til rette for aktiviteter som tilbys gjennom skoler, frivillige lag og foreninger i kommunen. Folk flest skal ha både lyst til og råd til å bruke badet. Tilbudet utvikles i takt med nye behov.
Med folkehelseperspektivet i bunn skal badeanlegget drives på en forretningsmessig måte med mål om at driften, eksklusive kapitalkostnader, minimum skal gå i null. For treningssentervirksomheten skal det stilles krav om årlig avkastning.
Foretaket kan tillegges andre oppgaver etter vedtak i kommunestyret.

Vedtektene til Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Follo lokalmedisinske senter IKS

Kontakt

 • Follo lokalmedisinske senter
 • Vardåsveien 3, 1400 Ski
 • tlf. 64 85 61 00

Legevakt

Interkommunal legevakt Follo lokalmedisinske senter

 • Hverdager, kl. 18.00 - 07.00 og i helger/høytider.
 • Tlf. 116 117

Skadelegevakt på A-hus

Ved akutte skader som brudd, kutt, leddbåndskader, lett hjernerystelse og ved skader etter mindre trafikkulykker, kan du ta direkte kontakt med Skadelegevakten.

 • Tlf. 67 96 61 00

Deltakerkommuner: Oppegård, Nesodden, Ås, Enebakk, Ski og Frogn

Follo lokalmedisinske senter er et interkommunalt samarbeidstiltak som er opprettet etter Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Selskapet består av to tjenesteenheter, en sengepost med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser og mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter og en legevakt med legevaktsentral. Selskapet er et eget rettssubjekt, som skal registreres i Foretaksregisteret.

Selskapets formål er å utvikle og gi helsetilbud til innbyggerne, i forlengelsen av helse- og omsorgstjenesten i den enkelte deltakerkommune og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Selskapet er lokalisert i Ski kommune.

Representantskapet er selskapet øverste myndighet og består av ordførerne i deltagerkommunene, med varaordførerne som personlige vararepresentanter. 

Selskapsavtalen for Follo lokalmedisinske senter IKS

Follo Ren IKS

Deltakerkommuner: Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås

Selskapet påtar seg på vegne av deltakerkommunene å sørge for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet. Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ansvarsområdet, alene eller i samarbeid med andre.

Follo Ren IKS

Selskapsavtalen for Follo Ren IKS

Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Krise- og incestsenteret i Follo er et lovpålagt tilbud etter lov om kommunale krisesentertilbud. Selskapets formål: Yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i krise- og mishandlingssituasjoner. Synliggjøre og bekjempe den private volden.

Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Selskapsavtalen for krisesenteret

Selskapsavtalen for incestsenteret

Follo Brannvesen IKS

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Ski, Oppegård, Ås og Nesodden.

Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å ivareta de plikter og oppgaver som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. Konkret gjelder dette: 

 • Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter. 
 • Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall, jf. §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt forurensning. 
 • Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), §§ 12-15.

Selskapets virksomhet skal til enhver tid skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning og forskrifter.

Follo Brannvesen IKS

Selskapsavtalen for Follo Brannvesen IKS

Øst 110-sentral IKS

Selskapet har følgende deltakere: Mosseregionen interkommunale brann og redning - MOVAR IKS, Indre Østfold brann- og redning IKS, Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS, Øvre Romerike Brann- og redningstjeneste IKS, Follo Brannvesen IKS, Aremark kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Hvaler kommune, Rakkestad kommune.

Selskapets formål er å utføre deltakernes plikter knyttet tl brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 Nødalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en sentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fastsatt region. 110-sentralen har sammenfallende grenser med politidistrikt Øst.

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Drøbak Vaskeri AS

Drøbak Vaskeri AS er en VTA-bedrift (varig tilrettelagt arbeid9 med formål å skape varige arbeidplasser som ikke kan nyttiggjøre seg av ordinært arbeid. Virksomheten er underlagt retningslinjer og regelverk for arbeidsmarkedstiltak. Selskapet er heleid av Frogn kommune.

Drøbak Vaskeri AS

Vedtekter Drøbak Vaskeri AS

Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS

Frogn kommune er i likhet med kommunene Hurum og Svelvik medeier i selskapet. Selskapets formål er å drive fergetrafikk og annen lignende virksomhet.

AS Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik

Follo Futura Holding AS

Eiere: Akershus fylkeskommune, Vestby, Ås, Ski, Oppegård, Frogn og enebakk kommune, samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary

Selskapets formål: Selskapets formål er investering i foretak som legger til rette for kompetanseutvikling og kvalifisering av arbeidstakere.

Follo Futura

Vedtekter Follo Futura Holding AS

Follo barnevernvakt

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Selskapets formål: Selskapets formål er å ivareta barnevernoppgaver av akutt karakter for å tilfredsstille nasjonale krav om akuttberedskap som kan gi barn og ungdom hjelp når de trenger det.

Kontakt Follo barneværnvakt:

Follo barnevernvakt                                                             

Follo politistasjon

Postboks 3390, 1402 Ski

Tlf.: 917 19 615 / 64 85 16 00                 

Epost: follobarnevernvakt@ski.kommune.no

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat

Sekretariatet forbereder og følger opp alle møtene i utvalgene. FIKS har ansvaret for selskapskontrollen i de syv medlemskommunene.

Forskriften om kontrollutvalg (§ 20) krever at kommunestyret skal sørge for at kontorllutvalget har sekretærbistand som dekker utvalgets behov. Sekretariatet skal være uavhengig av både kommunens admnistrasjon og revisjonen. På denne bakgrunn ble FIKS dannet og startet sitt arbeid 1. desember 2005. Etter at Nesodden sluttet seg til FIKS i 2010, er samtlige Follo-kommuner med i samarbeidet: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Ås kommune er vertskommune for sekretariatet.

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)

Kemneren i Follo

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Kemneren i Follo er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 27. Selskapets formål: Kemneren i Follo skal, som skatteoppkrever for de deltagende kommuner, sørge for gjennomføring av de oppgaver som er pålagt i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven), folketrygdloven § 24-4, instruks for skatteoppkrevere og i forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i loven.

Kemneren i Follo

Follo barne- og ungdomsskole

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby, Ås og Ski

Vertskommune: Ski

Follo barne og ungdomsskole er et interkommunalt tiltak, som består av alle de 7 eierkommunene. Driften av skolen og bygningsmassen er basert på et samarbeid mellom partene hvor alle eierkommunene forutsettes behandlet likt, og hvor eierandelen er fordelt i forhold til innbyggertall. Ut fra samme beregningsmodell er antall elevplasser pr. kommune fordelt. For å sikre best mulig drift og styring av skolen er det opprettet et rådgivende interkommunalt utvalg.
Follo Barne- og ungdomsskole er en grunnskole for elever med store og sammensatte lærevansker og mangelfull sosial tilhørighet på sin nærskole. Skolen gir også SFO-tilbud til de elever som har rett til det.
Follo barne og ungdomsskole har som formål å gi spesialundervisning etter opplæringsloven.

Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen som administrativt samarbeid etter kommuneloven § 28 b. Ski kommune er vertskommune både når det gjelder drift av skole og bygningsmasse.

Follo barne- og ungdomsskole

Kontoret for miljørettet helsevern

Deltakerkommuner: Enebakk, Nesodden og Frogn.

Vertskommune: Frogn

Formål: Gjennomføre oppgaver og utøve myndighet innenfor fagområdet folkehelse på vegne av deltakerkommunene. Kontoret for miljørettet helsvern skal bidre til å sikre at miljøet ikke fører til negativ innvirkning på innbyggernes helse.

 

Kontakt kontoret for miljørettet helsevern

Landbrukskontoret i Follo

Deltakerkommuner: Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Vertskommune: Ås

Formål: Kommunal landbruksforvaltning. Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter so gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunen. Kontoret deltar også med faglige innspill vedrørende kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, Morsaprosjektet m.m.

Follo Landbrukskontor

Storfollo IKT

Deltakerkommuner: Frogn, Vestby og Ås

Vertskommune: Frogn

Formål:

 

 

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord

Deltakerkommuner: Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås

Fagrådet skal arbeide for å tilrettelegge det faglige samarbeid mellom medlemskommunene, med hovedvekt på å:

 • koordinere overvåkning av miljøforholdene i fjorden 
 • rapportere og redusere forurensningstilførslen til fjorden
 • bygge nettverk for å kordinere og utnytte ressursene i medlemskommunene.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord.

Kompetansehjulet i Follo

Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Følgende kommuner er i dag med i samarbeidet:

 • Enebakk kommune
 • Frogn kommune
 • Nesodden kommune
 • Oppegård kommune
 • Ski kommune
 • Vestby kommune
 • Ås kommune

Hensikten med Kompetansehjulets arbeid 

 • å bidra til rekruttering av fagutdannet personell til helse- og omsorgstjenestene
 • å bidra til kvalitetsforbedring av tjenestene for å møte framtidens krav

Kompetansehjulet i Follo samarbeider for å skape og opprettholde rimelige tilbud av høy kvalitet. Slik bidrar vi til å oppnå en effektiv økonomi- og ressursutnytting i våre respektive kommuner. Opplæringstilbudet er forutsigbart, målrettet og delfinansiert med midler fra Fylkesmannen.

Fokus og målgruppe

Kompetansehjulet har fokus på utvikling av faglige ferdigheter og samhandlingskompetanse. Dette skjer gjennom organiseringer og metoder for undervisning, refleksjon og trening som åpner for egen læring, og som aktiviserer taus kunnskap. Målgruppe er alle faggrupper innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Vi har fokus på:

 • Å utvikle faglige ferdigheter
 • Å åpne for egen læring
 • Å aktivisere taus kunnskap
 • Samhandlingskompetanse

Kontakt Kompetansehjulet i Follo:

Ingrid Charlotte Norby

Telefon: 917 54 346

E-post: IngridCharlotte.Nordby@ski.kommune.no 

Tolketjenesten i Follo

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås.

Formål: Formidling av kvalifiserte tolker til samarbeidskommuner på en kostnadseffektiv måte.

Kontakt tolketjenesten:

Postboks 3010, 1402 Ski

Epost: tolk@ski.kommune.no

Tlf. 64 25 70 00