Kommunalt eierskap

Kommunalt eierskap kan ha mange former. Denne nettsiden gir en oversikt over hvilke selskaper Frogn kommune eier eller er medeier i, samt hvilke samarbeid kommunen deltar i sammen med andre kommuner.

Innhold

 

Aktuelt: Kreditorvarsel 23. mai 2022

Varsel om avvikling av Follo Lokalmedisinske senter IKS, org.nr. 915 86 0044.

Eventuelle krav til selskapet må meldes innen seks uker fra kunngjøring av dette kreditorvarslet.

Krav kan sendes til: post@as.kommune.no

Merkes med:    Follo Lokalmedisinske senter IKS – avvikling.

v/ Berit Brantseg eller Emil Schmidt

 

Styringsformer

Kommunalt eierskap/samarbeid kan organiseres på flere måter:

 • Som kommunalt foretak - reguleres i henhold til kommuneloven, kapittel 9.
 • Som interkommunale selskaper i henhold til lov om interkommunale selskaper.
 • Som aksjeselskap i henhold til aksjeloven.
 • Som interkommunalt samarbeid regulert i kommuneloven fra 1992, § 27
 • Som interkommunalt politisk råd - reguleres i henhold til kommuneloven av 2018, kapittel 18
 • Som vertskommunesamarbeid - reguleres i henhold til kommuneloven av 2018, kapittel 20
 • Som administrativt samarbeid

 

Eiermelding

Kommuneloven av 2018 lovfester et krav om at kommunestyrene minst en gang per valgperiode skal vedta en eierskapsmelding. Meldingen skal blant annet gi oversikt over interkommunale samarbeid og selskap kommunen har eierinteresser i, og skal øke bevisstheten rundt forvaltningen av eierskapet.

Frogn kommune vedtok eiermeldingen for perioden 2020-2023 i kommunestyremøtet den 7. september 2020, sak 99/20.

I tillegg vil det bli utarbeidet en eierstrategi i samarbeid med kommunene Frogn samarbeider med. Eierstrategien vil bli lagt frem som egen sak.

Eiermelding 2020 - 2023

Saksutskrift kommunestyret sak 99/20

Frogn kommunes eiermelding av 2009

Frogn kommunes forrige eiermelding ble vedtatt 7. september 2009. Siste rullering ble foretatt i 2015.

Klikk her for å lese eiermeldingen av 2009.

Oversikt over Frogn kommunes selskaper/samarbeid

Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Drøbak Frogn Idrettsarena KF ble vedtatt opprettet av Frogn kommunestyre den 14.3.2016. 

Selskapet er direkte underlagt Frogn kommunestyre og har i henhold til selskapets vedtekter følgende formål og arbeidsoppgaver.

Foretaket skal drifte Bølgen bad & aktivitetssenter og Frognhallen, samt koordinere all aktivitet i Seiersten Idrettspark. Foretaket ivaretar ikke eier og forvalterrollen av bygg og anleggsmassen. Dette ivaretas av kommunens basisorganisasjon.
Foretaket skal gjennom sin drift sikre at det gis et godt og omfattende tilbud som understøtter god folkehelse for kommunens innbyggere uavhengig av alder og funksjonsnivå, og skal legge forholdene til rette for aktiviteter som tilbys gjennom skoler, frivillige lag og foreninger i kommunen. Folk flest skal ha både lyst til og råd til å bruke badet. Tilbudet utvikles i takt med nye behov.
Med folkehelseperspektivet i bunn skal badeanlegget drives på en forretningsmessig måte med mål om at driften, eksklusive kapitalkostnader, minimum skal gå i null. For treningssentervirksomheten skal det stilles krav om årlig avkastning.
Foretaket kan tillegges andre oppgaver etter vedtak i kommunestyret.

Vedtektene til Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Follo lokalmedisinske senter IKS

Kontakt

 • Follo lokalmedisinske senter
 • Vardåsveien 3, 1400 Ski
 • tlf. 64 85 61 00

Legevakt

Interkommunal legevakt Follo lokalmedisinske senter

 • Hverdager, kl. 18.00 - 07.00 og i helger/høytider.
 • Tlf. 116 117

Skadelegevakt på A-hus

Ved akutte skader som brudd, kutt, leddbåndskader, lett hjernerystelse og ved skader etter mindre trafikkulykker, kan du ta direkte kontakt med Skadelegevakten.

 • Tlf. 67 96 61 00

Deltakerkommuner: Oppegård, Nesodden, Ås, Enebakk, Ski og Frogn

Follo lokalmedisinske senter er et interkommunalt samarbeidstiltak som er opprettet etter Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Selskapet består av to tjenesteenheter, en sengepost med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser og mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter og en legevakt med legevaktsentral. Selskapet er et eget rettssubjekt, som skal registreres i Foretaksregisteret.

Selskapets formål er å utvikle og gi helsetilbud til innbyggerne, i forlengelsen av helse- og omsorgstjenesten i den enkelte deltakerkommune og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Selskapet er lokalisert i Ski kommune.

Representantskapet er selskapet øverste myndighet og består av ordførerne i deltagerkommunene, med varaordførerne som personlige vararepresentanter. 

Selskapsavtalen for Follo lokalmedisinske senter IKS

Follo Ren IKS

Deltakerkommuner: Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås

Selskapet påtar seg på vegne av deltakerkommunene å sørge for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet. Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ansvarsområdet, alene eller i samarbeid med andre.

Follo Ren IKS

Selskapsavtalen for Follo Ren IKS

Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Krise- og incestsenteret i Follo er et lovpålagt tilbud etter lov om kommunale krisesentertilbud. Selskapets formål: Yte hjelp til voksne av begge kjønn og barn i krise- og mishandlingssituasjoner. Synliggjøre og bekjempe den private volden.

Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Selskapsavtalen for krisesenteret

Selskapsavtalen for incestsenteret

Follo Brannvesen IKS

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Ski, Oppegård, Ås og Nesodden.

Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

Selskapets formål er – etter instruks fra eierkommunene – å ivareta de plikter og oppgaver som eierkommunene er pålagt etter lover og forskrifter om brann- og redningsspørsmål, samt sivilforsvarsoppgaver. Konkret gjelder dette: 

 • Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter. 
 • Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall, jf. §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt forurensning. 
 • Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), §§ 12-15.

Selskapets virksomhet skal til enhver tid skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning og forskrifter.

Follo Brannvesen IKS

Selskapsavtalen for Follo Brannvesen IKS

Øst 110-sentral IKS

Selskapet har følgende deltakere: Mosseregionen interkommunale brann og redning - MOVAR IKS, Indre Østfold brann- og redning IKS, Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS, Øvre Romerike Brann- og redningstjeneste IKS, Follo Brannvesen IKS, Aremark kommune, Halden kommune, Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Hvaler kommune, Rakkestad kommune.

Selskapets formål er å utføre deltakernes plikter knyttet tl brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 Nødalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en sentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fastsatt region. 110-sentralen har sammenfallende grenser med politidistrikt Øst.

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS)

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS) ivaretar fra 2020 sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Frogn. VIKUS etterfølger Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat.

VIKUS er et interkommunalt selskap med 30 medeiere, som består av kommuner fra Follo, Romerike og Buskerud. Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere innenfor rammene i anskaffelsesregelverket.

Selskapet har hovedkontor i Lørenskog med avdelingskontorer i Buskerud (Drammen) og Follo (Ås).

Selskapsavtale for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

 

Drøbak Vaskeri AS

Drøbak Vaskeri AS er en VTA-bedrift (varig tilrettelagt arbeid9 med formål å skape varige arbeidplasser som ikke kan nyttiggjøre seg av ordinært arbeid. Virksomheten er underlagt retningslinjer og regelverk for arbeidsmarkedstiltak. Selskapet er heleid av Frogn kommune.

Drøbak Vaskeri AS

Vedtekter Drøbak Vaskeri AS

Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS

Frogn kommune er i likhet med kommunene Hurum og Svelvik medeier i selskapet. Selskapets formål er å drive fergetrafikk og annen lignende virksomhet.

AS Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik

Follo Futura Holding AS

Eiere: Akershus fylkeskommune, Vestby, Ås, Ski, Oppegård, Frogn og enebakk kommune, samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary

Selskapets formål: Selskapets formål er investering i foretak som legger til rette for kompetanseutvikling og kvalifisering av arbeidstakere.

Follo Futura

Vedtekter Follo Futura Holding AS

Follo barnevernvakt

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Selskapets formål: Selskapets formål er å ivareta barnevernoppgaver av akutt karakter for å tilfredsstille nasjonale krav om akuttberedskap som kan gi barn og ungdom hjelp når de trenger det.

Kontakt Follo barneværnvakt:

Follo barnevernvakt                                                             

Follo politistasjon

Postboks 3390, 1402 Ski

Tlf.: 917 19 615 / 64 85 16 00                 

Epost: follobarnevernvakt@ski.kommune.no

Interkommunalt politisk råd

Osloregionen

Samarbeidsalliansen Osloregionen er gjort om til et interkommunalt politisk råd fra høsten 2020.

Osloregionen på nett

Samarbeidsavtale

Folloregionen interkommunalt politiske råd

Det regionale politiske samarbeidet mellom kommunene i Follo er fra 1.3.2021 organisert i Folloregionen interkommunalt politisk råd. Medlemskommunene er Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås.

Follorådets nettsider

Samarbeidsavtale

Follo barne- og ungdomsskole

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby, Ås og Ski

Vertskommune: Ski

Follo barne og ungdomsskole er et interkommunalt tiltak, som består av alle de 7 eierkommunene. Driften av skolen og bygningsmassen er basert på et samarbeid mellom partene hvor alle eierkommunene forutsettes behandlet likt, og hvor eierandelen er fordelt i forhold til innbyggertall. Ut fra samme beregningsmodell er antall elevplasser pr. kommune fordelt. For å sikre best mulig drift og styring av skolen er det opprettet et rådgivende interkommunalt utvalg.
Follo Barne- og ungdomsskole er en grunnskole for elever med store og sammensatte lærevansker og mangelfull sosial tilhørighet på sin nærskole. Skolen gir også SFO-tilbud til de elever som har rett til det.
Follo barne og ungdomsskole har som formål å gi spesialundervisning etter opplæringsloven.

Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen som administrativt samarbeid etter kommuneloven § 28 b. Ski kommune er vertskommune både når det gjelder drift av skole og bygningsmasse.

Follo barne- og ungdomsskole

Kontoret for miljø og folkehelse

Deltakerkommuner: Enebakk, Nesodden og Frogn.

Vertskommune: Frogn

Formål: Gjennomføre oppgaver og utøve myndighet innenfor fagområdet folkehelse på vegne av deltakerkommunene. Kontoret for miljørettet helsvern skal bidre til å sikre at miljøet ikke fører til negativ innvirkning på innbyggernes helse.

 

Kontoret for miljø og folkehelse

Landbrukskontoret i Follo

Deltakerkommuner: Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Vertskommune: Ås

Formål: Kommunal landbruksforvaltning. Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter so gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunen. Kontoret deltar også med faglige innspill vedrørende kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, Morsaprosjektet m.m.

Landbrukskontoret har fra 1.1.2021 overtatt ansvaret for fallvilt i Frogn kommune.

Follo Landbrukskontor

Storfollo IKT

Deltakerkommuner: Frogn, Vestby og Ås

Vertskommune: Frogn

Formål:

 Samarbeid om voksenopplæring og kvalifisering for innvandrere og flyktninger

 Deltakerkommuner: Frogn, Vestby, Ås

Vertskommune: Ås

Frogn kommune plikter å tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap til nyankomne innvandrere og introduksjonsprogram til nyankomne flyktninger. Fra 1.1.2020 tilbys denne tjenesten fra Ås kommune.

Samarbeidsavtale

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord

Deltakerkommuner: Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås

Fagrådet skal arbeide for å tilrettelegge det faglige samarbeid mellom medlemskommunene, med hovedvekt på å:

 • koordinere overvåkning av miljøforholdene i fjorden 
 • rapportere og redusere forurensningstilførslen til fjorden
 • bygge nettverk for å kordinere og utnytte ressursene i medlemskommunene.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord.

Kompetansehjulet i Follo

Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Følgende kommuner er i dag med i samarbeidet:

 • Enebakk kommune
 • Frogn kommune
 • Nesodden kommune
 • Oppegård kommune
 • Ski kommune
 • Vestby kommune
 • Ås kommune

Hensikten med Kompetansehjulets arbeid 

 • å bidra til rekruttering av fagutdannet personell til helse- og omsorgstjenestene
 • å bidra til kvalitetsforbedring av tjenestene for å møte framtidens krav

Kompetansehjulet i Follo samarbeider for å skape og opprettholde rimelige tilbud av høy kvalitet. Slik bidrar vi til å oppnå en effektiv økonomi- og ressursutnytting i våre respektive kommuner. Opplæringstilbudet er forutsigbart, målrettet og delfinansiert med midler fra Fylkesmannen.

Fokus og målgruppe

Kompetansehjulet har fokus på utvikling av faglige ferdigheter og samhandlingskompetanse. Dette skjer gjennom organiseringer og metoder for undervisning, refleksjon og trening som åpner for egen læring, og som aktiviserer taus kunnskap. Målgruppe er alle faggrupper innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Vi har fokus på:

 • Å utvikle faglige ferdigheter
 • Å åpne for egen læring
 • Å aktivisere taus kunnskap
 • Samhandlingskompetanse

Kontakt Kompetansehjulet i Follo:

Ingrid Charlotte Norby

Telefon: 917 54 346

E-post: IngridCharlotte.Nordby@ski.kommune.no 

Tolketjenesten i Follo

Deltakerkommuner: Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås.

Formål: Formidling av kvalifiserte tolker til samarbeidskommuner på en kostnadseffektiv måte.

Kontakt tolketjenesten:

Postboks 3010, 1402 Ski

Epost: tolk@ski.kommune.no

Tlf. 64 25 70 00