Beredskap i Frogn kommune

Beredskap

Frogn kommune ønsker å være en trygg og sikker kommune med hensyn til forebygging av ulykker og katastrofer. Gjennom god beredskap skal kommunen være i stand til å takle ulykker og katastrofer som måtte oppstå.

Både plan- og bygningsloven, sivilbeskyttelsesloven og lov om helsemessig og sosial beredskap stiller krav til kommunene om ROS-analyser. Frogn kommune utarbeidet i 2011 en ROS-analyse som danner grunnlag for kommunens kriseplan, evakueringsplan og flere fagberedskapsplaner for aktuelle enheter. Planene oppdateres årlig. Kriseledelsen har årlige øvelser med bakgrunn i mulige hendelser.

Frogn kommune har et Beredskapsråd sammensatt av kriseledelsen, frivillige organisasjoner, politi og redningsetatene samt næringslivet. Rådet har årlige møter.

Kriseledelsens oppgaver

Redningsinstansene Politiet er pålagt å lede redningsarbeidet dersom det er fare for skade eller tap av liv. Etter loven er brannvesenet forpliktet til innsats også «ved andre akutte ulykkessituasjoner», og det er brannsjefen som har ledelsen på et skadested inntil politiet tar over.

Kommunens oppgaver

Kommuneledelsen har ansvaret for at det blir gjort beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale områdene, og har i tillegg et ansvar for innbyggerne sitt ve og vel i en krisesituasjon. Her er noen eksempler på hva kriseledelsen kan få ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon:

• Ta hand om skadde personer

• Omsorg for personer som har vært utsatt for påkjenninger

• Evakuering av personer fra et utsatt område

• Innkvartering av evakuerte, skadde og/eller redningsmannskap

• Informere om situasjonen i kommunen og gi retningslinjer

• Forpleining eller annen forsyningsstøtte

• Sikre helsemessig trygge næringsmidler og drikkevann

• Rette opp skader på kommunikasjon og andre anlegg

• Opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for å verne miljøet

• Vern om kulturelle verdier

Fylkesmannen skal ha samordningsansvaret ved større katastrofer, eller dersom situasjonen omfatter flere kommuner.

Samarbeidspartnere

Kontaktinformasjon

Nødetaten Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Nødnummer for døve 1412

Vakttelefoner: Vakttelefon Vann og Avløp i Frogn kommune
PÅ DAGTID: Knut Magne Måleng, tlf. 64 90 64 02, mobiltlf.: 415 31 325
eller Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 Åpningstid: kl. 08.00 – 16.00 (vintertid) 08.00 – 15.30 (sommertid)
ETTER ARBEIDSTID Kontakt døgnvakt på tlf. 982 45 579.

Søndre Follo Brannvesen Telefon 64 85 10 00 på dagtid. E-post post@brannvesenet.com Hjemmeside

Legevakt i Frogn

Follo politistasjon Telefon 64 85 16 00 E-post post.follo@politiet.no Hjemmeside

Veivesenet Hjemmeside

Hafslund nett Telefon 815 20 040 hele døgnet

Røde Kors
leder av Frogn røde kors: Rolf Erik Svendsen, mobil 970 01 634 E-post : roersven@online.no
Hjemmeside

Lover

For mer informasjon om beredskap i kommunen, se :

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven).

 

Kriseinfo
Oppdateres av myndighetene

Eksterne lenker

Flomvarsel

Samfunnsikerhet og beredskap