Beredskap i Frogn kommune

Beredskap

Det overordnede målet for samfunnssikkerhet og beredskap i Frogn er at Frogn kommune er et trygt og godt lokalsamfunn, som er godt forberedt på uønskede hendelser. Gjennom god beredskap skal kommunen være i stand til å takle ulykker og katastrofer som måtte oppstå.

Både plan- og bygningsloven, sivilbeskyttelsesloven og lov om helsemessig og sosial beredskap stiller krav til kommunene om ROS-analyser. Frogn kommune utarbeidet i 2019 en ROS-analyse som danner grunnlag for kommunens kriseplan, evakueringsplan og flere fagberedskapsplaner for aktuelle enheter. Planene oppdateres årlig. Kriseledelsen har årlige øvelser med bakgrunn i mulige hendelser.

Frogn kommune har beredskapsplaner på overordnet nivå samt at alle enheter har egne beredskapsplaner. Planene blir revidert årlig.

Gjennom øvelser trenes det på planverket og på håndtering av uønskede hendelser

Frogn kommune har et Beredskapsråd sammensatt av kriseledelsen, frivillige organisasjoner, politi og redningsetatene samt næringslivet. Rådet møtes annen hvert år.

Kriseledelse etableres ved større hendelser og har ansvaret for kommunens håndtering av i hendelsen og evt. samarbeid med nødetater.