Arkivet og innsyn

Åpenhet og gjennomsiktighet er viktige verdier i kommunal forvaltning. På denne nettsiden vil du finne informasjon om hvordan du kan få innsyn i saksdokumenter i Frogn kommune.

Innhold

Generelt om innsynstjenester

Retten til innsyn i saker hos kommunen, reguleres av flere forskjellige lover. Det er viktig at kommunen avklarer hva en innsynsbegjæring omfatter når dette er uklart, fordi det vil være avgjørende for bl.a. hvilket lovverk henvendelsen skal behandles etter, hvilke opplysninger kommunen kan gi fra seg til vedkommende og hvilke tidsfrister som gjelder for kommunens behandling av henvendelsen. Nedenfor følger noen av de mest aktuelle lovene som omhandler retten til innsyn, og hovedtrekk for når de skal anvendes:

 

Innsynstjenester

Allmenn innsyn (Postliste)

Frogn kommune praktiserer åpenhet i utførelsen av sine oppgaver. Det er i tråd med offentlighetsloven som sier at kommunen skal tilrettelegge for en åpen og gjennomsiktig forvaltning. Derfor publiserer Frogn kommune en postliste som gir oversikt over, og ofte også direkte tilgang til, generelle saksdokumenter som er sendt til eller fra kommunen.

Retten til innsyn i kommunens dokumenter er beskrevet i offentlighetsloven, forvaltningsloven, personopplysningsloven og andre særlover. Det er to hovedtyper dokumenter som unntas offentlighet. Det ene er saksdokumenter som gjelder helse-, pleie- og omsorgstjenester til den enkelte innbygger, som av personvernhensyn ikke publiseres på offentlig postliste. Den andre typen dokumenter som unntas offentlighet er dokumenter som utarbeides internt i saksbehandlingsprosessen før politiske vedtak fattes.

Det generelle innsynet er hjemlet i offentlighetsloven. Som part i en sak kan det gis innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Innsynsbegjæringer blir normalt behandlet i løpet av 3 virkedager.

Postlisten gir oversikt over og direkte tilgang til generelle saksdokumenter som er sendt til (inngående) eller fra (utgående) Frogn kommune. Dokumentene er tilgjengelige ett år tilbake i tid. Postlisten har en forsinkelse på tre virkedager fordi kommunen skal ha anledning til å kvalitetssikre dokumentene før publisering.

Offentlige dokumenter kan lastes ned fra postlisten. Dokumenter som er unntatt offentlighet kan derimot ikke lastes ned. Det kan være deler eller hele dokumenter som ikke publiseres. Journalpostene blir da merket med rett lov/lovhjemmel. Det kan søkes om innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Begjæring om innsyn sendes til postmottak@frogn.kommune.no.

Klikk her for å komme direkte til postlisten.

Byggesak

All saksbehandling som er knyttet til eiendommer i Frogn kommune er som hovedregel offentlige. Likevel kan noe informasjon være taushetsbelagt. Et eksempel på dette er kvittering om nabovarsel.

  • Spørsmål om innsyn rettes til postmottak@frogn.kommune.no.
  • Innsyn må bestilles senest kl. 12.00 dagen før det ønskes innsyn i byggesaksmapper.

Dokumenter fra før 23.09.2013 er arkivert fysisk i byggesaksmappen, men fra og med samme dato er alle dokumenter i byggesakene kun arkivert elektronisk.

De fysiske byggesaksmappene kan du lese gjennom på Servicetorget på Frogn rådhus. De ansatte på Servicetorget vil også være behjelpelige med å ta eventuelle kopier. Når du har lest gjennom mappen leveres den tilbake til Servicetorget.

Hvis det har vært saksbehandling i en sak etter 23.09.2013, kan du få tilsendt et sakssammendrag på epost. Sakssammendraget gir oversikt over dokumentene i saken og om saken har vært behandlet politisk. Når du bestiller innsyn i en byggesaksmappe med saksbehandling fra før 23.09.2013, vil mappen inneholde et sakssammendrag. Ønsker du innsyn i et eller flere av dokumentene som listes opp i sakssammendraget kan du sende en henvendelse til postmottak@frogn.kommune.no. Du vil da få dokumentene tilsendt på epost.

Politiske møter

Under fanen "Snarveier" på Frogn kommunes hjemmeside finner du "Politiske møter". Den samme snarveien finner du under fanen "Politikk og samfunn".

Her kan du finne en oversikt over politiske møter, medlemmer i utvalgene og møtedokumenter. Dokumentene som er aktuelle på disse møtene er publisert på denne siden. Oversikten er organisert pr. utvalg og møtedato. Ved å klikke på aktuell dato, kan dokumentene lastes ned fra møteoversikten.

Her finner du også informasjon om de forskjellige politiske utvalgene, og medlemmene i disse.

Klikk her for å komme direkte til politiske møter.

Vedtaksoppfølging

Kontrollutvalget i Frogn har bestemt at administrasjonen skal rapportere på oppfølging av endelige politiske vedtak. Vedtaksoppfølgingen er en del av kommuneadministrasjonens  måneds- og tertialrapportering.

Vedtaksrapportering gjør at politikere, publikum, ledere og kommuneledelse får oversikt over hvordan vedtak følges opp av administrasjonen.

Oversikten over politiske vedtak og hvordan de er fulgt opp kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. Du finner Vedtaksoppfølging på kommunens hjemmeside under fanen "Snarveier" ved å klikke på "Flere snarveier". Vedtaksoppfølgingen finner du under overskriften "Planer og rapporter".

Rapportene oppdateres fire ganger i året. I rapportene vises: Utvalg, møtedato, tittel, vedtak og status for vedtaket og aktiviteter. Ved å klikke på de forskjellige utvalgene og aktuell periode, lastes rapporten ned.

Klikk her for å komme direkte til vedtaksoppfølging.

Tilsyn og forvaltningsrevisjon i Frogn kommune

På Frogn kommunes hjemmeside vil du finne informasjon og dokumenter fra pågående og avsluttede tilsyn i Frogn kommune. Du vil også finne informasjon om forvaltningsrevisjonsprosjekter i Frogn kommune. På nettsiden vil vi legge ut de viktigste dokumentene. Dokumenter i en tilsynssak som er unntatt offentlighet, vil ikke bli publisert.

Klikk her for å kommet til tilsyn og forvaltningsrevisjon i Frogn kommune.

Kommunens eldre arkiver

Eldre dokumenter som ikke lenger er i daglig bruk befinner seg i kommunens eget arkivmagasin. Her finnes dokumentasjon fra helt tilbake til starten av 1800-tallet. Store deler av dette arkivmaterialet er ordnet og katalogisert. Katalogene inneholder informasjon om hva som kan forventes å finne i arkivet og samt arkivets aktuelle tidsrom. En oversikt over tilgjengelige arkiver finnes nedenfor.

Ønske om innsyn i eldre dokumenter kan sendes til postmottak@frogn.kommune.no. Ved mindre og konkretiserte innsynsønsker vil dokumenter skannes og sendes digitalt. Ved større innsynsbegjæringer må søker selv møte på rådhuset for å se gjennom materialet. Husk da å meld i fra på forhånd om at du kommer:

  • Spørsmål om innsyn rettes til postmottak@frogn.kommune.no.
  • Innsyn må bestilles senest kl. 12.00 dagen før det ønskes innsyn i saksmapper.

Drøbak kommunes arkiver (frem til 1962):

Partsinnsyn

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven) og forskrift til forvaltningsloven fastsatt ved kongelig resolusjon av 15. desember 2006, regulerer parters rett til å gjøres seg kjent med dokumenter i egen sak som kan føre til et enkeltvedtak. Hvem som skal regnes som part i en sak, fremgår av forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e).

Innsynsbegjæringer skal avgjøres «uten ugrunnet opphold» jf. offentleglova § 29 første ledd.

Saksbehandler i aktuell enhet vurderer innsynsbegjæringer fra parter i egne saker etter reglene i
forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Ta kontakt direkte med aktuell enhet. 

Personopplysninger

I henhold til lov om behandling av personopplysninger lov av 15.6.2018 nr. 38, jf. EUs forordning for personvern, har du rett til å be om å få vite om kommunen behandler personopplysninger om deg, hvordan de behandles og innsyn i opplysningene. Andre kan også ha rett til å be om innsyn i personopplysninger dersom de er foresatt eller verge.

For å benytte deg av denne rettigheten ber vi deg om å fylle ut vårt elektroniske skjema. Dette krever innlogging med MinID. Servicetorget på rådhuset er behjelpelige til å fylle ut skjemaet ved behov. Ta da med gyldig legitimasjon for eksempel pass eller bankkort med bilde.

Klikk her for skjema for innsyn, retting, sletting og innsigelse rundt personopplysninger.

Innsyn i sak og pasientjournal for helse- og omsorgstjenester

Begjæring om innsyn i sak- og pasientjournal rettes til søknadskontoret.

Kontaktinformasjon

Har du flere eller andre spørsmål om innsyn i kommunale saksdokumenter kan du kontakte

Frogn kommune
Postboks 10
1441 Drøbak
Tlf: 64 90 60 00
E-post: postmottak@frogn.kommune.no