Alkohol og servering

Driver du eller har du tenkte å etablere et skjenkested? Selger du øl i butikk? Skal du overta driften av en kiosk? Her finner du nyttig og nødvendig informasjon for alle som selger eller skjenker alkohol, eller driver en eller annen form for serveringsvirksomhet.

Innhold

Aktuelt

Ny bevillingsperiode 2020-2024: Husk å søke om fornyet bevilling!

Nåværende bevillingsperiode for salg- og skjenking av alkohol i Frogn kommune utløper 30. juni 2020.

Søknadsfristen for å få behandlet saken før utløpet av inneværende periode er 27. januar 2020.

Samtlige bevillingshavere mottar brev om dette gjennom Altinn eller Digipost i begynnelsen av januar.

Søkere som ikke har levert søknad om salgs- eller serveringsbevilling for ny bevillingsperiode innen fristen kan risikere å ikke få behandlet sin søknad før etter den gamle bevillingsperioden har utløpt. Kommunen kan i henhold til alkoholloven § 1-6 3. ledd beslutte at salgs- og skjenkebevillinger ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år. Det vil bli lagt frem en egen sak om dette i kommunestyret senere i år. Uansett vil det være en forutsetning at det er søkt om ny bevilling.

Søk om skjenkebevilling

Søk om salgsbevilling

Dokumentasjon som må følge søknaden:

•             Konseptbeskrivelse av skjenke-/salgsstedet (kan fylles ut i søknadsskjemaet)

•             Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenke-/salgsstedet.

•             Utfylt egenerklæringsskjema.

•             Beskrivelse av salgs- eller skjenkeområdet (tegninger over salgsarealet eller skjenkeområdet ute og inne).

Det er ikke nødvendig å vedlegge kopi av kunnskapsprøver kunnskapsprøve i alkohol- eller serveringsloven med mindre det er ansatt ny styrer for serveringsbevillingen eller ny styrer og stedfortreder for alkoholbevillingen.

Invitasjon til temadiskusjon om alkoholpolitikken i Frogn kommune

I forbindelse med ny bevillingsperiode vil det avholdes en temadiskusjon om alkoholpolitikken i Frogn kommune. Temadiskusjonen holdes i forbindelse med møtet i Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester, mandag 27. januar 2020 klokken 18.00.  Møtet arrangeres på møterommet "Filisterkroken", Frogn rådhus.

Årsmelding fra kontrollutvalget for omsetning av alkohol 2018

Årsmeldingen beskriver resultatet fra kontrollarbeidet ved salgs- og skjenkestedene i Frogn kommune i 2018.

Klikk her hvis du vil lese årsmeldingen.

Informasjon om forventet saksbehandlingstid hos Frogn kommune

Frogn kommune vil med dette informere dere som ønsker å søke om utvidet/endret skjenkebevilling og/eller å avholde arrangementer om saksbehandling tid i Frogn kommune.

Søknad om utvidet/endret skjenkebevilling:

For steder som allerede har alminnelig skjenkebevilling, men som ønsker å endre bevillingen for en lengre tidsperiode eller utvide skjenkebevillingen ved en enkeltanledning.

Eksempel på endring av alminnelig skjenkebevilling;

• Utvidelse av arealet inne eller ute

• Du har bevilling inne, og søker om uteservering

• Du søker om utvidet tid inne og ute

Eksempel på utvidelse av alminnelig skjenkebevilling:

• Et tilleggslokale eller utendørs

• Utvidet åpnings- og skjenketid

 

Behandlingstid: Grunnet omorganisering hos politiet er kommunen blitt opplyst at forventet saksbehandlingstid er minimum tre uker. Dere oppfordres derfor til å søke kommunen i god tid. 

Søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledning: For tilfeller hvor det ikke er en alminnelig skjenkebevilling.

Behandlingstid: Grunnet omorganisering hos politiet er kommunen blitt opplyst at forventet saksbehandlingstid er minimum tre uker. Dere oppfordres derfor til å søke kommunen i god tid.

Større arrangementer:

For større arrangementer, evt en serie arrangementer, kan det være behov for at søknaden behandles politisk. Søknaden må derfor sendes til Frogn kommune minimum 3 måneder før arrangementet.

Søknad om å avholde arrangementer:

Vi ønsker å opplyse om at arrangøren selv har ansvar for sende søknad/melding til politiet ved arrangementer. I følge FOR-1999-10-06-1103 Forskrift om politivedtekt, Frogn er det søknadsplikt for visse arrangementer på offentlig sted og meldeplikt for arrangementer på privat sted som er allment tilgjengelig. Se for øvrig forskriften for nærmere informasjon.

Om bevillinger

Serveringsbevillinger

Skjenkebevillinger

Salgsbevillinger

Om kunnskapsprøver

Generelt om kunnskapsprøver

Mer om kunnskapsprøven - servering (etablererprøven)

Mer om kunnskapsprøven - skjenking

Mer om kunnskapsprøven - salg

Ansvarlig vertskap

Her kan du lese om nettkurset "Ansvarlig vertskap".

Kontroll og inndragning

Her kan du lese om skjenke- og salgskontroll, inndragning av bevilling og systemet med tildeling av prikker.

Internkontroll

Her kan du lese mer om internkontroll etter alkoholloven.

Lover og regler

Linker til relevant regelverk