Alkohol og servering

Driver du eller har du tenkte å etablere et skjenkested? Selger du øl i butikk? Skal du overta driften av en kiosk? Her finner du nyttig og nødvendig informasjon for alle som selger eller skjenker alkohol, eller driver en eller annen form for serveringsvirksomhet.

Innhold

Aktuelt

Informasjon om forventet saksbehandlingstid hos Frogn kommune

 

Frogn kommune vil med dette informere dere som ønsker å søke om utvidet/endret skjenkebevilling og/eller å avholde arrangementer om saksbehandling tid i Frogn kommune.

 

Søknad om utvidet/endret skjenkebevilling:

For steder som allerede har alminnelig skjenkebevilling, men som ønsker å endre bevillingen for en lengre tidsperiode eller utvide skjenkebevillingen ved en enkeltanledning.

Eksempel på endring av alminnelig skjenkebevilling;

• Utvidelse av arealet inne eller ute

• Du har bevilling inne, og søker om uteservering

• Du søker om utvidet tid inne og ute

Eksempel på utvidelse av alminnelig skjenkebevilling:

• Et tilleggslokale eller utendørs

• Utvidet åpnings- og skjenketid

 

Behandlingstid: Grunnet omorganisering hos politiet er kommunen blitt opplyst at forventet saksbehandlingstid er minimum tre uker. Dere oppfordres derfor til å søke kommunen i god tid. 

Søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledning: For tilfeller hvor det ikke er en alminnelig skjenkebevilling.

 

Behandlingstid: Grunnet omorganisering hos politiet er kommunen blitt opplyst at forventet saksbehandlingstid er minimum tre uker. Dere oppfordres derfor til å søke kommunen i god tid.

 

Større arrangementer:

For større arrangementer, evt en serie arrangementer, kan det være behov for at søknaden behandles politisk. Søknaden må derfor sendes til Frogn kommune minimum 3 måneder før arrangementet.

 

Søknad om å avholde arrangementer:

Vi ønsker å opplyse om at arrangøren selv har ansvar for sende søknad/melding til politiet ved arrangementer. I følge FOR-1999-10-06-1103 Forskrift om politivedtekt, Frogn er det søknadsplikt for visse arrangementer på offentlig sted og meldeplikt for arrangementer på privat sted som er allment tilgjengelig. Se for øvrig forskriften for nærmere informasjon.

 

Årsmelding fra kontrollutvalget for omsetning av alkohol 2016

Årsmeldingen beskriver resultatet fra kontrollarbeidet ved salgs- og skjenketesene i Frogn kommune i 2016. Det er registrert enkelte brudd på alkoholloven og disse omtales i årsmeldingen.

Klikk her hvis du vil lese årsmeldingen.

Ny forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn vedtatt av kommunestyret

Kommunestyret vedtok den 13.2.2017 revidert "Forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn kommune.

Klikk her hvis du vil lese den nye forskriften.

Den nye forskriften gjelder fra 24. februar 2017.

Kommunestyret vedtok den 31. oktober revidret "Forskrift om salgstider for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, Frogn kommune, Akershus".

Klikk her hvis du vil lese den nye forskriften.

Den nye forskriften gjelder fra 1. februar 2017.

Forgn kommune, ved kontrollutvalget for omsetning av alkohol, inviterte alle butikker og serveringssteder med salgs- eller skjenkebevilling til dialogmøte den 12. oktober kl. 17.00.

Agenda for møtet var som følger:

1) Presentasjon av kontrollutvalget for omsetning av alkohol og administrasjonens representant.

2) Bevillingshaverne presenterer seg selv.

3) Presentasjon v/administrasjonen:

  • Årsrapport for kontrollutvalget for omsetning av alkohol 2015,
  • Endringer i alkoholpolitiske retningslinjer i ny bevillingsperiode
  • Endring i skjenketidene, informasjon på kommunens hjemmesider.

4) Presentasjon/opplæring v/Trygg 24 (som utfører bevillingskontroller i Frogn kommune):

  • Om selskapets egne kontrollører (kurs, bakgrunn med mer)
  • Gjennomgang av prikksystemet i alkoholloven.
  • Opplæring i internkontroll - hvordan lage gode rutiner tilpasset virksomheten

Nedenfor finner du lenker til referatet fra møtet, to presentasjoner og informasjon både om internkontroll og prikktildeling.

Referat

Presentasjon Frogn kommune

Presentasjon Trygg24

Informasjon om internkontroll (Trygg24)

Informasjon om prikktildeling (Trygg24)

Akershus Amtstidende var tilstede på møtet. Les hva de skrev om møtet.

Den 1. januar ble det innført et nytt nasjonalt system for sanksjoner mot de som bryter reglene. Landets kommuner er forpliktet til å tildele prikker ved regelbrudd og inndra bevillinger ved 12 tildelte prikker.

Les mer om prikktildelingssystemet her.

 

Nå kan du som jobber i utelivsbransen få mer kunnskap om "Ansvarlig vertskap" gjennom et eget nettkurs. Ansvarlig vertskap handler om å bidra til et trygt og hyggelig uteliv ved ikke å skjenke mindreårige eller åpenbart påvirkede gjester. Klikk her for mer informasjon.

Frogn kommune har nylig hatt salgs- og skjenkekontrolltjenestene i kommunen ute på anbud. Konsekvensen av anbudsprosessen er at det fra lørdag 16. juli 2016 er selskapet Trygg 24 AS som skal levere disse tjenestene.

Trygg 24 AS har adresse Årdalstangen i Sogn og Fjordane. Selskapet opererer innenfor flere områder, men baserer seg i hovedsak på kontrolltjenester som omhandler salg og skjenking, både på øst- og vestlandet.

Kommunestyret vedtok den 20. juni 2016 nye alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2016-2020. De nye retningslinjene gjelder fra 1.7.2016.

Klikk her for å lese retningslinjene.

Vil du lese rådmannens saksfremlegg? Lurer du på hvordan saken ble behandlet i hovedutvalget og i kommunestyret? Klikk her for saksutskrift.

Kommunestyret vedtok den 20. juni å videreføre samtlige salgs- og skjenkebevillinger i Frogn kommune frem til 30.6.2020, jf. alkoholloven § 1-6. Betingelsen for at en salgs- eller skjenkebevilling skal kunne videreføres er at bevillingshaver må ha søkt om bevilling for perioden 2016-2020.

Vil du lese rådmannens saksfremlegg? Lurer du på hvordan saken ble behandlet i hovedutvalget og i kommunestyret? Klikk her for saksutskrift. 

Om bevillinger

Serveringsbevillinger

Skjenkebevillinger

Salgsbevillinger

Om kunnskapsprøver

Generelt om kunnskapsprøver

Mer om kunnskapsprøven - servering (etablererprøven)

Mer om kunnskapsprøven - skjenking

Mer om kunnskapsprøven - salg

Ansvarlig vertskap

Her kan du lese om nettkurset "Ansvarlig vertskap".

Kontroll og inndragning

Her kan du lese om skjenke- og salgskontroll, inndragning av bevilling og systemet med tildeling av prikker.

Internkontroll

Her kan du lese mer om internkontroll etter alkoholloven.

Lover og regler

Linker til relevant regelverk